Polisen i Samhället

Isabelle Näsmark
Quiz by Isabelle Näsmark, updated more than 1 year ago
Isabelle Näsmark
Created by Isabelle Näsmark over 5 years ago
863
0

Description

Tentalpugg

Resource summary

Question 1

Question
Vad anger Furuhagen som som orsaker till försöken till decentraliseringen av polisorganisationen efter 1975? (ange två rätta svar)
Answer
 • allmänna krav på starkare lokalt självstyre
 • ökade behov av ny teknik
 • önskemål om förbättrade kontakter med allmänheten
 • krav på större enhetlighet
 • polisarbetets internationalisering

Question 2

Question
Vad menar furuhagen med en professionell poliskår? (ange två rätta svar)
Answer
 • En poliskår med en särskild utbildning
 • En serviceinriktad poliskår
 • en poliskår av heltidsanställda
 • en lokalt anknuten poliskår
 • en tekniskt avancerad poliskår

Question 3

Question
Vad av följande är enligt Furuhagen exempel på särdrag i den kontinentala polistraditionen? (ange två rätta svar)
Answer
 • när koppling till krigsmakten
 • inriktning på service åt medborgarna
 • inriktad på brottsförebyggande
 • inriktad på hemlig spaning och övervakning
 • betoning på individens fri- och rättigheter

Question 4

Question
Vilken var Sveriges första moderna polisorganisation enligt Furuhagen? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Stockholmspolisen
 • Statspolisen
 • Närpolisen
 • Enmyndighetspolisen
 • Rikspolisen

Question 5

Question
Vad är betydelsen av de grekiska orden som ordet polis har sitt ursprung i? (ange två rätta svar)
Answer
 • Stad
 • Våld
 • Förvaltning
 • Väktare
 • Fogde

Question 6

Question
Vad av följande anger Furuhagen kom som en följd av förstatligandet av polisen 1965? (ange två rätta svar)
Answer
 • ökad bilpatrullering
 • kvinnliga poliser
 • gemensamt kommunikationssystem för hela riket
 • enhetliga uniformer i hela riket
 • införandet av en militärpolis

Question 7

Question
Vad var en fjärdingsman? (ange ett rätt svar)
Answer
 • en särskild slav som skötte polisarbete
 • deltidspoliser i Sveriges socknar förr i tiden
 • åklagare och polischef i Sveriges län förr i tiden
 • chef för polisstyrkorna i Sveriges köpingar förr
 • brandvakt i Sveriges städer förr i tiden

Question 8

Question
Vilka två modeller ställer Roth upp som alternativa samhällsmodeller till idén om kulturpluralism? (ange två rätta svar)
Answer
 • Assimilationsmodellen
 • Mosaikmodellen
 • Salladsskålsmodellen
 • Smältdegelsmodellen
 • Skärgårdsmodellen

Question 9

Question
Vilka av följande språk räknas som svenska minoritetsspråk? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Samiska
 • Arabiska
 • Finska
 • Romani
 • Kurdiska

Question 10

Question
Vilken formulering stämmer bäst överens med begreppet kulturell självständighet (autonomi)? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Människors kulturella identitet skall skyddas men människor skall kunna ifrågasätta och förändra kulturen
 • Människor skall fritt kunna välja mellan en mångfald av identiteter
 • Bevarandet av kulturella identiteter är ett mål i sig
 • Kulturer utvecklas och förbättras genom konkurrens
 • Människor bör befrias från kulturella identiteter

Question 11

Question
Civilsamhället beskrivs som ett sätt att lösa "allmänningens tragedi" Vilka är de två andra sätten?
Answer
 • Genom militären
 • Genom marknaden
 • Genom kyrkan
 • Genom staten
 • Genom internationella organisationer

Question 12

Question
Vilka två andra samhällsmodeller ställer Trägårdh upp som kontrasterande alternativ till "den svenska statsindividualismen"? (ange två rätta svar)
Answer
 • Den anglosaxiska traditionen
 • Medborgarrättsrörelsen i Östeuropa
 • Den kontinentaleuropeiska traditionen
 • Den nordiska välfärdsstaten
 • Det traditionella brukssamhället

