Historia

Albert Noguer Pé
Quiz by Albert Noguer Pé, updated more than 1 year ago
Albert Noguer Pé
Created by Albert Noguer Pé over 6 years ago
13
0

Description

....

Resource summary

Question 1

Question
El periodisme català...
Answer
 • Es sinónim del periodisme espanyol
 • Si bé no es sinónim del periodisme espanyol, és part d'aquest.
 • No té cap mena de relació amb el periodisme espanyol.
 • Va sorgir de lluites obreres
 • Cap de les anteriors és correcta

Question 2

Question
Parlant d'ecosistemes comunicatius podem defensar que...
Answer
 • L'ecosistema espanyol neix amb la construcció de nació en el sí de l'Estat i el català amb la construcció de Catalunya com a nació.
 • ambdos sorgeixen amb una concepció de nació única i indissoluble.
 • L'ecosistema espanyol neix amb la construcció de nació en el sí de l'Estat i el català no.
 • cap dels dos va nèixer amb una ídea política; sinó purament comunicativa.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 3

Question
Si parlem d'autors del catalanisme segur direm que...
Answer
 • Henry, d'una banda, va publicar 4 volums de llibrets per joves i que, a més, Joan Givanel i l'Editorial Bruguera van ser actors importants.
 • L'editorial Bruguera va ser la primera editorial que, sense permís estatal, va publicar llibrets per joves.
 • L'obra de Givanel es va publicar als anys 40, que l'editorial Bruguera tingué el seu protagonisme entre els 50 i 60 i que, al 1991, va haver-hi una exposició de repàs dels grans diaris fonamental.
 • Givanel i Henry van fer un repàs als grans diaris.
 • Joan Torrent, com a intel·lectual, i Henry van ser, entre altres, figures importants per entendre l'història del periodisme català.

Question 4

Question
Durant l'edat mitjana, el factor més decisiu alhora de verificar la veracitat d'una noticia és...
Answer
 • La recerca
 • L'opinió de la societat.
 • L'inmediatesa
 • L'antiguitat
 • L'impacte públic

Question 5

Question
La virtud més valorada pels noticiers era...
Answer
 • La intel·ligència
 • L'escriptura
 • La oralitat
 • La memòria
 • La eficiència

Question 6

Question
Les primeres formes de relat històric hi predominen els elements fabulosos perquè...
Answer
 • Són fruit de l'exageració desmesurada
 • Són fruit de l'exageració, única i exclusivament.
 • Són el resultat de l'experiència pròpia i l'exageració.
 • Són fruit de l'exageració i la precarietat informativa.
 • Són fruit de la manca d'estudis de la població general.

Question 7

Question
Durant l'Alta Edat Mitjana...
Answer
 • La majoria de notícies les donaven gent del sistema.
 • Les notícies eren explicades, quasi totes, per noticiers.
 • Existia un sistema vertial de comunicació.
 • Els mercenaris van perdre força narrativa.
 • Cap de les anteriors és correcta

Question 8

Question
El compte de Barcelona es va casar amb ...
Answer
 • La filla del Rei de Castella i, d'aquí, va sorgir el primer vincle entre Catalunya i Castella.
 • La néta del Rei d'Aragó i, d'aquí nasqué la corona catalano-aragonesa.
 • Isabel la catòlica, signant les paus entre Castella i Catalunya.
 • La filla del Rei d'Aragó, sent un element determinant perquè fos considerat príncep.
 • La neboda del Rei de França, essent un element vertebrador entre la cultura francesa i la catalana.

