EZOnol 101-200

munkhorgil
Quiz by munkhorgil, updated more than 1 year ago
munkhorgil
Created by munkhorgil over 5 years ago
564
4

Description

Эрх зүйн онолын тест

Resource summary

Question 1

Question
101. Төрийн байгууллагын хооронд дахь эрх мэдлийн харилцаанд
Answer
 • a. эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн акт үүрэг гүйцэтгэхгүй
 • b. эд хөрөнгөтэй холбоотой эд хөрөнгийн бус харилцааг зохицуулж буй хэм хэмжээний акт үүрэг гүйцэтгэнэ
 • c. эд хөрөнгийн, эд хөрөнгөтэй холбоотой эд хөрөнгийн бус харилцааг зохицуулж буй хэм хэмжээний акт ямар ч үүрэг гүйцэтгэхгүй

Question 2

Question
102. Аль бодомж нь зөв бэ?
Answer
 • a. Хүний хүсэл зоригоос гадуурхи үйл явдлын харилцаанд эрх зүйн актын үйлчлэл хамаарагдана
 • b. Хүний хүсэл зоригоос гадуурхи үйл явдлын харилцаанд эрх зүйн актын үйлчлэл хамаарагдахгүй
 • c. Хүний хүсэл зоригоос гадуурхи үйл явдлын харилцаанд эрх зүйн актын үйлчлэл зарим тохиолдолд

Question 3

Question
103. Эрх зүйн актын хүчин төгөлдөр болох үндэслэлд:
Answer
 • a. актын хүчин төгөлдөр болох хугацааг шууд заасан бол тэр хугацаанаас
 • b. албан ёсоор нийтэлснээс хойш хууль тогтоомжид заасан хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд батлан гаргасан хугацаанаас шууд, эсвэл биелүүлбэл зохих субьектүүд хүлээн авсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болно
 • c. батлан гаргасан хугацаанаас шууд, эсвэл биелүүлбэл зохих субьектүүд хүлээн авсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болно
 • d. дээрх нийтлэг гурван үндэслэл багтана

Question 4

Question
104. Хүчин төгөлдөр актуудын үйлчлэх хугацааг дуусгавар болгох аргуудыг нэрлэнэ үү?
Answer
 • a. эрх зүйн актын үйлчлэх хугацаа дууссан бөгөөд уг хугацааг дахин сунгаагүй бол
 • b. уг актыг эрх бүхий байгууллагаас хүчингүй болгосон
 • c. уг актыг орлохуйц өөр акт батлагдаж гарсан тохиолдолд
 • d. шинэ батлагдсан хуулийг дагаж мөрдөх

Question 5

Question
105. Хуулийг буцаан хэрэглэх тохиолдол
Answer
 • a. хуучин хууль, хуульчилсан акт хүчин төгөлдөр бус болсон
 • b. шинээр батлагдан гарсан хуулийн зарим зүйл, заалтуудад хуучин хуулийн нөхцөл байдал хүндэрсэн бол уг хуулийг хүчин төгөлдөр үед үүссэн харилцааг зохицуулахаар
 • c. хуучин хууль нь илүү нарийн зохицуулсан бол

Question 6

Question
106. Хууль буцаан хэрэглэх асуудлыг
Answer
 • a. шүүгч шийдвэрлэнэ
 • b. хуулийн эрдэмтэд шийдвэрлэнэ
 • c. зөвхөн хуулиар шийдвэрлэнэ
 • d. хуулийг хэрэглэж буй албан тушаалтнууд шийдвэрлэнэ
 • e. хууль зүйн асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүн шийдвэрлэнэ

Question 7

Question
107. Хууль үйлчлэх орон зай нь
Answer
 • a. тухайн улсын нутаг дэвсгэрээр тодорхойлогдоно
 • b. төрийн бүрэн эрхт байдлаар тодорхойлогдоно
 • c. төрийн эрх мэдлийг хуваарилсан байдлаар тодорхойлогдоно

Question 8

Question
108. Хуулийн үйлчлэх орон зайд хамаарахыг ол
Answer
 • a. өөрийн нутаг дэвсгэр
 • b. элчин сайдын яамны оршин байгаа гадаад улс дахь нутаг дэвсгэр
 • c. задгай тэнгист яваа өөрийн онцлог тэмдэг бүхий хөлөг онгоц
 • d. нисэх аппаратын кабин
 • e. гадаад орны нутаг дэвсгэр

