Management 1. PT (3MA101) - 1. část

Description

International commerce Quiz on Management 1. PT (3MA101) - 1. část, created by Vendula Tranová on 11/06/2016.
Vendula Tranová
Quiz by Vendula Tranová, updated more than 1 year ago
Vendula Tranová
Created by Vendula Tranová about 6 years ago
1476
14

Resource summary

Question 1

Question
Co jsou tvrdé a měkké prvky?
Answer
 • Součástí vnitřních podmínek organizace
 • Součástí vnějších podmínek organizace
 • Součástí organizačního řádu
 • Součástí logistiky

Question 2

Question
Mezi charakteristiky hodnotícího pohovoru patří:
Answer
 • celkové
 • negativní
 • pozitivní
 • člověka nemáme kritizovat

Question 3

Question
Informační systém podniku slouží pro řešení úloh:
Answer
 • dovnitř
 • ven (k okolí)
 • neslouží
 • uvnitř i k okolí

Question 4

Question
Mezi 6 principů byrokracie koncipované M. Weberema nepatří:
Answer
 • dokonalá byrokracie (organizace)
 • hierarchie práv a povinností
 • člověk je nenaraditelný

Question 5

Question
Mezi charakteristiky kritiky patří:
Answer
 • trestat
 • kritizovat před kolegy
 • nekritizovat v nepřítomnosti
 • kritizovat neustále

Question 6

Question
Mezi zásady hodnocení pracovníků patří:
Answer
 • zvýraznit pouze negativa
 • hodnotit pracovníkovu osobnost
 • hodnotit pracovníkovu komplexnost
 • hodnotit pracovní výkon

Question 7

Question
Jaké směry managementu představují For, Taylor a Gantt:
Answer
 • psychologický přístup k managementu
 • administrativní přístup k managementu
 • vědecký přístup k managementu
 • pragmatický přístup k managementu

Question 8

Question
EIS (exekutivní informační systém) slouží pro:
Answer
 • střední linii managementu
 • vrcholové vedení
 • operativní tým
 • řízení vztahu se zákazníkem

Question 9

Question
Douglas McGregor je představitelem:
Answer
 • kvantitativního managementu
 • pragmatického managementu
 • teorie X a Y
 • rozdělil faktory na motivační a udržovací

Question 10

Question
Mezi formy komunikace nepatří:
Answer
 • ústní
 • činy
 • písemná
 • elektronická

Question 11

Question
Mezi charakteristiky aktivního naslouchání patří:
Answer
 • nevnímat řeč těla
 • spíše poslouchat než pokládat otázky
 • vést partnera k našemu způsobu vidění světa
 • více mluvit než poslouchat

Question 12

Question
Řízení lidských zdrojů je:
Answer
 • forma organizační struktury podniku
 • manažerská aktivita
 • externí audit
 • organizační forma, kterou zavedl A. P. Sloan

Question 13

Question
Informační systém podniku typu podniku "Back office" slouží:
Answer
 • pro řešení úloh směrem k okolí i uvnitř
 • neslouží vůbec
 • směrem k okolí
 • uvnitř podniku

Question 14

Question
Mzdotvorným faktorem není:
Answer
 • hodnota práce
 • mimořádné pracovní podmíky
 • stupeň kvalifikace
 • tržní cena práce

Question 15

Question
Kdo je představitelem byrokratického managementu?
Answer
 • Taylor
 • Weber
 • Ford
 • Gantt

Question 16

Question
Mezi 10 pravidel zajímavého projevu nepatří:
Answer
 • dát do relace souvislosti
 • zjednodušovat
 • přijmout riziko
 • mluvit jednoslovně

Question 17

Question
Henry Fayol je:
Answer
 • spojován s řízením lidských zdrojů
 • zakladatelem moderního managementu
 • zakladatelem administrativní managementu
 • představitelem praktického managementu

