زیست شناسی

reza zare
Quiz by reza zare, updated more than 1 year ago
reza zare
Created by reza zare over 5 years ago
2
0

Description

آزمون زیست شناسی

Resource summary

Question 1

Question
بیشتر چربی ها در بدن جانواران:
Answer
 • جامداند و سیر نشده
 • مایع اند و سیر نشده
 • جامد اند و سیر شده
 • مایع اند و سیر شده

Question 2

Question
/////////////////////////////////////////////////////////////کدام ترکیب نوعی پلیمر محسوب می شود؟
Answer
 • چربی
 • مالتوز
 • فسفولیپید
 • سلولز

Question 3

Question
**************************************************************************************************چیست؟
Answer
 • *********************************************************************************یه
 • **********************************************************************************نه
 • **********************************************************************************ها
 • *********************************************************************************بله
Show full summary Hide full summary

Similar

امتحان شطرنج
Man Amery
Cell Structure
daniel.praecox
Random German A-level Vocab
Libby Shaw
GCSE AQA Biology 2 Cells & Diffusion
Lilac Potato
AQA GCSE Product Design Questions
Bella Statham
Elementos significativos de la ética de la profesión
Silvia Mantilla
Debido Proceso
Jorge Vergara
mi mapa conceptual
Alondra Montes Vera
Cáncer de Páncreas
Rodolfo Luna Banenelli
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
jose betancourt
NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA EN EXCURSIONES Y CAMPAMENTOS
Christian Goncalves