Parasitology - MU Sofia - part 1 (552-751)

Description

Тестът по паразитология от книжката на изд. Реко. Част 1
Краси Хаджиев
Quiz by Краси Хаджиев, updated more than 1 year ago More Less
Стефан Радев
Created by Стефан Радев almost 7 years ago
Краси Хаджиев
Copied by Краси Хаджиев about 3 years ago
14
0

Resource summary

Question 1

Question
552. Хищниците са:
Answer
 • а) Типични паразити
 • б) Приличат на паразитите поради това, че ползват жертвата си за храна
 • в) Различават се о т паразитите, защото жертвата служи за еднократно хранене

Question 2

Question
553. Всеки паразит има следните особености:
Answer
 • а) Използва гостоприемника като източник на храна
 • б) Използва гостоприемника като място за живот
 • в) Нанася здравни щети на гостоприемника
 • г) Паразити са всички индивиди на даден биологичен вид

Question 3

Question
554. Темпорерните ектопаразити:
Answer
 • а) Живеят временно по кожата и образуванията й
 • б) Живеят за дълъг период по кожата и образуванията й
 • в) Жизнеността им зависи о т температурата на гостоприемника
 • г) Наричат се временни паразити

Question 4

Question
555. Организми, които при нормално състояние живеят свободно, но случайно попаднали в подходящ гостоприемник се превръщат в паразити, са:
Answer
 • а) Псевдопаразити
 • б) Темпорерни паразити
 • в) факултативни паразити
 • г) Само растителни паразити

Question 5

Question
556. Хетероксенните паразити се:
Answer
 • а) Развиват в голям брой видове гостоприемници
 • б) Развиват се в повече о т един гостоприемник
 • в) Се размножават полово в един гостоприемник, а в друг - безполово
 • г) Размножават само безполово

Question 6

Question
557. Паразитизмът е такова междувидово взаимодействие, при което:
Answer
 • а) Единият организъм живее за сметка на другия и му вреди
 • б) Двата организма живеят заедно и имат взаимна нужда един о т друг
 • в) Двата организма живеят заедно, но нямат нужда един о т друг и не си вредят
 • г) Вид симбиоза

Question 7

Question
558. Паразитите о т растителен произход се наричат:
Answer
 • а) Зоопаразити
 • б) Ендопаразити
 • в) фитопаразити
 • г) Паразити о т растителен произход не съществуват

Question 8

Question
559. Според теориите за произхода на зоопаразитизма паразитите се развиват:
Answer
 • а) О т сапрозои (живеещи върху мъртви животни)
 • б) О т хищници
 • в) При промяна на отношенията между двата симбионта
 • г) Този произход все още е неясен

Question 9

Question
560. Ако цистата на едноклетъчен организъм попадне в човешкия храносмилателен канал, оцелее и организмът намери подходящи условия за съществуване, то това е:
Answer
 • а) Възникване на ендопаразитизъм
 • б) Възникване на екзопаразитизъм
 • в) Няма пряко отношение към паразитизма

Question 10

Question
561. За кръвния паразитизъм са валидни следните твърдения:
Answer
 • а) Той е форма на ендопаразитизма
 • б) Паразитите са произлезли след преминаване на безгръбначни към кръвосмучене

Question 11

Question
562. Случайното поглъщане на свободно живеещи кръгли червеи или яйцата им може да бъде пример за:
Answer
 • а) Възникване на ендопаразитизъм
 • б) Частен случай без еволюционно значение
 • в) Пример за произхода на зоопаразитизма

Question 12

Question
563. Паразитизмът е възникнал еволюционно:
Answer
 • а) След появата на свободно живеещите организми
 • б) Преди появата на свободно живеещите организми
 • в) Едновременно с появата на свободно живеещи организми

Question 13

Question
564. Във връзка с приспособяване на паразита към гостоприемника могат да възникнат следните изменения у него:
Answer
 • а) Регресивни
 • б) Прогресивни
 • в) Обикновено и двата вида изменения

Question 14

Question
565. Изчезването на храносмилателната система при тениите е пример за:
Answer
 • а) Прогресивно изменение
 • б) Регресивно изменение
 • в) Няма отношение към паразитизма на плоските червеи

Question 15

Question
566. Някои о т защитните механизми на ендопаразитите са:
Answer
 • а) Приспособления за защита о т ензимите на гостоприемника
 • б) Антигенна (молекулна) мимикрия
 • в) Антигенна вариация

Question 16

Question
567. Антигенната вариация е:
Answer
 • а) Установена при маларийните плазмодии
 • б) Характерна за кръвни паразити, пренасяни о т кръвосмучещи насекоми
 • в) Представлява замяна на повърхностни антигени на последователни паразитни генерации
 • г) Има отношение само към клетъчния имунитет на гостоприемника

Question 17

Question
568. По правило влиянието на паразита върху гостоприемника е:
Answer
 • а ) вредно
 • б) неутрално
 • в) полезно
 • г) всички отговори са верни

Question 18

Question
569. Когато паразитите използват за храна кръв, лимфа, клетки и тъкани о т гостоприемника, действието им е:
Answer
 • а ) вредно
 • б) химично
 • в) токсично
 • г) нутритивно

Question 19

Question
570. Гостоприемникът реагира срещу паразита със следните реакции: а) клетъчно-тъканни
Answer
 • б ) хуморални
 • в) с възпаление
 • г) с образуване на антитела срещу антигени на паразита
 • а) клетъчно-тъканни

Question 20

Question
571. При паразитози, причинени о т чревни хелминти, най-висок е титърът на антителата от клас:
Answer
 • а) lg А
 • б) Ig E
 • в) IgM
 • г) lg G

Question 21

Question
572. Извънклетъчните форми на маларийните плазмодии (спорозоити и мерозоити) се унищожават главно чрез:
Answer
 • а) Т - лимфоцити
 • б) lg G - рецепторно-медиирана фагоцитоза
 • в) системата на комплемента (или комплемент-зависимо лизиране)
 • г) lg D

Question 22

Question
573. Борбата срещу вътреклетъчните паразити се осъществява главно чрез:
Answer
 • а) хуморален имунен отговор
 • б) системата на комплемента
 • в) антитялообразуване
 • г) клетъчен имунен отговор

Question 23

Question
574. Паразитите, отделящи в гостоприемника секрети и екскрети, наречени токсини, имат [blank_start]токсично[blank_end] действие.
Answer
 • токсично

Question 24

Question
575. Временни органели за движение при едноклетъчните организми о т тип Sarcomastigophora (Protozoa) са [blank_start]псевдоподите[blank_end]
Answer
 • псевдоподите