Question 9

Question
Ramon Baranguer va ser important perquè...
Answer
 • Va intentar dotar a la comunicació d'un sistema propi, únic i singular.
 • Va intentar dotar a la comunicació d'un sistema vertical per garantir la independència.
 • Va intentar dotar a la comunicació d'un sistema horitzontal per controlar-la.
 • Va donar força al sistema horitzontal per garantir-ne el control sobre la informació.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 10

Question
Els correus reials...
Answer
 • Feien la seva ruta d'acord amb el criteri d'optimitzar els temps.
 • Anaven per camins careners, evitant així els bandolers i les seves conseqüències.
 • Coneixien els territoris i seguien els camins dissenyats per la gent per la seguretat dels mateixos.
 • No informen sobre aspectes concrets, sino que informaven sobre assumptes generals del regne.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 11

Question
El noticiarisme oral...
Answer
 • Els recontadors de noves ofereixen informació però amb major espectacle.
 • Els recontadors de noves ofereixen informació amb menys rigor i certesa que els cantadors de gesta.
 • Els cantadors de gesta tenen, com a norma general, menys formació que els recontadors de noves.
 • Els cantadors de gesta no disposaven, tampoc, d'informació de l'elit.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 12

Question
La figura del corresponsal va nèixer gràcies a ...
Answer
 • El noticiarisme oral.
 • Als plecs sols i les gacetes.
 • Segle de la Il·lustració
 • Al noticiarisme imprès
 • Al noticiari manuscrit.

Question 13

Question
Durant l'època del barroc, la societat es podia definir com ...
Answer
 • Dramàtica i creient.
 • Dramàtica i escèptica.
 • Dramàtica i nòmada.
 • Dramàtica i estoica.
 • Dramàtica i culta.

Question 14

Question
Durant el Segle XVI i XVII
Answer
 • Ramon Baranguer va ser considerat príncep consort.
 • Ramon Baranguer es va casar amb la princesa Peronela.
 • Va haver-hi l'unió entre el regne de castella i aragó.
 • Va acabar l'imperialisme espanyol.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 15

Question
Durant el barroc, l'ecosistema català...
Answer
 • Va adoptar una postura més creient.
 • Va continuar amb un sistema de comunicació vertical amb elements de l'horitzontal.
 • Les classes d'èlit van continuar amb el català mentre que les populars, per por, van anar a l'imperi hispànic.
 • Va continuar igual.
 • Va quedar afectat per la divisió interna.

Question 16

Question
L'alfabetització va començar al segle...
Answer
 • XVIII
 • XIX
 • XV
 • XVI
 • XX

Question 17

Question
Mentre que al nord d'Europa, l'alfabetització va sorgir com a resultat de qüestions culturals; aquí, a Catalunya, l'alfabetització va ser resposta a...
Answer
 • Per por a ser enganyats econòmicament.
 • La consciència política i revolucionària del barroquisme.
 • La multitud de guerres de l'imperi espanyol.
 • La publicació de diverses obres en llengua catalana.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 18

Question
Els plecs solts...
Answer
 • Eren reculls d'informació amb una pàgina doblegada sense rimes.
 • Van ser la continuitat dels goigs.
 • Tenien una configuració poètica i gairebé tots parlaven del bandolerisme.
 • Van ser importants al segle XV, fonamentalment.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 19

Question
Després de la Guerra dels Segadors...
Answer
 • Va sorgir un desinterès per la cultura.
 • Van disminuir les impressions en català.
 • Van augmentar les impressions en castellà
 • Les publicacions seguien un criteri periodístic i no pas polític.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 20

Question
Paradoxalment, les gasetes
Answer
 • Van passar de ser d'una peça minúscula d'informació a convertir-se en 4-5 fulls diaris d'informació reial.
 • No van triomfar per l'elevat nombre de gent que no sabia ni llegir ni escriure.
 • Van triomfar tot i els dubtes inicials dels inversors, que veien com la majoria de noticies es transmetien oralment.
 • No van trimofar, donat que el seu format era molt petit i clarament insuficient.
 • Van triomfar tot i que, per llavors, la majoria de notícies es transmetien oralment.

