ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၀၀၁)

U Nay Lin
Quiz by , created over 3 years ago

ကိုးကား = မွားတတ္ေသာ ျမန္မာစာ သတ္ပံုမ်ား - ၿဖိဳးသာရ

11
0
0
U Nay Lin
Created by U Nay Lin over 3 years ago
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၁၇)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၁၉)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၂၀)
U Nay Lin
History of Surgery Mind Map
James Copley
Global History Regents Religion/Belief Systems
Jen Molte
မြန်မာ့သတ်ပုံ ဉာဏ်စမ်း (၁၄)
U Nay Lin
မြန်မာ့သတ်ပုံ ဉာဏ်စမ်း (၁၆)
U Nay Lin
မြန်မာ့သတ်ပုံ ဉာဏ်စမ်း (၁၃)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၂၁)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၁၈)
U Nay Lin

Question 1

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဂဏန္း (သတၱဝါ)
 • ကဏန္း (သတၱဝါ)

Question 2

Question
မွန္ရာေရြးပါ။
Answer
 • ဂတိကဝတ္
 • ကတိကဝတ္

Question 3

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကန္ေတာ့ (ဆီ)
 • ကေတာ့ (ဆီ)

Question 4

Question
မွန္ေရာေရြးပါ။
Answer
 • ကေတာက္ကဆ
 • ကေတာက္ကဆတ္

Question 5

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဂတိုက္ဂ႐ိုက္
 • ကတိုက္က႐ိုက္

Question 6

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကတဲက
 • ကတည္းက

Question 7

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကတုန္ကရင္
 • ကတုန္ကယင္

Question 8

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဂတုန္းဂတိုက္
 • ကတုန္းကတိုက္

Question 9

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကတန္းကရမ္း
 • ကတမ္းကရမ္း

Question 10

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကႏၷားဖ် င္း
 • ကနားဖ် င္း

Question 11

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကႏုပ္ပန္း
 • ကႏုတ္ပန္း

Question 12

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကဗ် ာကယာ
 • ကပ် ာကယာ

Question 13

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကဖ် စ္ကညစ္
 • ကပ် စ္ကညစ္

Question 14

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကပ် က္ကေခ် ာ္
 • ကျပက္ကေခ် ာ္

Question 15

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကပ် က္ယပ် က္
 • ကဖ် က္ယဖ် က္

Question 16

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဂမူး႐ွဴ းထိုး
 • ကမူး႐ွဴ းထိုး

Question 17

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကေျမာေသာပါး
 • ကေမ် ာေသာပါး

Question 18

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကယုကရင္
 • ကယုကယင္

Question 19

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဂေယာက္ဂယက္
 • ကေယာက္ကယက္

Question 20

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဂေယာင္ဂတမ္း
 • ကေယာင္ကတမ္း

Question 21

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဂေယာင္ဂတမ္း
 • ကေယာင္ကတမ္း

Question 22

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဂေယာင္ေခ် ာက္ခ် ား
 • ကေယာင္ေခ် ာက္ခ် ား

Question 23

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကရဝိတ္
 • ကရဝိက္

Question 24

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ခရား (ေရေႏြး)
 • ကရား (ေရေႏြး)

Question 25

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကယိကထ
 • ကရိကထ

Question 26

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဂ႐ုဏာ
 • က႐ုဏာ

Question 27

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကေရာ္ကမယ္
 • ကေရာ္ကမည္

Question 28

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကုလားတက္
 • ကလတက္

Question 29

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဂလိထိုး
 • ကလိထိုး

Question 30

Question
မွန္ရာေ႐ြးပါ။
Answer
 • ကလီဇာ
 • ကလီစာ