3MG216 - 1. část

Patrik Tuháček
Quiz by Patrik Tuháček, updated more than 1 year ago
Patrik Tuháček
Created by Patrik Tuháček almost 4 years ago
525
5

Description

Quiz on 3MG216 - 1. část, created by Patrik Tuháček on 03/22/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Positioning je proces výběru vhodného portfólia produktů ?
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Percepční mapa jest:
Answer
 • graf, který znázorňuje, jak zákazníci vnímají značky v dané produktové kategorii.
 • graf, který porovnává, jak často se značky dané produktové kategorie umísťují v médiích.
 • má typicky jen jednu osu.
 • se v marketingové praxi nevyužívá.

Question 3

Question
Extenze značky:
Answer
 • je rozšíření propagace značky do nových médií.
 • může skončit neúspěchem, pokud zákazníci extenzi neakceptují.
 • je rozšíření značky do nové produktové kategorie nebo na nový zákaznický segment.
 • může skončit tzv. rozředěním značky.

Question 4

Question
Product placement je možné považovat za typickou součást direct marketingu ?
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Krizová komunikace bývá považována za podstatnou součást public relations ?
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Typickým nástrojem media relations je product placement ?
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami ?
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
PEST analýza je model určený k analýze marketingového mikroprostředí ?
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
B2C marketing je marketing zaměřený na konečného zákazníka ?
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu?
Answer
 • Distribuce
 • Targeting
 • Produkt
 • Prodej

Question 11

Question
Marketing je možné ztotožnit s prodejem ?
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Privátní značky oslovují v obecné rovině zejména méně spořivé zákazníky ?
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Tzv. privátní značky představují určité ohrožení pro značky výrobce ?
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Ansoffova matice je strategický nástroj, který firmám pomáhá rozhodnout, zda se zaměřit na stávající či nové produkty na stávajících či nových trzích ?
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie:
Answer
 • Strategii prémiových cen
 • Lokální strategii
 • Strategii rozvoje trhu
 • Strategii penetrace trhu

Question 16

Question
Marketingové řízení zahrnuje následující klíčové fáze:
Answer
 • Definování podnikových cílů
 • Definování poslání firmy
 • Kontrola
 • Plánování

Question 17

Question
Ansoffovu matici tvoří dvě osy - tempo růstu trhu a tržní podíl ?
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
U kterých z uvedených výrobků bude zřejmě nejmenší cenová pružnost:
Answer
 • Televizor
 • Sůl
 • Osobní počítač
 • Oblek

Question 19

Question
Označte, která z následujících možností představuje výhody poptávkově orientované ceny:
Answer
 • zohledňuje to, jakou hodnotu produktu přisuzuje zákazník
 • jednoduchost stanovení ceny
 • těsná vazba na ceny konkurence
 • těsná vazba na náklady firmy

Question 20

Question
Mezi základní techniky dotazování patří:
Answer
 • projektivní techniky a focus group
 • dotazování primární a sekundární
 • dotazování osobní, písemné, telefonické, on-line, kombinované
 • experiment, pozorování a skupinový rozhovor

Question 21

Question
Výzkum prováděný ad hoc:
Answer
 • je výzkum prováděný pro více zadavatelů zároveň.
 • je jednorázový výzkum pro konkrétní jedinečný účel.
 • je výzkum prováděný pro jediného zadavatele.
 • je výzkum prováděný s periodickým opakováním.

Question 22

Question
Mezi psychografická kritéria segmentace trhu se řadí:
Answer
 • životní styl
 • osobnost
 • náboženství
 • příjem

Question 23

Question
Segmentace trhu:
Answer
 • spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit.
 • rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků.
 • spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.

Question 24

Question
Segment trhu by měl splňovat určité požadavky:
Answer
 • měl by být dostupný.
 • měl by být dostatečně rozptýlený.
 • měl by být vnitřně homogenní a vnějškově heterogenní.
 • měl by být vnitřně heterogenní a vnějškově homogenní.

Question 25

Question
Kaskádová internacionalizace je snaha proniknout na zahraniční trhy postupně a diferencovaně ?
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
Etnocentrická orientace znamená, že podnik se orientuje primárně na:
Answer
 • domácí trh a v zahraničí se angažuje tehdy, potřebuje-li prodat nadbytek produkce.
 • skupinu zemí s podobnými charakteristikami a pro ně má vytvořený jednotný postup.
 • zahraniční trhy, na domácím trhu se tedy neangažuje.
 • zahraniční trh, a to výhradně.

Question 27

Question
Globální positioning značky znamená, že firma usiluje o stejné vnímání dané značky na všech trzích ?
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
Pro přímou distribuční cestu je charakteristické:
Answer
 • snížení nákladů způsobené absencí mezičlánků
 • neekonomičnost přímých dodávek v případě velké rozptýlenosti zákazníků
 • přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem
 • využití většího množství distribučních mezičlánků

Question 29

Question
Franchising je strategie využívající kombinaci nízké ceny a intenzivní marketingové komunikace ?
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
Jeden z následujících výroků není správný. Který?
Answer
 • když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu
 • poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská
 • životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit
 • během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapa Mental - Como Criar um Mapa Mental
miminoma
Practice For First Certificate Grammar I
Alice ExamTime
Using GoConqr to study English literature
Sarah Egan
Performance y Planificación de Vuelo
Adriana Forero
ARCO REFLEJO
Alejandra Garcia
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO
Martin Guzman
201700134-U1-EP3-Mapa-Mental-Trabajo-En-Equipo
Alexis Zuñiga Davila
La estadistica, mapa conceptual
Jhonny Flores
PLANEACION ESTRATEGICA
Carmen Elena Perez Fernandez
Mapa Mental Estructura gramatical presente simple inglés
Tatiana Ventura
aspectos normativos para la declaración del Impuesto a los Consumos Especiales
MARIA BRAVO