ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 7}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 4 years ago
702
0

Description

The fundamentals of ZAKAAT

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Hadeeth ka mafhum hai "Allah tala halal kamai se kiya gaya sadqe ko badhata hai yahan tak ke wo" :-
Answer
 • Dugna hojata hai
 • 10 guna hojata hai
 • Pahad ke barabar hojata hai

Question 2

Question
Q2. Sadqa Fitr ada karna chahiye :-
Answer
 • Jiske paas 1 din aur 1 raat ki khurak maujood ho
 • Sahibe nisab
 • Rozedar

Question 3

Question
Q3. Haram kiska opposite hai ?
Answer
 • Farz
 • Sunnate muakida
 • Mustahab

Question 4

Question
Q4. Roze ki halat mein sarzad hone wale gunaho ka kaffara :-
Answer
 • Nafli sadqa
 • Zakaat
 • Sadqe fitr

Question 5

Question
Q5. Sadqe fitr :-
Answer
 • Farz hai aur namaz Eid se pehle ada karna chahiye
 • Farz hai aur namaz Eid ke baad ada karna chahiye
 • Nafl hai aur namaz Eid se pehle ada karna chahiye

Question 6

Question
Q6. Haram maal se di gai zakat aur sadqa :-
Answer
 • Adha ajr hai
 • 1/3 ajr hai
 • Qubool nahi kiya jata

Question 7

Question
Q7. Kis cheez ke liye mangna, aag ke angare jama karna hai ?
Answer
 • Zarurat ke liye
 • Maal jama karne ke liye
 • Kisi dusre ki maddad ke liye

Question 8

Question
Q8. Wo amal jiska karna behtar aur chodne par koi gunah nahi ?
Answer
 • Farz
 • Sunnate muakida
 • Mustahab

Question 9

Question
Q9. Wo amal jisko karne mein koi sawab ya chodne par koi gunah nahi ?
Answer
 • Mubah
 • Sunnate muakida
 • Mustahab

Question 10

Question
Q10. Wo amal jiska karna behtar hai aur chodne par puch hoskati hai ?
Answer
 • Farz
 • Sunnate muakida
 • Mustahab

Question 11

Question
Q11. Kin ko zakat dene mein duhra (double) ajr hai ?
Answer
 • Maa baap
 • Aulad
 • Mustahaq rishtedar

Question 12

Question
Q12. Har ek ko apni zakaat 8 masarif mein taqseem karna :-
Answer
 • Zaruri hai
 • Zaruri nahi
 • Afzal hai

Question 13

Question
Q13. Beja sawal karne wale ka sawal qiyamat ke din ______________ par zakham ki manind ayga ?
Answer
 • Uske muh
 • Uski peet
 • Uski haatho

Question 14

Question
Q14. Hazrat Hasan Bin Ali (r.a) ne kya khane ki koshish ki toh rasool (saws) ne unhe mana farmaya ?
Answer
 • Sadqe ki khajur
 • Qurbani ka ghosht
 • Zameen par giri hui roti

Question 15

Question
Q15. Maa, Baap, Aulad aur biwi ko zakaat dena :-
Answer
 • Jaiz hai
 • Jaiz nahi
 • Afzal hai
Show full summary Hide full summary

Similar

ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 4}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 6}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 5}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST-3}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 2}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 8}
Asiya Abdul Raoof
DUROOD KE MASAEEL {TEST - 2}
Asiya Abdul Raoof
ROZON KE MASAEEL {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
ZAKAAT KE MASAEEL {TEST - 1}
Asiya Abdul Raoof
ROZON KE MASAEEL {TEST-3}
Asiya Abdul Raoof
DUROOD KE MASAEEL {TEST - 4}
Asiya Abdul Raoof