Funció pública 1

Paula JP
Quiz by Paula JP, updated more than 1 year ago
Paula JP
Created by Paula JP about 2 years ago
8
1

Description

Repàs Quiz on Funció pública 1, created by Paula JP on 07/06/2019.

Resource summary

Question 1

Question
L’estructura i ordenació de la funció pública catalana consta de cossos i escales de funcionaris s’han de crear, modificar i suprimir per
Answer
 • Acord del Govern
 • Llei
 • Reglament
 • Instrucció

Question 2

Question
El complement de destinació que forma part de les retribucions complementàries del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya és el corresponent al
Answer
 • Grup del cos de funcionaris que s’ocupa
 • Grau consolidat pel funcionari
 • Especial dificultat tècnica del lloc que s’ocupa
 • Nivell del lloc de treball que s’ocupa

Question 3

Question
Dins del règim disciplinari del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, es considera falta molt greu
Answer
 • El fet d’originar enfrontaments en els centres de treball o de prendre-hi part
 • L’abús d’autoritat en l’exercici del càrrec
 • L’abandonament del servei
 • La manca d’assistència al treball injustificada d’un dia

Question 4

Question
Els reconeixements de compatibilitat d’activitats de personal al servei de les administracions públiques
Answer
 • No poden modificar la jornada de treball ni l’horari de la persona interessada
 • Poden modificar la jornada i l’horari de treball de la persona interessada quan ho autoritzi el superior jeràrquic
 • Poden modificar la jornada i l’horari de treball de l’activitat pública principal de la persona interessada quan la jornada i horari de l’activitat que es vol compatibilitzar coincideixen
 • Poden modificar la jornada i l’horari de treball de la persona interessada quan ho autoritzi una resolució expressa de l’òrgan competent en matèria de personal

Question 5

Question
A l’Administració de la Generalitat de Catalunya, un lloc de treball de cap de servei es proveeix
Answer
 • Pel sistema de concurs específic excepte que en la relació de llocs de treball consti com a lliure designació
 • Pel sistema d’oposició
 • Pel sistema de lliure designació únicament
 • Pel sistema de concurs general o específic únicament

Question 6

Question
La senyora Anna, personal laboral del Departament d’Interior, vol desenvolupar una activitat privada un cop finalitzada la seva jornada laboral ordinària. Quin és el règim d’incompatibilitats que li resulta aplicable?
Answer
 • La normativa específica d’incompatibilitats desenvolupada en els Acords de la Comissió Paritària per a la Interpretació, Vigilància i estudi del Conveni (CIVE)
 • La normativa d’incompatibilitats específica aplicable al personal de la Policia de la Generalitat-Mossos d’esquadra
 • La normativa d’incompatibilitats específica aplicable exclusivament al personal del Departament d’Interior
 • Les normes contingudes en la legislació sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració Pública

Question 7

Question
Un funcionari del Cos Superior d’Administració de la Generalitat, en servei actiu, passa a prestar serveis en comissió de serveis a l’administració autonòmica de les Illes Balears. En quina situació administrativa romandrà durant aquest període?
Answer
 • Situació administrativa de servei actiu
 • Situació administrativa de serveis en altres administracions
 • Situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats
 • Situació administrativa de prestació de serveis en el sector públic

Question 8

Question
Es considera procedent canviar l’adscripció d’un lloc de treball de la Direcció de Serveis del Departament de Justícia a la Direcció de Serveis del Departament d’Interior, canvi que afectarà el funcionari que l’ocupa amb caràcter definitiu: En aquest cas:
Answer
 • Cal procedir amb caràcter previ a la modificació de la Relació de llocs de treball, i és necessària l’autorització de la Direcció General de la Funció Pública, atès que el canvi d’adscripció suposa canvi de departament
 • Cal procedir amb caràcter previ a la modificació de la Relació de llocs de treball sense cap altre requisit
 • La seva aprovació correspon al Govern, ja que la mesura ha de derivar necessàriament de l’aplicació d’un pla d’ocupació
 • Cal que el Departament d’Interior compensi el Departament de Justícia amb el traspàs d’una dotació pressupostària per l’import del cost equivalent