Question 25

Question
576. Органели за движение при едноклетъчните организми о т тип Sarcomastigophora (Protozoa) са [blank_start]камшичета и псевдоподи[blank_end]
Answer
 • камшичета, псевдоподи

Question 26

Question
577. Широкото разпрострнение на някои едноклетъчни организми о т тип Sarcomastigophora (Protozoa) се дължи на способността на трофозоитите да образуват форми за преживявяне в неподходящи условия, разпространение и съхранение, наречени [blank_start]цисти[blank_end]
Answer
 • цисти

Question 27

Question
578. формата, в която някои едноклетъчни организми о т тип Sarcomastigophora (Protozoa) преживяват неблагоприятни условия и се разпространяват, се нарича [blank_start]циста[blank_end]
Answer
 • циста

Question 28

Question
579. Едноклетъчните организми, които се придвижват с помощта на камшичета или чрез ондулиращи мембрлани принадлежат към клас [blank_start]Mastigophora[blank_end]
Answer
 • камшичести

Question 29

Question
580. Към клас Mastigophora (Flagellata, Камшичести) се отнасят паразити о т родовете:
Answer
 • а) Trypanosoma
 • б) Plasmodium
 • в) Leishmania

Question 30

Question
581. Към клас Mastigophora (Flagellata, Камшичести) се отнасят паразити о т родовете:
Answer
 • а) Entamoeba
 • б) Trypanosoma
 • в) Toxoplasma

Question 31

Question
582. При някои представители на клас Flagellata (Mastigophora) се срещат:
Answer
 • а) ондулираща мембрана
 • б) повече о т едно ядро
 • в) реснички по цялата повърхност ва клетката
 • г) сравнително малък брой камшичета

Question 32

Question
583. Опорна и защитна функция при първаците (Protozoa) имат:
Answer
 • а) аксостилът
 • б) кутикулата
 • в) ондулиращата мембрана
 • г) черупките

Question 33

Question
584. Leishmania donovani и Leishmania tropica, паразитиращи у човека:
Answer
 • а) са вътреклетъчни паразити
 • б) паразитират в кръвни клетки
 • в) се пренасят о т насекоми
 • г) принадлежат към клас Flagellata (Mastigophora)

Question 34

Question
585. Първаците се движат с помощта на:
Answer
 • а) камшичета
 • б ) реснички
 • в) временни двигателни органоиди
 • г) аксостил

Question 35

Question
586. Leishmania donovani и Leishmania tropica имат:
Answer
 • а) ондулираща мембрана
 • б) един флагелум
 • в) еднаква морфология
 • г) членестоноги преносители

Question 36

Question
587. Leishmania donovani причинява заболяването:
Answer
 • а) лаймска болест
 • б) тропическа язва - кожна лайшманиоза
 • в) кала-азар - тропическа спленомегалия
 • г) малария
 • д) висцерална лайшманиоза

Question 37

Question
588. Leishmania tropica причинява заволяването [blank_start]кожна лайшманиоза[blank_end]
Answer
 • кожна лайшманиоза

Question 38

Question
589. Природен резерваор на Leishmania donovani са:
Answer
 • а) котки
 • б) Phlebotomus papatasii
 • в) комари о т род Anopheles
 • г) кучета

Question 39

Question
590. Природни резервоари на Leishmania tropica са :
Answer
 • а) диви гризачи
 • б) коне и птици
 • в) кърлежи
 • г) кучета

Question 40

Question
591. Преносители на лайшманиите са:
Answer
 • а) комари о т род Anopheles
 • б) кърлежи о т род Dermacentor
 • в) мухи о т род Glossina (мухата цеце)
 • г) двукрили насекоми о т род Phlebotomus

Question 41

Question
592. Амастиготната форма на лайшманиите :
Answer
 • а) е екстрацелуларна
 • б) има камшиче
 • в) е овална, с размери 2 - 4 микрометра
 • г) не се развива във флеботомите

Question 42

Question
593. Промастиготната (лептомонадната) форма на лайшманиите :
Answer
 • а) е афлагелатна
 • б) се развива във флеботомите
 • в) причинява заболяването кала-азар
 • г) има вретенообразна форма с тъп преден край и заострен заден край

Question 43

Question
594. У човека амастиготната форма на Leishmania donovani паразитира:
Answer
 • а) във фагоцитите на черния дроб, слезката, костния мозък, лимфните възли и кръвта
 • б) в кръвната плазма, лимфните възли, гръбначномозъчната течност
 • в) в дебелото черво и черния дроб
 • г) в хепатоцитите и еритроцитите

Question 44

Question
595. Кала-азар :
Answer
 • а) се нарича кожната лайшманиоза
 • б) се нарича висцералната лайшманиоза
 • в) е трансмисивна болест
 • г) е природоогнищна болест

Question 45

Question
596. За първаците о т клас Mastigophora е характерно, че:
Answer
 • а) имат флагелуми
 • б) образуват псевдоподи
 • в) някои преминават през афлагелатен стадий (лайшмания)
 • г) някои имат ондулираща мембрана

Question 46

Question
597. Някои първаци преживяват неблагоприятните условия и се разпространяват като образуват [blank_start]цисти[blank_end]
Answer
 • цисти

Question 47

Question
598. Lamblia intestinalis се отнася към:
Answer
 • а) тип Sporozoa
 • б) тип Ciliophora, клас Ciliata
 • в) тип Sarcomastigophora, клас Mastigophora
 • г) тип Nematoda

Question 48

Question
599. Lamblia intestinalis:
Answer
 • а) е многоклетъчен паразит
 • б) е едноклетъчен паразит
 • в) е колониално животно - паразит
 • г) не е паразит

Question 49

Question
600. За биологичния цикъл на Lamblia intestinalis е вярно, че:
Answer
 • а) преминава през три жизнени форми
 • б) преминава през две жизнени форми
 • в) преминава през два жизнени цикъла
 • г) има само една единствена жизнена форма

Question 50

Question
601. Заразяването на човека с ламблиоза става чрез:
Answer
 • а) храни и води, контаминирани с цисти на Lamblia intestinalis
 • б) контакт със здрав цистоносител
 • в) чрез цисти, разнасяни о т мухи, хлебарки, мишки, плъхове и др.
 • г) кръвопреливане д) полов контакт

Question 51

Question
602. Вегетативната форма на Lamblia intestinalis:
Answer
 • а) притежава цитостома и цитопрокт
 • б) притежава осем флагелума
 • в) е моноксенна
 • г) е хетероксенна
 • д) образува цисти

