Dret i Economia

Helena Garcia Vi
Quiz by , created over 4 years ago

Continguts per a la traducció: dret i economia

13
0
0
Tags
Helena Garcia Vi
Created by Helena Garcia Vi over 4 years ago
Introducción a la economía a la empresa
jocygarglz
Tema 7. Organización Económica de las Sociedades
Joaquín Ruiz Abellán
Oferta y Demanda
Diego Santos
Edexcel History A Gcse ~ USA 1919-1941
Kieran Elson
Plato - Forms
Heloise Tudor
Economía Estrategia y Desarrollo Empresarial
Isabel Ordoñez M
Teoria del Consumidor y del Mercado: Oferta, Demanda y Precio
Ani Kimori Rosas
Teoria de la Empresa: Produccion y Costos
Ani Kimori Rosas
Márketing (Conceptos básicos)
Lina Hernandez13

Question 1

Question
Què és un monopoli?
Answer
 • Es dona quan en el mercat només hi ha un ofertant en contra de molts demandants. En aquest cas el preu el fixa la empresa monopolista, no el mercat.
 • Es dona quan en el mercat hi ha molts ofertants en contra de pocs demandants. Els preus són fixats per el mercat.

Question 2

Question
Què diferència les taxes dels Impostos?
Answer
 • Els dos son tributs però el pagament de taxes comporta un servei específic a canvi (recollida escombraries) i el pagament de impostos no comporta contraprestació i és obligatori ( impost sobre la renda)
 • ambdós comporten un servei específic a canvi (recollida escombraries) però només els impostos són obligatoris.

Question 3

Question
què és un text consolidat?
Answer
 • aquell que inclou en un mateix document totes les modificacions, correccions o derogacions que s'han fet d'una norma al llarg del temps i fins una data concreta.
 • Aquell que no pot ser modificat o derogat. És un document intocable.

Question 4

Question
quines són les formes del dret i quina funció tenen?
Answer
 • - la promoció: incentivar una conducta desitjable abans que aquesta es produeixi. - la prevenció: des-incentivar una conducta indesitjable abans de que es produeixi - la repressió: desincentivar una conducta indesitjable després que es produeixi
 • - la promoció: incentivar una conducta desitjable abans que aquesta es produeixi. - la prevenció: des-incentivar una conducta indesitjable abans de que es produeixi - els premis: incentivar una conducta desitjable després que es produeixi - la repressió: desincentivar una conducta indesitjable després que es produeixi
 • - la promoció: incentivar una conducta desitjable després que aquesta es produeixi. - la prevenció: des-incentivar una conducta indesitjable després de que es produeixi - els premis: incentivar una conducta desitjable abans que es produeixi - la repressió: desincentivar una conducta indesitjable abans que es produeixi

Question 5

Question
en un estat de dret la separació de poders és total?
Answer
 • No, hi ha només una excepció, que és el poder legislatiu: encarrega una norma al Govern per dictar-la. Hi ha relació entre aquests dos poders.
 • No, ja que algunes accions jurídiques necessiten ajudar-se entre elles (el poder legislatiu encarrega una norma al Govern per dictar-la). Hi ha relació entre poders però les fronteres entre ells son nítides.

Question 6

Question
què és el termini preclusiu?
Answer
 • Temps que es dona per fer una actuació que inclou el moment inicial i el final. Passat el termini no es poden fer més actuacions.
 • Temps previ al moment de fer una actuació. Inclou només el procés inicial de la actuació.

Question 7

Question
quins són els poders que conviuen en un estat modern democràtic?
Answer
 • - poder legislatiu: crea lleis - poder executiu: executa les lleis - poder judicial: vigila el compliment de les lleis
 • - poder legislatiu: crea lleis - poder executiu: executa les lleis - poder penal: castiga l'incompliment de les lleis

Question 8

Question
Què és la fallada de mercat?
Answer
 • Quan la relació entre la oferta i la demanda està desequilibrada. Això succeeix quan el mercat produeix un determinat bé de manera manera excessiva i col·lapsa el mercat.
 • Quan la relació entre la oferta i la demanda està desequilibrada. Això succeeix quan el mercat no produeix un determinat bé de manera eficient. Pot ser degut a la escassetat o a l'excés de producció.