Question 9

Question
Mitjançant diferents fonts d’informació, en data 6 de setembre de 2018, es revela que un funcionari va desenvolupar una activitat privada fins al juliol de 2015, i es considera de forma fonamentat que aquesta actuació podria ser qualificada com un incompliment de les normes sobre incompatibilitats que va donar lloc a una situació d’incompatibilitat. Assenyaleu la resposta correcta:
Answer
 • Cal imposar la corresponent sanció, prèvia la tramitació d’un procediment disciplinari per la comissió d’un infracció greu
 • Sense la realització d’un tràmit previ d’informació reservada no esdevé possible la incoació d’un expedient disciplinari per aquests fets
 • Cal imposar la corresponent sanció, prèvia la tramitació d’un procediment disciplinari per la comissió d’una infracció molt greu
 • La presumpta infracció disciplinària ha prescrit

Question 10

Question
S’està planificant l’oferta d’ocupació pública per l’any 2019. Quin òrgan te atribuïda legalment la competència per aprovar-la?
Answer
 • El Govern
 • La Comissió Tècnica de la Funció Pública
 • La persona titular del departament competent en matèria de funció pública
 • El Consell Català de la Funció Pública

Question 11

Question
El responsable d’un centre de treball d’un departament de l’Administració de la Generalitat té la percepció que les condicions de treball poden posar en risc la seguretat i salut d’alguns empleats públics. D’acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals, a qui haurà d’acudir per tal d’obtenir assessorament?
Answer
 • La a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que li correspongui
 • Als delegats i delegades de prevenció de riscos laborals
 • Al servei de prevenció de riscos laborals del seu departament
 • A l’Institut català de Seguretat i Salut laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Question 12

Question
Assenyaleu quin dels següents conceptes retribuïts forma part de les retribucions bàsiques
Answer
 • Productivitat
 • Específic
 • Destinació
 • Triennis

Question 13

Question
En matèria de funció pública, l’òrgan que aprova i modifica les normes de valoració dels llocs de treball i aprova els ofertes d’ocupació pública per delegació del Govern de la Generalitat és
Answer
 • El Consell Català de la Funció Pública
 • La Secretaria d’Administració i Funció Pública
 • La Comissió Tècnica de la Funció Pública
 • El director general de la Funció Pública

Question 14

Question
Segons el que disposa l’Estatut bàsic de l’empleat públic, poden accedir a la funció pública
Answer
 • Només poden accedir els aspirants que disposin de la nacionalitat espanyola
 • Els estrangers amb residència legal a Espanya, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols
 • Els estrangers amb residència legal a Espanya, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols
 • Els nacionals de la Unió Europea, als llocs de treball públics que directament o indirectament impliquin una participació en l’exercici del poder públic

Question 15

Question
Es proveeixen per concurs específic els llocs següents
Answer
 • Els secretaris d’alts càrrecs
 • Llocs de directors de serveis territorials
 • Llocs de subdirector general
 • Llocs de cap de negociat

Question 16

Question
L’excedència voluntària comporta la reserva de lloc de treball del funcionari quan se sol·licita pel motiu següent
Answer
 • Per agrupació familiar
 • Per tenir cura d’un fill
 • Per incompatibilitat
 • Per interès particular

Question 17

Question
La renúncia a la condició de funcionari
Answer
 • Inhabilita per reingressar a l’Administració pública fins que no hagin transcorregut 3 anys des de la renúncia
 • Inhabilita totalment per reingressar a l’Administració pública
 • No inhabilita per reingressar novament a l’Administració pública mitjançant el procediment de selecció corresponent
 • Inhabilita per reingressar a l’Administració pública fins que no hagin transcorregut 5 anys des de la renúncia

Question 18

Question
D’acord amb la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Answer
 • Totes els activitats públiques i privades han d’ésser objecte d’autorització de compatibilitat
 • Únicament es pot autoritzar la compatibilitat per exercir una segona activitat en l’àmbit privat
 • En cap cas es pot autoritzar la compatibilitat per ocupar un segon lloc de treball en el sector públic
 • Es pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic

Question 19

Question
La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s’ha de fer sempre
Answer
 • Per resolució del conseller de Governació i Administracions Públiques
 • Amb l’informe previ i preceptiu del Consell Català de la Funció Pública
 • Mitjançant la relació de llocs de treball
 • Per llei ordinària

Question 20

Question
D’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la carrera horitzontal dels empleats públics, s’articula
Answer
 • Segons l’ascens entre els diferents cossos i escales de l’Administració corresponent
 • Segons la consolidació del complement específic dels llocs de treball desenvolupats
 • És un sistema de retribució progressiva segons l’avaluació de l’acompliment de funcions
 • És un sistema de graus, categories o esglaons d’ascens als quals s’associa una retribució

Question 21

Question
D’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic, les classes d’empleats públics són:
Answer
 • Funcionari de carrera i personal laboral
 • Funcionari de carrera, funcionari interí, personal laboral i alts càrrecs
 • Funcionari de carrera, personal laboral i personal directiu
 • Funcionari de carrera, funcionari interí, personal laboral i personal eventual

Question 22

Question
Si el període d’un permís de maternitat coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances del personal funcionari
Answer
 • La persona afectada perd el dret a gaudir les vacances
 • La persona afectada gaudirà de les vacances un cop finalitzat el permís de maternitat
 • La persona afectada té dret a la compensació econòmica de les vacances no gaudides
 • La persona afectada perd el dret a gaudir de les vacances si ha conclòs l’any natural al qual corresponen les vacances

Question 23

Question
D’acord amb la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Answer
 • Només requereix autorització si es tracta de desenvolupar un segon lloc de treball o activitat privada
 • L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix en tots els cassos autorització expressa i prèvia
 • En cap cas es requereix autorització prèvia per desenvolupar un lloc de treball o activitat ja sigui pública o privada
 • Només es requereix autorització si es tracta de desenvolupar un segon lloc de treball o activitat pública

Question 24

Question
L’estructura i ordenació de la funció pública catalana consta de cossos i escales de funcionaris que s’han de crear, modificar i suprimir per
Answer
 • Acord de Govern
 • Llei
 • Reglament
 • Instrucció

Question 25

Question
Una funcionària del Cos de Diplomats, educadors socials, que es jubila amb caràcter forçós
Answer
 • Perd la condició de funcionària de la Generalitat de Catalunya
 • Manté la condició de funcionària de la Generalitat de Catalunya
 • Passa a la situació d’excedència forçosa
 • Passa a la situació d’excedència voluntària

Question 26

Question
El cap superior del personal d’un departament de la Generalitat de Catalunya és
Answer
 • El secretari general
 • El conseller
 • Els respectius directors generals
 • El cap del Gabinet del Consellers

Question 27

Question
El personal funcionari en situació de serveis especials
Answer
 • No te dret a la reserva de plaça o destinació
 • Té dret a totes les retribucions complementàries com a funcionari
 • Té dret a la retribució bàsica del sou com a funcionari
 • Té dret a la reserva de plaça o destinació

Question 28

Question
L’adopció d’acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a l’Administració o a la ciutadania és una falta disciplinària
Answer
 • Molt greu
 • Greu
 • Molt lleu
 • Lleu

Question 29

Question
Els funcionaris públics tenen, entre d’altres, el permís per trasllat de domicili sense canvi de residència
Answer
 • De 3 dies
 • De 2 dies
 • No existeix aquest permís
 • D’1 dia

Question 30

Question
Les retribucions bàsiques d’un funcionari de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, són:
Answer
 • El sou i el complement d’avaluació
 • El sou i els triennis
 • El sou i el complement específic
 • El sou, els triennis i el complement de destinació

Question 31

Question
Per tenir cura d’un fill, un funcionari de la Generalitat de Catalunya pot sol·licitar passar a la situació administrativa de
Answer
 • Excedència voluntària
 • Excedència forçosa
 • Excedència voluntària incentivada
 • Serveis especials