Question 52

Question
603. Цистната форма на Lamblia intestinalis е:
Answer
 • а) подобна на вегетативната, но е по-голяма о т нея
 • б) подобна на вегетативната, но е по-малка о т нея
 • в) не наподобява вегетативната форма
 • г) без камшичета и е обвита с плътна обвивка

Question 53

Question
604. Попълнете пропуснатите термини в текста: В стомаха и дванадесетопръстника на човека [blank_start]обвивката[blank_end] на цистата на Lamblia intestinalis се разрушава от [blank_start]протеолитични ензими[blank_end] и тя се превръща във [blank_start]вегетативна[blank_end] форма.
Answer
 • обвивката
 • протеолитични ензими
 • вегетативна

Question 54

Question
605. При инвазията с Lamblia intestinalis е характерно:
Answer
 • а) механично увреждане на ресничестия епител на тънкото черво
 • б) промяна на повърхностните антигени на паразита
 • в) освобождаване на токсини от организма
 • г) отделяне на токсини в организма

Question 55

Question
606. Заразяването с Lamblia intestinalis:
Answer
 • а) се нарича инфекция
 • б) се нарича инвазия
 • в) може да причини заболяването ламблиоза
 • г) може да причини заболяването жиардиаза
 • д) може да причини заболяването трихоцефалоза
 • е) се нарича цистоза

Question 56

Question
607. О т ламблиоза по-често боледуват:
Answer
 • а) хората на средна възраст
 • б) най-възрастните хора
 • в) децата

Question 57

Question
608. Цисти на Lamblia intestinalis могат да се открият в:
Answer
 • а) отпадни води
 • б) дуоденален сок
 • в) лимфа и кръв
 • г) урина

Question 58

Question
609. Кои о т м етодите за откриване на Lambita intestinalis у човека са преки:
Answer
 • а) дуоденално сондиране
 • б) фекална цистоскопия
 • в) серологични тестове
 • г) имунологични методи
 • д) молекулярно-биологични методи

Question 59

Question
610. флагелумите на Lamblia intestinalis са:
Answer
 • а) осем на брой и са свободни
 • б) осем на брой и свързани с ондулираща мембрана към клетъчното тяло
 • в) осем на брой и свързани с ондулираща мембрана помежду си

Question 60

Question
611. Представителите на род Trichomonas:
Answer
 • а) спадат към едноклетъчните паразити
 • б) имат ондулираща мемебрана
 • в) образуват цисти
 • г) имат 3-5 флагелума

Question 61

Question
612. Паразитите о т род Trichomonas:
Answer
 • а) са извънклетъчни
 • б) са вътреклетъчни
 • в) имат свободноживеещи непаразитни форми
 • г) се срещат само у човека

Question 62

Question
613. Trichomonas vaginalis:
Answer
 • а) паразитира във влагалаището на жената и уретрата на жената и мъжа
 • б) не паразитира у мъже
 • в) няма болестотворно значение
 • г) може да предизвика възпалителното заболяване на влагалищната лигавица - колпит

Question 63

Question
614. Trichomonas vaginalis:
Answer
 • а) паразитира във влагалището на голям процент о т жените
 • б) паразитира във влагалището на минимален процент жени
 • в) се развива особено добре в кисела среда във влагалището
 • г) се развива в алкална среда

Question 64

Question
615. Trichomonas vaginalis има:
Answer
 • а) четири (понякога 5) свободни флагелума
 • б) еластичен аксостил
 • в) ондулираща мембрана
 • г) 2 ядра

Question 65

Question
616. Заразяването с Trichomonas vaginalis се осъществява:
Answer
 • а) по кръвен път
 • б) по битов ко нтакт
 • в) чрез полов контакт
 • г) по трансмисивен път

Question 66

Question
617. Trichomonas hominis:
Answer
 • а) паразитира изключително в хранопровода
 • б) паразитира в сляпото черво (и понякога съседните му области)
 • в) паразитира във влагалището
 • г) паразитира в дванадесетопръстника

Question 67

Question
618. В сляпото черво у човека живеят:
Answer
 • а) Trichomonas vaginalis
 • б) Trichomonas hominis
 • в) Lamblia intestinalis
 • г) Enterobius vermicularis

Question 68

Question
619. Trichomonas hominis най-често
Answer
 • а) живее в сляпото черво
 • б) има ясно болестотворно значение
 • в) няма флагелуми
 • г) болестотворното му значение не е напълно изяснено

Question 69

Question
620. Trichomonas hominis:
Answer
 • а) е прокариот
 • б) е еукариот
 • в) е едноклетъчен паразит
 • г) е многоклетъчен паразит

Question 70

Question
621. При полов ко н такт може да стане заразяване с:
Answer
 • а) Trichomonas vaginalis
 • б) Trichomonas hominis
 • B) Ascaris lumbricoideus
 • г) Lamblia intestinalis

Question 71

Question
622. Trichomonas hominis живее в [blank_start]червата[blank_end] и има [blank_start]крушовидна[blank_end] форма.
Answer
 • червата
 • крушовидна

Question 72

Question
623. Избройте четири белега, характерни за устройството на Trichomonas hominis: [blank_start]флагелуми[blank_end] [blank_start]ондулираща мембрана[blank_end] [blank_start]ядро в предния край[blank_end] [blank_start]крушовидна форма[blank_end]
Answer
 • крушовидна форма
 • ядро в предния край
 • ондулираща мембрана
 • флагелуми

Question 73

Question
624. Trichomonas vaginalis живее Във [blank_start]влагалището[blank_end] и [blank_start]уретрата[blank_end]
Answer
 • влагалището
 • уретрата

Question 74

Question
625. Попълнете липсващите термини: Trichomonas hominis и Trichomonas vaginalis са представители на [blank_start]Тип Sarcomastigophora[blank_end] , клас [blank_start]Mastigophora[blank_end]
Answer
 • Тип Sarcomastigophora
 • Mastigophora

Question 75

Question
626. Trichomonas vaginalis се храни с [blank_start]бели кръвни клетки[blank_end] и [blank_start]бактерии[blank_end]
Answer
 • бели кръвни клетки
 • бактерии

Question 76

Question
627. Trichomonas vaginalis причинява паразитоза, която се нарича [blank_start]трихомоназа[blank_end]
Answer
 • трихомоназа

Question 77

Question
628. Заразяването с Trichomonas vaginalis се осъществява чрез [blank_start]полов контак[blank_end]т
Answer
 • полов контак

Question 78

Question
629. Според географското си разпространение Trichomonas vaginalis е [blank_start]космополитен[blank_end] паразит.
Answer
 • космополитен