Question 13

Question
Vad menas med begreppet "tillit" enligt Rothstein? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Ett förlitande till förvaltningens hederlighet
 • En förhoppning om andras framtida pålitlighet
 • En tilltro till demokratins praktik
 • En kunskap om hur samhället fungerar
 • En förståelse för andras sedvänjor

Question 14

Question
Vilka två huvudsakliga förklaringar till varför det finns en hög nivå av social tillit i ett samhälle diskuterar Rothstein? (ange två rätta svar)
Answer
 • Stort medlemsskap i frivilligorganisationer
 • En välfungerande demokrati
 • En välfungerande offentlig förvaltning
 • En växande ekonomi
 • En liten andel landsbygdsbefolkning

Question 15

Question
Vad är politikens två viktigaste uppgifter i en demokrati enligt Bengtsson & Melke? (ange två rätta svar)
Answer
 • Att säkerställa statens auktoritet
 • Att vara en motkraft till samhällets särintressen
 • Att lösa samhällets problem
 • Att bevaka medborgarnas gemensamma intressen
 • Att leverera det människorna i samhället efterfrågar

Question 16

Question
Vilka två aktörögrupper är de huvudsakliga deltagarna i policyprocessen enligt Bengtsson & Melke? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Riksdag och regering
 • Politiker och förvaltning
 • Riksdagsmajoritet och opposition
 • Medborgare och politiker
 • Förvaltning och civilsamhälle

Question 17

Question
Vad av följande är enligt Bengtsson & Melke definitionen på parlamentarism? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Regeringen måste avgå om en majoritet av parlamentet kräver det
 • Makten är delad mellan parlament och president
 • Det finns endast en kammare i parlamentet
 • Regeringens medlemmar måste väljas från parlamentet
 • Parlamentet utser statschefen

Question 18

Question
När fick de nationella minoriteterna erkännande och särskilda rättigheter i Sverige? (ange ett rätt svar)
Answer
 • 1809
 • 1921
 • 1957
 • 1975
 • 1999

Question 19

Question
Vilken tidsepok kopplar Roth samman med tillkomsten av idén om individuell kulturell självständighet (autonomi)? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Romantiken
 • Medeltiden
 • Upplysningstiden
 • Andra världskriget
 • Antikens Grekland

Question 20

Question
Vad menar Ivarsson Westerberg är syftet med det han kallar legitimerande administration? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Att kunna visa upp utåt vad organisationen gör
 • Att göra arbetsprocesser snabbare och enklare
 • Att skapa en nödvändig infrastruktur för arbetet
 • Att göra polisarbetet med komplext
 • Att göra polisarbetet rättssäkert

Question 21

Question
Vad är enligt Bengtsson & Melke kärnan i den inriktning inom den liberal-demokratiska traditionen som vill betona demokratins form (procedurerna)? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Att det politiska samtalet strävar efter förståelse för motståndarens argument
 • Att det finns utrymme för medborgarna at själva vara en del av politiken
 • Att det finns konkurrerande politiska alternativ for medborgarna att välja mellan
 • Att politiken skall förhålla sig neutral till människors livsval
 • Att demokratin skall vara kopplad till platsen man bor på

Question 22

Question
I vilken av grundlagarna finns de grundläggande målen och spelreglerna för den svenska demokratin formulerad? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
 • Regeringsformen
 • Successionsordningen
 • Riksdagsordningen
 • Tryckfrihetsförordningen

Question 23

Question
Hur många folkomröstningar har hållits i Sverige sedan 1980? (ange ett rätt svar)
Answer
 • 1
 • 3
 • 10
 • 15
 • 29

Question 24

Question
Vem beslutar om lagar och budget i Sverige? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Riksdagen
 • Regeringen
 • Finansministern
 • Statsministern
 • Statschefen

Question 25

Question
Vilka är de två organ som beslutar om lagstiftning inom EU? (ange ett rätt svar)
Answer
 • EU-domstolen och Europaparlamentet
 • Europeiska rådet och Europeiska kommissionen
 • Ministerrådet och Europaparlamentet
 • Europarådet och Europaparlamentet
 • EU-domstolen och Europeiska kommissionen

