TEST 2 (2016 inclou moltes de 30/92)

Olga Muñoz
Quiz by Olga Muñoz, updated more than 1 year ago
Olga Muñoz
Created by Olga Muñoz over 4 years ago
10
1

Description

General TESTS 2016 TEMARI GENERAL Quiz on TEST 2 (2016 inclou moltes de 30/92), created by Olga Muñoz on 05/22/2016.

Resource summary

Question 1

Question
D'acord amb la llei 30 / 1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú les administracions públiques poden exercir la facultat de revocació dels seus actes:
Answer
 • En qualsevol moment i només instància dels interessats
 • Sempre que no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis.
 • Quan es tracti de prerrogatives o actes favorables per als interessats

Question 2

Question
Un menor d'edat pot consentir per ell mateix el tractament de les seves dades personals?
Answer
 • No, sempre es requereix que el titular de la pàtria potestat presti el seu consentiment juntament amb el menor.
 • Sí, sempre que tingui més de 14 anys i la llei no exigeixi per a la seva prestació l''assistència del titular de la pàtria potestat.
 • No, en cap cas.

Question 3

Question
D'acord amb la llei 30 / 1992, De 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'òrgan al qual correspongui la resolució del procediment pot:
Answer
 • Establir un període d'informació pública i anunciar-lo el Butlletí Oficial de l'Estat, en el de la comunitat autònoma o en el de la província respectiva i en un mitjà de comunicació de l'àmbit territorial corresponent.
 • Establir un període d'informació pública només si ho sol·liciten les persones interessades.
 • Establir un període d'informació pública quan la naturalesa del mateix procediment ho requereixi.

Question 4

Question
Quin d'aquests tribunals no forma part de les institucions de la Unió Europea?
Answer
 • Tribunal de Justícia
 • Tribunal Europeu de Drets Humans
 • Tribunal de Primera Instància

Question 5

Question
Contra els actes ferms en via administrativa es pot interposar el recurs extraordinari de revisió quan concorri la següent circumstància:
Answer
 • Que aparegui un document essencial per a la resolució de l'assumpte que, encara que sigui posterior, evidenciï l'error en la resolució contra la qual s'ha recorregut.
 • Que aparegui qualsevol document essencial per a la resolució de l'assumpte que, sempre que sigui anterior, evidenciï l'error en la resolució contra la qual s'ha recorregut.
 • Què aparegui qualsevol document pressumptament fals referit a la resolució de l'assumpte que, encara que sigui posterior, hagi influït essencialment en la resolució contra la qual s'ha recorregut.

Question 6

Question
En quin dels següents supòsits de procediment administratiu iniciat a sol·licitud de les persones interessades, aquestes poden entendre estimades les respectives sol·licituds pel transcurs del termini establert per resoldre?
Answer
 • En un procediment de sol·licitud d'ajut per a famílies amb fills a càrrec.
 • En un procediment de sol·licitud de llicència ambiental per a la instal·lació d'una activitat privada.
 • En un procediment en que s'exerceixi el dret de petició de conformitat amb el Decret 21 2003, del 21 de gener.

Question 7

Question
Segons l'Estatut d'autonomia de Catalunya, Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en:
Answer
 • Municipis, vegueries i comarques
 • Municipis i vegueries
 • Municipis, comarques, vegueries i diputacions

Question 8

Question
Tenint en compte el que disposa la llei 30 / 1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són anul·lables:
Answer
 • Totes les actuacions de naturalesa administrativa realitzades fora del termini establert
 • Les resolucions mancades de motivació que produeixen indefensió
 • La resolució d'un procediment que pateixi irregularitats no invalidats

Question 9

Question
Dins de l'àmbit de la Unió Europea quines són les disposicions jurídiques vinculats en tot els seus elements i obligatòries només per als destinataris expressament designats?
Answer
 • Programes d'acció
 • Decisions
 • Reglaments

