Test Unitat 1 1ESO "Escrivim i componem"

Eva Pardos Crespo
Quiz by Eva Pardos Crespo, updated more than 1 year ago
Eva Pardos Crespo
Created by Eva Pardos Crespo about 4 years ago
536
4

Description

Test de la unitat 1 del llibre de música de 1ESO. Serveix per repassar tots els continguts de manera global.
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Quin és el principal element de la comunicació musical?
Answer
 • El medi.
 • El so.
 • Les notes musicals.
 • Les figures musicals.

Question 2

Question
Què és el so?
Answer
 • Qualsevol tipus d'ones que ens arriben a l'oïda.
 • Una font sonora.
 • Un fenomen físic provocat per la vibració d'un objecte.
 • Un conjunt de notes musicals.

Question 3

Question
Quins són els elements necessaris perquè existeixi el so?
Answer
 • Font sonora, medi de propagació i oient.
 • Font sonora, medi de propagació i ones sonores.
 • Ones sonores, medi de propagació i oient.
 • Font sonora, ones sonores i oient.

Question 4

Question
Quines són les qualitats del so?
Answer
 • Altura, llargada, intensitat i timbre.
 • Altura, durada, silenci i timbre.
 • Altura, durada, intensitat i timbre.
 • Altura, durada, dinàmica i timbre.

Question 5

Question
La durada d'un so musical es relaciona amb?
Answer
 • Les notes musicals.
 • L'instrument que provoca el so.
 • Les figures musicals.
 • Les dinàmiques musicals.

Question 6

Question
El timbre d'un so musical es relaciona amb?
Answer
 • Les notes musicals.
 • Els silencis musicals.
 • El compàs.
 • L'objecte, veu o instrument que provoca el so musical.

Question 7

Question
Quina d'aquestes qualitats del so expressa si un so musical és més fort o més fluix?
Answer
 • L'altura.
 • La durada.
 • El timbre.
 • La intensitat.

Question 8

Question
Què és el silenci?
Answer
 • L'interval de temps en què no es produeix cap soroll.
 • L'interval de temps en què no es produeix cap nota musical.
 • L'interval de temps en què no es produeix cap so.
 • L'interval de temps en què no es produeix cap figura musical.

Question 9

Question
Quina d'aquestes figures dura 2 pulsacions?

Question 10

Question
En música, què és un compàs?
Answer
 • Un grup de pulsacions, la primera de les quals és accentuada.
 • Un aparell que s'utiliza per dibuixar cercles de diferents mides.
 • Un trencat a l'inici de la partitura que ens indica el nombre de pulsacions i la figura de referència.
 • La primera i la tercera opcions són correctes.

Question 11

Question
Digues quina d'aquestes afirmacions és la correcta.
Answer
 • La pulsació és l'element de la música que combina les durades dels sons. El ritme, en canvi, és un moviment periòdic i regular que permet mesurar la pulsació.
 • El ritme és l'element de la música que combina les durades dels sons. La pulsació, en canvi, és un moviment periòdic i regular que permet mesurar el ritme.
 • Cap de les dues primeres afirmacions és correcta.
 • Les dues primeres afirmacions són correctes.

Question 12

Question
Una d'questes llistes de termes sobre velocitat de pulsación té un intrús. Assenyala la llista on es troba.
Answer
 • Adagio, Andante, Moderato, Allegro.
 • Presto, Allegro, Moderato, Andante.
 • Moderato, Glissando, Presto Allegro.
 • Adagio, Presto, Andante, Allegro.

Question 13

Question
Què és una polirítmia?
Answer
 • Tocar a la vegada diferents melodies, ja sigui amb diversos instruments o amb un de sol.
 • Tocar a la vegada diferents instruments, fent diferents ritmes o tots el mateix ritme.
 • Tocar a la vegada ritmes diferents, sempre amb un sol instrument.
 • Tocar a la vegada ritmes diferents, ja sigui amb diversos instruments o amb un de sol.

Question 14

Question
Què és un obstinat rítmic?
Answer
 • Un ritme avorrit que serveix d'acompanyament en una peça musical.
 • Un ritme que es va repetint i que serveix d'acompanyament en una peça musical.
 • Un ritme que canvia constantment i que serveix d'acompanyament en una peça musical.
 • Un ritme que dura un sol compàs, es va repetint i serveix d'acompanyament en una peça musical.

Question 15

Question
En què consisteix un rap?
Answer
 • En interpretar rítmicament un text sobre una base musical.
 • En cantar una melodia amb una lletra ben plena de paraulotes.
 • En interpretar rítmicament un text sense cap tipus d'acompanyament.
 • En interpretar un text que té melodia i ritme sobre una base musical.

Question 16

Question
Quin d'aquests és l'element bàsic per composar una melodia?
Answer
 • Pentagrama.
 • Compàs.
 • Notes musicals.
 • La primera i la tercera opcions són correctes.

Question 17

Question
Quina d'aquestes llistes de claus no és correcta?
Answer
 • Clau de fa, clau de sol.
 • Clau de sol, clau de do.
 • Clau de fa, clau de re.
 • Clau de do, clau de fa.

Question 18

Question
Què són les línies addicionals?
Answer
 • Unes línies verticals que es posen al mig del pentagrama per separar els compassos.
 • Unes línies paral·leles al pentagrama, per sobre o per sota, que serveixen per afegir notes mes greus o mes agudes al pentagrama.
 • Unes línies que enllacen notes iguals i serveixen per alargar un so determinat.
 • Tant la primera com la segona respostes són correctes.

Question 19

Question
Una escala és:
Answer
 • Una sèrie de notes que pugen. Les notes d'una escala s'anomenen esglaons.
 • Una sèrie de notes que baixen. Les notes d'una escala s'anomenen graus.
 • Una sèrie de notes que pugen o baixen. Les notes d'una escala s'anomenen esglaons.
 • Una sèrie de notes que pugen o baixen. Les notes d'una escala s'anomenen graus.