Question 9

Question
valor nominal i valor real
Answer
 • - valor nominal: preu d'un producte o servei en un determinat moment identificat per una quantitat numèrica (ex: etiqueta d'un producte) - valor real: és el valor nominal en relació al poder adquisitiu que tenen els individus.
 • - valor nominal: preu d'un producte o servei en un determinat moment identificat per una quantitat numèrica (ex: etiqueta d'un producte) - valor real: és el valor inicial que té un producte, i que després varia segons l'empresa que el comercialitza

Question 10

Question
PIB
Answer
 • El 'Producte Interior Brut' és un agregat macroeconòmic que expressa el valor monetari de la producció d'un país durant un període de temps determinat (un any).
 • El 'Producte Interior Brut' és un agregat macroeconòmic que expressa el valor monetari de la producció d'un país en relació amb la resta de països.

Question 11

Question
Què és un aranzel?
Answer
 • impost que cobra l'Estat sobre mercaderies i productes exportats a altres països. Poden ser: - al valor: percentatge del valor dels béns i serveis - específics: quantitat determinada per unitat de pes i volum
 • impost que cobra l'Estat sobre mercaderies i productes exportats i importats. Poden ser: - al valor: percentatge del valor dels béns i serveis - específics: quantitat determinada per unitat de pes i volum

Question 12

Question
Per què diem que el dret és un sistema normatiu, coactiu i institucionalitzat?
Answer
 • perquè està format per normes (normatiu), imposa les normes de forma irrevocable (coactiu) i està organitzat mitjançant un conjunt de regles i institucions determinades (institucionalitzat)
 • perquè està format per normes (normatiu), les normes poden ser revocades (coactiu) i està organitzat mitjançant un conjunt de regles i institucions determinades (institucionalitzat)

Question 13

Question
El dret opera mitjançant normes jurídiques. Quines són?
Answer
 • - normes imperatives: són obligatòries; prohibeixen o obliguen quelcom. - normes dispositives: estan a disposició dels ciutadans; permeten realitzar una acció. - normes per defecte: s'apliquen de forma secundària quan no n'hi ha d'altres per evitar situacions de falta de previsió en el Sistema Jurídic.
 • - normes imperatives: són obligatòries; prohibeixen o obliguen quelcom. - normes permissives: estan a disposició dels ciutadans; permeten realitzar una acció. - normes per defecte: s'apliquen de forma secundària quan no n'hi ha d'altres per evitar situacions de falta de previsió en el Sistema Jurídic.

Question 14

Question
Diferència entre Monetarisme i Keynesianisme
Answer
 • El grau d'intervenció de l'Estat en l'economia és diferent. Mentre que els monetaristes consideren que el mercat no pot auto-equilibrar-se i per tant (en moments de crisi) la intervenció de l'Estat és necessària , els keynesians creuen que el mercat és lliure i que no ha d'estar regulat per l'Estat.
 • El grau d'intervenció de l'Estat en l'economia és diferent. Mentre que els monetaristes consideren que el mercat és lliure i que no ha d'estar regulat per l'Estat, els keynesians creuen que el mercat no pot auto-equilibrar-se i per tant (en moments de crisi) la intervenció de l'Estat és necessària.

Question 15

Question
És difícil de llegir el tractat de Lisboa?
Answer
 • Sí, ja que no és un text consolidat; tan sols recull els articles que modifica de dos altres tractats (Tractat de Maastritch i Tractat de Roma).
 • Sí, ja que és un text consolidat; tan sols recull els articles que modifica de dos altres tractats (Tractat de Maastritch i Tractat de Roma).

Question 16

Question
El pla docent és un document jurídic?
Answer
 • No, no és obligatori seguir-lo. Té una normativa aprovada per la universitat però no passa controls de legalitat.
 • Sí, és obligatori seguir-lo. Té una normativa aprovada per la universitat i passa controls de legalitat.

Question 17

Question
Què és un Decret i quina diferència hi ha entre Decret Llei i Decret Legislatiu?
Answer
 • El Decret és una norma dictada pel Govern. El Decret Legislatiu està dictat en potestat del Parlament; el Decret Llei és una norma amb rang de llei que sorgeix en cas de urgència i no necessita l'autorització del parlament.
 • El Decret és una norma dictada pel Govern. El Decret Legislatiu està dictat en potestat del Parlament; el Decret Llei és una norma amb rang de llei que sorgeix en cas de urgència i necessita l'autorització del parlament.