Question 9

Question
109. Хуулийн үйлчлэлд үл хамаарагдах субьектыг ол
Answer
 • a. хүн амын тодорхой хэсэг
 • b. албан тушаалтан
 • c. гадаад орны дипломат ажилтан, элчин, консул
 • d. цэрэг
 • e. Цагдаа

Question 10

Question
110. Монгол улс нутаг дэвсгэртээ байгаа харьяалалгүй хүний эрх, үүргийг
Answer
 • a. тусгай хуулиар
 • b. олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээр
 • c. өөрийн нь орны хуулиар
 • d. уугуул орны нь хуулиар

Question 11

Question
111. Эрх зүйн этгээд нь
Answer
 • a. хүн бүр
 • b. албан ёсны байгууллага, аж ахуй нэгж
 • c. хөрөнгө чинээгээрээ үүрэг хүлээх чадвар бүхий байгууллага
 • d. шүүх, арбитрын үйл ажиллагаанд оролцох эрх бүхий байгууллага

Question 12

Question
112. Эрх зүйн үйлчлэлийн үр нөлөөг судладаг салбар ухаан
Answer
 • a. харьцуулсан эрх зүй судлал
 • b. социологийнэрх зүй
 • c. системт хандлагын онол
 • d. эрх зүйн философи
 • e. Криминологи

Question 13

Question
113. Үндсэн агуулгаараа эрх зүйн нэг төрлийн харилцааг зохицуулдаг эрх зүйн хэм хэмжээний нийлбэрийг нэрлэнэ үү?
Answer
 • a. эрх зүйн заалт
 • b. эрх зүйн институт
 • c. эрх зүйн бүл

Question 14

Question
114. Эрх зүйн зохицуулалтын механизмын бүрдэл хэсэг нь (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. эрх зүйн хэм хэмжээ
 • b. субьектив эрх
 • c. хууль зүйн үүрэг
 • d. хууль зүйн факт
 • e. эрх зүйн хийдэл

Question 15

Question
115. Аль нь эрх зүйн зохицуулалтын гол үндэс вэ?
Answer
 • a. эрх зүйн хэм хэмжээ
 • b. субьектив эрх
 • c. хууль зүйн үүрэг
 • d. хууль зүйн факт
 • e. эрх зүйн ухамсар

Question 16

Question
116. Эрх зүйн зохицуулалтын хамгийн гол арга
Answer
 • a. эрх олгох
 • b. зөвшөөрөл
 • c. хориглох
 • d. үүрэг болгох
 • e. хариуцлага хүлээлгэх

Question 17

Question
117. Эрх зүйг хэрэгжүүлэх онцгой хэлбэр
Answer
 • a. эрх зүйн хэм хэмжээг сахих
 • b. эрх зүйн хэм хэмжээг биелүүлэх
 • c. эрх зүйн хэм хэмжээг ашиглах
 • d. эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх

Question 18

Question
118. Эрх зүйг хэрэглэх гэсэн ойлголт
Answer
 • a. эрх зүйн этгээдийн эрхээ хамгаалж буй үйлдэл
 • b. эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэгжүүлэх төрийн үйл ажиллагаа
 • c. эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг шүүхийн практикт хангаж буй төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаа
 • d. зөв хариулт алга байна

Question 19

Question
119. Эрх зүйг хэрэглэх субъект (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. шүүх
 • b. Үндсэн хуулийн цэц
 • c. прокурор
 • d. төрийн албан тушаалтан
 • e. Иргэн

Question 20

Question
120. Эрх зүйг хэрэглэх зорилго
Answer
 • a. эрх зүйг хэрэглэгчдийн хувийн хэрэгцээг хангах
 • b. эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх этгээдийн хэрэгцээг хангах
 • c. нийгмийн ашиг сонирхол, хэрэгцээг хангах
 • d. зөв хариулт байхгүй байна

Question 21

Question
121. Эрх зүйг хэрэглэх субъектын зорилт
Answer
 • a. эрх зүйн хэм хэмжээг биелүүлэхийг албадах
 • b. дэмжлэг үзүүлэх
 • c. эрх зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага оногдуулах
 • d. дээрх бүгд зөв

Question 22

Question
122. Эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх үндэслэл
Answer
 • a. хууль тодорхой нөхцөл байдлыг тогтоох шаардлагатай бол
 • b. хуулиар тодорхой нөхцөл байдлыг хянах шаардлагатай бол
 • c. эрх, үүрэгтэй холбогдсон эрх зүйн маргаан үүссэн бол
 • d. эрх зүйн зөрчил үүссэн бол
 • e. дээрх хариулт бүгд зөв

