Membrane biologice

gerarahir ovuvve osas
Quiz by gerarahir ovuvve osas, updated 8 months ago
gerarahir ovuvve osas
Created by gerarahir ovuvve osas 8 months ago
21
1

Description

Quiz on Membrane biologice, created by gerarahir ovuvve osas on 01/15/2020.

Resource summary

Question 1

Question
CS Membrana biologică elementară constă din:
Answer
 • bistrat lipidic;
 • lipide şi proteine;
 • lipide şi polizaharide;
 • proteine şi oligozaharide;
 • glicocalix.

Question 2

Question
CS Autoasamblarea membranelor biologice se datorează:
Answer
 • heterogenităţii proteinelor;
 • heterogenităţii fosfolipidelor;
 • proprietăţilor colesterolului;
 • prezenţei grupărilor hidrofobe şi hidrofile din fosfolipide;
 • proprietăţii de polimerizare a oligozaharidelor.

Question 3

Question
CS Bistratul fosfolipidic are următoarele funcţii, cu excepţia:
Answer
 • barieră biologică;
 • interacţiunea cu alte molecule;
 • transportul moleculelor mici nepolare;
 • catalitică
 • transportul apei.

Question 4

Question
CS Proteinele membranare asigură următoarele tipuri de transport, cu excepţia:
Answer
 • difuzia simplă;
 • difuzia facilitată;
 • transportul activ al apei;
 • transportul corpusculilor;
 • pinocitoza

Question 5

Question
CS Proteina specifică pentru plasmalema eritrocitelor este:
Answer
 • riboforina
 • conexina
 • spectrina
 • porina
 • clatrina.

Question 6

Question
CS Glicocalixul:
Answer
 • este prezent pe suprafaţa externă a tuturor membranelor;
 • asigură specificitatea celulelor animale;
 • catalizează specific transportul moleculelor;
 • asigură rezistenţa mecanică a plasmalemei;
 • reprezintă un depozit de anioni.

Question 7

Question
CS Prezenţa a două membrane este caracteristică pentru:
Answer
 • reticulul endoplasmatic rugos;
 • reticulul endoplasmatic neted;
 • mitocondrii
 • aparatul Golgi;
 • lizozomi.

Question 8

Question
CS Plasmalema la eucariote se reînnoieşte:
Answer
 • în nucleu;
 • în mitocondrii;
 • în RE;
 • în peroxizomi;
 • în lizozomi.

Question 9

Question
CS Membranele interne se deosebesc între ele, cu excepţia:
Answer
 • conţinutului de proteine;
 • funcţiei îndeplinite;
 • raportului proteine / lipide;
 • conţinutului de ADN şi ARN;
 • conţinutului de oligozaharide.

Question 10

Question
CS Porina este localizată în:
Answer
 • plasmalemă;
 • membrana nucelară;
 • membrana mitocondriană;
 • reticulul endoplasmatic;
 • membrana lizozomului.

Question 11

Question
CS Cardiolipina este:
Answer
 • o proteină membranară;
 • o proteină nucleară;
 • un tip de lipid membranar;
 • componentă a glicocalixului;
 • specifică membranei eritrocitului.

Question 12

Question
CS Tipul de transport „ping-pong" este:
Answer
 • o variantă a cotransportului;
 • se realizează cu ajutorul unei ATP-aze;
 • se realizează contra gradientului electrochimic;
 • se realizează cu ajutorul ionoforilor;
 • intervine în procesul de fagocitoză.

Question 13

Question
CS Difuzia simplă este specifică transportului:
Answer
 • proteinelor
 • gazelor
 • ionilor
 • corpusculilor;
 • emulsiilor

Question 14

Question
CS Pompa Na+-K+:
Answer
 • este prezentă numai în plasmalemă;
 • asigură importul ionilor de Na+ ;
 • reglează nivelul pH-ului celular;
 • asigură diferenţa de potenţial membranar;
 • este o variantă de sinport.

Question 15

Question
CS Transportul macromoleculelor:
Answer
 • poate fi activ şi pasiv;
 • este mediat de formarea veziculelor endo- sau exocitare;
 • este reprezentat numai de fagocitoză;
 • este caracteristic numai leucocitelor;
 • se realizează prin proteinele-canal.

Question 16

Question
CS Transcitoza:
Answer
 • este o variantă de cotransport;
 • este caracteristică celulelor musculare;
 • este specifică membranei bacteriene;
 • se realizează fără consum de energie;
 • se caracterizează prin endocitoză unei substanţe, urmată de exocitoza ei.

Question 17

Question
CS Joncţiunile intercelulare:
Answer
 • se formează numai între celulele epiteliale;
 • se formează cu participarea numai a celulelor de un singur tip;
 • poartă denumirea comună de desmozom;
 • întotdeauna sunt impermeabile;
 • se formează cu participarea proteinelor membranare, intracelulare şi intercelulare.