Question 18

Question
Dret Internacional Privat
Answer
 • És l'encarregat de regular les matèries de caire privat dels particulars d'un Estat que tenen repercussió internacional. Està regulat per la ONU. Ex: importació de cotxes des de els EEUU / Un Rus compra un camp de futbol a Espanya.
 • És l'encarregat de regular les matèries de caire privat dels particulars d'un Estat que tenen repercussió internacional. No té a veure amb la ONU, sinó amb cada estat. Ex: importació de cotxes des de els EEUU / Un Rus compra un camp de futbol a Espanya.

Question 19

Question
Què és el dret?
Answer
 • Conjunt de normes amb una jerarquia. Sistema coactiu, normatiu i institucionalitzat.
 • Conjunt de normes del mateix rang. Sistema coactiu, normatiu i institucionalitzat.

Question 20

Question
per quines regles estan formades les normes de comportament?
Answer
 • - regla de prohibició: està prohibit fumar als restaurants - regla d'autorització: està permès el transport d'animals domèstics al tren a condició de que compleixin les condicions necessàries per evitar molèsties. - regla d'obligació: és obligatori portar casco quan es circula en moto
 • - regla de negació: està prohibit fumar als restaurants - regla d'aprovació: està permès el transport d'animals domèstics al tren a condició de que compleixin les condicions necessàries per evitar molèsties. - regla d'obligació: és obligatori portar casco quan es circula en moto

Question 21

Question
quins són els principis que ha de complir un Estat del dret?
Answer
 • 1. Submissió a la llei 2. Seguretat jurídica dels ciutadans 3. Regulació de les normes 4. Separació de poders 5. Recaptació dels impostos 6. Jerarquia normativa
 • 1. Submissió a la llei 2. Seguretat jurídica dels ciutadans 3. Sobirania de la ciutadania i democràcia 4. Separació de poders 5. Aconfessionalitat de l'Estat 6. Jerarquia normativa

Question 22

Question
Quines fases hi ha en un cicle econòmic?
Answer
 • El cicle econòmic, caracteritzat per les fases de contracció i expansió de l'economia, te 3 fases: - fase de depressió: punt més baix del cicle econòmic - fase d'expansió: creixement de l'activitat econòmica - fase de crisi: punt més alt del cicle que comporta una recessió (el cicle torna a començar)
 • El cicle econòmic, caracteritzat per les fases de contracció i expansió de l'economia, te 4 fases: - fase de recessió: disminució de l'activitat econòmica - fase de depressió: punt més baix del cicle econòmic - fase d'expansió: creixement de l'activitat econòmica - fase de crisi: punt més alt del cicle que comporta una recessió (el cicle torna a començar)

Question 23

Question
Quan parlem de Llei i Decret, ens referim al mateix?
Answer
 • No; la Llei és una norma jurídica de caràcter general i obligatori, dictada pel poder legislatiu. En canvi, un Decret és un acte administratiu sobre la matèria en la que es té competència, l'elabora el poder executiu i està per sobre de la Llei.
 • No; la Llei és una norma jurídica de caràcter general i obligatori, dictada pel poder legislatiu. En canvi, un Decret és un acte administratiu sobre la matèria en la que es té competència, l'elabora el poder executiu i està per sota de la Llei.

Question 24

Question
Que és l'Estat del Dret?
Answer
 • Sistema institucional en que un Estat garanteix els drets individuals a partir de l'aplicació de la llei, d'acord amb la dignitat de les persones i fent que la sanció de les conductes il·legals recaiguin exclusivament sobre els seus autors.
 • Sistema institucional en que un Estat garanteix els drets individuals a partir del dret penal, d'acord amb la dignitat de les persones i fent que la sanció de les conductes il·legals recaiguin exclusivament sobre els seus autors.

Question 25

Question
Tipus de jurisdiccions i de que s'encarreguen
Answer
 • - jurisdicció civil: conflictes entre els ciutadans - jurisdicció penal: delictes i faltes - jurisdicció mercantil: conflictes entre empreses, treballadors o ambdós - jurisdicció contenciosa: conflictes entre persones i administracions
 • - jurisdicció civil: conflictes entre els ciutadans - jurisdicció penal: delictes i faltes - jurisdicció mercantil: conflictes entre empreses - jurisdicció contenciosa: conflictes entre persones i administracions

Question 26

Question
Què és la doctrina científica? És una font del dret?
Answer
 • Són totes les opinions dels juristes expressades en els seus escrits. No es considera una font del dret, sinó que és un mitja auxiliar per determinar i comprendre les normes jurídiques.
 • Són totes les opinions dels juristes expressades en els seus escrits. Es considera una font del dret, ja que és un mitja auxiliar per determinar i comprendre les normes jurídiques.