Question 32

Question
La comissió de serveis tindrà una durada màxima de
Answer
 • 2 anys
 • 6 mesos
 • 1 any
 • No té una durada màxima

Question 33

Question
El Reglament de provisió de llocs de treball estableix dos sistemes generals
Answer
 • La redistribució d’efectius i l’adscripció provisional
 • El concurs de mèrits i capacitats i la lliure designació
 • L’oposició i la reassignació d’efectius
 • La reassignació d’efectius i el concurs de mèrits

Question 34

Question
Els llocs de treball que es proveeixen per concurs específic són:
Answer
 • Els llocs de treball del personal laboral temporal
 • El llocs de treball de cap de negociat, secció, servei i assimilats
 • Els llocs de secretari general
 • Només places de personal interí

Question 35

Question
La forma de provisió d’encàrrec de funcions, serveix per
Answer
 • Consisteix en una acumulació de tasques pròpies d’un lloc de comandament en un funcionari que ocupi un altre càrrec de la mateixa categoria
 • Serveix per ocupar una plaça amb caràcter definitiu, després d’un expedient disciplinari
 • Serveix per ocupar un lloc de treball vacant, durant un màxim de sis mesos
 • Serveix per ocupar un lloc de treball amb caràcter d’urgència, amb un temps màxim de dos anys

Question 36

Question
La permuta de llocs de treball es realitza a petició dels interessats amb les següents condicions
Answer
 • Que els departaments afectats tinguin dues places vacants pressupostades
 • Que els funcionaris portin dos anys amb destinació definitiva, i els manquin més de tres anys per a la seva jubilació
 • Que als funcionaris els manquin més de quatre anys per a la seva jubilació
 • Que les places corresponguin a la mateixa localitat

Question 37

Question
Quin nom rep l’adscripció d’un funcionari a un altre lloc de treball vacant, diferent del que ocupava amb destinació definitiva, motivada especialment en necessitats del servei o en raons d’urgència, i per una millor optimització dels recursos humans o per garantir l’adequat funcionament dels serveis
Answer
 • Acumulació de tasques
 • Redistribució d’efectius
 • Encàrrec de funcions
 • Comissió de serveis

Question 38

Question
La condició de funcionari no es pot perdre per
Answer
 • Excedència forçosa
 • Renúncia escrita
 • Jubilació voluntària
 • Jubilació forçosa

Question 39

Question
El principi que regeix la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, és
Answer
 • Regular les tasques dels diferents llocs de treball de l’Administració
 • Establir uns complements retributius en determinats llocs de treball
 • No ocupar més d’un lloc de treball en el sector públic
 • Vetllar pel desenvolupament professional del personal al servei de l’Administració

Question 40

Question
La remuneració de dos llocs de treball públics compatibilitzats
Answer
 • No pot superar el 25% de la remuneració de l’activitat principal
 • Els límits retributius només els determina el Govern de la Generalitat
 • No pot superar l’establerta per un director general
 • En totes les ocasions s’ha de renunciar a una de les dues retribucions

Question 41

Question
La retribució bàsica és la mateixa per a tots els funcionaris
Answer
 • D’un mateix subgrup o grup
 • Del mateix departament
 • D’un mateix nivell
 • De tots els cossos

Question 42

Question
En la situació d’expectativa de destinació, el funcionari
Answer
 • Computa el temps als efectes de la consolidació de grau personal, dels triennis, dels drets passius, i té dret a reserva del lloc de treball
 • Percep el 50% del complement específic del lloc que venia ocupant i la totalitat de la resta de retribucions
 • Percep les retribucions bàsiques i l’antiguitat
 • Per arribar a estar-s’hi fins a 9 mesos

Question 43

Question
Pel que fa a les vacances dels funcionaris, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic preveu
Answer
 • 20 dies hàbils de vacances retribuïdes a l’any
 • 28 dies naturals de vacances retribuïdes a l’any
 • 22 dies hàbils de vacances retribuïdes a l’any
 • 1 mes de vacances retribuïdes a l’any

