EM1- test2/ T1

Martin Imrich
Quiz by Martin Imrich, updated more than 1 year ago
Martin Imrich
Created by Martin Imrich over 3 years ago
3
0

Description

príprava na test1
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Vyhodnotenie štandardných neistôt metódou typu B nie je založené na :
Answer
 • neistoty referenčných údajov v príručkách
 • skúsenostiach z predchádzajúcich meran
 • údajoch výrobcu meracej techniky
 • údajoch získaných pri kalibrácií z certifikátov
 • štatistických charakteristikách súboru nameraných hodnôt

Question 2

Question
Chyby metódy merania považujeme za :
Answer
 • náhodné chyby
 • systematické chyby
 • omyly i systematické chyby
 • nepovažujeme ani za jedny z uvedených chýb

Question 3

Question
Metóda vyhodnotenia štandardných neistôt typu A vychádza z :
Answer
 • údajov výrobcu meracej techniky
 • skúsenostiach z predchádzajúcich meraní
 • štatistickej analýzy opakovanej série meraní
 • údajoch získaných pri kalibrácií z certifikátov
 • neistoty referenčných údajov v príručkách

Question 4

Question
Výsledná kombinovaná neistota meranej veličiny y sa určí ako :
Answer
 • odmocnina súčtu štvorcov neistôt meranej veličiny typu A a B
 • súčet štvorcov neistôt typu A a B meranej veličiny
 • k násobok súčtu štvorcov neistôt typu A a B, kde k je koeficient rozšírenia
 • aritmetický priemer štandardných neistôt typu A a B aritmetický priemer štandardných neistôt typu A a B
 • odmocnina zo súčinu štvorcov neistôt typu A a B meranej veličiny

Question 5

Question
Chyby pozorovatel'a považujeme za :
Answer
 • systematické chyby
 • náhodné chyby
 • omyly i náhodné chyby
 • omyly
 • omyly i systematické chyby

Question 6

Question
Chyby meracích prístrojov považujeme za :
Answer
 • omyly i systematické chyby
 • systematické chyby
 • systematické i náhodné chyby
 • náhodné chyby
 • omyly, ktoré vznikli pri meraní s chybnými prístrojmi

Question 7

Question
Relatívna chyba prístroja má hodnotu :
Answer
 • konštantnú, platí pre rozsah meracieho prístroja
 • premenlivú, mení sa podl'a hyperbolickej závislosti od začiatku stupnice až do nekonečna pre maximálnu výchylku
 • premenlivú, mení sa hyperbolicky od nekonečna pre začiatok stupnice až do určitej konečnej hodnoty pre maximálnu výchylku
 • premenlivú, zmenšuje sa plynule od začiatku do konca stupnice
 • premenlivú, zväčšuje sa plynule od začiatku stupnice do konca

Question 8

Question
Relatívna chyba merania pri dvoch meraných veličinách A a B sa určuje ako súčet absolútnych hodnôt relatívnych chýb, ak výsledná hodnota veličiny X sa počíta ako :
Answer
 • len podiel A a B
 • súčin alebo podiel veličín A a B
 • súčet veličín A a B alebo len podiel A a B alebo len súčin A a B
 • len súčin AaB
 • súčet veličín A a B

Question 9

Question
Gaussova krivka normálneho rozdelenia chýb platí pre :
Answer
 • náhodné i systematické chyby
 • náhodné chyby
 • chyby metódy merania
 • systematické chyby
 • chyby meracích prístrojov

Question 10

Question
Medzi náhodné chyby zahŕňame chyby zapríčinené :
Answer
 • nestálosťou napätia pomocných zdrojov a nestálosťou teploty okolia
 • meracími prístrojmi
 • nestálosťou napätia pomocných zdrojov a nestálosťou teploty okolia, ako aj meracími prístrojmi
 • meracími prístrojmi aj nestálosťou teploty okolia
Show full summary Hide full summary

Similar

Know the principles of electricity
Vito Martino
Topic 5 Electricity & Magnetism
Jeffrey Piggott
Principles of basic electrical circuits
Vito Martino
Electricity
ShreyaDas
IGCSE Physics Heat Transfer
Jasmine Box
Renewable Energy Sources
darkangelforgiven
Physical Science 2nd Quarter Assessment
Selam H
GCSE AQA Physics Unit 2 Flashcards
Gabi Germain
AQA GCSE Physics Unit 2
Gabi Germain
Electricity
aidanmullins
Physics equations GCSE
Mia Jones