Question 10

Question
D'acord amb l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències compartides:
Answer
 • La potestat reglamentària, que comprèn l'aprovació de disposicions per a l'execució de la normativa de l'Estat, i la funció executiva.
 • La potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les lleis de bases que dicti l'Estat i els seus reglaments desenvolupament
 • La potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les bases que fixi l'Estat, com a principis o mínim comú normatiu en normes amb rang de llei

Question 11

Question
En l'àmbit de l'Estat, els decrets-llei és convaliden per:
Answer
 • El Govern
 • El Congrés dels Diputats
 • El Senat

Question 12

Question
La llei 30 / 1992 estableix i regula:
Answer
 • El procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • El sistema de responsabilitat de les administracions públiques
 • Totes les respostes anteriors són correctes

Question 13

Question
És aplicable a totes les administracions públiques de la llei 30 / 1992?
Answer
 • No, només a l'Administració General de l'Estat
 • Sí, a les administracions territorials

Question 14

Question
En els efectes de la llei 30 /1992, no s'entén per administració pública:
Answer
 • Les administracions de les comunitats autònomes
 • Les entitats que integren l'Administració local
 • Totes les anteriors són administracions públiques

Question 15

Question
Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de qualsevol administració pública, tindran la consideració d'administració pública als efectes de la llei 30 /1992 ?
Answer
 • No
 • Sí, si així ho estableixen les seves normes de creació.

Question 16

Question
Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de qualsevol administració pública subjectaran la seva activitat a la llei 30 / 1992
Answer
 • Quan exerceixin potestats públiques
 • Quan exerceixin potestats administratives, sometent-se per a la resta de la seva activitat al que disposin les seves normes de creació
 • Quan exerceixin potestats administratives, sometent-se per a la resta de la seva activitat al que disposin els seus òrgans de direcció

Question 17

Question
Les administracions públiques
Answer
 • Serveixen amb objectivitat els interessos de l'administració.
 • Serveixen amb objectivitat els interessos generals.
 • Serveixen amb imparcialitat i objectivitat els interessos territorials

Question 18

Question
Les administracions públiques actuen d'acord amb els principis de:
Answer
 • Eficàcia, economia, descentralització, desconcentració i coordinació.
 • Eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració I coordinació.
 • Eficàcia, economia, celeritat, desconcentració i coordinació.

Question 19

Question
Les administracions públiques actuen amb sotmetiment ple:
Answer
 • A la constitució i a la Llei.
 • A la Constitució, a la Llei i a el dret.
 • A la Constitució, a la Llei, a el dret i a la jurisprudència.

Question 20

Question
Les administracions públiques hauran de respectar en la seva actuació els principis de:
Answer
 • Bona fe i probitat
 • Bona fe i confiança administrativa
 • Bona fe i confiança legítima

Question 21

Question
Les administracions públiques es regeixen en les seves relacions pel principi de:
Answer
 • Cooperació i delegació
 • Cooperació i col·laboració
 • Delegació i col·laboració

Question 22

Question
Les administracions públiques es regeixen en la seva actuació pels criteris de:
Answer
 • Eficàcia i atenció als ciutadans
 • Eficiència i serveis als ciutadans
 • Eficàcia i servei públic

Question 23

Question
L'actuació de cada Administració pública es desenvolupa per aconseguir els objectius que estableixen les lleis i la resta de l'ordenament jurídic, sota la direcció:
Answer
 • Dels òrgans de govern de les comunitats autònomes
 • Dels òrgans corresponents de les entitats que integren l'Administració local
 • Totes les respostes anteriors són correctes

Question 24

Question
Per l'acompliment dels seus fins cada una de les administracions públiques actua amb:
Answer
 • Personalitat substantiva
 • Personalitat jurídica única
 • Personalitat jurídica plena

Question 25

Question
Les administracions públiques actuen en les seves relacions amb els ciutadans de conformitat amb els principis de:
Answer
 • Col·laboració i participació
 • Transparència i participació
 • Iniciativa i participació