Question 27

Question
Població activa i no activa
Answer
 • - població activa: conjunt de persones en edat de treballar, que té o busca treball. - població no activa: conjunt de persones jubilades, en atur o que no tenen edat per treballar.
 • - població activa: conjunt de persones en edat de treballar, que té o busca treball. - població no activa: conjunt de persones jubilades o que no tenen edat per treballar.

Question 28

Question
Drets fonamentals
Answer
 • Estan recollits a la Constitució: - drets civils: garanteix àmbits determinats de llibertat d'actuació o d'autonomia en què l'Estat no pot interferir. - drets polítics: garanteixen la participació democràtica dels ciutadans en els assumptes públics. - drets socials: garanteixen condicions de vida dignes.
 • Estan recollits a la Constitució: - drets civils: garanteix àmbits determinats de llibertat d'actuació o d'autonomia en què l'Estat no pot interferir. - drets polítics: garanteixen la participació democràtica dels ciutadans a l'hora de votar. - drets socials: garanteixen condicions de vida dignes.

Question 29

Question
Té poder legislatiu el Consell europeu?
Answer
 • No, ja que és el que s'encarrega de discutir i definir les orientacions polítiques generals de la UE. Representa l'equivalent al poder executiu.
 • Sí, ja que és el que s'encarrega de discutir i definir les orientacions polítiques generals de la UE. Representa l'equivalent al poder legislatiu.

Question 30

Question
Diferències entre Microeconomia i Macroeconomia
Answer
 • La microeconomia és una branca de la economia que s'encarrega d'analitzar el comportament individual d'agents econòmics (families, empreses o treballadors). La macroeconomia s'encarrega d'estudiar el funcionament dels grans agregats (demanda, oferta, magnituds monetàries, PNB, compatibilitat nacional, etc.)
 • La microeconomia és una branca de la economia que s'encarrega d'estudiar el funcionament dels grans agregats (demanda, oferta, magnituds monetàries, PNB, compatibilitat nacional, etc.) La macroeconomia s'encarrega d'analitzar el comportament individual d'agents econòmics (families, empreses o treballadors).

Question 31

Question
De què s'encarrega el dret civil? Hi ha codi civil català?
Answer
 • gestiona tot el que té a veure amb la família (matrimoni, emancipació, filiació, tutela..), la propietat (possessió, successions..) i les obligacions i contractes de les persones des de que neixen fins que es moren. A Catalunya hi ha codi civil català, però sempre s'aplicarà primer el codi civil espanyol.
 • Gestiona tot el que té a veure amb la família (matrimoni, emancipació, filiació, tutela..), la propietat (possessió, successions..) i les obligacions i contractes de les persones des de que neixen fins que es moren. A Catalunya hi ha codi civil català, que sempre que sigui possible s'aplicarà abans que l'espanyol.

Question 32

Question
Quina és la diferència entre dret públic i dret privat?
Answer
 • El dret públic s'ocupa dels interessos de l'Estat, en regula l'organització i les relacions entre Estat i particulars. El dret privat, en canvi, regula només les relacions entre particulars.
 • El dret públic s'ocupa dels interessos de l'Estat, en regula l'organització i les relacions entre Estat i particulars. El dret privat, en canvi, regula només les relacions entre l'Estat.

Question 33

Question
Què és la política fiscal?
Answer
 • Política econòmica de mercat amb la qual, mitjançant la pujada i baixada d'impostos, influeix sobre la despesa i la renda de les persones i les empreses per conservar l'estabilitat financera. Hi ha dos tipus: - política fiscal expansionista: augment de les despeses públiques i disminució dels impostos. - política fiscal contractiva: disminució de les despeses públiques i augment dels impostos.
 • Política econòmica de l'Estat amb la qual, mitjançant la pujada i baixada d'impostos, influeix sobre la despesa i la renda de les persones i les empreses per conservar l'estabilitat financera. Hi ha dos tipus: - política fiscal expansionista: augment de les despeses públiques i disminució dels impostos. - política fiscal contractiva: disminució de les despeses públiques i augment dels impostos.

