Къде си бе морски

Ioana Bestiuc
Quiz by Ioana Bestiuc, updated more than 1 year ago
Ioana Bestiuc
Created by Ioana Bestiuc almost 4 years ago
17
0

Description

Тест за курсовете за капитанска книжка.

Resource summary

Question 1

Question
Термозащитните облекла трябва да функционират правилно /нормално/ при температури:
Answer
 • От ‐10ºС до 0ºС.
 • От ‐10ºС до +10ºС.
 • От ‐30ºС до +20ºС.
 • От ‐20ºС до +30ºС.

Question 2

Question
За кои кораби се прила- гат MППСМ? Международни правила за предпазване от сблъскване на море -72
Answer
 • Всички кораби по-големи от 500 GT.
 • Всички кораби с дължина по- голяма от 20m.
 • Всички морски кораби в отк- рито море и свързаните с него води…..
 • Всички освен риболов- ните.

Question 3

Question
Кораб "ограничен в способността си да ма- неврира" е:
Answer
 • Кораб зает с драгажни дей- ности…..
 • Кораб зает с риболов.
 • Ветроходен ко- раб на платна.
 • Претоварен кораб.

Question 4

Question
Кога корабите се считат във видимост един с друг?
Answer
 • Когато се наб- людават чрез РЛС.
 • Когато под- държат радио- телефон-на връзка.
 • Когато се наб- людават чрез РЛС и поддър- жат радиотеле- фонна връзка.
 • Само тогава, когато може да се наблюдават зрително…..

Question 5

Question
4 Изразът "на ход" озна- чава:
Answer
 • Че, корабът не е на котва.
 • Че, корабът не е на котва, не е завързан за брега и не е за- седнал…..
 • Че, корабът не е завързан за брега.
 • Че, корабът не е заседнал.

Question 6

Question
5 Думата "дължина" на кораба означава:
Answer
 • Теоретичната дължина на кораба.
 • Конструктив- ната дължина на кораба.
 • Дължината между перпен- дикулярите.
 • Най-голямата дължина на кораба…..

Question 7

Question
6 Опасност от сблъскване съществува:
Answer
 • Когато пеленга към прибли- жаващия кораб се изменя зна- чително.
 • Когато пеленга към приближа- ващия кораб не се изменя зна- чително…..
 • Когато приб- лижаващия кораб се нами- ра от левия ни борд.
 • Когато при- ближаващия кораб се нами- ра от десния ни борд.

Question 8

Question
В теснини или фарвате- ри кои кораби не трябва да затрудняват движе- нието на останалите?
Answer
 • Които са заети с риболов.
 • Които са с дължина по- малка от 20 метра.
 • Ветроходните.
 • Всички изброе- ни в другите отговори……

Question 9

Question
В теснини или фарватер два продължителни и два къси звукови сиг- нала означават:
Answer
 • "Имам наме- рение да ви изпреваря от левия борд"…..
 • "Имам намере- ние да ви изп- реваря от дес- ния борд"
 • "Изменям своя курс на ляво"
 • "Изменям своя курс на дясно"

Question 10

Question
В теснини или фарвате- ри два продължителни и един къси звукови сигнала означават:
Answer
 • "Имам наме- рение да ви изпреваря от левия борд"
 • "Имам намере- ние да ви изп- реваря от дес- ния борд"…….
 • Изменям своя курс на ляво"
 • "Изменям своя курс на дясно"

Question 11

Question
В теснини или фарвате- ри един продължителен, един къс, един продъл- жителен и един къс зву- кови сигнала означа- ват:
Answer
 • "Имам наме- рение да ви изпреваря от левия борд"
 • "Имам намере- ние да ви изп- реваря от дес- ния борд"
 • "Моите двига- тели работят на заден ход"
 • "Съгласен съм да бъда изпре- варен”….

Question 12

Question
В теснини или фарвате- ри най- малко пет къси и чести звукови или светлинни сигнала оз- начават:
Answer
 • "Имам наме- рение да ви изпреваря от левия борд"
 • "Имам намере- ние да ви изп- реваря от дес- ния борд"
 • "Съмнявам се във вашите намерения и действия"…..
 • "Съгласен съм да бъда изпре- варен"

Question 13

Question
В теснини или фарвате- ри един продължителен звуков сигнал означава:
Answer
 • "Имам наме- рение да ви изпреваря от левия борд"
 • "Имам намере- ние да ви изп- реваря от дес- ния борд"
 • Кораб, който приближава завой и може да не вижда други кораби……
 • "Съгласен съм да бъда изпре- варен"

Question 14

Question
В теснини или фарвате- ри един продължителен звуков сигнал означава:
Answer
 • Отговор на ко- раб, който приближава завой и може да не вижда други кора- би……
 • "Имам намере- ние да ви изп- реваря от ле- вия борд"
 • "Имам намере- ние да ви изп- реваря от дес- ния борд"
 • "Съгласен съм да бъда изпре- варен"

Question 15

Question
В теснини или фарвате- ри кои кораби не трябва да затрудняват движе- нието на останалите?
Answer
 • Корабите с ме- ханичен двига- тел на ход.
 • Корбите огра- ничени от свое- то газене.
 • Корабите заети с риболов……
 • Корабите огра- ничени в спо- собността си да маневрират.