Question 18

Question
Plánování je:
Answer
 • manažerská aktivita
 • návod pro budoucnost

Question 19

Question
Mezi zásady řízení času manažera patří:
Answer
 • ochota jednat o problémech a ne o řešení
 • nemusí mít stanovené cíle
 • ochota jednat o řešení a ne o problémech
 • zásada autoritativního stylu řízení

Question 20

Question
Autorem organizační koncepce byrokracie je:
Answer
 • Gilbret
 • Fayol
 • Weber
 • Gantt

Question 21

Question
Předmětem podpory "governanc":
Answer
 • komunikace mezi vrcholovým vedením, statutárními orgány a akcionáři
 • vnitropodnikové řízení
 • spravování společnosti
 • outsourcing

Question 22

Question
Front office představuje:
Answer
 • směrem k okolí podniku
 • směrem od okolí podniku

Question 23

Question
Decentralizace znamená:
Answer
 • převádění organizačních povinností na vyšší složky
 • převádění organizačních povinností na nižší složky
 • zbavování se odpovědnosti
 • delegování moci

Question 24

Question
Nech být - na konci procesu kontroly znamená:
Answer
 • žádoucí stav
 • nestrkej do toho nos
 • není potřeba kontroly
 • vyžaduje kontrolu

Question 25

Question
Externí kontrola je:
Answer
 • mimo organizaci a je realizována subjekty stojícími mimo organizaci
 • mimo organizaci a je realizována vnitřními subjekty organizace
 • uvnitř organizace a je realizována vnitřními subjekty organizace
 • uvnitř organizace a je realizována subjekty stojícími mimo organizaci

Question 26

Question
Mezi modely rozhodovacího procesu nepatří:
Answer
 • simulace Monte Carlo
 • kognitivní mapy a influenční diagramy
 • rozhodovací matice
 • metoda Delphi

Question 27

Question
Manažerská aktivita zaměřená na budoucnost, kdy se rozhoduje CO, KDY, KDE a JAK bude vyrobeno je:
Answer
 • kontrola
 • plánování
 • rozhodování
 • delegování

Question 28

Question
Mezi ostatní účelové složky nepatří:
Answer
 • liniově-štábní organizační struktura
 • projektové uspořádání
 • franchising
 • kaizen

Question 29

Question
Které tvrzení je pravdivé. Štábní složky:
Answer
 • mají všeobecné právo rozhodovat
 • mají poradní funkci k zabezpečení kvalifikovaného rozhodování liniových jednotek
 • stejné úkoly jako složky liniové
 • mají přímou přikazovací pravomoc

Question 30

Question
Hodnocení pracovníka musí být:
Answer
 • komplexní
 • hodnocení osobního zázemí pracovníka
 • hodnocení pracovního výkonu
 • hodnocení pouze negativních stránek

Question 31

Question
Charakteristikou špatně strukturovaného problému:
Answer
 • nejsou algoritmizovatelné
 • jsou součástí manažerské mřížky
 • jsou jednoduché
 • jsou programovatelné

Question 32

Question
Základní rozhodnutí o organizační struktuře podniku se týkají:
Answer
 • návrhu činností
 • rozdělení pravomocí
 • rozpětí kontroly
 • geografických podmínek
 • počtu pracovníků s vysokoškolským vzděláním v podniku

Question 33

Question
Mezi charakteristiky kontrolního systému patří:
Answer
 • systém kontroly navazuje na proces plánování
 • kdo řídí, ten zásadně nekontroluje
 • měření skutečné výkonnosti je lehce kvantifikovatelné
 • sebekontrola není možná
 • kdo řídí, ten kontroluje

Question 34

Question
Které kritérium můžeme použít pro rozdělení podniku do divizí?
Answer
 • kvalifikace pracovníků
 • působení odborové organizace
 • místo působení
 • čas

Question 35

Question
Odpovědí na otázku "PROČ kontrolovat" dostaneme:
Answer
 • způsob kontroly
 • účel a smysl kontroly
 • subjekt kontroly
 • předmět kontroly