Question 79

Question
630. Трихомоназата у ж ената се проявява най-често под формата на:
Answer
 • а) колпит
 • б) възпаление на влагалищната лигавица, придружено с влагалищно течение
 • в) сънна болест
 • г) кала-азар

Question 80

Question
631. Избройте представители на Род Trichomonas, които живеят у човека: [blank_start]Trichomonas hominis[blank_end] [blank_start]Trichomonas vaginalis[blank_end] [blank_start]Trichomonas tenax'[blank_end]
Answer
 • Trichomonas hominis
 • Trichomonas vaginalis
 • Trichomonas tenax'

Question 81

Question
631. Избройте представители на Род Trichomonas, които живеят у човека [blank_start]Trichomonas hominis[blank_end] [blank_start]Trichomonas vaginalis[blank_end] [blank_start]Trichomonas tenax'[blank_end]
Answer
 • Trichomonas hominis
 • Trichomonas vaginalis
 • Trichomonas tenax'

Question 82

Question
632. Trypanosoma rhodesiense живее в [blank_start]кръвната плазма[blank_end] и [blank_start]гръбначномозъчната течност[blank_end] на човека.
Answer
 • кръвната плазма
 • гръбначномозъчната течност

Question 83

Question
633. Trypanosoma gambiense живее в к[blank_start]ръвната плазма[blank_end] и [blank_start]гръбначномозъчната течнос[blank_end]т на човека.
Answer
 • кръвната плазма
 • гръбначномозъчната течност

Question 84

Question
634. Д айте примери за паразити, представители на Род Trypanosoma, които са болестотворни за човека и причиняват сънна болест: [blank_start]Trypanosoma rhodesiense[blank_end] [blank_start]Trypanosoma gambiense[blank_end]
Answer
 • Trypanosoma gambiense
 • Trypanosoma rhodesiense

Question 85

Question
635. Дайте пример за паразит, представител на Род Trypanosoma, който причинява болестта сифилис по конете: [blank_start]Trypanosoma equiperdum[blank_end]
Answer
 • Trypanosoma equiperdum

Question 86

Question
636. Trypanosoma gambiense се пренася от [blank_start]Мухата цецe-Glossina palpatis[blank_end] ,която се заразява чрез [blank_start]смучене на кръв о т болен човек[blank_end]
Answer
 • Glossina palpatis
 • смучене на кръв

Question 87

Question
637. Попълнете липсващия термин: Според начина си на разпространение сънната болест е [blank_start]трансмисивно[blank_end] заболяване.
Answer
 • трансмисивно

Question 88

Question
638. Допълнете: Trypanosoma equiperdum се предава о т болно на здраво животно при [blank_start]полов акт, а не чрез преносител[blank_end]
Answer
 • полов акт, а не чрез преносител

Question 89

Question
639. Допълнете: Трипанозомите се размножават по [blank_start]безполов[blank_end] начин чрез [blank_start]надлъжно разделяне на две[blank_end]
Answer
 • безполов
 • надлъжно разделяне на две

Question 90

Question
640. Допълнете: Trypanosoma gambiense причиняв [blank_start]хроничната[blank_end] форма на сънната боласт
Answer
 • хроничната

Question 91

Question
641. Допълнете: Trypanosoma rhodesiense причиняв [blank_start]острата[blank_end] форма на сънната болест.
Answer
 • острата

Question 92

Question
642. Паразитите о т род Trypanosoma, които паразитират у човека, м огат да се пренасят:
Answer
 • а) о т членестоноги преносители
 • б) о т мухи - цеце (Glossina)
 • в) по полов път
 • г) кръвосмучещи дървеници

Question 93

Question
643. Заразяването със сънна болест (африканска трипанозомоза) става чрез [blank_start]Ухапване о т мухата це-це, Glossina[blank_end]
Answer
 • Ухапване о т мухата це-це, Glossina

Question 94

Question
644. Паразитите о т род Trypanosoma, които паразитират у човека, м огат да се пренасят:
Answer
 • а) по полов път
 • б) о т кръвосмучещи мухи
 • в) от комари
 • г) от дървеници

Question 95

Question
645. Заразяването с болест на Шагас (американска трипанозомоза) става чрез [blank_start]Ухапване о т дървеници (род Triatoma)[blank_end]
Answer
 • Ухапване о т дървеници (род Triatoma)

Question 96

Question
646. Сънната болест при човека се причинява от:
Answer
 • а) представители на род Leishmania
 • б) представители на род Plasmodium
 • в) представители на род Trypanosoma
 • г) представители на род Trichomonas

Question 97

Question
647. Хроничната форма сънната болест се предизвиква от [blank_start]Trypanosoma brucei (gambiense[blank_end]
Answer
 • Trypanosoma brucei (gambiense

Question 98

Question
648. В членестоног преносител могат да се развиват различни стадии на паразитите о т род Trypanosoma, например:
Answer
 • а) трофозоит и спорозоит
 • б) епимастиготна и трипомастиготна форма
 • в) вегетативна и цистна форма
 • г) просветна, тъканна и цистна форма

Question 99

Question
649. Trypanosoma bmcei (gambiemse) причинява:
Answer
 • а) африканска трипанозомоза при човека
 • б) болест на Шагас при човека
 • в) заболяване при конете
 • г) сънна болест при човека

Question 100

Question
650. Trypanosoma crusi причинява:
Answer
 • а) африканска трипанозомоза при човека
 • б) болест на Шагас при човека
 • в) заболяване при конете
 • г) сънна болест при човека

Question 101

Question
651. Trypanosoma equiperdum причинява:
Answer
 • а) африканска трипанозомоза при човека
 • б) болест на Шагас при човека
 • в) заболяване при конете
 • г) сънна болест при човека

Question 102

Question
652. Американската трипанозомоза (болестта на Шагас) се причинява от [blank_start]Trypanosoma crusi[blank_end]
Answer
 • Trypanosoma crusi

Question 103

Question
653. Сънната болест се причинява от:
Answer
 • а) Trypanosoma equiperdum
 • б) Leishmania tropica
 • в) Leishmania donovani
 • г) Trypanosoma brucei (gambiense)

Question 104

Question
654. Болестта на Шагас се причинява от:
Answer
 • а) Trypanosoma equiperdum
 • б) Leishmania tropica
 • в) Leishmania donovani
 • г) Trypanosoma crusi

Question 105

Question
655. Сънната болест:
Answer
 • а) се пренася о т Phlebotomus
 • б) се причинява о т Trypanosoma gambiense и Trypanosoma rhodesiense
 • в) се причинява о т Leishmania donovani и Leishmania tropica
 • г) има за резервоар копитни бозайници