Question 21

Question
El naixement de "El diario de Madrid" va tenir lloc el ...
Answer
 • 1 de febrer de 1758
 • 7 de maig de 1815
 • 11 de setembre de 1765
 • 25 de juny de 1759
 • 1 d'octubre de 1755

Question 22

Question
A causa de la destrucció de Barcelona...
Answer
 • La cultura catalana va veure's reforçada; especialment amb la repressió.
 • Va haver-hi un gran creixement demogràfic, concentrat en poblacions.
 • La població va començar a llegir literatura europea.
 • La inmigració va ser la sortida per la multitud d'habitants que veien com Catalunya era un niu de guerres hostils.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 23

Question
Un temps després de la destrucció de Barcelona al 1714, la ciutat comtal es va convertir en un centre impressor per...
Answer
 • Raons intel·lectuals
 • Raons culturals
 • Raons econòmiques.
 • Raons humanitàries
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 24

Question
Antigament, per obrir una imprenta calia...
Answer
 • Paper i tèxtil, únicament.
 • Alfabet i pell, exclusivament.
 • Paper, tèxtil i alfabet, únicament.
 • Les dues primeres són correctes.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 25

Question
El primer diari que apareix a Catalunya en castellà...
Answer
 • Fou Diario Curioso al 1965.
 • Tenia una vocació comercial, marginant la periodística.
 • Tenia una vocació comercial i periodística.
 • Fou Diario Evangélico al 1754.
 • Era un diari molt avançat per l'època.

Question 26

Question
Sota Pedro Pablo Usón...
Answer
 • Va ser substituit per el Taranzona.
 • El Diario de Barcelona va començar a tractar les notícies de proximitat.
 • Va ser un diari on hi va predominar les qüestions socials.
 • El Diario de Barcelona va deixar de ser l'epicentre del noticiarisme català.
 • No tractava notícies de proximitat.

Question 27

Question
Barcelona, al segle XVIII
Answer
 • Els mitjans de comunicació tenien el poder de control de la vida quotidiana.
 • Els gremis patien una enorme rivalitat
 • La gent tenia notícies més enllà seu entorn personal o professional.
 • Van sorgir els romanços com a intercanvi d'informació.
 • Va haver-hi una expansió de l'espai privat.

Question 28

Question
Si fem referència a les primeres publicacions que apareixen en l'etapa romàntica...
Answer
 • afirmariem que "lo verdader català" té un discurs trencador i triomfalista
 • afirmariem que "lo verdader català" té un discurs victimista i conservador
 • afirmariem que "lo pare arcangel" té un caràcter de reivindicació econòmica.
 • afirmariem que "lo pare arcangel" es de 1840, al igual que "lo verdader català"
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 29

Question
Quins són els diaris que van propiciar el socialisme utòpic?
Answer
 • "El valor" i "El diari de Barcelona"
 • "El Diario de Madrid" i "La libertad"
 • "El vapor" i "El propagador de la libertad"
 • Les gaceles i els romanços
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 30

Question
"Lo sometent"...
Answer
 • És un diari de la renaixença amb caràcter polític i ideologia liberal.
 • És un diari del barroc amb caràcter polític i ideologia liberal.
 • És un diari de la renaixença amb un caràcter econòmic i ideologia comunista.
 • És un diari del barroc amb un caràcter econòmic i ideologia comunista.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 31

Question
Durant el franquisme...
Answer
 • La radio estatal era, predominantment, musical.
 • Tenia un fort control estatal.
 • La informació era donada per periodistes independents.
 • El NO-DO era un organisme que vetllaba per la dependència dels mitjans al govern.
 • Cap de les anteriors és correcta.
Show full summary Hide full summary

Similar

Arte Egipcio
maya velasquez
Primera Guerra Mundial
Diego Santos
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas
LA EDAD MEDIA - EDUpunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
Historia de la Ética
hectorleyva
La crisis del antiguo régimen (RESUMEN)
Marina García Chip
La Guerra Fría y la formación del mundo bipolar
Maitane Gajate
Arte en el siglo XX
Rafael Cardozo
Independencia de los paises latinoamericanos
Estefani Tretto
Guerra civil española
Saul Barrios Guz
Historia Argentina
Nicolas Ñancucheo