Question 26

Question
Vad är det enligt Ivarsson Westerberg som lett till ökade möjligheter till administration inom polisen? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Ny teknik, ny kunskap och ökade resurser
 • Fler brott i samhället
 • Högre krav från omgivningen
 • Minskade resurser
 • Nya problemorienterare arbetssätt

Question 27

Question
Vilket av följande länder menar Roth varit ledande i debatten kring det mångkulturella samhällets problem och möjligheter? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Sverige
 • Kanada
 • Tyskland
 • Indien
 • Schweiz

Question 28

Question
Hur många medlemsstater finns det i Europeiska Unionen? (ange ett rätt svar)
Answer
 • 12
 • 28
 • 47
 • 56
 • 193

Question 29

Question
Vem kan vända sig till Europadomstolen? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Endast medlemsstater i Europarådet
 • Var och en som befinner sig i någon av Europarådets medlemsstater
 • Endast Eu-medborgare
 • Var och en vars mänskliga rättigheter kränks oavsett var i världen
 • Den som vill pröva EU-rättens tillämpning

Question 30

Question
Hur många kommuner finns i Sverige? (ange ett rätt svar)
Answer
 • 90
 • 179
 • 290
 • 750
 • 2900

Question 31

Question
Vilka är de till antalet anställda största statliga förvaltningsmyndigheterna? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Skolan och omsorgen
 • Försäkringskassan och arbetsförmedlingen
 • Polisväsendet och försvarsmakten
 • Skatteverket och kriminalvårdsverket
 • Migrationsverket och socialstyrelsen

Question 32

Question
Vilka två händelser förknippar Trägårdh med lanseringen och genomslaget för civilsamhället under 1990-talet? (ange två rätta svar)
Answer
 • Den östeuropeiska medborgarrättsrörelsen kritik av kommunismen
 • Diskussionen om EU:s demokratiska underskott
 • Populismens framväxt i Europa
 • Välfärdsstatens kris i samband med globalisering och individualisering
 • Ökade värderingskonflikter i det mångkulturella samhället

Question 33

Question
Vad menar Bengtsson & Melke med att ministerstyre inte är tillåtet i Sverige?
Answer
 • Regeringen fattar i regel beslut gemensamt
 • Alla statsrådens beslut måste godkännas av riksdagen
 • Statsråden får inte påverka myndigheternas beslut i enskilda ärenden
 • Statsråden har inte tillgång till sin egen utredningsverksamhet
 • Statsråden är bundna av målstyrning

Question 34

Question
Vad är regeringens viktigaste uppgifter enligt Bengtsson & Melke? (ange två rätta svar)
Answer
 • Lägga fram förslag i riksdagen
 • Stifta lagar
 • Styra förvaltningen
 • Tillämpa rättsregler i enskilda fall
 • Vara öppen för insyn från allmänheten

Question 35

Question
Vad av följande är exempel på former av målstyrning av förvaltningen som diskuteras enligt Bengtsson & Melke? (ange två rätta svar)
Answer
 • Regleringsbrev
 • Ramlagar
 • Resultatstyrning
 • Förvaltningslagen
 • Anlagsstyrning

Question 36

Question
Vad av följande är exempel på riksdagens kontroll av regeringen som Bengtsson & Melke tar upp? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Konstitutionsutskottets granskning
 • Förvaltningsbesvär
 • Frågor och interpellationer
 • Justitiekanslerns kontroll
 • Misstroendeförklaring

Question 37

Question
Vad av följande tar Bengtsson & Melke upp som exempel på överstatliga institutioner? (ange två rätta svar)
Answer
 • Europeiska Unionen
 • Nordiska rådet
 • Europakonventionen för mänskliga rättigheter
 • FN:s Generalförsamling
 • OECD

Question 38

Question
Vad av följande anger Bengtsson & Melke som det ingår i det kommunerna måste göra? (ange två rätta svar)
Answer
 • Medfinansiera EU-projekt
 • Drivna egna projekt inom kultur och fritid
 • Ansvara för vård, skola och omsorg
 • Tillhandahålla bostäder och fjärrvärme
 • Behandla kommunens medlemmar lika

