Management 1. PT (3MA101) - 2. část

Description

Quiz on Management 1. PT (3MA101) - 2. část, created by Vendula Tranová on 11/06/2016.
Vendula Tranová
Quiz by Vendula Tranová, updated more than 1 year ago
Vendula Tranová
Created by Vendula Tranová over 7 years ago
840
14

Resource summary

Question 1

Question
Odpovědí na otázku "CO kontrolovat" dostaneme:
Answer
 • způsob kontroly
 • účel a smysl kontroly
 • subjekt kontroly
 • předmět kontroly

Question 2

Question
Plánování je:
Answer
 • manažerská aktivita zaměření na to, čeho se má dosáhnout a jak, na určení toho, co se má stát
 • manažerská aktivita, která se dělí na normativní a deskriptivní část
 • manažerská aktivita, která kriticky hodnotí realitu a zkoumá podnikové činnosti z hlediska naplňování zákonů
 • vnitřní stav člověka, který způsobuje určité chování, aktivitu člověka

Question 3

Question
Mezi tvrdé faktory řízení patří:
Answer
 • osobní příklad
 • rozmísťování pracovníků
 • stimulace
 • motivace
 • vliv pracovní skupiny

Question 4

Question
Sebeřízení:
Answer
 • v sobě zahrnuje určení cílů vlastního rozvoje
 • je výsledkem controllingu
 • je nutné pouze u TOP managementu
 • obsahuje sebehodnocení
 • je výsledkem cafeteria systému

Question 5

Question
Na který typ dovedností se zaměřují manažeři 1. linie?
Answer
 • koncepční dovednosti
 • interpersonální dovednosti
 • technické dovednosti
 • ústní dovednosti

Question 6

Question
Prvním krokem normativní teorie rozhodování je:
Answer
 • hodnocení a srovnání alternativ
 • vyhodnocení rozhodnutí
 • rozpočtování
 • identifikace problémů a cílů

Question 7

Question
Plánování - kterou částí se zabývá?
Answer
 • manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj organizace
 • normativní/deskriptivní
 • kriticky hodnotí realitu
 • vnitřní stav (zaměřeno na to, co by mělo být)

Question 8

Question
Svěřit část kompetence na zvolenou osobu či útvar vnímáme pod pojmem:
Answer
 • centralizace
 • decentralizace
 • delegování
 • odpovědnost

Question 9

Question
Řízení lidských zdrojů je:
Answer
 • forma organizační struktury podniku
 • manažerská aktivita
 • externí audit
 • organizační forma, kterou zavedl A. P. Sloan

Question 10

Question
Herzbergova teorie rozčleňuje faktory:
Answer
 • typu X a Y
 • do 5 skupin, které hierarchicky řadí
 • na motivátory a udržovací faktory
 • na měkké a tvrdé

Question 11

Question
Z hlediska rozhodovacího procesu dělíme plánování na:
Answer
 • proces definování cílů, formulování strategie, formulování plánů
 • proces sledování výkonů

Question 12

Question
Kritické zhodnocení reality, posouzení zda bylo dosaženo shody reality s plánem, chápeme pod pojmem:
Answer
 • plánování
 • neshoda
 • kontrola
 • forenzní audit

Question 13

Question
Pokud v rozhodovací situaci známe všechny ovlivňující faktory a jistotu jejich nastoupení, mluvíme o:
Answer
 • nerozhodnování
 • rozhodování za rizika
 • rozhodování za neurčitosti
 • rozhodování za jistoty

Question 14

Question
Mezi charakteristiky aktivního naslouchání patří:
Answer
 • nevnímat řeč těla
 • spíše poslouchat než pokládat otázky
 • vést partnera k našemu způsobu vidění světa
 • více mluvit než naslouchat

Question 15

Question
Henry Fayol je:
Answer
 • spojován s řízením lidských zdrojů
 • zakladatelem moderního managementu
 • zakladatelem administrativního managementu
 • představitelem pragmatického managementu

Question 16

Question
Jakou motivační koncepci reprezentují Maslow, Herzberg a McGregor?
Answer
 • koncepci racionálního ekonomického chování člověka
 • sociální koncepci člověka
 • koncepci uspokojování potřeb
 • koncepci komplexního člověka