Question 16

Question
В теснини или фарвате- ри кои кораби не трябва да затрудняват движе- нието на останалите?
Answer
 • Корабите с ме- ханичен двига- тел на ход.
 • Koрабите с дължина, по- малка от 20м…
 • Корбите огра- ничени от свое- то газене.
 • Корабите огра- ничени в спо- собността си да маневрират.

Question 17

Question
В теснини или фарвате- ри кои кораби не трябва да затрудняват движе- нието на останалите?
Answer
 • Ветроходните кораби
 • Корабите огра- ничени в спо- собността си да маневрират.
 • Корабите с ме- ханичен двига- тел на ход.
 • Корабите огра- ничени от свое- то газене.

Question 18

Question
Трябва ли да се избягва заставането на котва в теснина?
Answer
 • Не трябва.
 • Трябва, ако обстоятел- ствата на слу- чая позволя- ват…
 • Не трябва, ако кораба е ветро- ходен.
 • Не трябва, ако кораба е по- малък от 20м.

Question 19

Question
Koраб, който използва схема за разделно дви- жение,трябва:
Answer
 • Да не навлиза в крайбрежната зона за движе- ние.
 • Да не извършва риболовна дей- ност.
 • Да се движи в съответния ко- ридор в общоп- риетата посо- ка…..
 • Да не пресича разделителната линия.

Question 20

Question
Koраб, който използва схема за разделно дви- жение, трябва:
Answer
 • Да не извърш- ва риболовна дейност.
 • Да не навлиза в крайбрежната зона за движе- ние.
 • Да се придържа по-далеч от разделителната линия……
 • Да не пресича разделителната линия.

Question 21

Question
До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона?
Answer
 • Кораби с дъл- жина по- малка от 20м
 • Корабите огра- ничени в спо- собността си да маневрират.
 • Корабите огра- ничени от свое- то газене.
 • Всички кораби.

Question 22

Question
До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона?
Answer
 • Корабите огра- ничени от сво- ето газене.
 • Ветроходните…
 • Всички кораби.
 • Корабите огра- ничени в спо- собността си да маневрират.

Question 23

Question
До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона?
Answer
 • Корабите огра- ничени от сво- ето газене.
 • Всички кораби.
 • Корабите огра- ничени в спо- собността си да маневрират.
 • Корабите заети с риболов….

Question 24

Question
До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона?
Answer
 • Всички кораби.
 • Кораби, които са на път за или от приста- нище
 • Корабите огра- ничени от свое- то газене.
 • Корабите огра- ничени в спо- собността си да маневрират.

Question 25

Question
Кои кораби могат да навлизат в разделител- ната зона на схема за разделно движение?
Answer
 • Корабите заети с риболов
 • Военните кора- би.
 • Всички кораби.
 • Хидросамоле- тите

Question 26

Question
Кои кораби могат да навлизат в разделител- ната зона на схема за разделно движение?
Answer
 • Военните кора- би.
 • Корабите, кои- то избягват не- посредствена опастност…..
 • Хидросамоле- ти-те
 • Всички кораби

Question 27

Question
В схема за разделно движение, кои кораби не трябва да затрудня- ват преминаването на другите?
Answer
 • Корабите огра- ничени от сво- ето газене
 • Корабите огра- ничени в спо- собността си да маневрират.
 • Корабите с ме- ханичен двига- тел на ход.
 • Корабите заети с риболов…..

Question 28

Question
В схема за разделно движение, кои кораби не трябва да затрудня- ват преминаването на koрабите с механичен двигател?
Answer
 • Кораби с дъл- жина по- малка от 20м…..
 • Корабите огра- ничени от свое- то газене
 • Корабите огра- ничени в спо- собността си да маневрират.
 • Корабите заети с водолазна деиност.

Question 29

Question
В схема за разделно движение, кои кораби не трябва да затрудня- ват преминаването на koрабите с механичен двигател?
Answer
 • Корабите огра- ничени от сво- ето газене
 • Корабите огра- ничени в спо- собността си да маневрират.
 • Корабите заети с водолазна де- иност.
 • Ветроходните кораби…..

Question 30

Question
Кораб, който не използ- ва схемата за разделно движение, трябва:
Answer
 • Да се държи на възможно по- голямо разсто- яние от нея
 • Да се движи успоредно на нея.
 • Да не я преси- ча.
 • Да я заобиколи.

Question 31

Question
Трябва ли да се избягва заставането на котва в схема за разделно дви- жение?
Answer
 • Не трябва.
 • Трябва, докол- кото това е практически възможно….
 • Не трябва, ако кораба е ветро- ходен.
 • Не трябва, ако кораба е по- малък от 20м.