Question 20

Question
A l'escala de do, que no té cap alteració, la distància entre notes veïnes és de to excepte entre les notes:
Answer
 • Si-do i fa -sol.
 • Mi-fa i sol-la.
 • Do-si i fa-mi.
 • Re-mi i si-do.

Question 21

Question
Què és una alteració?
Answer
 • Un símbol que escrit davant d'una nota li allarga mig temps la seva durada.
 • Un símbol que escrit darrere d'una nota li allarga mig temps la seva durada.
 • Un símbol que escrit davant d'una nota la puja o la baixa un semitò.
 • Un símbol que escrit darrere d'una nota la baixa un to.

Question 22

Question
Quin és el nom de la primera nota de l'escala?
Answer
 • Subdominant.
 • Principal.
 • Dominant.
 • Tònica.

Question 23

Question
Què és un interval?
Answer
 • La distància en altura que hi ha entre dues notes. Es mesura comptant quants graus de l'escala hi ha d'una nota a l'altra, ambdues incloses.
 • La distància en altura que hi ha entre dues notes. Es mesura comptant quants graus de l'escala hi ha d'una nota a l'altra, incloent-hi a partir de la segona nota.
 • La distància en altura que hi ha entre dues notes. Es mesura comptant quants tons i semitons hi ha d'una nota a l'altra, ambdues incloses.
 • La primera i la tercera resposta són correctes.

Question 24

Question
Què és l'àmbit d'una melodia?
Answer
 • La distància, expressada mitjançant un interval, entre la nota més aguda i la nota més greu d'una melodia.
 • La distància, expressada mitjançant un interval, entre la nota més greu i la nota més aguda d'una melodia.
 • La distància, expressada mitjançant un interval, entre la primera nota i la última d'una melodia.
 • Les respostes primera i segona són corrrectes.

Question 25

Question
Quina de les següents llistes de signes que expressen dinàmica musical està en correcte ordre de més fluix a més fort?
Answer
 • p-pp-mf-ff-f
 • ff-f-mf-p-pp
 • mf-f-ff-p-pp
 • pp-p-mf-f-ff

Question 26

Question
Per crear estructures musicals s'utilitzen els següents procediments bàsics:
Answer
 • Repetició, variació i contrast.
 • Repetició, variació, contrast i reexposició.
 • Reexposció, variació i contrast.
 • Reexposició, repetició i contrast.

Question 27

Question
Quina d'aquestes llistes conté un terme que no correspon a un tipus d'estructura musical?
Answer
 • Forma ternària, forma reexpositiva, rondó.
 • Forma quaternària, rondó, forma reexpositiva.
 • Forma binària, forma ternària, forma reexpositiva.
 • Forma ternària, forma binària, rondó.

Question 28

Question
En què consisteix l'harmonia?
Answer
 • És l'element de la música que resulta de combinar diferents dinàmiques en una obra.
 • És l'element de la música que resulta de combinar diferents durades perquè el ritme sigui més variat.
 • És l'element de la música que resulta de combinar les diferents alteracions, tant bemolls com sostinguts.
 • És l'element de la música que resulta de combinar diferents notes perquè sonin a la vegada.

Question 29

Question
Què és un acord?
Answer
 • Tres notes seguides.
 • Tres notes que sonen a la vegada.
 • Quatre notes seguides.
 • Un grup de notes que sonen a la vegada.

Question 30

Question
Aquesta imatge correspon a un acord:
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
Si parlem de textura musical, quina d'aquestes frases és la correcta?
Answer
 • La textura és la manera en què es combinen la melodia, els silencis i l'harmonia per formar una obra musical.
 • La textura és la manera en què es combinen l'harmonia, el ritme i la melodia per formar una obra musical.
 • La textura és la manera en què es combinen la dinàmica, el ritme i la melodia per formar una obra musical.
 • Cap de les anteriors és correcta.

Question 32

Question
Quina d'aquestes opcions es correspon amb la textura monòdica o monofònica?
Answer
 • Aquella en què hi ha una sola melodia sense cap tipus d'acompanyament.
 • Aquella que està formada per una línia melòdica, protagonista de la peça, i un acompanyament harmònic i/o rítmic.
 • Aquella en què intervenen dues o més melodies a la vegada. Cadascuna d'aquestes melodies té el seu caràcter propi i són independents (tenen ritme i línies melòdiques diferents).
 • Aquella en què intervenen dues o més melodies a la vegada, però totes segueixen el mateix ritme.

Question 33

Question
Quina d'aquestes opcions es correspon amb la textura contrapuntística?
Answer
 • Aquella textura en què hi ha una sola melodia sense cap tipus d'acompanyament.
 • Aquella que està formada per una línia melòdica, protagonista de la peça, i un acompanyament harmònic i/o rítmic.
 • Aquella en què intervenen dues o més melodies a la vegada que tenen caràcter propi.
 • Aquella en què intervenen dues o més melodies a la vegada, però totes segueixen el mateix ritme.
Show full summary Hide full summary

Similar

Los Oficios de las Artes Escénicas Musicales
Ignasi Climent Mateu
La Ley de la Gravedad
maya velasquez
Historia de la musica
nolo
Relaciones intraespecíficas
Pedro Luis Ballarin
La Poesía
Víctor Suárez
El romanticismo
Mª Ángeles Pérez Montes
Reproducción de las plantas: Polinización y Fertilización
D. D.
TIRANT LO BLANC
BERTA GABARRO BOLDU
Literatura medieval catalana
Nanina
LES QUALITATS DEL SO
Núria Canals Puig