Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos

lorena-10-bcn
Quiz by lorena-10-bcn, updated more than 1 year ago
lorena-10-bcn
Created by lorena-10-bcn over 4 years ago
16
0

Description

Test preguntes examen

Resource summary

Question 1

Question
Què és la unitat de registre?
Answer
 • És el segment màxim del contingut que l’observador aïlla i ajunta perquè hi apareguin un dels símbols, paraules claus...
 • És el segment mínim del contingut que l’observador aïlla i separa perquè hi apareguin un dels símbols, paraules claus...
 • Les dues opcions anteriors són incorrectes.

Question 2

Question
Quins tres sistemes d’enregistrament observacional podem trobar?
Answer
 • Sistema narratiu, sistema categorial i sistema tecnològic.
 • Sistema narratiu, sistema argumentat i sistema descriptiu.
 • Sistema de tria, sistema de ordenació i sistema de conclusions.

Question 3

Question
Dins de quin sistema d'enregistrament observacional es troben les notes o diaris de camp?
Answer
 • Sistema categorial
 • Sistema narratiu
 • Sistema tecnològic

Question 4

Question
Què expressen les notes de camp teòriques?
Answer
 • Allò que observes, sense afegir-hi opinions ni impressions personals
 • Totes les reaccions, actituds, percepcions...de l'observador
 • Els aspectes que es vinculen amb el marc teòric de la recerca

Question 5

Question
Què entenem per unitat de context?
Answer
 • Segment del contingut que ha de ser examinat per poder contextualitzar i comprendre el significat de la unitat de context
 • És el segment del contingut que ha de ser examinat per poder enregistrar i comprendre el significat de la unitat de registre.
 • És el segment del contingut que ha de ser examinat per poder contextualitzar i comprendre el significat de la unitat de registre

Question 6

Question
Quins 3 tipus de notes de camp hi ha?
Answer
 • Personals, Descriptives i Metodològiques
 • Teòriques, Personals, Descriptives
 • Cap de les anterior és correcta, hi ha 4 tipus de notes de camp possibles.

Question 7

Question
Quina d'aquestes fases no pertany al procés de categorització?
Answer
 • Elaboració d'un registre narratiu
 • Enregistrar informació verbal
 • Definició operacional de les categories per a facilitar l'enregistrament.

Question 8

Question
Com es poden enregistrar les notes de camp?
Answer
 • Manualment i a ordinador
 • A partir de gravacions en àudio o vídeo i de fotografies
 • a i b són correctes

Question 9

Question
L'escala d'estimació...
Answer
 • És una llista de conductes d'avaluació d'un nadó.
 • No dóna informació sobre si ha estat assolida la consecució d’una determinada capacitat observable per l’infant.
 • S’expressen en termes qualitatius.

Question 10

Question
Les llistes de comprovació...
Answer
 • Permeten obtenir informació del procés i/o dels seus efectes sobre l’alumne i dades dels infants de manera sistematitzada o espontània, per poder avaluar-lo i classificar-lo quantitativament sense interrompre el ritme de la classe.
 • Requereixen certa habilitat per discernir el que és rellevant del que no ho és i es fa difícil generalitzar els resultats.
 • Resulten força incompletes pel que fa a la recollida de dades

Question 11

Question
Segons Schatzman i Strauss quin tipus d’anotacions impliquen les notes de camp?
Answer
 • Anotacions observacionals, teòriques i metodològiques
 • Anotacions descriptives, observacionals i reflexives
 • Anotacions teòriques, argumentades i descriptives

Question 12

Question
Què són les notes de camp personals?
Answer
 • Decisions que es refereixen a la recerca
 • Reaccions, actituds, percepcions, vivències i impressions de l'observador
 • Aspectes vinculats amb el marc teòric de la recerca

Question 13

Question
A quin criteri per a segmentar o dividir les dades ens referim quan parlem de professors, alumnes, pares,…?
Answer
 • Temàtic
 • Conversacional
 • Font

Question 14

Question
La Matriu procés-producte…
Answer
 • Intenta delimitar i analitzar quins són els processos, factors o causes que han produït els processos anteriors.
 • Comprova relacions entre variables
 • Tracta de representar el fenomen al llarg de l’evolució cronològica.

Question 15

Question
Les gràfiques descriptives...
Answer
 • Reflecteixen informació sense aportar una explicació al fenomen objecte d'estudi
 • Reflecteixen informació aportant una explicació al fenomen objecte d'estudi
 • No reflecteixen res

Question 16

Question
Per representar la informació de l'anàlisi qualitativa utilitzem...
Answer
 • Gràfics
 • Matrius d'anàlisi
 • A i B són correctes

Question 17

Question
Quines d'aquestes no és una tècnica d'enregistrament?
Answer
 • Diaris de camp
 • Gravacions d’àudio
 • Observació

Question 18

Question
Quins són els criteris per categoritzar?
Answer
 • Convergència i mútua exclusivitat
 • Exhaustivitat i únic criteri classificador
 • A i B són correctes