Question 32

Question
Трябва ли да се избягва пресичане на коридори- те на схема за разделно движение?
Answer
 • Не трябва, ако кораба е ветро- ходен.
 • Не трябва.
 • Да, но ако ко- раба е прину- ден, това да става под прав ъгъл…..
 • Не трябва, ако кораба е по- малък от 20м.

Question 33

Question
Ветроходни кораби се сближават, кой на кого отстъпва път?
Answer
 • Корабът, с ляв галс, на кора- бът с десен галс…..
 • Корабът, с де- сен галс, на ко- рабът с ляв галс.
 • Корабът, който вижда другия от левия си борд, на виж- дания.
 • Корабът, който вижда другия от десния си борд, на виж- дания.

Question 34

Question
Ветроходни кораби се сближават, кой на кого отстъпва път?
Answer
 • Koрабът, от подветрената, на корабът от наветрената.
 • Корабът, който вижда другия от левия си борд, на вижда- ния.
 • Корабът, от наветрената страна, на под- ветрения……
 • Корабът, който вижда другия от десния си борд, на виж- дания.

Question 35

Question
На ветроходен кораб, коя страна се счита на- ветрена?
Answer
 • Страната, на която сочи главното плат- но.
 • Страната, про- тивоположна на тази, на която се намира главното плат- но……
 • Страната, от която духа вя- търа
 • Страната, на която е накре- нен кораба.

Question 36

Question
Всеки кораб, които изп- реварва друг е длъжен:
Answer
 • Да го изпрева- ри от левия борд.
 • Да се свърже по радиотелефон- на връзка с из- преварвания
 • Да се държи встрани от пъ- тя на изпре- варвания ко- раб
 • Да информира изпреварвания кораб.

Question 37

Question
Кога корабът се счита за изпреварващ?
Answer
 • Когато вижда само кърмова- та светлина на изпреварвания кораб…
 • Когато вижда една бордова и една топова светлина на изпреварвания кораб
 • Когато вижда изпреварвания кораб пред траверса си.
 • Когато се дви- жи с по-голяма скорост от изп- реварвания кораб.

Question 38

Question
Когато корабът се съм- нява дали се явява изп- реварващ, е длъжен:
Answer
 • Да не предпри- ема изпремар- ване.
 • Да намали ско- ростта си.
 • Да промени курса си.
 • Да се счита, че това е така и да действа по съ- ответния на- чин

Question 39

Question
Два кораба с мех.двигатели се сбли- жават на противопо- ложни курсове, има опасност от сблъскване, всеки от тях е длъжен:
Answer
 • Да намали ско- роста си.
 • Да измени кур- са си на ляво за разминаване с десни бордове.
 • Да измени кур- са си на дясно за разминаване с леви бордо- ве…...
 • Да осъществи УКВ връзка с насрещния ко- раб.

Question 40

Question
Два кораба с механични двигатели се движат на пресичащи се курсове, има опасност от сблъск- ване. Кой отстъпва път?
Answer
 • Който вижда другия от ле- вия си борд.
 • Който вижда другия от дес- ния си борд……
 • Който може да пресече курса на другия.
 • Който не може да пресече кур- са на другия.

Question 41

Question
Кораб, който отстъпва път, трябва:
Answer
 • Да предприеме решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб…..
 • Да намали ско- ростта си.
 • Да осъществи УКВ връзка с насрещния ко- раб.
 • Да измени кур- са си на ляво за разминаване с десни бордове.

Question 42

Question
Кораб, на който се отс- тъпва път е длъжен:
Answer
 • Да измени кур- са си на ляво за разминаване с десни бордове.
 • Да намали ско- ростта си.
 • Да осъществи УКВ връзка с насрещния ко- раб.
 • Да не променя курса и ско- ростта си….

Question 43

Question
Кораб, зает с риболов трябва да отстъпи път на:
Answer
 • Кораб, с меха- ничен двигател на ход.
 • Ветроходен ко- раб.
 • Хидросамолет, когато е на во- да.
 • Кораб, ограни- чен в способ- ността си да маневрира….

Question 44

Question
Кораб, зает с риболов трябва да отстъпи път на:
Answer
 • Кораб без уп- равление….
 • Кораб, с меха- ничен двигател на ход.
 • Ветроходен кораб.
 • Хидросамолет, когато е на во- да.

Question 45

Question
Кораб, зает с риболов трябва да отстъпи път на:
Answer
 • Кораб, с меха- ничен двигател на ход.
 • Хидросамолет, когато е на во- да.
 • Кораб ограни- чен от своето газене.
 • Ветроходен ко- раб.
Show full summary Hide full summary

Similar

КОЛЕДНА КНИЖКА
ГРУПА ДЕЛФИНЧЕ
Physics Revision
Tom Mitchell
GCSE AQA Physics Unit 2 Flashcards
Gabi Germain
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 1
Mike M
2PR101 1.test - 6. část
Nikola Truong
10 consejos para realizar con éxito un curso virtual
Eduardo Velásquez
Mapa sobre ALGORITMOS
RICAUTER MOISES LOPEZ BERMUDEZ
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
marisol mendez
mi mapa conceptual
Michelle Diaz