SI

d _ b
Quiz by d _ b, updated more than 1 year ago
d _ b
Created by d _ b almost 2 years ago
508
0

Description

Pozdro swiry egzamin na szafe a szafa na suke Ja tylko z pdf przepisalem pytanka, reklamacje nie do mnie

Resource summary

Question 1

Question
Na czym polega dowód formuły A?
Answer
 • Na ustaleniu prawdziwości A
 • Ustaleniu ciągu formuł w którym ostatnia jest formuła A
 • Na stwierdzeniu niesprzeczności A

Question 2

Question
Zbiory skończone cechują się
Answer
 • niepoliczalnością
 • naturalną liczbą kardynalną zbioru
 • odwzorowaniem bijekcyjnym ze zbiorem (1, 2, ...,n) (n liczba naturalna)

Question 3

Question
Co to jest system niesprzeczny?
Answer
 • System niezupełny
 • Brak dowod A i ¬A jednocześnie
 • Wszystkie formuły mają dowody

Question 4

Question
Czy automatyczne dowodzenie twierdzenia polega na ustaleniu odpowiedzi na pytanie
Answer
 • Czy formuła A jest twierdzeniem systemu formalnego, której zbiór aksjomatów (non-logical) Akursywa?
 • Czy A jest konsekwencją Akursywa?
 • Czy A jest tautologią?

Question 5

Question
Alfabet Σ (p1,p2, ..., pn, ...}∪{¬,→ , (, )} jest wystarczający dla określenia formuł, aksjomatów i reguł wnioskowania
Answer
 • W aspekcie semantycznym rachunku zdań
 • Rachunku predykatów
 • W aspekcie syntaktycznym rachunku zdań

Question 6

Question
W rachunku zdań prawdziwe jest twierdzenie
Answer
 • (B→((B→C)→C))
 • ¬¬B→B
 • (B→¬B)

Question 7

Question
Skolemizacja formuły to
Answer
 • Redukcja kwantyfikatorów ∀ w formule
 • Redukcja kwantyfikatorów ∃ w formule
 • Przedstawienie formuły w postaci preneksowej z użyciem dowolnych kwantyfikatorów

Question 8

Question
Czy zbiory formuł systemów formalnych Pr w postaci preneksowej mają swój ekwiwalent w formie :
Answer
 • Skolema
 • Klauzul
 • W dowolnej postaci dobrze określonej

Question 9

Question
Alfabet Σ (p1,p2, ..., pn, ...}∪{¬,→ , ∨,∧, ⟷,(, )} jest wystarczający dla określenia formuł, aksjomatów i reguł wnioskowania
Answer
 • W aspekcie semantycznym rachunku zdań
 • Rachunku predykatów
 • W aspekcie syntaktycznym rachunku zdań

Question 10

Question
Zbiór P(2,1) oznacza zbiór
Answer
 • Programów z 2 wejściami i jednym wyjściem
 • Programów z 2 parametrami i jednym wynikiem
 • Programów z 2 wyjściami i jednym wyjściem

Question 11

Question
Interpretacja zbioru formuł systemu formalnego polega na:
Answer
 • Nadaniu formułom zbioru wartości logicznej
 • Nadaniu formule dowolnej wartości arytmetycznej ze zbioru liczb rzeczywistych
 • Odwzorowaniu zbioru zdań atomowych w zbiór {T,F}, T-prawda, F-fałsz

Question 12

Question
Czym jest maszyna Turinga?
Answer
 • Programem nieskończonym z nieskończoną taśmą z 1-bitowym klatkami
 • Konstrukcją teoretyczną do rozwiązania problemu Hilberta
 • Narzędziem do oceny systemów obliczeniowych

Question 13

Question
W rachunku zdań prawdziwe jest twierdzenie
Answer
 • ((A→B)→(¬B→¬A))
 • (¬B→B)
 • (B→¬B)

Question 14

Question
Co to jest system nie sprzeczny?
Answer
 • System niezupełny
 • Brak dowod A i ¬A jednocześnie
 • Wszystkie formuły mają dowody

Question 15

Question
Zbiory nieskończone są ekwipotencjalne, gdy
Answer
 • Mają różną liczność
 • Są tak samo ponumerowane
 • Istnieje odwzorowanie bijekcyjne między nimi

Question 16

Question
Co to jest wgląd matematyczny ?
Answer
 • Przykład zasady refleksji
 • Rozszerzenie systemu formalnego o nowe aksjomaty według pewnego algorytmu
 • Indukcja matematyczna