Question 26

Question
Les administracions públiques actuen i es relacionen d'acord amb els principis de:
Answer
 • Bona fe
 • Lleialtat institucional
 • Diligència

Question 27

Question
Les organitzacions públiques en les seves actuacions i relacions no deuran:
Answer
 • Facilitar a les altres administracions la informació que precisin sobre l'activitat que desenvolupin en l'exercici de les seves pròpies competències
 • Prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les altres administracions poden recavar per la eficaç exercici de les seves competències
 • Deuren efectuar totes les accions anteriors

Question 28

Question
Les administracions públiques en la seva actuació i relacions, i en l'exercici de les competències pròpies hauran de ponderar:
Answer
 • La totalitat dels interessos públics implicats
 • Els interessos generals implicats
 • La totalitat dels interessos públics implicats i, en concret, aquells que la gestió estigui encomanada a altres administracions

Question 29

Question
Les administracions públiques, en les seves relacions recíproques podran sol·licitar:
Answer
 • Quantes dades o mitjans probatoris que es trobin a disposició de l'ens a que es dirigeix la sol·licitud
 • Quantes dades, documents o mitjans probatoris es trobin a disposició de l'ens a que es dirigeix la sol·licitud
 • Quantes dades, documents, informes pericials o mitjans probatoris es trobin a disposició d'ens a que es dirigeix la sol·licitud

Question 30

Question
Les administracions públiques en les seves relacions recíproques podran sol·licitar:
Answer
 • Assistència per l'execució dels seus acords
 • Assistència per l'execució de les seves competències
 • Col·laboració per l'execució dels seus actes

Question 31

Question
Podrà negar-se l'assistència i la cooperació requerida entre les administracions públiques?
Answer
 • No, mai
 • Sí, quan l'ens al que se sol·licita no estigui facultat per prestar-la
 • Si, quan l'ens al que se sol·licita no cregui convenient prestar-la.

Question 32

Question
Podran negar-se l'assistència i cooperació requerida entre les administracions públiques?
Answer
 • No, mai
 • Sí, quan l'ens del que se sol·licita no depengui del sol·licitant
 • Si, quan l'ens del que se sol·licita no disposi de mitjans suficients per fer-ho.

Question 33

Question
Podrà negar-se l'assistència i cooperació requerida entre les administracions públiques?
Answer
 • Sí, quan causi un perjudici greu els interessos a la tutela que té encomanada
 • Si, quan causi un perjudici greu el compliment de les seves pròpies funcions
 • Són certes les respostes : - Sí, quan causi un perjudici greu els interessos a la tutela que té encomanada - Si, quan causi un perjudici greu el compliment de les seves pròpies funcions

Question 34

Question
La negativa d'una administració pública a prestar l'assistència sol·licitada:
Answer
 • Es comunicarà a l'Administració sol·licitant
 • Es comunicarà motivadament a l'administració sol·licitant
 • Es comunicarà immediatament a l'administració sol·licitant

Question 35

Question
L'Administració general de l'Estat, les de les comunitats autònomes, i l'ens que integren l'Administració Local deuran col·laborar i auxiliar-se per aquelles execucions dels seus actes:
Answer
 • Que hagin de realitzar-se amb urgència
 • Que hagin de realitzar-se fora dels seus respectius àmbits territorials de competència
 • Que afectin a l'interès general

Question 36

Question
En les relacions entre l'Administració general de l'Estat i l'Administració de les comunitats autònomes, el contingut del deure de col·laboració es desenvoluparà a través de:
Answer
 • Instruments col·laboradors
 • Instruments i procediments que estableixin imperativament de les administracions implicades
 • Instruments i procediments que de forma comú i voluntària estableixin les administracions implicades

Question 37

Question
Poden crear òrgans, l'Administració general de l'Estat i l'Administració de les comunitats autònomes per cooperar entre totes dues?
Answer
 • Si, de composició bilateral
 • Si, de composició multilateral
 • Si, de composició bilateral o multilateral