Question 106

Question
656. Човек може да се зарази с Entamoeba histolytica по следните начини:
Answer
 • а) ухапване о т кърлеж
 • б) чрез полов контакт
 • в) поглъщане на цисти
 • г) поемане на замърсена с цисти храна и вода

Question 107

Question
657. За представителите на клас Sarcodina са характерни:
Answer
 • а) флагелуми
 • б ) реснички
 • в) псевдоноги
 • г) твърд Вътрешен скелет

Question 108

Question
658. Представителите на клас Sarcodina са:
Answer
 • а) протозои
 • б) прокариоти
 • в) амеби
 • г) хелминти

Question 109

Question
659. Entamoeba histolytica съществува в три форми. Коменсалната форма се нарича:
Answer
 • а) forma magna
 • б) forma minuta
 • в) forma cystica

Question 110

Question
660. Entamoeba histolytica съществува в три форми. Паразитиращата в тъканите форма се нарича:
Answer
 • а) forma magna
 • б) forma minuta
 • в) forma cystica

Question 111

Question
661. Entamoeba histolytica съществува в три форми. Инвазиоспособната форма се нарича:
Answer
 • а) forma magna
 • б) forma minuta
 • в) forma cystica

Question 112

Question
662. Съществуването на цистната форма на Entamoeba histolytica е приспособление за:
Answer
 • а) преживяване на неблагоприятните условия във външна среда
 • б) заразяване на нови индивиди
 • в) разпространение в различни тъкани на гостоприемника
 • г) избягване на имунна реакция

Question 113

Question
663. Коя о т характеристиките се отнася за Entamoeba histolytica:
Answer
 • а) придвижване чрез псевдоподи
 • б) наличие на вътрешен скелет
 • в) наличие на два различаващи се слоя цитоплазма
 • г) съществуване под форма на коменсал и паразит

Question 114

Question
664. Forma minuta на Entamoeba histolytica е:
Answer
 • а) паразит
 • б) коменсал
 • в) еритрофаг
 • г) способна да заразява нови индивиди

Question 115

Question
665. Forma magna на Entamoeba histolytica е:
Answer
 • а) паразит
 • б) коменсал
 • В) еритрофаг
 • г) способна да заразява нови индивиди

Question 116

Question
666. Forma cystica на Entamoeba histolytica е:
Answer
 • а) паразит
 • б) еритрофаг
 • в) способна да се разпрастранява в различни тъкани
 • г) способна да заразява нови индивиди

Question 117

Question
667. Как се доказва наличието на коменсалната форма на Entamoeba histolytica при видимо здрави хора? [blank_start]цистна форма[blank_end]
Answer
 • цистна форма

Question 118

Question
668. Носителство на просветна (коменсална) Entamoeba histolytica се доказва по наличието на [blank_start]цистна форма[blank_end] във [blank_start]фекална проба[blank_end]
Answer
 • цистна форма
 • фекална проба

Question 119

Question
669. В червата на човек паразитират протозои, представители на следните родове:
Answer
 • а) Balantidium
 • б) Lamblia
 • в) Toxoplasma
 • г) Entamoeba

Question 120

Question
670. В червата на човек паразитират протозои, представители на следните родове:
Answer
 • а) Trichomonas
 • б) Leischmania
 • в) Toxoplasma
 • г) Entamoeba

Question 121

Question
671. Избройте четири вида протозои, които се откриват в червата на човека (използвайте латински имена). [blank_start]Balantidium coli[blank_end], [blank_start]Entamoeba histolytica[blank_end], [blank_start]Lamblia[blank_end] [blank_start]intestinalis[blank_end],[blank_start]Trichomonas hominis[blank_end]
Answer
 • Balantidium coli
 • Entamoeba histolytica
 • Trichomonas hominis
 • Lamblia
 • intestinalis

Question 122

Question
672. Напишете латинското име на паразита, описан накратко така: Едноклетъчен, открива се в дебелото черво на човека, съществува като коменсал или паразит, паразитната форма е еритрофаг, разпространява се чрез цистната си форма. [blank_start]Entamoeba histolytica[blank_end]
Answer
 • Entamoeba histolytica

Question 123

Question
673. Напишете латинското име на паразита, описан накратко така: Едноклетъчен чревен ендопаразит, извънклетъчен, принадлежи към клас Sarcodina. [blank_start]Entamoeba histolytica[blank_end]
Answer
 • Entamoeba histolytica

Question 124

Question
674. Половото размножаване при придставителите на род Plasmodium:
Answer
 • а) се извършва в женските комари о т род Anopheles
 • б) се извършва в междинния гостоприемник
 • в) се извършва в хепатоцитите на човека
 • г) включва тъканната и еритроцитната схизогония

Question 125

Question
675. Схизогонията ( [blank_start]безполово[blank_end] размножаване) при представителите на род Plasmodium се дели на [blank_start]тъканна[blank_end] схизогония ( в [blank_start]хепатоцитите[blank_end];. паренхимните клетки на [blank_start]черния дроб[blank_end] ) и [blank_start]еритроцитна[blank_end] схизогония ( в [blank_start]еритроцитите[blank_end] ) В зависимост о т клетките на [blank_start]междинния[blank_end] гостоприемник, в които се извършва.
Answer
 • безполово
 • тъканна
 • хепатоцитите
 • черния дроб
 • еритроцитна
 • еритроцитите
 • междинния

Question 126

Question
676. Представителите на род Plasmodium имат сходен биологичен цикъл на развитие, който включва: [blank_start]схизогония[blank_end] ( [blank_start]безполово[blank_end] размножаване); [blank_start]гамогония[blank_end] ([blank_start]полово[blank_end] размножаване), и [blank_start]спорогония[blank_end] ( [blank_start]безполово[blank_end] размножаване).
Answer
 • схизогония
 • безполово
 • гамогония
 • полово
 • спорогония
 • безполово

Question 127

Question
677. Подредете в необходимата правилна последователност биологичните форми, които се образуват при гамогонията и спорогонията на Plasmodium vivax:
Answer
 • а) гаметоцити
 • б) макрогамети и микрогамети
 • В) оокинета
 • г) зигота
 • д) спорозоити
 • е) ооциста

Question 128

Question
678. Превръщането на микрогаметоцитите на Plasmodium vivax в микрогамети:
Answer
 • а) се осъществява чрез: делене на ядрата им
 • б) води до образуване на подвижни камшичести мъжки полови клетки, годни да оплождат макрогаметите
 • в) не е свързано със съществени промени на гам етоцитите
 • г) се осъществява в средното черво (стомахчето) на мъжките комари о т род Anopheles