Question 23

Question
123. Эрх зүйг хэрэглэх үе шат
Answer
 • a. тухайн хэргийн бодит байдлыг тогтоох
 • b. хэргийн хууль зүйн үндэслэлийг тогтоох
 • c. хэргийг шийдвэрлэх
 • d. дээрх бүгд зөв

Question 24

Question
124. Эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэсэн актын шинж (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. эрх бүхий байгууллагын тодорхой хэргийг шийдвэрлэсэн шийдвэр
 • b. заавал биелүүлэх шинжтэй
 • c. хуулийн тогтоосон хэлбэртэй
 • d. нийгмийн харилцааг тусгайлан зохицуулсан шинжтэй
 • e. зөв хариулт байхгүй байна

Question 25

Question
125. Эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэсэн актын онцлог ялгаа
Answer
 • a. тодорхой субъектэд чиглэгддэг
 • b. нийгмийн тодорхой харилцааг зохицуулдаг
 • c. дахин хэрэглэгдэх тогтвортой шинжийг агуулдаг
 • d. зөв хариулт байхгүй байна

Question 26

Question
126. Эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэсэн актанд тавигдах шаардлага
Answer
 • a. хууль ёсны байх
 • b. хууль зүйн үндэслэлтэй байх
 • c. үр нөлөөтэй байх
 • d. дээрх бүгд зөв

Question 27

Question
127. Эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэсэн актыг бүтээх субъект
Answer
 • a. ерөнхийлөгч
 • b. шүүгч
 • c. прокурор
 • d. төрийн албан тушаалтан
 • e. Иргэн

Question 28

Question
128. Эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэсэн актыг эрх зүйн зохицуулалтаар нь хэрхэн ангилдаг вэ?
Answer
 • a. Үндсэн хуулийн эрх зүйн акт
 • b. Захиргааны эрх зүйн акт
 • c. Эрүүгийн эрх зүйн акт
 • d. Процессын эрх зүйн акт
 • e. дээрх хариулт бүгд зөв

Question 29

Question
129. Үндэсний эрх зүйн тогтолцооны бүрэлдэхүүн:
Answer
 • a. Инфра бүтэц
 • b. Эрх зүйн уламжлал
 • c. Эрх зүйн бүл
 • d. Эрх зүйн конвергенци

Question 30

Question
130. Эрх зүйн тогтолцоо хэмээх ойлголтын агуулга:
Answer
 • a. Эрх зүйн гадаад хэлбэр
 • b. Эрх зүйн институтүүдийн бүрдэл
 • c. Эрх зүйн дотоод бүтэц
 • d. Хуульчилсан акт

Question 31

Question
131. Дараахь ойлголтуудаас аль нь өргөн агуулгатай вэ?
Answer
 • a. Эрх зүйн зарчим
 • b. Эрх зүйн тогтолцоо
 • c. Инфра бүтэц
 • d. Эрх зүйн институт

Question 32

Question
132. Инфра бүтэц
Answer
 • a. Хууль зүйн боловсролын тогтолцоо
 • b. Хууль зүйн кодификафи
 • c. Төрийн байгууллагуудын бүтэц
 • d. Хууль зүйн мэргэжлийн бүтэц

Question 33

Question
133. Ромын эрх зүйч Ульпиан эрх зүйн тогтолцоог хэрхэн хуваасан бэ?
Answer
 • a. Эрүү, иргэн, төр захиргааны эрх зүй
 • b. Нийтийн ба хувийн эрх зүй
 • c. Эрүүгийн, хувийн, нийтийн эрх зүй
 • d. Материаллаг ба процессийн эрх зүй

Question 34

Question
134. Салбар эрх зүйн агуулга:
Answer
 • a. Эрх зүйн тогтолцооны дотоодод онцгойрон ялгарсан тодорхой төрлийн нийгмийн харилцааг зохицуулах нэг төрлийн эрх зүйн хэм хэмжээний нийлбэр
 • b. Эрх зүйн тогтолцооны дотоодод онцгойрон ялгарсан тодорхой төрлийн нийгмийн харилцааг зохицуулах нэг төрлийн эрх зүйн харилцааны нийлбэр
 • c. Дээрхи тодорхойлолтуудын аль нь ч биш

Question 35

Question
135. Эрүүгийн эрх зүйг нийтийн эрх зүйд хамруулах үндэслэл:
Answer
 • a. Нийтлэг ёс суртахууны үнэт зүйлсийг хамгаалдаг
 • b. Нийтийн эрх зүйн зохицуулах зүйл
 • c. Гагцхүү нийтийн эрх зүйн зарчмууд үйлчилдэг
 • d. Аль нь ч биш

