Část 8.

Gábi Krsková
Quiz by Gábi Krsková, updated more than 1 year ago More Less
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 3 years ago
Gábi Krsková
Copied by Gábi Krsková over 2 years ago
501
26
0

Description

Obchodní právo Quiz on Část 8., created by Nikola Truong on 11/12/2016.

Resource summary

Question 1

Question
Není-li doba plnění ve smlouvě určena:
Answer
 • o Je smlouva neplatná
 • o Je věřitel oprávněn požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy
 • o Může dlužník splnit závazek kdykoli
 • o Určí ji podle zákona dlužník
 • o Žádná z předchozích možností

Question 2

Question
Podnikatelem není:
Answer
 • o Sdružení osob podnikajících pod společným názvem bez založení právnické osoby
 • o Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem, než je podnikání
 • o Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
 • o S.R.O. s jediným společníkem
 • o Žádná z předchozích možností

Question 3

Question
Zadržovací právo vzniká:
Answer
 • o Písemnou smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem o zadržení věci
 • o Rozhodnutím soudu o zadržení
 • o Jednostranným zadržením věci pro zajištění splatné peněžité pohledávky (občan)
 • o Jednostranným prohlášením dlužníka, že souhlasí se zadržením movité věci
 • o K věcem movitým, nemovitým nebo k pohledávce

Question 4

Question
O komanditní společnosti platí:
Answer
 • o Společnost ručí ze zákona za své závazky
 • o Komplementářem muže být pouze fyzická osoba
 • o Společníci neručí za závazky společnosti, ale odpovídají za ne
 • o Společnost netvoří základní kapitál
 • o Komanditisté ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů zapsaného v obchodním rejstříku

Question 5

Question
Předmětem smlouvy o koupi najaté věci podle obchodního zákoníku, muže být:
Answer
 • o Pouze nemovitost
 • o Movitá i nemovitá věc
 • o Movitá věc, nemovitost pouze leželi na území CR
 • o Movitá věc, nemovitost pouze jako součást podniku
 • o Pouze movitá věc

Question 6

Question
Označte správná tvrzení týkající se OR:
Answer
 • o Jde o samostatný registr vedený u okresního soudu
 • o Nahlížet do něho muže každý
 • o Zapisují se do něho všichni podnikatelé
 • o Údaje v něm uvedené se zveřejňují v obchodním věstníku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 7

Question
O akciové společnosti, jenž se zakládá s veřejnou nabídkou:
Answer
 • o Je založena uzavřením zakladatelské smlouvy
 • o Je založena podepsáním zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu
 • o Základní kapitál společnosti musí činit alespoň 2 mil. Kč
 • o Na základě veřejné nabídky akcie nelze upisovat nepeněžitými vklady
 • o Akcie lze upisovat jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady

Question 8

Question
Rozhodčí řízení:
Answer
 • o Je zásadně veřejné
 • o Je vždy dvouinstanční
 • o Končí vydáním rozsudku
 • o Končí vydáním rozhodčího nálezu, proti kterému lze podat rozklad
 • o Končí vydáním rozhodčího nálezu, proti kterému nelze podat opravný prostředek

Question 9

Question
Mezi absolutní obchody patří:
Answer
 • o Smlouva o prodeji podniku
 • o Smlouva o nájmu podniku
 • o Kupní smlouva
 • o Smlouva o dílo
 • o Nájemní smlouva

Question 10

Question
Společník každé obchodní společnosti za závazky společnosti:
Answer
 • o Ručí
 • o Neručí
 • o Odpovídá
 • o Neodpovídá
 • o Žádná z předchozích možností

Question 11

Question
Pouze obchodním zákoníkem se řídí bez ohledu na subjekty právního vztahu:
Answer
 • o Smlouva o nájmu podniku (pozn. část v občanském)
 • o Smlouva pojistná
 • o Smlouva o prodeji nemovitosti
 • o Zástavní smlouva
 • o Vztah mezi statutárním orgánem společnosti a společností

Question 12

Question
Označte správná tvrzení týkající se živnostenského rejstříku:
Answer
 • o Rejstřík je veden v elektronické nebo listinné podobě (pozn. jen elektronické výpisy můžou být obojí)
 • o Rejstřík je veřejný seznam, do kterého může nahlížet pouze osoba, která prokáže právní zájem na skutečnostech tam uvedených (pro získání některých informací ale sankce a RČ nemůže ani tak)
 • o Rejstřík je veřejný seznam v celém rozsahu
 • o Rejstřík je veřejný seznam s výjimkou údajů týkajících se uložených sankcí a rodných čísel
 • o Žádná z předchozích možností

Question 13

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti nepatří:
Answer
 • o Bezdlužnost
 • o Bezúhonnost
 • o Dosažení stanoveného věku
 • o Způsobilost k právním úkonům
 • o Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
Smlouva musí být uzavřena podle obchodního zákoníku:
Answer
 • o Písemně jen tehdy, pokud se na tom strany dohodly
 • o Písemně, pokud tak stanoví zákon
 • o Vždy jen na jedné listině
 • o Vždy jen písemně
 • o Žádná z předchozích možností

Question 15

Question
Podnikání je činnost, kterou může oprávněně vykonávat:
Answer
 • o Každá fyzická osoba
 • o Každá právnická osoba
 • o Pouze osoba, která má statut podnikatele
 • o Vždy pouze stát nebo státem určená právnická osoba
 • o Žádná z předchozích možností

Question 16

Question
Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem:
Answer
 • o Nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ruč. omezeným
 • o Může být jediným zakladatelem nejvýše tří společností s ručením omezeným (fyzická osoba může být jediným zakladatelem max. 3 S.R.O.)
 • o Nemůže být jediným zakladatelem akciové společnosti
 • o Nemůže být společníkem veřejné obchodní společnosti
 • o Žádná z předchozích možností

Question 17

Question
V obchodních sporech řešených před soudem:
Answer
 • o Musí mít každý účastník obhájce
 • o Musí mít vždy obhájce navrhovatel
 • o Musí mít vždy obhájce odpůrce
 • o Žádný z účastníků sporu nemusí mít obhájce
 • o Žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Označte správná tvrzení o prokuře:
Answer
 • o Prokura vzniká smlouvou mezi podnikatelem a prokuristou
 • o Jde o zvláštní druh plné moci, která nemůže být s účinkem vůči třetím osobám omezena nad rámec omezení vyplývajících zákona
 • o Vzniká rozhodnutím statutárního orgánu o udělení prokury
 • o Může ji udělit každý podnikatel
 • o Prokuristou může být pouze fyzická osoba

Question 19

Question
O postoupení pohledávky platí:
Answer
 • o Nelze postoupit pohledávku, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí
 • o Nelze postoupit pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu
 • o Nelze postoupit pohledávku, která je vázána na osobu věřitele a dlužníka
 • o Nelze postoupit pohledávku nepeněžitou
 • o Postoupit lze všechny pohledávky

Question 20

Question
Do kartelového práva (v praxi nazývaného též „právo hospodářské soutěže“) nepatří:
Answer
 • o Zneužití dominantního postavení na trhu
 • o Podplácení
 • o Dohody narušující hospodářskou soutěž
 • o Zlehčování soutěžitele
 • o Spojování soutěžitelů
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
OP doplnovaci otazky II.
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Eliška Peňázová
OP doplnovaci otazky
Shiage Mushibugyou
OP doplnovaci otazky II.
Veronika Drgová
OP doplnovaci otazky II.
zzz zzz