Question 129

Question
679. Инвазиоспособните биологични форми на Plasmodium vivax са:
Answer
 • а) спорозоитите на Plasmodium vivax в слюнчените жлези и техните канали у женските комари о т род Anopheles
 • б) брадизоитите, които са локализирани в хепатоцитите на крайния гостоприемник
 • в) тъканните мерозоити на Plasmodium vivax

Question 130

Question
680. Късните рецидиви при малария терциана са резултат от:
Answer
 • а) тахиспорозоитите, които се размножават безполово в еритроцитите
 • б) брадиспорозоитите, които се развиват в тъканни схизонти и мерозоити и се размножават безполово в еритроцитите
 • в) тахиспорозоитите, които веднага след като проникнат 0 еритроцитите, започват да се развиват

Question 131

Question
681. Тъканната схизогония на Plasmodium falciparum и Plasmodium malariae:
Answer
 • а) се прекратява, след като всички тъканни мерозоити навлязат в еритроцитите
 • б) води до образуване на брадиспорозоити, които след дълъг период о т време се развиват в тъканни схизонти и мерозоити и започват еритроцитна схизогония
 • в) се различава о т тъканната схизогония на Plasmodium vivax и Plasmodium ovale

Question 132

Question
682. Подредете в правилната последователност биологичните форми, които се образуват при ендоеритроцитната схизогония на Plasmodium vivax: [blank_start]1[blank_end]пръстенен трофозоит [blank_start]2[blank_end]амебовиден трофозоит [blank_start]3[blank_end]зрял трофозоит [blank_start]4[blank_end] незрял (делящ се) схизонт [blank_start]5[blank_end] зрял схизонт (морула)
Answer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Question 133

Question
683. Пръстенният трофозоит на Plasmodium vivax:
Answer
 • а) е много нежен, с по две ядра и заема 1/6 о т диаметъра на опаразитения еритроцит
 • б) прилича на пръстенния трофозоит на Plasmodium malariae
 • в) заема 1/2 до 1/4 о т диаметъра на опаразитения еритроцит

Question 134

Question
684. Амебовидният трофозоит на Plasmodium vivax:
Answer
 • а) е силно подвижен
 • б) образува псевдоподи и в цитоплазмата му има тъмнокафяви пигменти зърна
 • в) опаразитените еритроцити са по-големи и се оцветяват по-слабо в сравнение с неопаразитените
 • г) има форма на лента, която е напречно разположена в опаразитените, но непроменени по големина и интензивност на оцветяване, еритроцити

Question 135

Question
685. Шуфнеровата зърнистост представлява:
Answer
 • а) голям брой дребни виолетово багрещи се зрънца, които се наблюдават във вътрешността на опаразитените с Plasmodium vivax еритроцити
 • б) три до п ет мораВочервени зрънца, които се наблюдават във вътреш ността на опаразитените с Plasmodium falciparum еритроцити
 • в) голямо количество тъмновиолетови зрънца, които се наблюдават във вътреш ността на опаразитените с Plasmodium ovale еритроцити

Question 136

Question
686. Зрелият схизонт (морула) на Plasmodium vivax се състои от:
Answer
 • а) 6 до 12 мерозоита, които са разположени под формата на розетка около централна пигментна купчинка в средната част на еритроцита
 • б) 12 до 14 мерозоита, които са неправилно струпани около купчинка пигмент в средната част на еритроцита
 • в) 12 до 24 мерозоита, които са разположени неправилно около пигментна купчинка и могат да се наблюдават в периферната кръв при много тежки форми на заболяването

Question 137

Question
687. Гам етоцитите н а [blank_start]Plasmodium fal-ciparum[blank_end] имат формата на полумесец. Макрогаметоцитите са [blank_start]по-тънки[blank_end] в сравнение с микрогаметоцитите. Те се наблюдават в [blank_start]периферната[blank_end] кръв чрез микроскопски методи при подходящо оцветяване на препаратите.
Answer
 • Plasmodium fal-ciparum
 • по-тънки
 • периферната

Question 138

Question
688. При изследване на пациент, страдащ о т лека форма на тропическа малария,
Answer
 • а) в препарати о т периферната му кръв микроскопски се наблюдават пръстенни форми на Plasmodium falciparum и оформени гаметоцити
 • б) в препарати о т периферната му кръв микроскопски се наблюдават схизонти и морули
 • в) се установяват трескави пристъпи с неясноизразена периодичност
 • г) се установяват трескави пристъпи на всеки четрърти ден

Question 139

Question
689. Малария терциана се причинява от [blank_start]Plasmodium vivax[blank_end]
Answer
 • Plasmodium vivax

Question 140

Question
690. Малария квартана се причинява от:
Answer
 • а) Plasmodium vivax
 • б) Р. malariae
 • в) Р. falciparum
 • г) Р. ovale

Question 141

Question
691. Малария тропика се причинява от:
Answer
 • а) Plasmodium vivax
 • б) Р. malariae
 • в) Р. falciparum
 • г) Р. ovale

Question 142

Question
692. П етнистост на Маурер се намира в еритроцитите, опаразитени с:
Answer
 • а) Plasmodium vivax
 • б) Р. malariae
 • в) Р. falciparum
 • г) Р. ovale

Question 143

Question
693. П етнистост на Джеймс се намира в еритроцитите, опаразитени с:
Answer
 • а) Plasmodium vivax
 • б) Р. malariae
 • в) Р. falciparum
 • г) Р. ovale

Question 144

Question
694. Пестнистост на Шуфнер се намира 8 еритроцитите, опаразитени с:
Answer
 • а) Plasmodium vivax
 • б) Р malariae
 • в) Р. falciparum
 • г) Р. ovale

Question 145

Question
695. Еритроцитната схизогония на Plasmodium malariae трае:
Answer
 • а) 72ч
 • б) 48ч.
 • в) 24ч.

Question 146

Question
696. Еритроцитната схизогония на Plasmodium falciparum трае:
Answer
 • а) 72ч.
 • б) 4вч
 • в) 24ч.

Question 147

Question
697. Еритроцитната схизогония на Plasmodium ovale трае:
Answer
 • а) 72ч
 • б) 48ч.
 • В) 24ч.

Question 148

Question
698. Еритроцитната схизогония на Plasmodium vivax трае:
Answer
 • а) 72ч
 • б) 48ч.
 • 8) 24ч.