Question 36

Question
136. Аль нь өргөн агуулгатай ойлголт вэ?
Answer
 • a. Төрийн байгууллагуудын бүтэц
 • b. Материаллаг эрх зүй
 • c. Үндэсний эрх зүйн бүрдэл
 • d. Хууль зүйн мэргэжлийн бүтэц

Question 37

Question
137. Процессийн эрх зүйн бүрдэл: (Үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. Нотолгооны эрх зүй
 • b. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй
 • c. Эрх зүйг төрөлжүүлэхтэй холбогдсон харилцаа
 • d. Арбитрын процесс

Question 38

Question
138. Эрх зүйн зохицуулах зүйл гэдэг нь:
Answer
 • a. Эрх зүйгээр журамлагдаж буй нийгмийн харилцаа
 • b. Нэг төрлийн шинжтэй нийгмийн харилцааг зохицуулдаг хууль зүйн хэрэглүүр
 • c. Эрх зүйн тодорхой институтүүдийн хүрээнд буй нийгмийн харилцааны тодорхой нэг төрлийг зохицуулж буй эрх зүйн цэгцтэй хэм хэмжээний нийлбэр
 • d. Аль нь ч биш

Question 39

Question
139. Нийгмийн харилцааг зохицуулагч хууль зүйн хэрэглүүр:
Answer
 • a. Эрх зүйн зохицуулалтын арга
 • b. Эрх зүйн зохицуулах зүйл
 • c. Эрх зүйн институт
 • d. Хууль зүйн мэргэжил

Question 40

Question
140. Эрх зүйн зохицуулалтын арга: (Үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. Императив
 • b. Диспозитив
 • c. Урамшуулах арга
 • d. Сайшаах арга

Question 41

Question
141. Эрх зүйн харилцаанд оролцогч талуудын зөвшилцөх, эрх тэгш боломж олгоход чиглэсэн зохицуулалтын арга:
Answer
 • a. Императив
 • b. Урамшуулах арга
 • c. Зөвлөмж болгосон арга
 • d. Диспозитив

Question 42

Question
142. Хувийн эрх зүйг тодорхойлох онцлог шинж:
Answer
 • a. Диспозитив хэм хэмжээ
 • b. Харилцаанд оролцогч субъектүүдийн эрх тэгш боломж
 • c. Нэг талын хүсэл зориг давуу илэрдэг
 • d. Императив арга

Question 43

Question
143. Нийтийн эрх зүйн түгээмэл шинж:
Answer
 • a. Нэг талын хүсэл зориг давуу илэрдэг
 • b. Нийтлэг ёс суртахууны үнэт зүйлсийг хамгаалдаг
 • c. Субъектүүдийн үүрэгт хувийн хариуцлага хүлээлгэдэг
 • d. Диспозитив хэм хэмжээ

Question 44

Question
144. Эдгээрээс аль материаллаг эрх зүй вэ? (Үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. Өв залгамжлалын эрх зүй
 • b. Өмчийн эрх зүй
 • c. Нотолгооны эрх зүй
 • d. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй

Question 45

Question
145. Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн эрх зүй нь:
Answer
 • a. Хувийн эрх зүй
 • b. Нийтийн эрх зүй
 • c. Холимог эрх зүй
 • d. Аль нь ч биш

Question 46

Question
146. Аль эрх зүйг “цэвэр” эрх зүй гэдэг вэ?
Answer
 • a. Хувийн эрх зүй
 • b. Нийтийн эрх зүй
 • c. Холимог эрх зүй
 • d. Үндсэн хуулийн эрх зүй

Question 47

Question
147. Хувийн эрх зүй:
Answer
 • a. Худалдааны эрх зүй
 • b. Санхүүгийн эрх зүй
 • c. Газрын эрх зүй
 • d. Хот байгуулалтын эрх зүй

Question 48

Question
148. Эрх зүйн бүл:
Answer
 • a. Түгээмэл шинж, чиг хандлагын үндсэн дээр хуваагдсан эрх зүйн тогтолцооны нийлбэр
 • b. Онцгойрох эрх зүйн харилцааны нийлбэр
 • c. Эрх зүйн нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, эрх зүйн орчин, үзэл суртлаар хүмүүсийн ухамсарт гүн гүнзгий шингэж нөхцөлдсөн харилцааны цогц
 • d. Дээрхи бүгд

