Základy práva - 5. část

Gábi Krsková
Quiz by Gábi Krsková, updated more than 1 year ago More Less
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 4 years ago
Gábi Krsková
Copied by Gábi Krsková about 4 years ago
153
7

Description

32 otázek

Resource summary

Question 1

Question
"Zrušuje se zákon č.328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání" je normou:
Answer
 • blanketní
 • odkazující
 • kolizní
 • dispozitivní
 • derogační

Question 2

Question
"Strany si mohou sjednat, že kupující nabude vlastnické právo později, než je stanoveno v § 443" je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 3

Question
V právní normě "Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne." je hypotézou:
Answer
 • "Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý"
 • Insolvenční návrh
 • Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne
 • inolvenční soud odmítne
 • neobsahuje hypotézu

Question 4

Question
V právní normě "Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný." je dispozicí:
Answer
 • Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků
 • Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon
 • "Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný."
 • neobsahuje dispozici
 • je neplatný

Question 5

Question
"Společník, který ve lhůtě podle odstavce 1 nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak." je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 6

Question
"Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou přenést svůj obchodní podíl na jiného společníka, nestanoví-li společenská smlouva jinak." je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 7

Question
"Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tento zákon nevyžaduje většinu jinou. Stanovy mohou určit vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení." je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 8

Question
"Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období." je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 9

Question
Z § 140 odst. 1 trestního zákoníku: "Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let." vyplývá pro subjekt, který je regulován:
Answer
 • zákaz usmrcení
 • povinnost neusmrtit
 • oprávnění
 • právo
 • povinnost usmrtit

Question 10

Question
Z § 140 odst. trestního zákoníku: "Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let." vyplývá pro soud v případě naplnění právní normy:
Answer
 • povinnost uložit sankci
 • oprávnění uložit sankci
 • právo uložit sankci
 • možnost uložit sankci
 • žádná odpověď není správná

Question 11

Question
"Zrušuje se § 352 občanského zákoníku" je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 12

Question
"Kupní smlouva se řídí právem státu kupujícího" je příkladem:
Answer
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy
 • dispozitivní normy

Question 13

Question
"Ujednání o omezení prodeje vyžaduje písemnou formou" je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 14

Question
"Zákaz konkurence neplatí pro komanditistu, nestanoví-li společenská smlouva jinak, je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 15

Question
"Při hlasování má každý společník jeden hlas, nestanoví-li společenská smlouva jinak" je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 16

Question
V právní normě "Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne." je dispozicí:
Answer
 • "Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý
 • nesrozumitelný anebo neurčitý
 • "Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne."
 • insolvenční soud odmítne (insolvenční návrh)
 • neobsahuje dispozici

Question 17

Question
"Tato smlouva se řídí právem země prodávajícího" je příkladem normy:
Answer
 • odkazující
 • kolizní
 • kogentní
 • derogační
 • blanketní

Question 18

Question
V právní normě "Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje nebo dohoda účastníků, je neplatný." je hypotézou:
Answer
 • "Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje nebo dohoda účastníků
 • "Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje nebo dohoda účastníků, je neplatný."
 • neobsahuje hypotézu
 • je neplatný
 • obsahuje pouze dispozici

Question 19

Question
Obsahem právního vztahu (právního poměru) jsou:
Answer
 • jeho účastníci
 • nehmotné statky
 • objekt
 • práva a povinnosti jeho účastníků
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnost
 • subjekty
 • věci

Question 20

Question
Obsahem právního vztahu (poměru):
Answer
 • je chování subjektu něco dát, konat, strpět, držet se
 • je souhrn oprávnění a právních povinností subjektů
 • jsou hodnoty lidské osobnosti (zdraví, život, čest člověka)
 • jsou výsledky duševní činnosti (např. know how, patenty)
 • žádná z výše uvedených možností není správná

Question 21

Question
Obsahem právního vztahu (poměru) se rozumí:
Answer
 • konkrétní práva a povinnosti
 • osoby fyzické, osoby právnické a stát
 • právní norma
 • právní skutečnost
 • primární a/nebo sekundární předmět

Question 22

Question
Podle počtu subjektů dělíme právní vztahy (poměry) na:
Answer
 • dvoustranné a vícestranné
 • hmotné a nehmotné
 • jednoduché a složené
 • relativní a absolutní
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 23

Question
Příkladem právního vztahu (poměru) nemůže být:
Answer
 • dluh
 • manželství
 • státní občanství
 • účast společníka ve společnosti s ručeným omezením
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 24

Question
Podle určitosti subjektů právních vztahů (poměrů) dělíme právní vztahy (poměry) na:
Answer
 • dvoustranné a vícestranné
 • hmotné a nehmotné
 • jednoduché a složené
 • relativní a absolutní
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 25

Question
Obsahem právního vztahu (poměru) nejsou:
Answer
 • jeho účastníci
 • nehmotné statky
 • objekt
 • práva a povinnosti jeho účastníků
 • právní odpovědnosti
 • právní skutečnosti
 • subjekty
 • věci

Question 26

Question
Předpoklady vzniku právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • deklaratorní rozhodnutí soudu
 • objekt a obsah právních vztahů (poměrů)
 • právní norma
 • právní skutečnosti
 • subjekty právních vztahů (poměrů)

Question 27

Question
K předpokladům vzniku právních vztahů (poměrů) patří:
Answer
 • právní normy upravující práva a povinnosti subjektů
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnost
 • právní vědomí
 • shoda právních norem s morálními pravidly uznávanými danou společností

Question 28

Question
Prvky právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • deklaratorní rozhodnutí soudu
 • konstitutivní rozhodnutí soudu
 • objekt a obsah právních vztahů (poměru)
 • právní norma a právní skutečnost
 • subjekty právních vztahů (poměrů)

Question 29

Question
Objektem právního vztahu (poměru) je:
Answer
 • chování něco dát
 • chování něco konat
 • chování něco strpět
 • lidské chování v daných společenských vztazích
 • souhrn právních povinností a oprávnění

Question 30

Question
O právních vztazích (poměrech) platí:
Answer
 • lze je definovat jako vztahy mezi lidmi či jejich organizovanými kolektivy
 • právní vztah (poměr) existuje, je-li dána pouze právní norma
 • právní vztah (poměr) existuje, jestliže existuje pouze právní skutečnost
 • právní vztah (poměr) existuje, jestliže je dána právní norma a existuje právní skutečnost
 • prvkem jsou subjekt, obsah a objekt
 • vytvoření právních vztahů (poměrů) je stupněm realizace práva

Question 31

Question
Předpoklady vzniku právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • odporovatelnost
 • právní norma
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnost
 • subjekty, objekty a obsah

Question 32

Question
"Vznik a zánik věcných práv k věcem movitým řídí se právem místa, kde věc byla v době, kdy nastala skutečnost, která zakládá vznik nebo zánik tohoto práva." je normou:
Answer
 • derogační
 • dispozitivní
 • odkazující
 • blanketní
 • kolizní
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology
Holly Bamford
GCSE REVISION TIMETABLE
haameem1999
GCSE AQA Physics Unit 2 Flashcards
Gabi Germain
GCSE Revision Tips
miminoma
Present Simple Vs Present Continuous
Míriam Margalef
VIAS DE ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS
Alemar Pérez
SISTEMAS DE PRODUCCION
Alejandro Palacios
DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
Laura Valentina Sanchez Uchima
Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
Philippa crick
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
BASES EPISTEMOLOGICAS
alba yolanda gonzalez florez