Question 149

Question
699. Морулата на Plasmodium falciparum има:
Answer
 • а) 12 - 14 мерозоита
 • б) 6 - 12 мерозоита
 • В) 12 - 24 мерозоита

Question 150

Question
700. Морулата на Plasmodium vivax има:
Answer
 • а) 12 - 14 мерозоита
 • б) 6 - 12 мерозоита
 • В) 12 - 24 мерозоита

Question 151

Question
701. Морулата на Plasmodium malariae има:
Answer
 • а) 12 - 14 мерозоита
 • б) 6 - 12 мерозоита
 • В) 12 - 24 мерозоита

Question 152

Question
702. Характерена особеност на стадий амебовиден трофозоит на Plasmodium vivax е:
Answer
 • а) наличието на 2 - 3 псевдопода
 • б) лентовидната му форма
 • В) развитието му В еритроцитите на вътрешните органи

Question 153

Question
703. Характерено за стадий амебовиден трофозоит на Plasmodium falciparum е:
Answer
 • а) наличието на 2 - 3 псевдопода
 • б) лентовидната му форма
 • в) развитието му в еритроцитите на вътрешните органи

Question 154

Question
704. Характерено за стадий амебовиден тромозоит на Plasmodium malariae е:
Answer
 • а) наличието на 2 - 3 псевдопода
 • б) лентовидната му форма
 • В) развитието му 8 еритроцитите на вътрешните органи

Question 155

Question
705. Гам етоцитите на кой Вид малариен плазмодий имат форма на полумесец:
Answer
 • а) Plasmodium vivax
 • б) Р. malariae
 • 8) Р. falciparum

Question 156

Question
706. Кога започва еритроцитната схизогония на Plasmodium vivax?
Answer
 • а) Няколко дни след ухапването о т комара и попадането в кръвообръщението на човека на тъканните мерозоити.
 • б) Веднага след ухапването о т комара
 • в) Две седмици след ухапването о т комара
 • г) Три седмици след ухапването о т комара

Question 157

Question
707. Пръстенчетата (трофозоити) на кой о т видовете плазмодии се отличават о т тези на останалите?
Answer
 • а) На Plasmodium vivax
 • б) На Plasmodium malariae
 • в) На Plasmodium falciparum
 • г) На Plasmodium ovale

Question 158

Question
708. При кои плазмодии еритроцитната схизогония е еднакво продължителна?
Answer
 • а) На Plasmodium vivax
 • б) На Plasmodium malariae
 • в) На Plasmodium falciparum
 • б) На Plasmodium ovale

Question 159

Question
709. При кои видове плазмодии пристъпите на треската нямат изразена периодичност и се застъ пват? [blank_start]Plasmodium falciparum[blank_end]
Answer
 • Plasmodium falciparum

Question 160

Question
710. В морулата на кой плазмодий мерозоитите са разположени под формата на розетка? [blank_start]Plasmodium malariae[blank_end]
Answer
 • Plasmodium malariae

Question 161

Question
711. Зърнистостта на Джеймс е характерна за : [blank_start]еритроцитите[blank_end], [blank_start]опаразитени с Plasmodium ovale[blank_end]
Answer
 • еритроцитите
 • опаразитени с Plasmodium ovale

Question 162

Question
712. П етнистост на Маурер се наблюдава в еритроцитите при опаразитяване с: [blank_start]Plasmodium falciparum[blank_end]
Answer
 • Plasmodium falciparum

Question 163

Question
713. Шуфнерова зърнистост доказва опаразитяване на еритроцитите с [blank_start]Plasmodium vivar[blank_end]
Answer
 • Plasmodium vivar

Question 164

Question
714. При кои плазмодии опаразитените еритроцити не променят големината си? [blank_start]Plasmodium malariae[blank_end] u [blank_start]Plasmodium falciparum'[blank_end]
Answer
 • Plasmodium malariae
 • Plasmodium falciparum

Question 165

Question
715. При кой о т плазмодиите морулата е съставена о т 12 до 24 мерозоита? [blank_start]Plasmodium falciparum[blank_end]
Answer
 • Plasmodium falciparum

Question 166

Question
716. Вярно ли е, че пръстенчетата на Plasmodium falciparum често са с по 2 ядра [blank_start]Да[blank_end]
Answer
 • Да

Question 167

Question
717. При маларийните плазмодии: След колко последователни схизогонии мерозоитите образуват гаметоцити?
Answer
 • а) след 4
 • 6) след 20
 • 0) след 6 - 8
 • г) след 20 - 24

Question 168

Question
718. Гаметоцитите на Plasmodium falciparum са:
Answer
 • а) кръгли
 • б) с форма на полумесец
 • 0) полигонални
 • г) с форма на издължени елипс

Question 169

Question
719. Вярно ли е, че гам етоцитите на Plasmodium vivax са с форма на издължена елипса? . [blank_start]Не[blank_end]
Answer
 • Не

Question 170

Question
720. Инкубационният период на малария терциана трае:
Answer
 • а) седем дни
 • б) десет дни
 • 0) четиринадесет дни
 • г) дВадесет и един дни

Question 171

Question
721. Инкубационният период на малария кВартана трае:
Answer
 • а) седем дни
 • б) четиринадесет дни
 • 8) дВадесет и един дни
 • г) дВадесет и осем дни

Question 172

Question
722. Инкубационният период на малария тропика трае:
Answer
 • а) седем дни
 • б) единадесет дни
 • В) двадесет и два дни
 • г) тридесет и три дни

Question 173

Question
723. О т кога според СЗО маларията в България е ликвидирана? [blank_start]Om 1965 г[blank_end]
Answer
 • Om 1965 г

Question 174

Question
724. Характерни за маларийните пристъпи са: [blank_start]Втрисане[blank_end], [blank_start]повишена телесна температура[blank_end] с [blank_start]последващо изпотяване[blank_end]
Answer
 • Втрисане
 • повишена телесна температура
 • последващо изпотяване

Question 175

Question
725. При нелекуваните болни о т малария броят на пристъпите е:
Answer
 • а) 8 -1 0
 • б) 10 -1 5
 • В) 15 - 20
 • г) 20 - 30

Question 176

Question
726. Вярно ли е, че пристъпът при малария тропика трае средно 20 часа? [blank_start]Да[blank_end]
Answer
 • Да

Question 177

Question
727. Колко трае пристъпът при малария квартана?
Answer
 • а) 8 - 12 часа
 • б) 3 - 4 часа
 • в) 15 - 20 часа
 • г) 18-20 часа

Question 178

Question
728. Кои органи се засягат най-често при маларията?
Answer
 • а) стомах
 • б) черен дроб
 • 0) слезка
 • г) тънки и дебели черба

Question 179

Question
729. Тахизоитите на Toxoplasma gondii са:
Answer
 • а) интрацелуларни паразити
 • б) едноклетъчни паразити
 • 8) тъканни паразити
 • г) екстрацелуларни паразити