Question 49

Question
149. Эрх зүйн тогтолцоог процессийн эрх зүйн зарчмыг шалгуур болгон хэрхэн ангилдаг вэ?
Answer
 • a. Мэтгэлцэх ба хянах тогтолцоо
 • b. Мөрдөх ба мэтгэлцэх тогтолцоо
 • c. Өрнийн ба социалист эрх зүйн тогтолцоо
 • d. Дээрхи бүгд зөв

Question 50

Question
150. Өрнийн эрх зүйн бүлийн онцлог: (Үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. Католик сүм хийдийн эрх зүйн хүчтэй нөлөө
 • b. Жам ёсны эрх зүй философи
 • c. Шүүхийн мэтгэлцэх тогтолцоо
 • d. Ромын хувийн эрх зүйн нөлөө

Question 51

Question
151. Шашны эрх зүй:
Answer
 • a. Өрнийн эрх зүй
 • b. Хуурмаг өрнийн эрх зүй
 • c. Скандинавын эрх зүй
 • d. Каноны эрх зүй

Question 52

Question
152. Социалист эрх зүйн тогтолцооны мөн чанар:
Answer
 • a. Хувийн эрх зүйг хамгаалах
 • b. Татварын цээрлүүлэх бодлого
 • c. Нийгмийн халамжийг үгүйсгэх
 • d. Нийтийн эрх зүйн нөлөөг ихэсгэх

Question 53

Question
153. Эрх зүйн тогтолцоог бүл болгон ангилах шалгуур: (Үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. Эрх зүйн үзэл суртал
 • b. Эрх зүйн инфра бүтэц
 • c. Эрх зүйн хэм хэмжээ
 • d. Эрх зүйн арга зүй

Question 54

Question
154. Аль бодомж зөв бэ?
Answer
 • a. Өрнийн эрх зүй нь эрх зүйт төртэй салшгүй холбоотой
 • b. Өрнийн эрх зүй төлөвшихөд каноны эрх зүй хүчтэй нөлөөлсөн
 • c. Социалист эрх зүй нь өрнийн эрх зүй мөн
 • d. Дорнын эрх зүй нь өрнийн эрх зүйд хүчтэй нөлөөлсөн

Question 55

Question
155. Эрх зүйт төрийн зарчмаар шалгуур хийвэл эрх зүйн тогтолцоог
Answer
 • a. өрнийн ба хуурмаг өрнийн, өрнийн бус
 • b. нийтлэг, иргэнлэг, социалист
 • c. шашинт, шашинт бус
 • d. уламжлалт, улс төржсөн, мэрэгшсэн гэж ангилна

Question 56

Question
156. Шүүхийн сэтгэлгээний тогтолцоо нь индуктив байдаг эрх зүйн тогтолцоо
Answer
 • a. Социалист эрх зүйн бүл
 • b. Иргэнлэг эрх зүйн бүл
 • c. Нийтлэг эрх зүйн бүл

Question 57

Question
157. Олон улсын хувийн эрх зүй нь
Answer
 • a. олон улсын эрх зүйн нэг салбар
 • b. үндэсний эрх зүй дэх иргэний эрх зүйн нэг салбар
 • c. эдгээрийн аль алиных нь шинжийг агуулсан бие даасан салбар

Question 58

Question
158. Хууль зүйн стиль нь
Answer
 • a. эрх зүйн аргуудад илүү хамаатай
 • b. эрх зүйн үзэл баримлалд илүү хамаатай
 • c. эрх зүйн соёлд илүү хамаатай байдаг

Question 59

Question
159. Английн эрх зүйд завал биелэгдэх шинжтэй эх сурвалжид
Answer
 • a. Үндсэн хууль
 • b. шүүхийн прецедент
 • c. обитер диктум багтана

Question 60

Question
160. Харьцуулсан эрх зүй судлаачдын маргаан үүсэгдэггүй асуудал нь
Answer
 • a. харьцуулсан эрх зүй нь салбар эрх зүй мөн эсэх
 • b. харьцуулсан эрх зүй нь бие даасан шинжлэх ухаан мөн эсэх
 • c. аль нь ч биш

Question 61

Question
161. Хувийн эрх зүйг дотор нь худалдааны ба иргэний гэж хуваадаг үндэсний эрх зүй
Answer
 • a. Германы эрх зүй
 • b. Английн эрх зүй
 • c. Оросын эрх зүй
 • d. Монголын эрх зүй

Question 62

Question
162. Эрх зүйн инфра бүтэц (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. хууль зүйн боловсролын тогтолцоо
 • b. хууль зүйн мэрэгжлийн бүтэц
 • c. материаллаг эрх зүй
 • d. хууль зүйн техник

