ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၂၁)

U Nay Lin
Quiz by U Nay Lin, updated more than 1 year ago More Less
U Nay Lin
Created by U Nay Lin over 3 years ago
31
0
0

Description

ကိုးကား = ျမန္မာမႈ၊ ျမန္မာအသံုးအႏႈန္း ျမန္မာစာ သတ္ပံု ေရးထံုး - ေမာင္ၾကည္သန္႔

Resource summary

Question 1

Question
အမှန်ရွေးပါ။
Answer
 • တစက္ၿမိတ္
 • တံစက္ၿမိတ္

Question 2

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တဇင္း
 • တံစဥ္း

Question 3

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • ဒေဒါင္ဆစ္
 • တံေတာင္ဆစ္

Question 4

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တျမက္စီး
 • တံျမက္စည္း

Question 5

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တို႔ပတ္
 • တို႔ဖတ္

Question 6

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • ဒိုးယိုေပါက္
 • တိုးလွိ် ဳ ေပါက္

Question 7

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တက္တက္စဥ္လြဲ
 • တက္တက္စင္လြဲ

Question 8

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • ေတာက္တိုမယ္ရ
 • ေတာက္တိုမည္ရ

Question 9

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တိုက္ခပ္
 • တိုက္ခတ္

Question 10

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • ဒင္က်ီးငွက္
 • တင္က်ီးငွက္

Question 11

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တင္ပလႅင္ေခြ
 • တင္ပ်ဥ္ေခြ

Question 12

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • ေတာင္ခပန္း
 • ေတာင္ခါးပန္း

Question 13

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • ေတာင္ခြတ္လပ္
 • ေတာင္ခုလတ္

Question 14

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • ေတာင္နံကတိုး
 • ေတာင္တန္ကတိုး

Question 15

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တေၾကာ့ႏွစ္ေၾကာ့
 • တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့

Question 16

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တႀကိတ္တည္းတဉာဏ္တည္း
 • တစ္က်ိတ္တည္းတစ္ဉာဏ္တည္း

Question 17

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တေျမႇာ္တေခၚ
 • တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ

Question 18

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တဘက္ကမ္းခတ္
 • တစ္ဖက္ကမ္းခပ္

Question 19

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တမဟုတ္ခ်င္း
 • တစ္မုဟုတ္ခ်င္း

Question 20

Question
အမွန္ေရြးပါ။
Answer
 • တေယာက္ထီးထီး
 • တစ္ေယာက္ထီးတည္း

Question 21

Question
အမွန္ေ႐ြးပါ။
Answer
 • တလုပ္တဆုပ္
 • တစ္လုတ္တစ္ဆုပ္

Question 22

Question
အမွန္ေ႐ြးပါ။
Answer
 • တေသြမတိမ္း
 • တစ္သေဝမတိမ္း

Question 23

Question
အမွန္ေ႐ြးပါ။
Answer
 • တအူတံုဆင္း
 • တစ္အူထံု႕ဆင္း

Question 24

Question
အမွန္ေ႐ြးပါ။
Answer
 • တည္တန္႔
 • တည္တံ့

Question 25

Question
အမွန္ေ႐ြးပါ။
Answer
 • ဒုတ္တပ်က္ဒါးတပ်က္
 • တုတ္တျပက္ဓားတျပက္

Question 26

Question
အမွန္ေ႐ြးပါ။
Answer
 • တုန္ခ်ိ
 • တုန္ခ်ည့္

Question 27

Question
အမွန္ေ႐ြးပါ။
Answer
 • တြန္ၾကဴ း
 • တြန္က် ဴ း
Show full summary Hide full summary

Similar

ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၀၀၁)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၁၈)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၁၇)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၂၀)
U Nay Lin
ျမန္မာ့သတ္ပံု ဉာဏ္စမ္း (၁၉)
U Nay Lin
ပံုျပေဝါဟာရမ် ား - (က)
U Nay Lin
ပံုျပ ေဝါဟာရ (၁)
U Nay Lin
ပံုျပေဝါဟာရ - ၀၀၁ (လႈပ္႐ွား၊ မူရာျပ စကားစုမ် ား)
U Nay Lin
IMAGS Employment Examination for Applicants
mike_101290
The Brain and the Nervous System
feelingthepayne
French Grammar
annabelmiddleton