Question 39

Question
Vad tar Bengtsson & Melke upp som exempel på offentlighetsprincipen? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Att medborgare har rätt att ta del av de förhandlingar som sker i de folkvalda beslutande församlingarna
 • Att medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda
 • Att myndigheterna har rätt att efterforska vem som lämnar uppgifterna till medierna
 • Att massmedierna har möjlighet att bevaka myndigheternas arbete
 • Att myndigheter är skyldiga att utreda ärenden sakligt och opartiskt

Question 40

Question
Vad menas enligt Bengtsson & Melke med ett offentligt etos? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Frågor av psykologisk art
 • Frågor om vilka värden som bör vara styrande i all offentlig verksamhet
 • Frågor om vilken lag som skall tillämpas i ett enskilt fall
 • Frågor om vad som skall vara privat och offentligt
 • Frågor om individerna föreställningar och rätt och orätt

Question 41

Question
Vilket departement lyder polismyndigheten unter? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Justitiedepartementet
 • Inrikesdepartementet
 • Socialdepartementet
 • Förvaltningsdepartementet
 • Finansdepartementet

Question 42

Question
Vem förslår statsminister vid en regeringsbildning? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Regeringskansliet
 • Statschefen
 • Riksdagen
 • Talmannen
 • Partigrupperna

Question 43

Question
Vad var det som var radikalt med naturrätten på 1700-talet enligt Weber, Fishwick & Marmo? (ange två rätta svar)
Answer
 • Att naturen ställdes över gud
 • Att den gudomliga rätten att styra flyttades från kungen till folket
 • Att dödsstraffet avskaffades
 • Att individers rättigheter ställdes över staternas lagar
 • Att stater gavs rätten att lägga sig i andra staters inre angelägenheter

Question 44

Question
På vilka två sätt skapas folkrätten enligt Fisher? (ange två rätta svar)
Answer
 • Genom mellanstatliga överenskommelser
 • Genom utslag i EU-domstolen
 • Genom folkomröstningar
 • Genom världens staters handlande i praktiken
 • Genom lagstiftning i den globala folkförsamlingen

Question 45

Question
När blir en stat bunden av en internationell konvention enligt Fisher? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Alla stater är bundna av de internationella konventionerna
 • När staten undertecknat konventionen
 • När staten undertecknat och ratificerat konventionen
 • När staten berörs av konventionen
 • När staten omvandlar konventionens text till sin egen lag

Question 46

Question
Fisher pratar om första generationens mänskliga rättigheter. Vad av följande är exempel på sådana rättigheter? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Rätten att inte utan vidare frihetsberövas
 • Rättan att inte hindras från att demonstrera
 • Rätten till arbete
 • Rätten att äga och nyttja egendom
 • Rätten till utbildning

Question 47

Question
Vilken domstol töklar Europakonventionen? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Europeiska Brottsmålsdomstolen
 • Europadomstolen
 • EU-domstolen
 • ECOSOC
 • Europarådet

Question 48

Question
På vem faller ansvaret för ett begånget folkmord enligt Fisher? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Endast på politiska ledare
 • Såväl på politiska ledare, privatpersoner och stater
 • Endast på stater
 • Endast på de stater som skrivit på FN:s folkmordskonvention
 • Ansvaret faller på hela jordens befolkning

Question 49

Question
Varför bör de ingår i länder utrikespolitik att påpeka brister i andra länders skydd för mänskliga rättigheter enligt Hammarberg? (ange två rätta svar)
Answer
 • Staters ansvar att skydda mänskliga rättigheter
 • Det är viktigt att regeringar rankas i "bra" och "dåliga" i ett efterleva sina skyldigheter
 • Det ligger i statens intresse
 • Människor som utsätts för förtryck i sitt hemland ska kunna räkna med solidaritet från andra länder
 • Det framgår av regeringsformen

Question 50

Question
Var tillämpas dödsstraffet fortfarande i Europa? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Ryssland, Turkiet och Vitryssland
 • Vitryssland
 • Rumänien, Ryssland och Moldavien
 • Ryssland
 • Turkiet

Question 51

Question
Vad av följande anger Furuhagen som exempel på centraliseringen av polismakten? (ange två rätta svar)
Answer
 • Förstatligandet av polismakten 1965
 • Närpolisreformen
 • Polislagen 1925
 • Förnyelsepropositionen
 • Statspolisen 1932