Question 63

Question
163. Өрнийн эрх зүй дотроос эрх зүйг нийтийн ба хувийн гэж хуваахыг хүлээн зөвшөөрдөггүй үндэсний эрх зүй
Answer
 • a. Английн эрх зүй
 • b. Германы эрх зүй
 • c. Скандиновын орнуудын эрх зүй
 • d. Францын эрх зүй

Question 64

Question
164. Хууль тогтоох үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох орчин үеийн арга (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. эрх зүйг зээлдэн хэрэглэх
 • b. эрх зүйг уламжлан шилжүүлэх
 • c. экспортлох
 • d. Импортлох

Question 65

Question
165. Эрх зүйн соёлыг зээлдэн авч нутагшуулах нь
Answer
 • a. Эрх зүйн конвергенц
 • b. Эрх зүйн рецепци
 • c. Эрх зүйн глобальчлал
 • d. Зөв хариулт байхгүй байна

Question 66

Question
166. Эрх зүйн рецепци хийхэд анхаарах зүйл (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. нутагшиж чадах
 • b. үндэсний онцлог
 • c. эрх зүйн тогтолцоо
 • d. эрх зүйн зорилго

Question 67

Question
167. Хуулийн гол үзэл баримтлалыг нь зээлдэн нутагшуулах нь:
Answer
 • a. хуулийг хөрвүүлэн шилжүүлэн авч байгаа хэлбэр
 • b. хуулийг бүхэлд нь шилжүүлэн авч байгаа хэлбэр
 • c. хуулийг гол санаагаар нь шилжүүлэн авч байгаа хэлбэр
 • d. хуулийг залгамжилан шилжүүлэн авч байгаа хэлбэр

Question 68

Question
168. Хуулийг бүхэлд нь рецепцилэн авахын эерэг тал (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. хуулийн тогтолцоо эвдэрдэггүй
 • b. логик бүтэц нь алдагддаггүй байх
 • c. шууд нутагших бололцоотой, тохирохуйц байх
 • d. залгамж холбоо, хэрэгжих механизм сайн байх

Question 69

Question
169. Эрх зүйн янз бүрийн тогтолцоо өөр хоорондоо ойртох үйл явц
Answer
 • a. Интеграци
 • b. эрх зүйн конвергенц
 • c. эрх зүйн рецепци
 • d. эрх зүйн глобальчлал

Question 70

Question
170. Эрх зүйн конвергенц гэсэн нэр томъёо
Answer
 • a. конвергенцийн онолоос үүсэлтэй
 • b. рецепцийн онолоос үүсэлтэй
 • c. соёл иргэншлийн онолоос үүсэлтэй
 • d. зөв хариулт байхгүй байна

Question 71

Question
171. Аль тохиолдолд хуульчийн (мэргэжлийн) эрх зүйн ухамсрын өндөр түвшинг шаардах вэ?
Answer
 • a. хуулийг сахин биелүүлэхэд
 • b. хуулийг хэрэгжүүлэхэд
 • c. хуулийг хэрэглэхэд
 • d. хуулийг тайлбарлахад

Question 72

Question
172. Эрх зүйн ухамсар нь
Answer
 • a. бодит ахуйн тусгал
 • b. эрх зүйн бодит байдлын тусгал
 • c. хуулийн тусгал
 • d. эрх зүйн үзэл суртал
 • e. эрх зүйн зан үйл

Question 73

Question
173. Эрх зүйн ухамсрыг агуулгаар нь хэрхэн ангилах вэ?
Answer
 • a. эрх зүйн үзэл суртал
 • b. эрх зүйн сэтгэл судлал
 • c. эрх зүйн мэдлэг
 • d. эрх зүйн чадамж
 • e. эрх зүйн зан үйл

Question 74

Question
174. Эрх зүйн ухамсрын бүтцийн ангилалд
Answer
 • a. энгийн
 • b. онолын
 • c. мэргэжлийн
 • d. шүүгчдийн
 • e. залуусын гэж ангилна

Question 75

Question
175. Эрх зүйн соёлыг хэмжих түвшин
Answer
 • a. хүн амын эрх зүйн ухамсрын
 • b. эрх зүйн үйл ажиллагааны хөгжлийн
 • d. хууль зүйн техникийн
 • e. төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны түвшин

Question 76

Question
176. Эрх зүйн сэтгэл судлал нь
Answer
 • a. эрх зүйн талаарх онолын цэгцтэй мэдлэг
 • b. мэргэжлийн эрх зүйн ухамсар
 • c. эрх зүйн үзэгдэл харилцааг мэдрэх мэдрэмж
 • d. эрх зүйн үзэл суртал