Question 17

Question
Dowodzenie automatyczne twierdzeń polega na
Answer
 • Stwierdzeniu istnienia modelu zbioru klauzul ekwiwalentnych do formuły
 • Odpowiedzi na pytanie ze zbiór A∪{¬A} nie ma modelu
 • Odpowiedzi na pytanie ze zbiór A∪{¬A} ma model

Question 18

Question
System formalny wymaga zdefiniowania
Answer
 • Alfabetu
 • Zbioru aksjomatów
 • Zbioru reguł

Question 19

Question
Do metod uczenia się bez nadzoru wykorzystywanych w sztucznych sieciach neuronowych NIE należy:
Answer
 • Metoda Hebba
 • Metoda “instar learning”
 • Metoda “różnicowa”

Question 20

Question
W algorytmach C4.5 i ID3 zbudowanych przez Rossa Quinlana jako przykład rozwiązania zadania klasyfikacyjnego wykorzystano:
Answer
 • Funkcję entropii
 • Funkcję przynależności
 • Funkcję Gaussa

Question 21

Question
Do operacji wykonywanych w ramach Text miningu nie należy:
Answer
 • Podział na kategorie
 • Analiza skupień
 • Ekstrakcja

Question 22

Question
Zbiór życiorysów zgłaszanych do jakiejś firmy drogą elektroniczną w procesie rekrutacji, może być najlepiej automatycznie przeanalizowany pod kątem przydatności pracownika w firmie, za pomocą metod:
Answer
 • Eksploracji danych
 • Text mining
 • Web mining

Question 23

Question
Automat komórkowy zmienia stan komórki na podstawie:
Answer
 • Funkcji logitowych
 • Warunków niesprzeczności
 • Reguł sąsiedztwa

Question 24

Question
Pojedynczy neuron będący częścią sztucznej sieci neuronowej posiada:
Answer
 • Wiele wejść jedno wyjście oraz wektor wag
 • Jedno wejście wiele wyjść oraz wektor wag
 • Wiele wejść wektor wag oraz wiele wyjść

Question 25

Question
Do określenia stopnia przynależności do zbioru w teorii zbiorów rozmytych używa się:
Answer
 • Funkcji użyteczności
 • Funkcji przynależności
 • Funkcji rozkładu normalnego

Question 26

Question
Formuła jest aksjomatem specyficznym?
Answer
 • Tak
 • Nie

Question 27

Question
Zbiór jest:
Answer
 • Numerowalny
 • Rekurencyjny
 • Rekurencyjnie numerowany

Question 28

Question
Zbiory policzalne:
Answer
 • Bywają skończone i nieskończone
 • Zawsze skończone
 • Zawsze nieskończone

Question 29

Question
Warunek zatrzymania algorytmu genetycznego określany jest przez:
Answer
 • Liczbę generacji
 • Maksymalną wartości funkcji przystosowania
 • Prawdopodobieństwo reakcji chromosomu

Question 30

Question
System formalny jest nasycony gdy:
Answer
 • Jest kategoryczny
 • Dla każdej dodanej formuły do zbioru aksjomatów system staje się niespójny
 • Jest zwarty

Question 31

Question
Funkcja przystosowania to:
Answer
 • Funkcja dopasowania
 • Miara przystosowania osobnika do populacji
 • Zależność między chromosomami

Question 32

Question
Krzyżowanie chromosomów polega na:
Answer
 • Wyborze pary rodzicielskiej i odpowiednim przekształceniu chromosomów
 • Mutacji chromosomów
 • Generowaniu 2 potomków chromosomów na zasadzie przeniesienia części genów obojga rodziców

Question 33

Question
Mutacja musi odbywać się na:
Answer
 • Co najmniej 2 chromosomach jednocześnie
 • Jednym chromosomie
 • Co najmniej trzech

Question 34

Question
Kryterium selekcji (...) chromosomów opiera się na:
Answer
 • Liczebności genomu w chromosomie
 • Prawdopodobieństwie krzyżowania chromosomów
 • Wartości funkcji przystosowania chromosomu
Show full summary Hide full summary

Similar

ZSW - egzamin
Adam Kidziński
DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE SELECCIÓN ÁREA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LAP
harry herrera
SI units, scalars and vectors
Ezra Dorland
Histologia III
Oliwier Leśniak
KT2
M G
Histologia III
Zuzanna Sidoruk
Histologia I
Oliwier Leśniak
The History of Metrology Timeline
Lydia Barnes
Chemia II
Oliwier Leśniak