Question 18

Question
CS Hemidesmozomii:
Answer
 • sunt joncţiunile între celulele sangvine;
 • sunt realizaţi cu ajutorul conexinei;
 • asigură contactul celulei cu lamina bazală;
 • sunt caracteristice celulelor musculare;
 • asigură transmiterea impulsurilor nervoase.

Question 19

Question
CS Sinciţiul:
Answer
 • este un exemplu de joncţiune de adeziune;
 • este caracteristic celulelor epiteliale;
 • se formează în fanta sinaptică;
 • se formează prin joncţiunile permeabile;
 • se formează fără participarea proteinelor.

Question 20

Question
CS Componenta celulară lipsită de membrană este:
Answer
 • nucleul
 • reticulul endoplasmatic;
 • peroxizomul;
 • ribozomul
 • lizozomul

Question 21

Question
CS Proprietăţile fosfolipidelor membranare sunt, cu excepţia:
Answer
 • sunt elemente amfifile;
 • formează micele şi lipozomi;
 • au proprietatea de a se autoasambla;
 • asigură fluiditatea membranelor;
 • asigură elasticitatea şi rezistenţa mecanică.

Question 22

Question
CS Care dintre proteinele enumerate NU intră în componenţa membranei plasmatice?
Answer
 • spectrina
 • mureina
 • glicoforina
 • proteina banda-3;
 • porinele

Question 23

Question
CS Funcţiile glicocalixului sunt, cu excepţia:
Answer
 • asigură recunoaşterea şi adeziunea intercelulară;
 • asigură elasticitatea şi rezistenţa mecanică;
 • reprezintă un depozit de cationi;
 • contribuie la orientarea corectă a proteinelor în membrană;
 • asigură individualitatea celulei.

Question 24

Question
CS Rezistenţa membranei lizozomale la acţiunea enzimelor proprii se datorează:
Answer
 • gradientului de pH;
 • proteinelor membranare puternic glicozilate;
 • potenţialului electric de membrană;
 • conţinutului înalt de spectrină;
 • stratului de polizaharide.

Question 25

Question
CS Fluiditatea membranelor biologice este determinată de:
Answer
 • proteine
 • fosfolipide
 • colesterol
 • oligozaharide
 • glicolipide

Question 26

Question
CS Funcţia de bază a colesterolului în plasmalemă:
Answer
 • barieră
 • recepţie
 • adezivă
 • transport
 • rezistenţă

Question 27

Question
CS Elasticitatea membranelor biologice animale este asigurată de:
Answer
 • proteine;
 • fosfolipide
 • colesterol
 • oligosaharide;
 • glicolipide

Question 28

Question
CM Fosfolipidele au următoarele proprietăţi:
Answer
 • autoasamblare
 • catalitică
 • structură amfifilă;
 • heterogenitate
 • antigenică

Question 29

Question
CM Membrana biologică este determinată de prezenţa obligatorie a:
Answer
 • fosfolipidelor
 • colesterolului
 • proteinelor
 • polizaharidelor
 • acizilor nucleici.

Question 30

Question
CM Colesterolul are următoarele funcţii în membrana bologică:
Answer
 • conferă individualitate plasmalemei;
 • asigură elasticitatea membranei;
 • are rol de receptori;
 • are rol catalitic;
 • conferă rezistenţă mecanică plasmalemei.

Question 31

Question
CM Proteinele membranare au următoarele proprietăţi:
Answer
 • au funcţie catalitică;
 • conferă formă celulei;
 • au specificitate de ţesut;
 • sunt heterogene;
 • asigură permeabilitatea selectivă a membranelor.

Question 32

Question
CM Proteinele integrale:
Answer
 • conţin domenii liposolubile;
 • pot forma canale;
 • pot fi receptori membranari;
 • se găsesc numai în plasmalemă;
 • pot străbate de mai multe ori bistratul lipidic.

Question 33

Question
CM Glicocalixul are următoarele funcţii:
Answer
 • termoreglatoare;
 • de semnalizare;
 • de transport;
 • de receptor;
 • enzimatică.

Question 34

Question
CM Individualitatea biologică a membranei este determinată de prezenţa:
Answer
 • diferitor proteine;
 • diferitor fosfolipide;
 • diferitor oligozaharide;
 • receptorilor celulari;
 • concentraţiei diferite de colesterol.

Question 35

Question
CM Membranele interne se deosebesc între ele prin:
Answer
 • numărul de straturi fosfolipidice;
 • complexul de enzime;
 • heterogenitatea proteinelor;
 • funcţia pe care o îndeplinesc;
 • conţinutul de oligozaharide.