Question 44

Question
El complement específic està destinat a retribuir
Answer
 • El temps de vinculació del funcionari amb l’Administració
 • El tipus de relació de vinculació d’acord amb la titulació del funcionari
 • Les condicions particulars d’alguns llocs de treball, en atenció a la seva dificultat tècnica, grau de dedicació, perillositat.
 • Aquest complement és propi de la condició de fix

Question 45

Question
Quin dels següents és un dret individual que s’exerceix de manera col·lectiva
Answer
 • A la lliure associació professional
 • A la llibertat sindical
 • A rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball
 • A la llibertat d’expressió

Question 46

Question
Les llicències es poden concedir
Answer
 • Per malaltia
 • Per estudis
 • Per assumptes propis
 • Totes les respostes són correctes

Question 47

Question
D’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a les ofertes d’ocupació pública, quin percentatge de les vacants s’ha de reservar per ser cobertes entre persones amb discapacitat?
Answer
 • El 2%
 • No inferior al 5%
 • No inferior al 7%
 • El 10%

Question 48

Question
Per quina de les activitats següents cal sol·licitar la comptabilitat?
Answer
 • Per participar ocasionalment en seminaris, cursos o en conferències en centres oficials destintats a la formació del personal funcionari si no tenen un caràcter permanent habitual i no superen les setanta-cinc hores anuals
 • Per participar en tribunals o en òrgans de selecció per a l’ingrés a les administracions públiques
 • Per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada
 • Per a la producció i la creació literàries, artístiques, científiques i tècniques, sempre que no s’originin com a conseqüència d’una relació de treball o de prestació de serveis

Question 49

Question
D’acord amb la normativa vigent, la llicència per assumptes propis, sense cap retribució
Answer
 • La seva durada acumulada pot ser superior a sis mesos subordinada a les necessitats del servei
 • La seva durada acumulada no pot excedir, en cap cas, de sis mesos cada dos anys subordinada a les necessitats de servei
 • La seva durada no pot excedir, en cap cas, els vuit mesos cada dos anys
 • No té límit temporal

Question 50

Question
Segons el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en quina situació administrativa romandrà un funcionari elegit com a membre del Parlament Europeu
Answer
 • En excedència per incompatibilitat
 • En excedència forçosa
 • En serveis en altres administracions
 • En serveis especials

Question 51

Question
El mandat constitucional que imposa una reserva de llei per la regulació de l’estatut dels funcionaris públics es troba recollit
Answer
 • Al títol preliminar de la Constitució
 • A l’article 23.2 de la Constitució
 • A l’article 103.3 de la Constitució
 • A l’article 149.1.18 de la Constitució

Question 52

Question
El reconeixement de la competència exclusiva de l’Estat sobre les bases del règim estatutari de les administracions públiques es troba recollit
Answer
 • Al títol preliminar de la Constitució
 • A l’article 23.2 de la Constitució
 • A l’article 103.3 de la Constitució
 • A l’article 149.1.18 de la Constitució

Question 53

Question
D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat
Answer
 • En el marc de la legislació bàsica de l’Estat només el desenvolupament legislatiu del règim estatutari dels seus funcionaris
 • En el marc de la legislació bàsica de l’Estat només l’execució del règim estatutari dels seus funcionaris
 • En el marc de la legislació bàsica de l’Estat el desenvolupament legislatiu i l’execució del règim estatutari dels seus funcionaris
 • El règim estatutari dels funcionaris de la Generalitat és una competència exclusiva d’aquesta i, per tant, li correspon dictar les normes legislatives i executar-les.