Question 77

Question
177. Эрх зүйн ухамсрын үндсэн чиг үүрэг (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. хууль тогтоох
 • b. танин мэдэх
 • c. үнэлж цэгнэх
 • d. Зохицуулах

Question 78

Question
178. Эрх зүйн соёлын агуулгыг нээн илэрхийлэгч вэ?
Answer
 • a. эрх зүйн мэдлэг
 • b. эрх зүйн хүмүүжил
 • c. эрх зүйн ухамсар
 • d. эрх зүйн идэвхитэй байр суурь
 • e. үйл ажиллагааны сэдэл

Question 79

Question
179. Эрх зүйн ухамсар төлөвшихөд нөлөөлөх хүчин зүйлсэд үл хамаарахыг ол
Answer
 • a. улс төрийн ухамсар
 • b. шашин
 • c. ёс суртахуун
 • d. цаг агаар
 • e. нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Question 80

Question
180. Аль бодомж нь зөв бэ?
Answer
 • a. Эрх зүйн онол, эрх зүйн үзэл суртал хоёр шууд хамааралтай
 • b. Эрх зүйн онол, эрх зүйн үзэл суртал хоёр ямар ч хамааралгүй
 • c. Эрх зүйн онол, эрх зүйн үзэл суртал хоёр шууд бус хамааралтай

Question 81

Question
181. Эрх зүйг үгүйсгэх үзлийн мөн чанар
Answer
 • a. Эрх зүйн дэг журмыг хэтрүүлэн үнэлэх
 • b. Эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтоосон дэг журмыг туйлшруулан үнэлэх
 • c. Эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтоосон дэг журмыг үл хүндэтгэсэн байдлаар буюу сөрөг байдлаар үгүйсгэн үзэх
 • d. Зөв хариулт алга байна

Question 82

Question
182. “Монголын хууль гурав хоног” гэсэн зүйрлэл аль үзэлтэй холбоотой вэ?
Answer
 • a. Эрх зүйг туйлшруулах үзэл
 • b. Эрх зүйг үгүйсгэх үзэл
 • c. Эрх зүйг дээдлэх үзэл
 • d. Эрх зүйг хэтрүүлэх үзэл

Question 83

Question
183. Эрх зүйг үгүйсгэх үзлийг даван туулах арга зам
Answer
 • a. Нийгэмд ёс суртахууныг төлөвшүүлэх
 • b. Хууль зөрчигчдөд хариуцлага хүлээлгэх
 • c. Хуулийн байгууллага, хууль зүйн мэргэжлийн нэр хүндийг дээшлүүлэх
 • d. Зөв хариулт байхгүй байна

Question 84

Question
184. Эрх зүйг үгүйсгэх үзлийн эх сурвалж (үл хамаарах )
Answer
 • a. Хуулийг үл биелүүлэх
 • b. Хуулийг үл тоомсорлох
 • c. Төрийн байгууллагад хайхрамжгүй хандах
 • d. Улс төрийн идэвхигүй байдал

Question 85

Question
185. Эрх зүйн зөрчил нь:
Answer
 • a. хууль ёсны зан үйл
 • b. хууль ёсны бус зан үйл
 • c. гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэл
 • d. үйлдэл, эс үйлдэл

Question 86

Question
186. Эрх зүйн зөрчлийн шинж (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. хууль бус үйл ажиллагаа
 • b. гэм буруутай үйл ажиллагаа
 • c. хуулийг үл тоомсорлосон байх
 • d. нийгэмд хор аюултай байх
 • e. хууль тогтоомжинд заагдсан шийтгэлтэй байх

Question 87

Question
187. Хүний хүсэл зоригоос үл шалтгаалах үйл явдал (казус) болон бодол санаа, хүсэл мөрөөдөл эрх зүйн зөрчил болох уу?
Answer
 • a. болно
 • b. болохгүй
 • c. зарим тохиолдолд болно

Question 88

Question
188. Зөрчлийн шинжийн онол нь
Answer
 • a. объект, субъект, объектив тал, субъектив тал
 • b. гэм буруу, хор уршиг, нийгэмд аюултай, хуульд заагдсан гэсэн ангиллыг үүсгэнэ
 • c. эдгээрийн аль нь ч биш