Question 36

Question
CM Pompa Na+-K+:
Answer
 • este un ionofor;
 • este o ATP-ază;
 • este un canal antiport;
 • reglează pH intracelular;
 • facilitează transportul aminoacizilor în celulă.

Question 37

Question
CM Na+-K+ ATP-aza are următoarele funcţii:
Answer
 • transportul ionilor Na-K prin sinport;
 • reglarea pH celular;
 • asigură potenţialul de membrană;
 • contribuie în menţinerea presiunii osmotice în celulă;
 • transportul ionilor Na-K prin antiport.

Question 38

Question
CM Transportul macromoleculelor şi corpusculilor poate fi:
Answer
 • în direcţia gradientului electrochimic;
 • prin difuzie simplă;
 • vezicular
 • prin endocitoză;
 • prin ionofori.

Question 39

Question
CM Fagocitoza:
Answer
 • reprezintă o variantă a endocitozei;
 • se poate realiza prin reacţia ligand-receptor;
 • se poate realiza prin reacţia ligand-ligand;
 • asigură transportul macromoleculelor din celulă în spaţiul extracelular;
 • se realizează cu ajutorul unei proteine-transportor.

Question 40

Question
CM Transportul pasiv al moleculelor mici:
Answer
 • este cu consum de energie;
 • se realizează indiferent de gradientul electrochimic;
 • se realizează prin ionofori;
 • se realizează datorită fluidităţii bistratului lipidic;
 • se referă la substanţele liposolubile.

Question 41

Question
CM Cotransportul:
Answer
 • reprezintă un tip de transport al macromoleculelor;
 • poate fi reprezentat de pinocitoză şi fagocitoză;
 • poate fi reprezentat de pompa Na+-K+ ;
 • asigură transportul a două substanţe în aceeaşi direcţie;
 • se realizează numai cu consum de energie.

Question 42

Question
CM Anvelopa nucleară:
Answer
 • are două membrane;
 • glicocalixul este orientat spre matricea nucleară;
 • porii nucleari au structură lipoproteică;
 • continuă cu membranele reticulului endoplasmatic neted;
 • pe suprafaţa anvelopei nucleare se pot conţine ribozomi.

Question 43

Question
CM Plasmalema are următoarele funcţii:
Answer
 • protecţie
 • replicare
 • transport de substanţe;
 • apărare imună;
 • reglarea pH celular.

Question 44

Question
CM În celulă se întâlnesc următoarele organite membranare:
Answer
 • desmozomi
 • ribozomi
 • lizozomi
 • aparatul Golgi;
 • reticul endoplasmatic.

Question 45

Question
CM Contactele celulare:
Answer
 • asigură asocierea celulelor în ţesuturi;
 • determină transportul substanţelor;
 • formează matricea intracelulară;
 • apar cu participarea elementelor citoscheletului;
 • contacte strânse apar numai între celulele epiteliale.

Question 46

Question
CM Funcţii de bază a oligozaharidelor în plasmalemă:
Answer
 • barieră
 • recepţie
 • adezivă
 • transport
 • rezistenţă

Question 47

Question
CM Funcţii de bază a proteinelor în plasmalemă:
Answer
 • barieră
 • recepţie
 • adezivă
 • transport
 • rezistenţă

Question 48

Question
CM Funcţii de bază a glicolipidelor în plasmalemă:
Answer
 • barieră
 • catalitică
 • antigenică
 • transport
 • rezistenţă

Question 49

Question
CM Desmozomii:
Answer
 • reprezintă contacte strânse între celule;
 • asigură alipirea celulelor cu ajutorul proteinelor matricei extracelulare;
 • asigură alipirea celulelor cu ajutorul proteinelor fibrilare;
 • reprezintă canale permeabile între celulele epiteliale;
 • sunt responsabile de unirea celulelor în ţesuturi.

Question 50

Question
CM Joncţiunile „gap":
Answer
 • reprezintă contacte strânse;
 • sunt impermeabile;
 • sunt specifice celulelor muşchilor netezi;
 • asigură transportul micromoleculelor între celule;
 • sunt specificate de prezenţa conexinelor.
Show full summary Hide full summary

Similar

Vocabulário Inglês Básico
miminoma
Maths Quiz
Andrea Leyden
A-Level Chemistry: Atomic Structure
cian.buckley+1
Command Words
Mr Mckinlay
SMART School Year Goals
Alice ExamTime
French Essay Writing Vocab
caitlindavies8
Mapas mentales con ExamTime
julii.perci
1PR101 2.test - Část 19.
Nikola Truong
mi mapa conceptual
alejandro rodriguez
Cualidades de la Voz y Variedad Vocal "Expresión Oral"
Gressia Edith Velasquez
LITERATURA DE LA PANDEMIA
brayan quintero