Question 54

Question
D’acord amb allò que preveu el Decret Legislatiu 1/1997 el personal que presta serveis en virtut d’un nomenament, amb caràcter transitori, subjecte al dret administratiu i ocupa places dotades pressupostàriament que d’acord amb la relació de llocs de treballs son reservades a funcionaris és
Answer
 • Personal laboral
 • Personal interí
 • Personal eventual
 • Personal laboral eventual

Question 55

Question
La creació, la modificació i la supressió de cossos i escales es fan p
Answer
 • Ordre del Conseller competent en matèria de Funció Pública
 • Decret del Govern
 • Acord del Govern
 • Llei del Parlament

Question 56

Question
Triï la afirmació que sigui incorrecta
Answer
 • El concepte de funció pública abasta el conjunt de persones amb una relació sotmesa al règim administratiu o règim laboral i que presta els seus serveis en les diferents administracions públiques
 • El dret d’igualtat dels ciutadans per l’accés a les funcions i càrrecs públics no és un dret fonamental de la persona
 • A l’Administració de la Generalitat de Catalunya el Decret Legislatiu 1/1997 aprova la refosa de determinats textos legals en matèria de funció pública
 • El Grup A de classificació agrupa els cossos que requereixen per al seu ingrés la titulació de títol universitari de grau

Question 57

Question
En relació al personal eventual al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Answer
 • És nomenat pel govern
 • La prestació de serveis en aquesta condició no pot ser considerada com a mèrit per a l’accés a la condició de funcionari
 • Són els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat
 • Pertanyen al grup A de classificació de cossos de funcionaris

Question 58

Question
Per quina raó no es pot perdre la condició de funcionari?
Answer
 • Per pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial
 • Per jubilació forçosa o voluntària
 • Per renúncia escrita de l’interessat
 • Per trobar-se en situació d’expectativa de destinació durant 5 anys

Question 59

Question
En relació amb el personal laboral, la forma del contracte de treball, haurà de ser escrita
Answer
 • En tot cas
 • En tots els contractes de duració superior a quatre setmanes
 • Quan així ho exigeixen qualsevol de les parts
 • En tots els contractes temporals

Question 60

Question
El registre general de personal depèn
Answer
 • Del Conseller en Cap
 • Del departament que te atribuïdes les competències en matèria de funció pública
 • Del Departament de la Presidència
 • Cada departament te el seu registre de personal

Question 61

Question
D’acord amb el Decret 65/1987, de 15 de gener l’interval de nivells corresponent al grup DC2 és:
Answer
 • Mínim 1, màxim 14
 • Mínim 6, màxim 18
 • Mínim 10, màxim 18
 • Mínim 8, màxim 22

Question 62

Question
D’acord amb el Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre les convocatòries entre funcionaris per proveir els llocs vacants s’han de fer
Answer
 • Un cop l’any
 • Cada dos anys
 • El Decret Legislatiu 1/1997 no conté cap disposició en relació amb aquest tema
 • Com a mínim, un cop l’any

Question 63

Question
No és un requisit imprescindible per l’accés a la Funció Pública
Answer
 • Superar els processos selectius
 • Ser ciutadà espanyol
 • Prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari
 • Jurar o prometre complir les lleis vigents en el compliment de les funcions que li siguin atribuïdes

Question 64

Question
Les convocatòries poden incloure com a màxim un percentatge de places addicionals. Aquest percentatge és del
Answer
 • 5 %
 • 10 %
 • 15 %
 • 20 %

Question 65

Question
Les persones que, un cop superats tots els requisits del procés selectiu quedin dins aquest percentatge de places addicionals restaran en la següent situació administrativa
Answer
 • Actiu
 • Excedència forçosa
 • Expectativa de destinació
 • Seran nomenats interins

Question 66

Question
Un ciutadà d’un estat membre de la Unió Europea pot accedir al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari?
Answer
 • No
 • Només si el seu cònjuge és un ciutadà/ana espanyol
 • Només si l’Estat membre ha adoptat com a moneda l’Euro
 • Si

Question 67

Question
La primera fase de la reassignació d’efectius tindrà una durada màxima de
Answer
 • Un mes
 • Tres mesos
 • Sis mesos
 • Quatre mesos

Question 68

Question
Els funcionaris que, una vegada exhaurides les tres etapes de la reassignació d’efectius no hagin obtingut un lloc de treball seran declarats
Answer
 • En expectativa de destinació
 • En excedència forçosa
 • En situació de disponibilitat
 • En actiu, a disposició del Secretari General corresponent