Question 52

Question
Vad av följande är enligt Furuhagen exempel på särdrag i den anglosaxiska polistraditionen? (ange två rätta svar)
Answer
 • Nära koppling till krigsmakten
 • Inriktning på service åt medborgarna
 • Inriktad på brottsförebyggande
 • Inriktad på hemlig spaning och övervakning
 • Enhetlig och rikstäckande verksamhet

Question 53

Question
När kom enligt Furuhagen Sveriges första moderna polisorganisation? (ange ett rätt svar)
Answer
 • 1630
 • 1850
 • 1925
 • 1932
 • 1965

Question 54

Question
Vad anger Furuhagen som den stora underliggande målkonflikten i organiseringen av polisen i Sverige? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Spänning mellan stat och kommun
 • Strävan efter effektivitet och demokrati
 • Striden mellan manligt och kvinnligt
 • Medborgarnas behov av service och statens behov av kontroll
 • Den anglosaxiska och den kontinentala modellen

Question 55

Question
Vad kännetecknade polisväsendet under medeltiden i Europa enligt Furuhagens beskrivning? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Särskilda slavar skötte polisarbetet
 • Polisväsendet kännetecknades av mångfald
 • Kungamakten hade monopol på polismakt
 • Människor organiserade sin egen polis
 • Kyrkan hade en polisliknande roll

Question 56

Question
Vad menar Roth med begreppet kulturpluralism? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Ett samhälle som har fler kulturer
 • En samling idéer om hur ett samhälle bör förhålla sig till en existerande kulturell mångfald
 • Den process genom vilket kulturell mångfald skapas
 • Den process genom vilken nya kulturella gemenskaper skapas
 • Föreställningen att kulturer kan rangordnas

Question 57

Question
Vilka av följande grupper räknas som Sveriges nationella minoriteter? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Samer
 • Araber
 • Judar
 • Romer
 • Kurder

Question 58

Question
Vilka påståenden hör ihop med begreppet kulturell självständighet? (ange två rätta svar)
Answer
 • Individer skall inte tvingas undertrycka sin kulturella identitet
 • Kulturer har entydiga normer och värderingar
 • Varje kultur bör ha sin egen stat
 • Kulturers moraliska värderingar kan inte överbyggas
 • Kulturer måste kunna utvecklas

Question 59

Question
Vad stämmer med kultlitteraturens beskrivning av civilsamhället? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Det är de icke-militära samhället
 • Det är varken marknad eller stat
 • Det är opolitiskt
 • Det bygger på frivillighet
 • Det organiserar särintressen

Question 60

Question
Vad av följande är kärnan i det som Trägårdh kallas den svenska statsindividualismen? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Att en stark offentlig sektor befriat individen från att vara berodde av familj och civilsamhälle
 • Att religiösa samfund och social välgörenhet genomsyrat samhället
 • Att en omfattande katalog av juridisk bindande fri- och rättigheter skyddat privatlivet från staten
 • Att staten samverkat med arbetsgivare och frivilligorganisationer
 • Att det alltid funnits en stor förståelse för kulturell mångfald i samhället

Question 61

Question
Vilka två komponenter bygger upp det sociala kapitalet enligt Putnam? (ange två rätta svar)
Answer
 • Tolerans för andra människor
 • Förståelse för andra människor
 • Kontakter med andra människor
 • Kunskap om andra människor
 • Förtroende för andra människor

Question 62

Question
Vilka två huvudsakliga förklaringar till en hög nivå av social tillit i ett samhälle diskuterar Rothstein? (ange två rätta svar)
Answer
 • Stort medlemsskap i frivilligorganisationer
 • En välfungerande demokrati
 • En växande ekonomi
 • En liten andel landsbygdsbefolkning
 • En välfungerande offentlig förvaltning

Question 63

Question
Vilka begrepp länkar Bengtsson & Melke ihop med begreppet "allmänintresset"? (ange två rätta svar)
Answer
 • Medborgare
 • Kund
 • Medlem
 • Politik
 • Äganderätt

