Примерен тест за входно ниво 6 клас

Адреяна Янкова
Quiz by , created over 3 years ago

Тест, който е създаден, за да подпомогне учниците в подготовката за часовете по география.

23183
0
0
Адреяна Янкова
Created by Адреяна Янкова over 3 years ago
Информация и ИТ
St. Stoyanova
Карта Европы
Ольга Горина
Rights and Responsibilities
zoeiwillis
Orwell and 1984
Polina Strich
Unit 1: Business Studies GCSE
Libby Rose
Втори вариант за входно ниво 9 клас
Адреяна Янкова
География на растениевъдството
Адреяна Янкова
Информация и ИТ
Надежда Андонова
Балкански полуостров
Адреяна Янкова
География Изходно
Syni Georgieva

Question 1

Question
Географията изучава:
Answer
 • природата
 • стопанството
 • населението и селищата
 • всички посочени обекти

Question 2

Question
Кой от мореплавателите прави първото околосветско плаване и доказва, че Земята е кръгла и Световният океан е единен?
Answer
 • Фернандо Магелан
 • Джеймс Кук
 • Христофор Колумб
 • Абел Тасман

Question 3

Question
Измереното разстояние на карта с мащаб 1:200 000 е 7 см. Колко е действителното разстояние?
Answer
 • 7 км
 • 14 м
 • 7 м
 • 14 км

Question 4

Question
Защо Полярната звезда от съзвездието Малка мечка ни служи за ориентиране?
Answer
 • разположена е винаги на север
 • показва ни линията на хоризонта
 • разположена е винаги на юг
 • най - ярка е на небето

Question 5

Question
Каква е формата на Земята?
Answer
 • правилна кълбовидна форма
 • кълбовидна форма, леко изпъкнала при Екватора и сплесната при полюсите
 • форма на плосък диск
 • кълбовидна форма, леко изпъкнала при полюсите и сплесната при Екватора

Question 6

Question
Земята прави едно пълно завъртане около оста си приблизително за:
Answer
 • 12 часа
 • 24 часа
 • 46 часа
 • 58 часа

Question 7

Question
Каква информация ни носи линията, показана със стрелка на климатограмата?
Answer
 • хода на температурата
 • средногодишната тепмература
 • годишната валежна сума
 • температурната амплитуда

Question 8

Question
Въздушната обвивка на Земята наричаме:
Answer
 • хидросфера
 • атмосфера
 • литосфера
 • педосфера

Question 9

Question
С коя цифра е обозначен континентът Северна Америка на картата?
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6

Question 10

Question
Кой океан НЕ е посочен с цифра на картата?
Answer
 • Северния ледовит океан
 • Атлантическия океан
 • Индийския океан
 • Тихия океан

Question 11

Question
Какви са географските координати на т. Б?
Answer
 • 20 °ю.ш. и 40 °з.д
 • 20 °ю.ш. и 40 °и.д
 • 40°ю.ш. и 40 °з.д
 • 20 °с.ш. и 40 °з.д

Question 12

Question
Към външните земни сили, формиращи релефа НЕ се отнася:
Answer
 • морската вода
 • вулканизмът
 • вятърът
 • ледниковата дейност

Question 13

Question
Кои от изброените земни форми НЕ спадат към вдлъбнатите?
Answer
 • низините
 • долините
 • котловините
 • депресиите

Question 14

Question
Мястото, където реките се вливат в друг воден басейн се нарича:
Answer
 • устие
 • извор
 • приток
 • речна система

Question 15

Question
Връх Ботев е висок 2376 м. Връх Вола е висок 1058 м. Каква е относителната височина на вр. Ботев, спрямо вр. Вола?
Answer
 • 1058 м.
 • 1318 м.
 • 2376 м.
 • 3434 м.

Question 16

Question
Почвената обвивка на Земята се е образувала в резултат на взаимодействието между:
Answer
 • атмосфера и литосфера;
 • литосфера и хидросфера;
 • хидросфера и биосфера;
 • всички обвивки;

Question 17

Question
За кой климатичен пояс се отнася климатограмата?
Answer
 • полярен;
 • екваториален;
 • тропичен
 • умерен

Question 18

Question
Вярно ли е ,че държавата е основната форма за организация на обществото?
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
НАТО е :
Answer
 • стопанска организация;
 • военно – политическа организация;
 • екологична организация;
 • търговска организация;

Question 20

Question
Селата се различават от градовете, по това че:
Answer
 • заемат сравнително големи площи;
 • в тях има зони за отдих и за живеене;
 • в тях живеят над половината от хората на Земята;
 • населението се занимава главно със земеделие;

Question 21

Question
Политическата карта на света изобразява:
Answer
 • разпределението на ресурсите
 • държавите с техните граници и столици
 • разположението на стопанството на държавите
 • географското разпределение на човешките раси

Question 22

Question
Кое животно НЕ е характерно за зоната на полярните пустини?

Question 23

Question
Кой от посочените проблеми НЕ се отнася за най – големите градове в света?
Answer
 • замърсеност на въздуха
 • пренаселеност
 • задръствания
 • обезлюдяване

Question 24

Question
Невъзобновяеми природни ресурси са:
Answer
 • полезните изкопаеми
 • почвените ресурси
 • енергията на вятъра
 • енергията на Слънцето

Question 25

Question
Религията представлява:
Answer
 • вяра в избран човек
 • вяра в политическа партия
 • вяра в науката
 • вяра в бог

Question 26

Question
Съвкупността от човешки дейности, свързани с производството на стоки и услуги, се нарича:
Answer
 • пазар
 • стопанство
 • борса
 • отрасъл

Question 27

Question
Каква форма на релефа е представена на снимката?
Answer
 • плато
 • долина
 • депресия
 • равнина

Question 28

Question
Земята е една от деветте [blank_start]планети[blank_end] в Слънчевата система. Тя, заедно с останалите планети, обикаля около [blank_start]звездата[blank_end] Слънце.
Answer
 • планети
 • звездата

Question 29

Question
От 2004г. България е членка на [blank_start]НАТО[blank_end], а от 2007г. на [blank_start]Европейския съюз.[blank_end]
Answer
 • НАТО
 • ООН
 • Европейския съюз.
 • ОПЕК