PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

JAMBY JAMBY
Quiz by JAMBY JAMBY, updated more than 1 year ago
JAMBY JAMBY
Created by JAMBY JAMBY about 4 years ago
10
0

Description

Propiedades de los materales clasificación

Resource summary

Question 1

Question
Fenomen natural pel qual els productes de la corrosió aïllen el material de factors extern i de patir més corrosió
Answer
 • a) Passivació.
 • b) Immunització.
 • c) Magnetització.
 • d) Anodització.

Question 2

Question
Fenomen òptic pel qual la llum travessa la mostra canviant el seu angle d’incidència dins el medi.
Answer
 • a) Reflexió.
 • b) Refracció.
 • c) Transmissió.
 • d) Absorció.

Question 3

Question
La temperatura màxima de servei és.
Answer
 • a) Temperatura a la qual un material adquireix la característica de ser fràgil
 • b) Temperatura a la qual un metall es fon.
 • c) Els materials ceràmics tenen una baixa temperatura de servei.
 • d) Temperatura a la qual un material perd la seva capacitat de ser útil en relació al seu ús.

Question 4

Question
En una fractura fràgil existeixen les següents fases de deformació
Answer
 • a) Plàstica i fractura.
 • b) Elàstica, plàstica i fractura.
 • c) Elàstica i fractura.
 • d) Plàstica i elàstica.

Question 5

Question
Parlem d’un material dúctil quan aquest te la capacitat de:
Answer
 • a) Nanotubs.
 • b) Làmines.
 • c) Filaments.
 • d) Furelens.

Question 6

Question
La llei que relaciona la conductivitat tèrmica amb la conductivitat elèctrica s’anomena:
Answer
 • a) Llei de Wiedman-Franz.
 • b) Llei de Hooke.
 • c) Relació de Pilling-Bedworth.
 • d) Llei de l’energia lliure Gibbs.

Question 7

Question
Un objecte es considera de color groc per que desvia la longitud d’ona pertanyent al color:
Answer
 • a) Complementari.
 • b) Primari.
 • c) Càlid.
 • d) Secundari.

Question 8

Question
Quin d’aquests components o objectes necessita una resistència més alta a la fatiga.
Answer
 • a) Telèfon mòbil.
 • b) Cadira.
 • c) Ulleres.
 • d) Engranatge.

Question 9

Question
El calor es transmet mitjançant:
Answer
 • a) Fotons.
 • b) Fonons.
 • c) Ions.
 • d) Fermions.

Question 10

Question
10) Els polímers son altament atacats per:
Answer
 • a) Dissolvents inorgànics.
 • b) Dissolvents orgànics.
 • c) Dissolvents apolars.
 • d) Dissolvents polars.

Question 11

Question
L’oxidació a la gran majoria de metalls succeeix de manera:
Answer
 • a) Espontània.
 • b) No espontània.
 • c) Degut a microorganismes.
 • d) De manera galvànica.

Question 12

Question
La degradació sol ser un fenomen:
Answer
 • a) Fisicoquímic.
 • b) Electroquímic.
 • c) Electrofílic.

Question 13

Question
Els materials ferrimagnètics s’anomenen:
Answer
 • a) Pirites.
 • b) Dendrites.
 • c) Ferrites.
 • d) Paramagnètics.

Question 14

Question
La rigidesa....
Answer
 • a) És la resistència que presenta un material a la deformació elàstica.
 • b) És la resistència que presenta un material a la deformació plàstica.
 • c) És la resistència que presenta un material a ser fracturat.

Question 15

Question
Els materials magnètics tous son aquells que:
Answer
 • a) No es magnetitzen i desmagnetitzen amb facilitat.
 • b) Es magnetitzen i desmagnetitzen amb facilitat.
 • c) Es desmagnetitzen amb dificultat.
 • d) Es deformen amb facilitat.

Question 16

Question
El ferrimagnetisme és un fenomen que crea un magnetisme inferior al que creen els materials ferromagnètics fet que permet aplicar-los en electrònica, aquest grup està constituït per materials:
Answer
 • a) Ceràmics.
 • b) Polímers.
 • c) Aliatges ferrosos.
 • d) Metalls de transició.

Question 17

Question
En quan a corrosió en metalls cal considerar:
Answer
 • a) El tipus d’unió entre metalls (cargols, soldadura...)
 • b) La composició dels metalls.
 • c) Tractaments anticorrosius.
 • d) Totes les anteriors.

Question 18

Question
Els materials paramagnètics en presencia d’un camp magnètic:
Answer
 • a) Es senten atrets i queden magnetitzats.
 • b) No es senten atrets però queden magnetitzats.
 • c) Es senten atrets però no queden magnetitzats.

Question 19

Question
En un diagrama de Pourbaix si en unes condicions establertes la forma estable es l’anió FeO_4^(2^- ) Considerem que en aquestes mateixes condicions:
Answer
 • a) El material es passiva.
 • b) El material s’immunitza.
 • c) El material es corroeix.
 • d) El material es magnetitza.

Question 20

Question
La termofluència o resistència a la termofluència pot es considerar com una característica:
Answer
 • a) Tèrmica i óptica.
 • b) Tèrmica i química.
 • c) Només tèrmica
 • d) Tèrmica i mecànica.

Question 21

Question
La duresa és pot definir com:
Answer
 • a) La resistència elàstica d’un material en aplicar un esforç.
 • b) La resistència plàstica d’un material en aplicar un esforç.
 • c) La resistència a patir una fractura fràgil sota un esforç.

Question 22

Question
22) En una corrosió humida o electroquímica l’oxidació es produeix al ànode
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
Al fenomen de la conductivitat tèrmica el calor generat en contacte amb un conductor tèrmic:
Answer
 • a) Transmet tota l’energia a l’aire en forma d’ones.
 • b) Retorna l’energia a la zona de convexió.
 • c) Transmet l’energia des de el punt més calent al punt més fred.
 • d) El material sempre produeix una dilatació tèrmica 1/3 de la seva mida com a mínim.

Question 24

Question
Coneixem com a concepte de material:
Answer
 • a) Quelcom material creat que processat te una utilitat concreta.
 • b) Totes les respostes son correctes.
 • c) Engloba la totalitats dels sòlids (amorfs i cristal·lins)
 • d) Son un concepte creat per la societat.

Question 25

Question
Un material tenaç es aquell que:
Answer
 • a) És sinònim de dur.
 • b) Té la capacitat per absorbir energia provinent dels impactes.
 • c) És dur i fràgil.
 • d) És rígid i te certa resistència a la fatiga.

Question 26

Question
La capacitat d’un material de deformar-se plàsticament formant làmines, es diu:
Answer
 • a) Duresa.
 • b) Maqueabilitat.
 • c) Ductilitat.
 • d) Mal·leabilitat.
Show full summary Hide full summary

Similar

MAPA MENTAL DE PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Juan Camilo7192
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
Fernanda Lopez Lozada
ejercicio de Comprensión Lectora
juan david pacheco
Práctica de Biología para la Prepa 1
Raúl Fox
Materiales de construccion
Diana Woolfolk
Test materiales
Sergio Rodríguez8955
ejercicio de Comprensión Lectora
SHARY XIMENA PALACIOS GONZALEZ
Acontecimientos Históricos
Rafaella Benavides
Materiales de construccion
oscar elizalde
MATERIALES DE USO TECNICO
Daniela Tj
Movilización de pacientes, Medios mecánicos, Otros materiales, equipos o aparatos
Te Henua