Question 64

Question
Vad menas med policyprocessen enligt Bengtsson & Melke? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Vägen från ett förslag till ett fattat beslut i riksdagen
 • Vägen från en fråga till ett fullt genomföret ärende i ett politikområde
 • Vägen när ett politiskt parti blir till
 • Vägen som medborgare får insyn i politikens genomförandeprocess
 • Vägen hur statsvetare studerar politik

Question 65

Question
När menar Roth att den svenska invandrar- och minoritetspolitiken skiftade fokus från assimilation till mångfald? (ange ett rätt svar)
Answer
 • 1924
 • 1957
 • 1975
 • 1994
 • 2000

Question 66

Question
Vilka filosofer kopplar Roth samman med begreppet kulturell självständighet (autonomi)? (ange två rätta svar)
Answer
 • John Stuart Mill
 • Alexis de Tocqueville
 • Immanuel Kant
 • Jeremy Bentham
 • Aristoteles

Question 67

Question
Vilka tre typer av administration inom polisen skiljer Ivarsson Westerberg på i sin analys? (Ange ett rätt svar)
Answer
 • Moderniserande, demokratiserande, styrande
 • Konstituerande, effektiviserande, legitimerande
 • Centraliserande, decentraliserande, professionaliserande
 • Traditionell, förnyande, standardiserande
 • Rutiniserande, datoriserande, rationaliserande

Question 68

Question
Vilken beteckning används när flera partier tillsammans bildar en regering? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Alliansregering
 • Samverkansregering
 • Koalitionsregering
 • Minoritetsregering
 • Majoritetsregering

Question 69

Question
Hur förkortas Sveriges grundlagar? (ange ett rätt svar)
Answer
 • RF, JO, RiR, TF
 • SOU
 • RF, RO, YGL
 • SFS
 • RF, SO, TF, YGL

Question 70

Question
Hur många valkretsar är Sverige indelat i? (ange ett rätt svar)
Answer
 • 1
 • 349
 • 29
 • 2900
 • 290

Question 71

Question
Vad kallas de lagar som EU stiftar? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Förordningar och direktiv
 • Konventioner och rekommendationer
 • Råd och anvisningar
 • Motioner och propositioner
 • Regler och standarder

Question 72

Question
Vilka drivkrafter är det enligt Ivarsson Westerberg som lett till administrativ tillväxt i polisen? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Riksdagens, regeringens och polisförbundets önskemål
 • Behovet, önskan och förmågan att administrera
 • Möjligheten, viljan och tvånget att administrera
 • Minskade resurser och ökade behov
 • Nya problemorienterare arbetssätt

Question 73

Question
Vilken händelse använder Roth för att ge ett exempel på den värderingskonflikt i ett mångkulturellt samhälle? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Lavaldomen
 • Romregistret
 • Dublinkonventionen
 • Rushdieaffären
 • Kriget mot terrorn

Question 74

Question
Hur många medlemsstater finns det i Europarådet? (ange ett rätt svar)
Answer
 • 12
 • 28
 • 47
 • 56
 • 193

Question 75

Question
Vilka var de viktigaste uppgifterna för kommunerna när de inrättades på 1860-talet enligt Bengtsson & Melke? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Lokalt planeringsansvar
 • Fattigvård och skola
 • Polis och brandvakt
 • Demokratisk förankring
 • Hälso- och sjukvård

Question 76

Question
Vilka tänkare anges av Trägårdh som betydelsefulla företrädare för olika idéer om vad civilsamhället är? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Alexis de Tocqueville
 • Montesquieu
 • Jeremy Bentham
 • Friedrich Hegel
 • Jurgen Habermas

Question 77

Question
Vilka tänkare anges av Bengtsson & Melke som viktiga företrädare för varsin idé om vad demokrati är? (ange två rätta svar)
Answer
 • Friedrich Hegel
 • Jeremy Bentham
 • Joseph Schumpeter
 • Aristoteles
 • Jurgen Habermas

Question 78

Question
Vad menar Bengtsson & Melke med at förvaltningen skall vara lagstyrd? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Att majoritetens vilja skall kunna genomfröts av de förtroendevalda via tjänstemännen
 • Att förvaltningspersonal och medborgare skall ha inflytande över förvaltningen
 • Att förvaltningen skall följa gällande lagar oavsett vad politikerna anser
 • Att förvaltningen skall utgöras av tjänstemän som inte är tillsatta på politiska meriter
 • Att förvaltningen skall koncentrera sig på övergripande frågor och implementera lagar självständigt