Question 180

Question
730. Избройте някои о т морфологичните характеристики на Toxoplasma gondii [blank_start]форма на полумесец[blank_end] и [blank_start]компактно ядро[blank_end],[blank_start]дължина до 8 микрометра[blank_end]
Answer
 • компактно ядро
 • форма на полумесец
 • дължина до 8 микрометра

Question 181

Question
731. Болестта, която причинявя Toxoplasma gondii се нарич [blank_start]токсоплазмоза[blank_end]
Answer
 • токсоплазмоза

Question 182

Question
732. Междинен гостоприемник на Toxoplasma gondii:
Answer
 • а) са представители на клас Влечуги (Reptilia)
 • б) са представители на клас Птици (Aves)
 • В) е чоВекът
 • г) е котката

Question 183

Question
733. Избройте някои о т крайните гостоприемници на Toxoplasma gondii:[blank_start]котка[blank_end], [blank_start]леопард[blank_end] и други
Answer
 • котка
 • леопард

Question 184

Question
734. Посочете крайните гостоприемници на Toxoplasma gondii:
Answer
 • а) чоВек
 • б ) гризачи
 • В) котки
 • г) птици

Question 185

Question
735. Схизогонията е етап о т биологичния цикъл на Toxoplasma gondii, който протича:
Answer
 • а) по Време на безполовото размножаване на паразита
 • б) по Време на половото размножаване на паразита
 • в) в междинния гостоприемник
 • г) в крайния гостоприемник

Question 186

Question
736. Спорогонията е етап о т биологичния цикъл на Toxoplasma gondii, който протича:
Answer
 • а) по време на безполовото размножаване на паразита
 • б) в крайния гостоприемник
 • в) в междинния гостоприемник
 • г) по Време на половото размножаване на паразита

Question 187

Question
738. След проникване на спорозоити на Toxoplasma gondii В междинния гостоприемник:
Answer
 • а) спорозоитите навлизат В чревния епител
 • б) започва етапъ т на схизогония
 • в) започва етапъ т на спорогония
 • г) образуват се ооцисти

Question 188

Question
739. Тахизоитите са паразитни форми на Toxoplasma gondii, които се [blank_start]образуват по време на схизогония[blank_end], [blank_start]се размножават бързо[blank_end], [blank_start]разрушават опаразитените клетки[blank_end]
Answer
 • образуват по време на схизогония
 • се размножават бързо
 • разрушават опаразитените клетки

Question 189

Question
740. Брадизоитите са паразитни форми на Toxoplasma gondii, които : [blank_start]се образуват по време[blank_end] на [blank_start]схизогония[blank_end], [blank_start]се размножават бавно[blank_end], [blank_start]образуват цисти[blank_end] - [blank_start]инвазиоспособни форми във вътрешните[blank_end] [blank_start]органи на междинния гостоприемник[blank_end]
Answer
 • се образуват по време
 • образуват цисти
 • се размножават бавно
 • схизогония
 • инвазиоспособни форми във вътрешните
 • органи на междинния гостоприемник

Question 190

Question
741. Единственият паразитен болестотворен представител на инфузориите у човека е [blank_start]Balantidium coli[blank_end]'
Answer
 • Balantidium coli

Question 191

Question
742. Balantidium coli живее В:
Answer
 • а) тънкото черво на човека
 • б) дебелото черво на човека
 • В) дебелото черво на свинята
 • г) жлъчните пътища на черния дроб на човека
 • д) пикочния мехур на свинята и човека

Question 192

Question
743. Кои о т изброените паразити образуват цисти
Answer
 • а) Lamblia intestinalis
 • б) Entamoeba histolytica
 • В) Balantidium coli
 • г) Trihomonas hominis

Question 193

Question
744. При кои от изброените паразити Вегетативните форми живеят в храносмилателния тракт като коменсали и се превръщат в паразити при отслабена имунна защита?
Answer
 • а) Entamoeba histolytica
 • б) Balantidium coli
 • В) Lamblia intestinalis

Question 194

Question
745. В егетативната форма на Balantidium coli:
Answer
 • а) е с яйцевидна форма
 • б) е с кръгла форма
 • В) има реснички
 • г) има осем флагелума
 • д) е с дължина 30-200мм
 • е) е с дължина 10-20 мм

Question 195

Question
746. Г осто пр ием ни ците на B a la n tid iu m c o li са: [blank_start]човекът[blank_end] и [blank_start]свинята[blank_end];
Answer
 • човекът
 • свинята

Question 196

Question
747. Най-простите истински многоклетъчни (Eumetazoa):
Answer
 • а) са представители на тип Cnidaria (Coelenterata)
 • б) са хидрите, медузити и коралите
 • в) имат тяло, чиято вътрешност е заета о т гастро-васкуларна празнина
 • г) имат мезоглея, разположена между екто- и ендодермата

Question 197

Question
748. Гастро-васкуларната празнина при представителите на тип Cnidaria:
Answer
 • а) служи за храносмилане
 • б) служи за пренос на вещества до различни части на тялото
 • в) определя характерното устройство на представителите на типа, както и първоначалнотонаименование на типа
 • г) не се свързва с външната среда

Question 198

Question
749. Отвън тялото на меш естите е покрито с [blank_start]ектодерма[blank_end], а отвътре гастро-васкуларната празнинна е тапицирана с [blank_start]ендодерма[blank_end] Между двата слоя има пихтиесто вещество, което се означава катo [blank_start]мезоглея[blank_end]
Answer
 • ектодерма
 • ендодерма
 • мезоглея

Question 199

Question
750. М еш естите имат:
Answer
 • а) обикновено две жизнени форми - полип и медуза
 • б) радиална симетрия
 • в) двустранна симетрия
 • г) книдоцити

Question 200

Question
751. Копривните клетки на мешестите:
Answer
 • а) са разположени между епидермалните клетки
 • б) имат специализирани органели - нематоцисти
 • в) са най-характерния белег на тип Мешести
 • г) осигуряват на меш естите еволюционен успех
Show full summary Hide full summary

Similar

Light microscopes
Jessica Phillips
FLASHCARDS ABOUT DIGESTIVE SYSTEM
Ahmed Almohammed
Ecology
R P
AQA Biology 8.1 structure of DNA
Charlotte Hewson
BIOLOGY HL DEFINITIONS IB
Luisa Mandacaru
Haemoglobin
Elena Cade
AS Biology Unit 1
lilli.atkin
Food Chains and Food Webs Quiz
Selam H
Variation and evolution Quiz
James Edwards22201
Digestive System Flash Cards
Ahmed Almohammed
The structure of the Heart, AS Biology
mill-bill