Question 89

Question
189. Эрх зүйн зөрчлийн бүрэлдэхүүн
Answer
 • a. хууль ёсны бус зан үйлийн дотоод шинж тэмдгийг илэрхийлсэн ойлголт
 • b. хууль ёсны бус зан үйлийн гадаад шинж тэмдгийг илэрхийлсэн ойлголт
 • c. хууль ёсны бус зан үйлийн дотоод хийгээд гадаад шинж тэмдгийг илэрхийлсэн ойлголт
 • d. Зөв хариулт алга байна

Question 90

Question
190. Аль нь эрх зүйн зөрчлийн бүрэлдэхүүнд үл хамаарах вэ?
Answer
 • a. субъект
 • b. субъектив эрх
 • c. объект
 • d. субъектив тал
 • e. объектив тал

Question 91

Question
191. Эрх зүйн зөрчлийн субъектэд хамаарагдах шинж (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. эрх зүйн чадамжтай байх
 • b. эрх зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн байх
 • c. эрх зүйн чадамжаа хязгаарлуулсан байх
 • d. гэм буруутай байх
 • e. хариуцлага заавал хүлээх

Question 92

Question
192. Эрх зүйн зөрчлийн субъектийн ангилал
Answer
 • a. нийтлэг субъект
 • b. онцгой субъект
 • c. тусгай субъек
 • d. ерөнхий субъект

Question 93

Question
193. Эрх зүйн зөрчлийн объект
Answer
 • а. гэмт халдлагаас хамгаалагдаж байгаа эрх зүйн харилцаа
 • b. гэмт зан үйлийн хандлага чиглэсэн нийгмийн харилцаа
 • c. гэмт зан үйлийн хандлага чиглэсэн тодорхой нэг төрлийн харилцаа
 • d. зөв хариулт байхгүй байна

Question 94

Question
194. Эрх зүйн зөрчлийн объектын ангилал (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. ерөнхий объект
 • b. нийтлэг объект
 • c. төрлийн объект
 • d. нэг бүрчилсэн объект
 • e. шууд объект

Question 95

Question
195. Эрх зүйн зөрчлийн объектын нэмэгдэл шинж
Answer
 • a. эдийн баялаг
 • b. халдлагын зүйл
 • c. эдийн бус баялаг
 • d. нийгмийн хор аюул
 • e. хууль бус үйлдэл

Question 96

Question
196. Эрх зүйн зөрчлийн субъектээс өөрийн гэмт зан үйл, түүний үр дагаварт хандах хандлага нь
Answer
 • a. субъектив талыг илэрхийлсэн ойлголт
 • b. объектив талыг илэрхийлсэн ойлголт
 • c. субъектив талын нэмэгдэл шинжийг илэрхийлсэн ойлголт
 • d. объектив талын нэмэгдэл шинжийг илэрхийлсэн ойлголт

Question 97

Question
197. Эрх зүйн зөрчлийн субъектив талд хамаарах шинжийг тодорхойл (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • а. цаг хугацаа
 • b. нөхцөл байдал
 • c. гэм буруу
 • d. зорилго
 • e. хууль бус үйлдэл

Question 98

Question
198. Эрх зүйн зөрчлийн субъектив талын нэмэгдэл шинж
Answer
 • a. сэдэлт
 • b. халдлагын зүйл
 • c. зорилго
 • d. нийгмийн хор аюул
 • e. гэм буруу

Question 99

Question
199. Эрх зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн, нийгэмд хор аюултай зан үйлийг илэрхийлсэн ойлголт
Answer
 • a. субъектив талыг илэрхийлсэн ойлголт
 • b. объектив талыг илэрхийлсэн ойлголт
 • c. субъектив талын нэмэгдэл шинжийг илэрхийлсэн ойлголт
 • d. объектив талын нэмэгдэл шинжийг илэрхийлсэн ойлголт

Question 100

Question
200. Аль нь объектив талын элементэд хамаарах вэ? (үл хамаарахыг ол)
Answer
 • a. үйлдэл, эс үйлдэл
 • b. гэм хор, хор уршиг
 • c. шалтгаант холбоо
 • d. гэм буруу
Show full summary Hide full summary

Similar

How well do you know GoConqr?
Sarah Egan
EZOnol 1-100
munkhorgil
Turiin onol 301-367
Munkh Orgil
Turiin Onol Tusgai 50
Munkh Orgil
Zahirgaa 601-720
munkhorgil
EBSH 1-100
Munkh Orgil
Eruu 1-99
Munkh Orgil
Zahirgaa 301-400
Munkh Orgil
Zahirgaa 201-300
munkhorgil
EBSH 201-300
Munkh Orgil
eruu 101-200
Munkh Orgil