Question 36

Question
Mezi zásady hodnotícího pohovoru patří:
Answer
 • zhodnotit osobnost pracovníka
 • nikdy nekritizovat pracovníka
 • zhodnocení jak pozitivních, tak negativních stránek pracovního výkonu pracovníka
 • zhodnocení pouze negativních stránek pracovního výkonu pracovníka

Question 37

Question
Motivující a udržovací faktory definuje:
Answer
 • Herzbergova teorie 2 faktorů
 • MccGregorova teorie 2 faktorů
 • Maslowova teorie 2 faktorů
 • Druckerova teorie faktorů

Question 38

Question
Plánování je aktivita zaměření na:
Answer
 • budoucnost
 • minulost
 • akcionáře
 • zaměstnance

Question 39

Question
Přenášení kompetencí na nižší složky řízení označujeme jako:
Answer
 • decentralizaci
 • centralizaci
 • generálské uspořádání
 • anarchii

Question 40

Question
Mezi představitele pragmatického managementu nepatří:
Answer
 • P. F. Drucker
 • Alfred Sloan Jr.
 • Harrington Emerson
 • Michael Porter

Question 41

Question
Mezi měkké faktory řízení patří:
Answer
 • směrnice a normy řízení
 • organizační struktura
 • pracovní řády
 • popis pracovních míst
 • motivace

Question 42

Question
Co jsou základní požadavky na efektivní kontrolní systém?
Answer
 • přesný, časově vymezený, ekonomický, flexibilní a srozumitelný
 • nepřesný, neekonomický, neměnný a nesrozumitelný

Question 43

Question
Základní požadavky na efektivní kontrolní systém jsou:
Answer
 • měřitelnost a kvantifikovanost výsledků
 • nákladová efektivnost
 • stanovení jednoznačné zodpovědnosti
 • indikace vztahů příčin a následků
 • včasnost

Question 44

Question
Které z následujících charakteristik patří do osobnostních předpokladů manažera:
Answer
 • benchmarking
 • schopnost pracovat pod stresem
 • energičnost
 • ambice
 • okruh zájmů

Question 45

Question
Cíle plánu podniku vychází:
Answer
 • z reakce na konkurenci
 • z potřeb lokální správy
 • z čísel nadřízeného stupně
 • z mise

Question 46

Question
Obsazování volných míst z vnitřních zdrojů firmy oproti obsazování z vnějších zdrojů:
Answer
 • vyžaduje nižší náklady
 • vyžaduje delší čas
 • vyžaduje vyšší náklady
 • je formou kontroly

Question 47

Question
Mezi charakteristiky dobře strukturovaných problémů patří:
Answer
 • mají větší počet ovlivňujících faktorů
 • obtížná interpretace informací
 • jsou programovatelné
 • jsou součástí manažerské mřížky

Question 48

Question
Mezi personální práce v podniku nepatří:
Answer
 • odměňování
 • hodnocení práce
 • rozmisťování pracovníků
 • hodnocení osobního zázemí pracovníka

Question 49

Question
Mezi udržovací faktory podle Herzberga patří:
Answer
 • dosažení cíle
 • odpovědnost
 • mzda
 • možnost osobního růstu
Show full summary Hide full summary

Similar

Exportación de alimentos a Centro América
Erick Roesch
Photosynthesis
ecarleton622
GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
Joseph Tedds
AQA Biology 8.1 structure of DNA
Charlotte Hewson
AQA Biology 12.1 cellular organisation
Charlotte Hewson
GCSE REVISION TIMETABLE
TheJileyProducti
The Great Gatsby - Aspects of Narrative
Sophie Beckingham
GCSE Computing: Hardware
Yasmin F
GCSE Geography - Causes of Climate Change
Beth Coiley
CCNA Security Final Exam
Maikel Degrande
Siege bank callouts
niklas weckerle