3MG216 - 4. část

Patrik Tuháček
Quiz by Patrik Tuháček, updated more than 1 year ago
133
5
0

Description

Quiz on 3MG216 - 4. část, created by Patrik Tuháček on 03/23/2017.
Tags No tags specified

Resource summary

Question 1

Question
B2B marketing označuje formu marketingu zaměřeného na spotřebitele
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Kvalitativní marketingový výzkum:
Answer
 • umožňuje deskripci trhu, mapuje tržní situaci a umožňuje přesnou kvantifikaci.
 • je aplikací metod statistiky, matematiky a ekonometrie v oblasti marketingového výzkumu.
 • odpovídá obvykle na otázku "Proč?"
 • typicky pracuje s velkými reprezentativními vzorky.

Question 3

Question
Individuální hloubkové rozhovory jsou typickou metodou kvalitativního výzkumu
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Pojem "validita" v marketingovém výzkumu označuje:
Answer
 • rozsah, ve kterém za srovnatelných okolností je daný aspekt měřen pokaždé stejně.
 • rozsah, ve kterém informace vyjadřují a měří to, co vyjadřovat a měřit mají.
 • rozsah, ve kterém jsou tazatelé provádějící šetření dostatečně spolehliví.
 • zda je vzorek respondentů dostatečně veliký, aby mohl sloužit za podklad pro rozhodování.

Question 5

Question
Mystery shopping je jednou z metod marketingového výzkumu
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"?
Answer
 • finanční nestabilita podniku
 • riziko zpřísnění legislativy
 • růst poptávky
 • silná značka podniku

Question 7

Question
Strategie diverzifikace může být popsána následujícím způsobem:
Answer
 • Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích
 • Podnik hledá nové trhy pro nové výrobky
 • Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu hledáním nových trhů pro své běžně prodávané výrobky
 • Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu vývojem nových výrobků, které nabízí na současných trzích

Question 8

Question
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingové strategie
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze:
Answer
 • Stanovení marketingových cílů
 • Situační analýzu
 • Implementaci marketingového plánu
 • Kontrolu plnění marketingového plánu

Question 10

Question
Branding může být chápán jako prostředek k zajištění významné konkurenční výhody.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Regiocentrická orientace znamená, že:
Answer
 • se podnik soustředí na regiony - lokální rozdíly mezi zeměmi daného regionu jsou považovány za nepodstatné.
 • se podnik soustředí na domácí trh a zahraniční trh využívá jen tehdy, chce-li se zbavit nadbytku své produkce.
 • podnik přistupuje k trhům jednotlivých zemí diferencovaně.
 • se podnik soustředí na národní trh.

Question 12

Question
Připravenost k nákupu je jedno z behaviorálních kritérií.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Geocentrická orientace znamená, že se podnik soustředí na národní trh. Zahraniční aktivity jsou považovány za sekundární.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Při behaviorální segmentaci jsou zákazníci rozděleni např. podle:
Answer
 • životního stylu
 • věrnosti ke značce
 • příjmů
 • osobnostních rysů

Question 16

Question
Marketingové cíle firmy by měly odpovídat cílům firemním.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
Franchising je zvláštní formou převodu know-how, včetně možnosti užívat loga sítě.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Pro marketingové pojetí výrobku je typický:
Answer
 • důraz na to, jak je vnímán spotřebiteli
 • důraz na technickou dokonalost
 • důraz na jeho hmotnou podstatu
 • důraz na špičkovou kvalitu

Question 19

Question
Focus group je typickou metodou kvantitativního výzkumu.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
Mezi metody výzkumu primárních dat nepatří:
Answer
 • Rešerše
 • Pozorování
 • Experiment
 • Hloubkový rozhovor

Question 21

Question
Uzavřená otázka v marketingovém výzkumu označuje:
Answer
 • otázku, která kontroluje, zda respondent odpovídá pravdivě.
 • takovou otázku, na niž je možné odpovědět ve vymezené (uzavřené) době.
 • otázku, kde jsou možné odpovědi předem určeny.
 • otázku, na niž respondenti neodpovídají.

Question 22

Question
K segmentaci spotřebních trhů se využívají následující kritéria:
Answer
 • Geografická
 • Behaviorální
 • Taktická
 • Psychografická

Question 23

Question
K podmínkám uplatnění výsledků segmentace trhu v cíleném marketingu patří:
Answer
 • vnější heterogenita segmentů
 • dostatečná velikost segmentů
 • malý počet segmentů
 • vnitřní homogenita segmentů

Question 24

Question
Tzv. rozřeďování značky je:
Answer
 • označení pro proces postupného posilování značky v dané cílové skupině.
 • označení pro proces, kdy je globální značka transformována na značku lokální.
 • označení pro proces, kdy se povědomí o značce šíří masivně mezi lidmi.
 • situace, kdy si lidé přestávají značku spojovat s danou produktovou kategorií (resp. s daným zákaznickým segmentem).

Question 25

Question
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří:
Answer
 • direct mail
 • email
 • product placement
 • spotřebitelské soutěže

Question 26

Question
PEST analýza se soustředí na:
Answer
 • Zákazníka
 • Konkurenci
 • marketingové makroprostředí.
 • marketingové mikroprostředí.

Question 27

Question
Ústředním faktorem marketingového mikroprostředí je:
Answer
 • Kulturní prostředí
 • Státní správa
 • Zákazník
 • Ekonomické prostředí

Question 28

Question
Který z níže uvedených výroků nejlépe vystihuje podstatu "masového" marketingu?
Answer
 • Jde o přístup, kdy firma ignoruje svou konkurenci.
 • Jde o nediferencovaný marketing, kdy firma oslovuje trh jedinou nabídkou.
 • Jde o masový přístup firmy ke svým zaměstnancům.
 • Jde o přístup, založený na diferenciaci nabídky pro jednotlivé tržní segmenty

Question 29

Question
Jedním z měřítek hodnoty značky je míra, v níž jsou zákazníci ochotni platit za značku více peněz, než-li by zaplatili za značku konkurenční.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
"Řada značky" (brand line) je soubor všech produktů prodávaných pod určitou značkou.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Security Mgt, Flashcards for ISO 27000 series
jjanesko
Edexcel History A Gcse ~ USA 1919-1941
Kieran Elson
OCR F214 - Excretion
umer.sabir
Chemistry C1
Phoebe Drew
GCSE AQA Biology 2 Plants & Photosynthesis
Lilac Potato
Chemistry 1
Peter Hoskins
Biology: Reproduction Flash Cards.
LV1662000
RE Keywords - Paper 1 - Religion and life
Kerris Linney
Atomic Structure
dpr898
CHEMISTRY TEST
kingi kigongo
Boston Tea Party
Shelby Smith