Question 34

Question
Què és la jerarquia normativa? Quina és la seva ordenació?
Answer
 • Ordenança escalonada de les normes jurídiques, on les normes de categoria superior no poden ser rebatudes per les normes de categoria inferior. Ordenades de més a menys jurisdicció: - Constitució espanyola - Estatut d'autonomia - Llei orgànica - Llei ordinària - Decret Legislatiu - Decret Llei - Decret - Resolució
 • Ordenança escalonada de les normes jurídiques, on les normes de categoria superior no poden ser rebatudes per les normes de categoria inferior. Ordenades de més a menys jurisdicció: - Constitució espanyola - Estatut d'autonomia - Llei orgànica - Llei ordinària - Decret Llei - Decret Legislatiu - Decret - Resolució
 • Ordenança escalonada de les normes jurídiques, on les normes de categoria superior no poden ser rebatudes per les normes de categoria inferior. Ordenades de més a menys jurisdicció: - Constitució espanyola - Estatut d'autonomia - Llei ordinària - Llei orgànica - Decret Llei - Decret Legislatiu - Decret - Resolució

Question 35

Question
Què és la economia?
Answer
 • Matèria que posa en relació els recursos limitats (oferta) amb les necessitats il·limitades (demanda) dels individus.
 • Matèria que posa en relació els recursos limitats (demanda) amb les necessitats il·limitades (oferta) dels individus.

Question 36

Question
Què són els òrgans judicials? Quants n'hi ha?
Answer
 • Són tribunals jurisdiccionals dotats de jerarquies i competències, distribuïts en diferents funcions, que s'encarreguen de l'aplicació de les normes jurídiques. N'hi ha quatre i s'estructuren e la següent manera (jeràrquicament): 1. Tribunal Suprem: òrgan jurisdiccional suprem de tot l'estat espanyol. 2. Tribunal Superior de Justícia: òrgan que comprèn l'organització jurisdiccional de cada comunitat autònoma. 3. Audiència provincial: màxim òrgan judicial a nivell provincial, limitat a les jurisdiccions civil i penal.
 • Són tribunals jurisdiccionals dotats de jerarquies i competències, distribuïts en diferents funcions, que s'encarreguen de l'aplicació de les normes jurídiques. N'hi ha quatre i s'estructuren e la següent manera (jeràrquicament): 1. Tribunal Suprem: òrgan jurisdiccional suprem de tot l'estat espanyol. 2. Tribunal Superior de Justícia: òrgan que comprèn l'organització jurisdiccional de cada comunitat autònoma. 3. Audiència provincial: màxim òrgan judicial a nivell provincial, limitat a les jurisdiccions civil i penal. 4. Jutjats

Question 37

Question
Que són els drets fonamentals?
Answer
 • Drets que reconeixen i protegeixen de manera vinculant una sèrie d'interessos bàsics que no poden ser violats ni per l'Estat ni pels ciutadans. Es recullen a la Constitució i molt difícilment poden ser canviats o suprimits. Exemples: - Dret a la vida i a la integritat física i moral - Dret a la llibertat d'expressió i d'informació
 • Drets que reconeixen i protegeixen de manera vinculant una sèrie d'interessos bàsics que no poden ser violats ni per l'Estat ni pels ciutadans. Es recullen a la Constitució i són modificats cada quatre anys. Exemples: - Dret a la vida i a la integritat física i moral - Dret a la llibertat d'expressió i d'informació

Question 38

Question
Què és el dret positiu? Quines branques té?
Answer
 • Conjunt de normes jurídiques escrites per una sobirania i que exerceixen una funció legislativa estatal. Pot ser d'aplicació vigent o no vigent. Es considera dret positiu tota norma jurídica que hagi estat escrita (decrets, lleis, acords, reglaments..). Branques del dret positiu: - Constitucional - Internacional públic i privat - Comunitari - Administratiu - Penal - Civil - Mercantil - Laboral - Processal civil i penal
 • Conjunt de normes jurídiques escrites per una sobirania i que exerceixen una funció legislativa estatal. Pot ser d'aplicació vigent o no vigent. Es considera dret positiu tota norma jurídica que hagi estat escrita (decrets, lleis, acords, reglaments..). Branques del dret positiu: - Constitucional - Internacional públic i privat - Comunitari - Administratiu - Penal - Civil - Econòmic - Laboral - Processal civil i penal
 • Conjunt de normes jurídiques escrites per una sobirania i que exerceixen una funció legislativa estatal. Pot ser d'aplicació vigent o no vigent. Es considera dret positiu tota norma jurídica que hagi estat escrita (decrets, lleis, acords, reglaments..). Branques del dret positiu: - Constitucional - Internacional públic i privat - Comunitari - Empresarial - Penal - Civil - Mercantil - Laboral - Processal civil i penal