Question 69

Question
La durada màxima de la comissió de serveis és de
Answer
 • Un any
 • Sis mesos
 • Dos anys
 • Ni el Decret Legislatiu 1/1997 ni el Decret 123/1997 estableixen cap durada màxima per la comissió de serveis

Question 70

Question
Un lloc de treball de caràcter directiu es proveeix pel sistema de
Answer
 • Concurs específic
 • Concurs general
 • Lliure designació
 • Els llocs de treball directius no estan reservats a funcionaris i, per tant, no tenen cap sistema de provisió, en tractar-se personal eventual

Question 71

Question
Els llocs de treball ocupats mitjançant l’adscripció provisional, amb caràcter general, s’hauran de convocar per a la seva provisió definitiva en el termini màxim de
Answer
 • Sis mesos
 • Un any
 • Dos anys
 • Nou mesos

Question 72

Question
L’adscripció d’un funcionari a un altre lloc de treball vacant, diferent al que ocupa amb destinació definitiva, per una millor optimització dels recursos humans o per garantir l’adequat funcionament dels serveis es denomina
Answer
 • Adscripció provisional
 • Comissió de serveis forçosa
 • Reassignació d’efectius
 • Redistribució d’efectius

Question 73

Question
No és un requisit per autoritzar una permuta de llocs de treball
Answer
 • Que es tracti de funcionaris que ocupin el llocs a permutar amb destinació definitiva
 • Que el llocs tinguin igual categoria, nivell de complement de destinació i específic
 • Que els llocs siguin del mateix departament
 • Que a ambdós funcionaris els manquin més de tres anys per a la seva jubilació

Question 74

Question
A les convocatòries de selecció de personal, d’acord amb allò que preveu el Decret legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, el mínim de places reservades per a la promoció interna haurà de ser
Answer
 • Del 65 %
 • Del 20 %
 • Del 40 %
 • Del 50 %

Question 75

Question
Amb caràcter general per poder accedir al torn de promoció interna, els funcionaris han de complir, entre d’altres, el requisit de
Answer
 • Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el cos o escala al que pertanyen
 • Ocupar el lloc de treball amb destinació definitiva
 • No trobar-se en comissió de serveis
 • Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el cos o escala al que pertanyen i ocupar el lloc de treball amb destinació definitiva

Question 76

Question
El lloc de treball de cap de servei es proveeix pel sistema de
Answer
 • Lliure designació
 • Concurs general
 • Concurs específic
 • Adscripció provisional

Question 77

Question
L’encàrrec de funcions es una forma de provisió urgent de càrrec de comandament vacants, amb caràcter provisional. La normativa estableix que, transcorregut un termini màxim a comptar des de ala data de la resolució per la qual s’efectua aquest encàrrec, es realitzarà la corresponent convocatòria de concurs. Quin és aquest termini.
Answer
 • Un any
 • Dos anys
 • Sis mesos
 • La normativa no estableix cap termini.

Question 78

Question
Quina de les següents característiques NO representa als funcionaris de carrera?
Answer
 • La professionalitat
 • La condició política
 • La subjecció al dret administratiu
 • La retribució

Question 79

Question
Assenyala l’afirmació incorrecta
Answer
 • El nomenament com a funcionari correspon al tribunal qualificador
 • Els sistemes de selecció per accedir a la condició de funcionaris són el d’oposició i el concurs-oposició
 • El procés de selecció per obtenir la condició de funcionari s’ha de realitzar d’acord amb els principis d’igualtat mèrit i capacitat
 • El procés de selecció per obtenir la condició de funcionari s’ha de realitzar d’acord amb l’oferta d’ocupació pública i mitjançant una convocatòria pública de les places ofertes.
Show full summary Hide full summary

Similar

Col·locació de pronoms darrere el verb
Àlex Lluch
Edat Antiga
Carles Garrido
El Agua
gabriel blanco
Prueba de entrada
Isaac Neciosup G
Repàs Humanisme
Victoria Binimelis
test de repaso.
Juliana Granados
Repàs del Dictat 3 "h" (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Dictat de repàs 2 (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
EDAT MODERNA
montse alsius