Question 79

Question
Vad innebär målstyrning av förvaltningen enligt Bengtsson & Melke? (ange två rätta svar)
Answer
 • Att förvaltningens handlingsutrymme är begränsat
 • Att styrningen är oprecis och bara anger målsättningar
 • Att politiker delegerat beslutskompetens till förvaltningen
 • Att enskilda medborgares behov skall styra insatserna
 • Att beslut måste genomföras utan fördröjning

Question 80

Question
Vad av följande är exempel på regeringens kontroll av förvaltningen som Bengtsson & Melke tar upp? (ange två rätta svar)
Answer
 • Statskontorets utvärderingar
 • Justitieombudsmannens tillsyn
 • Justitiekanslerns granskning
 • Riksrevisionens granskning
 • Kammarrättens prövning

Question 81

Question
Vad av följande anger Bengtsson & Melke som det som ingår i det kommunala självstyret? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Rätten att stifta lagar
 • Rätten att beskatta kommuninvånarna
 • Rätten att driva vinstdrivna företag
 • Rätten att sköta offentliga angelägenheter på eget ansvar
 • Rätten att drivna egna projekt ingom tex kultur och fritid

Question 82

Question
Vem utser statsråden vid en regeringsbildning? (ange ett rätt svar)
Answer
 • Regeringskansliet
 • Statschefen
 • Riksdagen
 • Talmannen
 • Statsministern

Question 83

Question
Vad menas med naturrätten enligt Fisher? (ange två rätta svar)
Answer
 • Att man skall värna om naturen
 • Att mänskliga rättigheter har sin grund i människans natur
 • Att människor inte har några rättigheter
 • Att mänskliga rättigheter står över staternas lagar
 • Att livet i naturtillståndet är ensamt, fattigt och kort

Question 84

Question
På vilka två sätt skapas folkrätten enligt Fisher? (ange två rätta svar)
Answer
 • Genom mellanstatliga överenskommelser
 • Genom utslag i EU-domstolen
 • Genom folkomröstningar
 • Genom världens staters handlande i praktiken
 • Genom lagstiftning i den globala folkförsamlingen

Question 85

Question
Fisher pratar om tre "rättighetsgenerationer". Vilka är de? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Politiska rättigheter
 • Grupprättigheter
 • Humanitära rättigheter
 • Genusrättigheter
 • Ekonomiska rättigheter

Question 86

Question
Vad krävs enligt Fisher för att ett brott skall betecknas som folkmord? (ange två rätta svar)
Answer
 • Ett stort antal människor skall ha mördats
 • Krigstillstånd skall råda
 • Det har funnits en avsikt att döda medlemmarna av en viss folkgrupp
 • En viss andel av medlemmarna av en folkgrupp inom ett givet territorium skall ha dödats
 • Det har funnits en avsikt att hindra en viss folkgrupp att fortleva

Question 87

Question
Vem är ansvarig för att vara övervakare och de mänskliga rättigheternas "vakthundar" i Europa enligt Hammarberg? (ange tre rätta svar)
Answer
 • Europas ombudsmän
 • Europadomstolen
 • Polismyndigheterna i Europ
 • Massmedia
 • Frivilligorganisationer

Question 88

Question
Vilka tänkare anges av Weber, Fishwick & Marmo som grundläggare av idén om mänskliga rättigheter? (ange två rätta svar)
Answer
 • Jeremy Bentham
 • Immanuel Kant
 • John Locke
 • Alexis de Tocqueville
 • Aristoteles
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE Biology Unit 1 AQA
Archie Clay
Technology in the Classroom
philip.ellis
Digestive System Flash Cards
Ahmed Almohammed
Back to School: A Guide to Starting with a Bang!
Andrea Leyden
DNA Replication
Bee Brittain
First Year at University
Andrea Leyden
Amount of Substance and The Mole
Bee Brittain
Learning and Study Skills
Salman Siddiqui
2.2 DNA Replication
Bee Brittain
1.8 Factors Effecting Enzyme Action
Bee Brittain
Be Authentic!
Megan Talton