Prijemni 2011

Skripte Ekof
Quiz by Skripte Ekof , updated 7 months ago
Skripte Ekof
Created by Skripte Ekof over 4 years ago
1858
1

Description

Prijemni ispit 2011 - poslovna ekonomija

Resource summary

Question 1

Question
Prema izvorima pribavljanja, sredstva mogu biti:
Answer
 • sopstvena
 • poslovna
 • kratkoročna

Question 2

Question
U društvo kapitala svrstava se:
Answer
 • ortačko društvo
 • komanditno društvo
 • društvo sa ograničenom odgovornošću

Question 3

Question
Standardni utrošci materijala nastaju pod isključivim delovanjem:
Answer
 • tehničkih faktora
 • organizacionih faktora
 • društvenih faktora

Question 4

Question
Prema mestima nastanka, troškovi se dele na:
Answer
 • troškove izrade i režijske troškove
 • direktne troškove i indirektne troškove
 • pojedinačne troškove i zajedničke troškove

Question 5

Question
Utrošci radne snage izražavaju se:
Answer
 • naturalnim jedinicama mere
 • vremenskim jedinicama mere
 • novčanim jedinicama mere

Question 6

Question
Prema vremenu izrade, kalkulacija troškova može da bude:
Answer
 • stvarna
 • diviziona
 • dodatna

Question 7

Question
Pod vidovima proizvodnje podrazumevaju se:
Answer
 • linijska i radionička proizvodnja
 • kontinuirana i diskontinuirana proizvodnja
 • serijska i masovna proizvodnja

Question 8

Question
Zahtev da se ostvari što veći dobitak sa što manje angažovanih sredstava je:
Answer
 • princip produktivnosti
 • princip rentabilnosti
 • princip ekonomičnosti

Question 9

Question
Značaj transporta je u prevazilaženju:
Answer
 • vremenske nepodudarnosti između proizvodnje i potrošnje
 • finansijske nepodudarnosti između proizvodnje i potrošnje
 • prostorne nepodudarnosti između proizvodnje i potrošnje

Question 10

Question
Nosioci funkcije izvršenja su:
Answer
 • vlasnici preduzeća
 • svi rukovodioci u preduzeću
 • svi zaposleni radnici u preduzeću

Question 11

Question
Elementi kalkulacije nabavne cene su:
Answer
 • fakturna cena i zavisni troškovi nabavke
 • fakturna cena i razlika u ceni
 • nabavna vrednost i zavisni troškovi nabavke

Question 12

Question
Razvojna istraživanja su nastavak:
Answer
 • fundamentalnih istraživanja
 • primenjenih istraživanja
 • bazičnih istraživanja

Question 13

Question
Koeficijent angažovanja sredstava pokazuje odnos između:
Answer
 • fizičkog obima proizvodnje i vrednosti ostvarene proizvodnje
 • sume angažovanih sredstava i vrednosti ostvarene proizvodnje
 • vremena angažovanja i vrednosti ostvarene proizvodnje
 • vrednosti ostvarene proizvodnje i sume angažovanih sredstava

Question 14

Question
U zavisnosti od unutrašnje organizacije, nosioci privređivanja dele se na:
Answer
 • proizvodne i potrošačke
 • osnovne i složene
 • pojedinačne i grupne

Question 15

Question
Varijabilni troškovi se raslojavaju na komponente:
Answer
 • proporcionalnih troškova
 • ukupnih troškova
 • relativno-fiksnih troškova
 • prosečnih troškova
 • graničnih troškova

Question 16

Question
Materijalne komponente radnog mesta su:
Answer
 • radnik
 • nadležnost
 • energija
 • zadatak

Question 17

Question
Prema vertikalnoj podeli, kao osnovne funkcije u preduzeću javljaju se:
Answer
 • proizvodna funkcija
 • funkcija informisanja
 • funkcija rukovođenja
 • funkcija upravljanja
 • kadrovska funkcija

Question 18

Question
Bitni elementi kupoprodajnog ugovora su:
Answer
 • vrsta robe
 • troškovi prodate robe
 • količina robe
 • zavisni troškovi nabavke
 • cena robe

Question 19

Question
Predmet istraživanja tržišta prodaje je:
Answer
 • istraživanje ponude
 • istraživanje poslovnog rizika
 • istraživanje tražnje
 • istraživanje kanala prodaje
 • predviđanje prodaje

Question 20

Question
Osnovi oblici stvarnog trošenja sredstava za rad su:
Answer
 • rastur
 • starenje
 • amortizacija
 • habanje
 • lom i kvar

Question 21

Question
Elementi preduzeća su: a) radni kolektiv b) sredstva za proizvodnju c) [blank_start]organizacija[blank_end] d) rezultati poslovanja
Answer
 • organizacija

Question 22

Question
Na organizaciju nabavne službe utiču sledeći faktori:
Answer
 • veličina preduzeća
 • delatnost preduzeća
 • struktura asortimana
 • odnosi sa dobavljačima
 • politika cena
 • veza sa tržištem

Question 23

Question
Razvoj preduzeća ogleda se u:
Answer
 • proširenju područja delatnosti
 • proširenju kapaciteta
 • promenama u organizaciji preduzeća
 • povećanju obima proizvodnje
 • povećanju broja zaposlenih
 • povećanju učešća na tržištu

Question 24

Question
Analiza prodajne funkcije obuhvata:
Answer
 • analizu proizvodnog programa
 • analizu tržišne uspešnosti
 • analizu produktivnosti
 • analizu prodajnih cena
 • analizu koeficijenta obrta robe
 • analizu ugleda na tržištu
Show full summary Hide full summary

Similar

Poslovna ekonomija - Prijemni 2011.
Milos Ivanis
Troskovi - teska pitanja
Skripte Ekof
Prijemni poslovna - 100 pitanja za vezbu
Skripte Ekof
Poslovna ekonomija - Prijemni 2011.
Tnt Divergent
Poslovna - probni 2016.
Skripte Ekof
Prijemni 2012
Skripte Ekof
Prijemni 2010
Skripte Ekof
Osnovi - probni 2016.
Skripte Ekof
Poslovna ekonomija - probni prijemni 2018
Anja Mirkovic
Prijemni poslovna - 100 pitanja za vezbu
Dragana Mitrović
Poslovna ekonomija - probni prijemni 2018
Anja Mirkovic