Question 19

Question
Quina finalitat té l'enregistrament anecdòtic?
Answer
 • Obtenir detalladament la informació
 • Enregistrat les qüestions més significatives
 • Obtenir informació personal

Question 20

Question
Quina d'aquestes NO és una potencialitat de l'elaboració d'un diari de camp?
Answer
 • Permet al docent desenvolupar la capacitat d'observació i estimular el pensament reflexiu.
 • Facilita l'inici d'un procés de reflexió-investigació envers l'ensenyament
 • Facilitat per l'enregistrament de converses

Question 21

Question
Gràcies al diari de camp...
Answer
 • Podrem enregistrar converses fàcilment
 • Podrem plasmar de forma descriptiva i en poc temps, les nostres variables a observar
 • Podrem desenvolupar la capacitat d'observació i estimular el pensament reflexiu.

Question 22

Question
Una de les directrius per a realitzar un bon registre anecdòtic és:
Answer
 • Anotar no el incident de manera descriptiva, sinó la seva interpretació a mode de reflexió
 • Elaborar la fitxa en el moment de l'observació (identificant el lloc i l'hora), tot emprant un llenguatge concís i objectiu.
 • No guardar la informació com a material confidencial

Question 23

Question
Quines directrius destaquen Brandt, Irwin i Bushnell?
Answer
 • Guardar el material com a confidencial i anotar la interpretació, no l'incident.
 • Usar un llenguatge concís, ser objectiu i identificar lloc, hora i dia.
 • Les dues anteriors són correctes.

Question 24

Question
La "revisió de la llista de trets i l'elaboració d'un sistema de categories" forma part de..
Answer
 • Passos a seguir de Colás i Buendía.
 • Directrius de Brandt, Irwin i Bushnell.
 • El procés de categorització d'Anguera.

Question 25

Question
Quin és l’ordre habitual en el procés d’anàlisi qualitativa?
Answer
 • Transcriure i revisar la informació, lectura preliminar: llista de temes, identificar unitats d’anàlisi, codificar, categoritzar i representar la informació.
 • Lectura preliminar:llista de temes, transcriure i revisar la informació, identificar unitats d’anàlisi, categoritzar, codificar i representar la informació.
 • Transcriure i revisar la informació, lectura preliminar: llista de temes, identificar unitats d’anàlisi, categoritzar, codificar i representar la informació.

Question 26

Question
Quina no és una gràfica explicativa?
Answer
 • Esquema contextual.
 • Diagrama de dispersió.
 • Diagrama de fluix.

Question 27

Question
Quantes fases ha de tenir el procés de categorització desenvolupat per Anguera per ser correcte?
Answer
 • Nou fases
 • Sis fases
 • Dotze fases

Question 28

Question
Que facilita lacategorització?
Answer
 • La obtenció de dades
 • La codificació de les dades enregistrades i, simplificael treball d’anàlisi
 • Extreure conclusions

Question 29

Question
Quin és l’objectiu dels sistemes narratius d’enregistrament observacional?
Answer
 • L’objectiu d’aquests sistemes és recollir informació de la forma més detallada possible i normalment la durada de l’observació tendeix a coincidir amb la durada del fet i/o situació.
 • L’objectiu d’aquests sistemes és recollir informació de la forma menys detallada possible i normalment la durada de l’observació tendeix a coincidir amb la durada del fet i/o situació.
 • L’objectiu d’aquests sistemes es recollir informació de la forma més detallada possible i normalment la durada de l’observació tendeix a ser diferent a la durada del fet i/o situació.

Question 30

Question
Quina d’aquestes característiques NO és una característica pròpia del Registre anecdòtic/anecdotari/fitxer d’anècdotes?
Answer
 • Permeten recollir i organitzar les dades pel seu posterior anàlisi
 • Cada fitxa registra diferents incidents, per tant, no caldrà fer un seguiment de registres actualitzat
 • Els registres es realitzen a través d’una fitxa

Question 31

Question
La metodologia observacional...
Answer
 • Constitueix un instrument de treball que ha demostrat la seva eficacia en el terreny de la investigació educativa.
 • Pot contribuir a enriquir les capacitats dels mestres.
 • Les dues respostes anteriors són correctes.

Question 32

Question
Com sorgeix un paradigma de recerca?
Answer
 • Amb l'aparició d'unes hipòtesis.
 • En el moment en el que una comunitat d'investigadors es posa d'acord en els principals punts de la investigació.
 • Amb l'aparició d'unes hipòtesis que no conformin una línia particular.

Question 33

Question
El criteri per segmentar o dividir dades en unitats rellevants sobre tipus d’enunciats, torns de paraules... s’anomena:
Answer
 • Font
 • Espacial/temporal
 • Conversacional

Question 34

Question
Què és codificar?
Answer
 • Consisteix afegir categories en el nostres treball d’observació.
 • Consisteix eliminar categories que no serviran per a la nostra observació.
 • Consisteix en assignar una abreviatura o símbol a cada categoria.

