Monivalintatehtävät (Eximia)

Sanni Parviainen
Quiz by Sanni Parviainen, updated more than 1 year ago
7
1
0

Description

Sivulta 95 alkavat monivalintatehtävät
Tags No tags specified

Resource summary

Question 1

Question
Miten kvantitatiivinen tieto ilmaistaan?
Answer
 • sanallisesti
 • sanallisesti tai numeerisesti
 • sanallisesti ja numeerisesti
 • numeerisesti

Question 2

Question
Sotilasarvo -muuttujan mitta-asteikko on
Answer
 • luokitteluasteikko
 • laatueroasteikko
 • järjestysasteikko
 • välimatka-asteikko

Question 3

Question
Kumulatiivisia frekvenssejä ei voida laskea
Answer
 • suhdeasteikon muuttujille
 • nominaaliasteikon muuttujille
 • järjestysasteikon muuttujille
 • välimatka-asteikon muuttujille

Question 4

Question
Kahden jatkuvan muuttujan välisen riippuvuuden kuvaamiseen voidaan käyttää
Answer
 • histogrammia
 • hajontakuviota
 • murtoviivakuviota
 • Boxplot-kaaviota

Question 5

Question
Bimodaalisella jakaumalla
Answer
 • on useampi moodi
 • on vain yksi moodi
 • on kaksi moodia
 • ei ole moodia lainkaan

Question 6

Question
Mikä seuraavista ei ole tarkasteltavan perusjoukon osa?
Answer
 • otos
 • osite
 • osio
 • näyte

Question 7

Question
Kato tarkoittaa
Answer
 • luokittelussa katoavaa tietoa
 • sitä, että kaikkia tilastoyksiköitä ei tavoiteta
 • otantakustannuksien suuruutta
 • sitä, että aineiston käsittelyssä on tapahtunut virhe

Question 8

Question
Kaavan μ = ∑xi/N avulla voidaan laskea
Answer
 • keskihajonta otoksesta
 • keskihajonta perusjoukosta
 • keskiarvo otoksesta
 • keskiarvo perusjoukosta

Question 9

Question
Mihin otantamenetelmään liittyy poimintaväli?
Answer
 • ryväsotantaan
 • systemaattiseen otantaan
 • yksinkertaiseen satunnaisotantaan
 • ositettuun otantaan

Question 10

Question
Millä välillä korrelaatiokertoimen arvot liikkuvat?
Answer
 • ]-1,0]
 • [0,1]
 • [-1,1]
 • ]-1,1]

Question 11

Question
Mikä on Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen tunnus?
Answer
 • rs
 • r
 • d
 • n

Question 12

Question
Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkaansa?
Answer
 • Pearsonin korrelaatiokerroin kertoo riippuvuuden suunnan ja voimakkuuden
 • Pearsonin korrelaatiokerroin voidaan määrittää järjestysasteikollisille muuttujille
 • Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla voidaan päätellä syy-seuraussuhde
 • Kaikki edellä olevat väittämät ovat vääriä

Question 13

Question
Mikä termi y on regressiosuoran yhtälössä y= a+bx
Answer
 • riippumaton muuttuja
 • selittävä muuttuja
 • standardoitu muuttuja
 • ei mikään edellisistä vaihtoehdoista

Question 14

Question
Mikä tunnusluku suhteuttaa keskihajonnan havaintoarvojen keskiarvoon?
Answer
 • huipukkuusluku
 • variaatiokerroin
 • keskivirhe
 • kaikki edellä olevat vaihtoehdot ovat väärin

Question 15

Question
Jos Kolmogorovin testin tuloksena on p=0,06, niin silloin
Answer
 • muuttuja on jakautunut likimain normaalisti
 • muuttuja ei ole jakautunut likimain normaalisti
 • muuttuja on jakautunut likimain normaalisti ja varianssit ovat yhtä suuret
 • muuttuja on jakautunut likimain normaalisti, mutta varianssit eivät ole yhtä suuret

Question 16

Question
Mikä seuraavista väittämistä pitää paikaansa?
Answer
 • Binomijakauma on jatkuva todennäköisyysjakauma
 • Eksponenttijakauma liittyy satunnaisilmiöön, jossa on vain kaksi tulosmahdollisuutta
 • Jos kaksi tapahtumaa ovat riippumattomia toisistaan, käytetään kertolaskusääntöä apuna määritettäessä niiden yhtäaikaisen esiintymisen todennäköisyyttä
 • Kaikki edellä olevat väittämät pitävät paikkaansa

Question 17

Question
Monellako tavalla neljä oppilasta voidaan laittaa järjestykseen?
Answer
 • neljällä
 • 24:llä
 • 20:llä
 • mikään edellä olevista vaihtoehdoista ei ole oikein

Question 18

Question
Kun vastahypoteesina on μ1 ≠ μ2, niin silloin
Answer
 • käytetään kaksisuuntaista testausta
 • käytetään yksisuuntaista testausta
 • tilanteesta riippuen käytetään joko yksi- että kaksisuuntaista testausta
 • hylätään nollahypoteesi

Question 19

Question
Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkaansa?
Answer
 • Keskiarvon keskivirhe on perusjoukon keskiarvojen keskihajonta
 • Mitä pienempi keskivirhe, sitä luotettavampi on tunnusluku
 • Mitä suurempi keskivirhe, sitä luotettavampi on tunnusluku
 • Keskivirhe ei kuvaa tunnusluvun luotettavuutta
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Lord of the Flies
lmg719
Atoms and Reactions
siobhan.quirk
Spanish Questions
Niat Habtemariam
GCSE ICT Revision
Andrea Leyden
GRE Test - Overview
SAT Prep Group
A-Level Economics: Supply and Demand
cian.buckley+1
Revision Timetable
katy.lay
A Level Chemistry Unit 1 - Organic Chemistry
charlottehyde
Business Studies GCSE
phil.ianson666
English Language Techniques
lewis001
GCSE Biology B1 (OCR)
Usman Rauf
P1 quiz
I M Wilson
FV modules 1-4 infinitives- ENTER ENGLISH
Pamela Dentler
DEV I Part II
d owen
Social Influence
olimcconnell
Salesforce Certified Sales Cloud Consultant SU16 - Part 1
Finnsta 15
1PR101 1.test - 1. část
Nikola Truong
Blood MCQs Physiology PMU 2nd Year
Med Student
Making the Most of GoConqr Flashcards
Sarah Egan
Study tips/hacks
Sarah Nadia Biswas