Question 38

Question
Poden crear òrgans, l'Administració general de l'Estat i l'Administració de les comunitats autònomes per cooperar entre totes dues?
Answer
 • Sí, d'àmbit general o d'àmbit sectorial
 • Si, d'àmbit general
 • Si, d'àmbit sectorial

Question 39

Question
Poden crear òrgans, l'Administració general de l'Estat i l'Administració de les comunitats autònomes per cooperar entre totes dues?
Answer
 • No
 • Sí, en aquelles matèries en les que existeixi interrelació competencial
 • Sí en aquelles matèries en les que no existeixi interrelació competencial

Question 40

Question
Poden crear òrgans, l'Administració general de l'Estat i l'Administració de les comunitats autònomes per cooperar entre totes dues?
Answer
 • Si, amb funcions de cooperació
 • Si, amb funcions de coordinació o cooperació segons els casos
 • No

Question 41

Question
La competència dels òrgans administratius és:
Answer
 • Irrenunciable
 • Irrevocable
 • Renunciable

Question 42

Question
La competència s'exercirà pels òrgans administratius que:
Answer
 • Siguin designats per això
 • La tinguin atribuïda com a pròpia
 • La tinguin delegada

Question 43

Question
Es podrà fer recurs contra les resolucions adoptades en matèria de recusació
Answer
 • No, sense que tampoc pugui al·legar-se la recusació posteriorment
 • No, sense perjudici de la possibilitat d'al·legar la recusació al interposar el recurs que procedeixi contra l'acte que finalitzi el procediment.
 • Sí, el de alçada.

Question 44

Question
Si el recusat nega la causa de recusació, el superior resoldrà en el plaç de:
Answer
 • 2 dies
 • 3 dies
 • 4 dies

Question 45

Question
Al dia següent al plantejament de la recusació el recusat manifestarà a l'immediat superior:
Answer
 • Si no es dona en ell la causa al·legada
 • Si es dona o no en ell la causa al·legada
 • Si s'oposa a la recusació

Question 46

Question
La recusació es plantejarà:
Answer
 • Verbalment
 • Per escrit
 • Verbalment o per escrit

Question 47

Question
En casos legals podran promoure recusació els interessats.
Answer
 • En qualsevol moment de la tramitació del procediment
 • Abans de començar la tramitació del procediment
 • Abans de finalitzar la tramitació del procediment

Question 48

Question
Els òrgans superiors podran ordenar a les persones quan es doni alguna de les circumstàncies d'abstenció
Answer
 • Que continuïn intervenint a l'expedient
 • Que s'abstengui de tota intervenció a l'expediente
 • Que siguin substituïts en totes les intervencions de l'expedient

Question 49

Question
L'actuació d'autoritats i personal al servei de les AA.PP. en que concorrin motius d'abstenció, ¿implicarà la invalidesa dels actes en que hagin intervingut?
Answer
 • No necessàriament
 • Sí, en tot cas
 • Mai

Question 50

Question
No es motiu d'abstenció en un procediment administratiu:
Answer
 • Tenir enemistat manifesta amb alguna de las persones mencionades a l'apartat anterior
 • Tenir parentiu de consanguinitat dins del tercer grau o d'afinitat dins del primer, amb qualsevol dels interessats
 • Haver prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus a persona natural o jurídica interessada directament en el assumpte
Show full summary Hide full summary

Similar

CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
Spanish Subjunctive
MrAbels
PSBD TEST # 3_1
Suleman Shah
Business Studies - AQA - GCSE - Types of Ownership
Josh Anderson
Mapas mentales con ExamTime
luza galvis
CUENTAS REALES O DE BALANCE
Laura Medina
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
mi mapa conceptual
Noe Noe
TIPOS DE TECNOLOGÍA
Danna Valentina Martinez Romero
CULTURAS ANCESTRALES ECUATORIANAS
Alejandra Ponce
FEDERACION CENTROAMERICANA
marta estrada