Question 17

Question
Metoda Bars jako nástroj pro hodnocení pracovníků umožňuje:
Answer
 • sledovat pracovníky
 • provádět personální pohovory
 • vytvořit hodnotící stupnici pracovního chování
 • odměňovat pracovníky

Question 18

Question
Vést lidi znamená:
Answer
 • řídit firmu
 • být vedoucím kolektivu
 • dělat věci správně
 • dělat správné věci

Question 19

Question
Mezi základní sekvenční manažerské fce nepatří:
Answer
 • plánování
 • organizování
 • rozhodování
 • kontrola
 • sebeovládání

Question 20

Question
Administrativní model rozhodování volí:
Answer
 • variantu s minimálním rizikem
 • optimální variantu
 • dostatečně dobrou variantu
 • variantu s maximálním ziskem

Question 21

Question
Racionálně-ekonomický model rozhodování volí:
Answer
 • variantu s minimálním rizikem
 • optimální variantu
 • dostatečně dobrou variantu
 • variantu s maximálním ziskem

Question 22

Question
Vymezení působnosti, přiřazení pravomocí a určení odpovědnosti za prováděná rozhodnutí definujeme jako:
Answer
 • centralizaci
 • kontrolu
 • anarchii
 • delegování

Question 23

Question
Která z kontrol se týká dodržování směrnic a nařízení?
Answer
 • Externí audit
 • Interní audit
 • Forenzní audit
 • Controlling

Question 24

Question
Schopnost zvládat a kontrolovat pocity úzkosti, tísně a stresu, a tím kontrolovat vlastní chování a vytvářet pocit důvěry u ostatních, nazýváme:
Answer
 • Prezentace
 • Delegování
 • Vůdcovství
 • Asertivita

Question 25

Question
Mezi charakteristiky hodnotícího pohovoru patří:
Answer
 • zhodnotit osobnost pracovníka
 • nikdy nekritizovat pracovníka
 • zhodnocení jak pozitivních, tak negativních stránek pracovního výkonu
 • zhodnocení pouze negativních stránek pracovního výkonu

Question 26

Question
Odpovědí na otázku "KDO bude kontrolovat" dostaneme:
Answer
 • způsob kontroly
 • účel a smysl kontroly
 • subjekt kontroly
 • předmět kontroly

Question 27

Question
Etiketa znamená:
Answer
 • doporučení ve věci mravních hodnot a lidského jednání vycházející z FRONT-OFFICE systémů
 • soubor zásad, zvyklostí a norem společenského styku
 • soubor zásad, zvyklostí a norem pro sebeřízení manažera
 • doporučení ve věci mravních hodnot a lidského jednání vycházející ze zvyklostí společností (=etika)

Question 28

Question
Paretův princip je definován:
Answer
 • 1:10
 • 20:80
 • 30:70
 • pravidlo 3S

Question 29

Question
Autorem motivačních a udržovacích faktorů je:
Answer
 • Herzberg
 • A. Sloan
 • Elton Mayo
 • Drucker

Question 30

Question
Motivační funkcí je:
Answer
 • podniková politika
 • uznání
 • pracovní podmínky
 • mzda

Question 31

Question
Princip priorit je:
Answer
 • pravidlo ekonomického růstu
 • pravidlo deseti
 • Paretovo pravidlo
 • Markowitzovo pravidlo
Show full summary Hide full summary

Similar

Biological Molecules Definitions
siobhan.quirk
Unit 1 Sociology: Family Types
ArcticCourtney
How did Hitler challenge and exploit the Treaty of Versailles 1933 - March 1938?
Leah Firmstone
A View from the Bridge
Mrs Peacock
MATTERS OF LIFE AND DEATH - UNIT 1, SECTION 2 - RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
Khadijah Mohammed
GCSE REVISION TIMETABLE
rebekahanne11
Maths GCSE - What to revise!
livvy_hurrell
Health and Social Care Flashcards
Kelsey Phillips
10 good study habits every student should have
Micheal Heffernan
2PR101 1.test - 10. část
Nikola Truong
AAHI_Card set 6 (Terms of movement)
Tafe Teachers SB