Question 39

Question
Què és un pacte col·lusori de preus? És legal aquest practica?
Answer
 • És un pacte que fan les empreses d'un monopoli per a augmentar beneficis i per evitar que cap empresa més entri dins de l'oligopoli. Es fixa un preu de producte entre les empreses oferents per a mantenir el domini del mercat i impedir que altres empreses entrin en el mercat del producte. Aquesta pràctica és il·legal i no està permesa, ja que falseja la competència en el marcat nacional.
 • És un pacte que fan les empreses d'un oligopoli per a augmentar beneficis i per evitar que cap empresa més entri dins de l'oligopoli. Es fixa un preu de producte entre les empreses oferents per a mantenir el domini del mercat i impedir que altres empreses entrin en el mercat del producte. Aquesta pràctica és il·legal i no està permesa, ja que falseja la competència en el marcat nacional.

Question 40

Question
Què és un agregat macroeconòmic? Quins són els principals?
Answer
 • És un indicador variable que marca la millora o empitjorament de l'economia d'un país a partir de la comparació entre el moment actual i un moment concret en el passat. N'hi ha quatre principals: - producció - ocupació i desocupació - preus i inflació - balança de pagaments
 • És un indicador variable que marca la millora o empitjorament de l'economia d'un país a partir de la comparació entre el moment actual i un moment concret en el passat. N'hi ha tres principals: - ocupació i desocupació - preus i inflació - balança de pagaments

Question 41

Question
Què és el BEI?
Answer
 • El BEI (Banc Europeu d'inversions) és la institució financera de la Unió Europea. La seva funció és finançar els projectes relacionats amb els objectius de la UE, per lat de contribuir en la integració i assegurar el desenvolupament equilibrat i la cohesió econòmica i social dels Estats membres.
 • El BEI (Banc Europeu d'inversions) és la institució financera de la Unió Europea. La seva funció és finançar els projectes relacionats amb els objectius de cada país, per lat de contribuir en la integració i assegurar el desenvolupament equilibrat i la cohesió econòmica i social dels Estats membres.

Question 42

Question
Quina diferència hi ha entre una llei orgànica i una llei ordinària?
Answer
 • Ambdues lleis estan a la mateixa posició jeràrquica normativa. Tot i això, les lleis orgàniques tracten el desenvolupament dels drets fonamentals i les llibertats públiques i, en canvi, les lleis ordinàries regulen les matèries que no tracten les lleis orgàniques. Les dos són aprovades pels membres del Congrés dels Diputats, però la llei orgànica exigeix una majoria absoluta i la llei ordinària només necessita una majoria simple.
 • Ambdues lleis estan a la mateixa posició jeràrquica normativa. Tot i això, les lleis orgàniques tracten el desenvolupament dels drets fonamentals i les llibertats públiques i, en canvi, les lleis ordinàries regulen les matèries que no tracten les lleis orgàniques. Les dos són aprovades pels membres del Congrés dels Diputats i ambdues exigeixen una majoria absoluta.

Question 43

Question
Què és el PNB?
Answer
 • El PNB (Producte Nacional Brut) mesura el valor total dels béns i serveis produïts en un any pels ciutadans d'un país, és a dir els nacionals. Per tant, només inclou els serveis o productes obtinguts pels factors productius residents del país del qual es realitza el mesurament.
 • El PNB (Producte Nacional Brut) mesura el valor total dels béns i serveis produïts en un any pels ciutadans d'un país, tant els nacionals com no nacionals del país. Per tant, només inclou els serveis o productes obtinguts pels factors productius residents del país del qual es realitza el mesurament.

Question 44

Question
Què són les fonts del dret?
Answer
 • Les fonts del dret corresponen al conjunt de regles jurídiques que són vàlides dins d'un Estat. Hi ha tres tipus de fonts del dret: - la llei - les normes - els principis generals del dret.
 • Les fonts del dret corresponen al conjunt de regles jurídiques que són vàlides dins d'un Estat. Hi ha tres tipus de fonts del dret: - la llei - els costums - els principis generals del dret.