Question 35

Question
Les matrius son taules de doble entrada, fila i columna que representen informació...
Answer
 • Descriptiva
 • Explicativa i descriptiva
 • Argumentativa

Question 36

Question
La matriu explicativa...
Answer
 • Proporciona explicacions, raons i causes del fenomen analitzat.
 • Proporciona només raons del fenomen analitzat
 • Proporciona moltes explicacions

Question 37

Question
Quina d'aquestes no és una finalitat de l'enregistrament?
Answer
 • Obtenir de manera àmplia la informació
 • Tenir informació visual i de l'entorn
 • Obtenir informació personal

Question 38

Question
Quina d'aquestes NO és una modalitat per fer un bon anàlisi/enregistrament?
Answer
 • Escala d'estimació
 • Mútua exclusivitat
 • Llistes de comprovació

Question 39

Question
Que és la recerca educativa?
Answer
 • La generació sistemàtica i disciplinada de coneixement sobre fets i problemes educatius.
 • Ciència que té per objecte l’estudi dels fenòmens educatius i la presa de decisions respectives, mitjançant la metodologia experimental i quasi experimental i les tècniques d’investigació operativa.
 • Ambdues són correctes

Question 40

Question
Que és el que fa científica una disciplina?
Answer
 • Mètode Científic
 • La ciència de l'Educació
 • La recerca educativa

Question 41

Question
Quin criteri per segmentar o dividir les dades en unitats rellevants hem de seguir les educadores?
Answer
 • Espacial/temporal
 • Gramatical
 • Temàtic

Question 42

Question
Els tipus de matrius són:
Answer
 • Ordenada temporalment, descriptives i d’aprenentatge.
 • Descriptives i interpretatives.
 • Amb grups conceptuals, explicatives, d’aprenentatge i codificades.

Question 43

Question
Els sistemes narratius son...
Answer
 • Sistemes oberts que tenen categories prefixades
 • Sistemes tancats i no tenen categories prefixades
 • Sistemes oberts i no tenen categories prefixades

Question 44

Question
Com bé sabem, les notes metodològiques són un tipus de notes de camp que es refereixen a...
Answer
 • Les reaccions, actituds, percepcions, vivències i impressions de l’observador...
 • La recerca. Per exemple: opcions que es prenen en una recerca observacional, dificultats que plantegen les opcions
 • Aspectes vinculats amb el marc teòric de la recerca

Question 45

Question
Com s'anomenen les dues perspectives per referir-se al moment en el qual són recollides les dades observades?
Answer
 • Perspectiva diacrònica i perspectiva sincrònica
 • Perspectiva sincrònica i perspectiva anacrònica
 • Perspectiva sincrònica i perspectiva dicrònica

Question 46

Question
Quins continguts hi ha de la conducta a observar?
Answer
 • Verbal, espaial i gestual
 • No verbal, espaial i verbal
 • No verbal, verbal i contextual

Question 47

Question
L'observació sistematitzada:
Answer
 • té un objectiu de recerca prèviament prefixat
 • no té cap objectiu
 • l'objectiu va variant al llarg de l'observació

Question 48

Question
Si observem a...
Answer
 • vint persones s'anomena perspectiva ideogràfica
 • dues persones s'anomena perspectiva ideogràfica
 • una única persona s'anomena perspectiva ideogràfica

Question 49

Question
Els graus de precisió científica de l'observació són:
Answer
 • No sistematitzada, sistematitzada i molt sistematitzada.
 • No sistematitzada, sistematitzada i insistematitzada.
 • Sistematitzada, no sistematitzada i incontrolada.

Question 50

Question
Els sistemes de categories són:
Answer
 • Un contingut de la conducta a observar.
 • Un instrument o sistema d'enregistrament.
 • Tolerar la mentida i objectivitat de l'observació participant.

Question 51

Question
Dins de l'observació per avaluar en l'educació infantil trobem l'avaluació final, en què consisteix?
Answer
 • Permet relacionar el que s’ensenya a l’escola amb el que els nens aprenen fora de l’escola.
 • Es realitza a mitjans del procés d'ensenyament-aprenentatge per comprovar allò que no ha quedat clar i aclarir-ho posteriorment
 • Es realitza al final del procés d’ensenyament-aprenentatge per avaluar els resultats dels aprenentatges
Show full summary Hide full summary

Similar

Contexto histórico-cultural de Platón. 2º de Bachillerato.
smael Montesinos
Nomenclatura Inorgánica (formulas)
Hazel Oropeza Sánchez
Interaccion social
memp67
TEORÍA SISTEMATICA
David Plazas
TErapia breve
Jhany García Perlacios
Observación sistemática
Sandra Escudero
Sistemática
gabrrrieelaa
NOMENCLATURA
Juan Torres
LOS PROCESOS DE LA SOCIALIZACION
Yenny Fernanda Caicedo
Entorno personal de aprendizaje
Carolina Rodriguez Fierro
Técnica
caroem99