NAMAZ KE MASAEEL {TEST-5}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 6 years ago
3865
1

Description

The fundamentals of PRAYER

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Jannat mein ek buland darje ka naam hai :-
Answer
 • Maqame Mehmood
 • Waseela
 • Haawiya

Question 2

Question
Q2. Azaan aur iqaamat ke beech ka waqfa:-
Answer
 • Bahut kam hona chahiye
 • Zyada hona chahiye
 • Itna hoke khana khane wala khane se fariq hojae

Question 3

Question
Q3. Sutre aur namazi ke darmiyan se guzarne wale ko daurane namaz, namazi hath se ruk de.
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Is tarah namaz mein harj ata hai

Question 4

Question
Q4. Kisi musibat ke waqt azaan dena :-
Answer
 • Sunnat se sabit hai
 • Sunnat se sabit nahi
 • Dene mein koi harj nahi

Question 5

Question
Q5. Nabi (s.a.w.s) ne "Maqame Mehmood" ke bare mein farmaya ke ye kis ko ata kiya jaega ?
Answer
 • Nabi (s.a.w.s)
 • Hazrat Ibrahim (a.s)
 • Hazrat Musa (a.s)

Question 6

Question
Q6. Abdullah bin Umme Makhtoom (r.a) nabina hone ke bawajud azaan dete the.
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Nabi (s.a.w.s) ne unhe azaan dene se mana farmaya tha

Question 7

Question
Q7. Diwaar samne ho toh :-
Answer
 • Sutre ki zarurat nahi
 • Sutre ki zarurat hai
 • Sutra rakhna behtar hai

Question 8

Question
Q8. Azaan ke baad chand masnoon du'aein padhi jati hai.
Answer
 • Sahih hai
 • Galat hai
 • Biddat hai

Question 9

Question
Q9. Safr ke dauran namaz bajamat padhne ke liye azaan dena kaisa hai ?
Answer
 • Choot di gai hai
 • Azaan di jaegi
 • Azaan aur iqaamat dono deni hogi

Question 10

Question
Q10. Sutre ka maqsad kya hai ?
Answer
 • Namaz ka aadab kiya jae
 • Namaz mein khushu ekhtiyaar ki jae
 • Dono jawabat durust hai

Question 11

Question
Q11. Safr mein sutre ke ehtemam ki koi zarurat nahi.
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Agar kisi ke guzarne ka khadsha ho, toh zaruri hai

Question 12

Question
Q12. Azaan aur iqaamat tehr-tehr kar kehna chahiye.
Answer
 • Sahih
 • Azaan jaldi jaldi kehna chahiye
 • Iqaamat jaldi jaldi kehna chahiye

Question 13

Question
Q13. Sehri aur tahajjud ke liye azaan dena.
Answer
 • Sunnat hai
 • Makrooh hai
 • Biddat hai

Question 14

Question
Q14. Kamaz kam kitna ilm zaruri hai ?
Answer
 • U'lama ke ilm ka chothai (1/4)
 • Jo aram se hasil hojae
 • Bunyadi ahkamaat ka janna

Question 15

Question
Q15. Imaam aur muqtadio, sub ko sutra rakhna chahiye.
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Imaam ka rakh lena kafi hai

Question 16

Question
Q16. Koun apna tikhana Jahannam mein bana le.
Answer
 • Nisyaan ke ba'as kuch hissa hadith ka sahih na sunne wala
 • Jaan buch kar Nabi (s.a.w.s) ke taraf jhoot ghadne wala
 • Dono jawabat durust hai

Question 17

Question
Q17. Sutra aur namazi ke darmiyan kitni jagah honi chahiye ?
Answer
 • Ek bakri ke guzarne ki jagah ho
 • Dedh do (1/2-2) foot ka faasla ho
 • Dono jawabat durust hai

Question 18

Question
Q18. Du'a rad (reject) nahi ki jati.
Answer
 • Azaan aur iqaamat ke darmiyan
 • Azaan ke dauran
 • Iqaamat ke dauran

Question 19

Question
Q19. Nabi (s.a.w.s) ne Sahaba Ikhraam ko kis waqt saff banane ka hukm diya ?
Answer
 • Jab Nabi (s.a.w.s) ajae
 • Nabi (s.a.w.s) ke ane se pehle
 • Jis tarah bhi sahulat ho

Question 20

Question
Q20. Namazi ke samne se guzarne wala chalees (din/mahine/saal ) intezaar kare. Agar usko pata chal jae ke :-
Answer
 • Ye kitna bura amal hai
 • Sakht gunah ka ba'as hai
 • Dono jawabat durust hai
Show full summary Hide full summary

Similar

NAMAZ KE MASAEEL {TEST-2}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-13}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-3}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-8}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-4}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-18}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-10}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-12}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-1}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-14}
Asiya Abdul Raoof