Examen Tema 6. Les forces en la naturalesa

JORDI BELDA VALERO
Quiz by JORDI BELDA VALERO, updated more than 1 year ago
JORDI BELDA VALERO
Created by JORDI BELDA VALERO almost 4 years ago
1444
0

Description

Mock exam tema 6

Resource summary

Question 1

Question
Quan apliquem una força sempre es produirà una deformació i una modificació en l'estat de moviment del cos sobre el qual apliquem la força.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Quina de les següents opcions no és certa pel que fa als efectes de les forces?
Answer
 • Poden provocar deformacions
 • Poden provocar canvis en l'estat de moviment
 • Es posible que no provoquen deformacions ni moviments en l'objecte sobre el qual apliquem una força
 • No poden provocar simultàniament deformacions i canvis en l'estat de moviment d'un cos

Question 3

Question
Marca l'opció incorrecta: En funció de la propietat de la matèria en la qual es basen, les forces poden classificar-se en ...
Answer
 • Gravitatòries
 • Electromagnètiques
 • A distància
 • Nuclears

Question 4

Question
Indica quina de les següents afirmacions és certa en relació a les forces que apareixen a la imatge:
Image:
Dinàmica 1
Answer
 • Sobre la massa 1 no hi actua la força normal
 • Sobre les masses 2 i 3 únicament podem identificar la força pes
 • La força de fregament únicament actua sobre la massa 1
 • Sobre les masses 2 i 3 la força normal és horitzontal i cap a la dreta

Question 5

Question
Sobre la força normal podem afirmar que ...
Answer
 • És perpendicular a la superfície de contacte entre dos cossos
 • Es deu a la tensió generada en una corda
 • Es produeix com a conseqüència de la resistència d'una molla a ser deformada
 • Sempre té la mateixa direcció i el mateix sentit que la força pes

Question 6

Question
Sobre el concepte de pes podem afirmar que ...
Answer
 • La massa i el pes són conceptes sinònims
 • El pes es defineix com el producte de la massa d'un cos per la gravetat
 • El pes d'un cos mai podra ser zero
 • La força pes d'un cos pot variar en funció de la zona de la superfície terrestre on ens trobem

Question 7

Question
En l'activitat sobre el càlcul del nostre pes als diferents planetes dels sistema solar vam concloure que ...
Answer
 • El pes no variava d'una planeta a un altre
 • La massa no variava d'un planeta a un altre
 • La gravetat era de 9,8 m/s2 per a tots els planetes
 • Mercuri era el planeta amb major gravetat.

Question 8

Question
La Llei de Hooke ens perment afirmar que ...
Answer
 • La deformació que experiment una molla és inversament proporcional a la força que s'aplica sobre aquesta.
 • La constat elàstica és comú per a totes les molles
 • Les unitats de la constant elàstica són Kg/m
 • La constant elàstica ens dóna una idea sobre la resistència d'una molla.

Question 9

Question
Si una molla es deforma 10 cm quan hi penjam un cos de 120 g. Quin serà el valor de la constant elàstica de la molla?
Answer
 • 1,176 N/m
 • 11,76 N/m
 • 1,2 N/m
 • 12 N/m

Question 10

Question
A la pràctica de la unitat quan representàvem la força pes i l'allargament de la molla, la forma aproximada del gràfic era ...
Answer
 • Una línia recta ascendent
 • Una línia recta descendent
 • Una corba
 • Una línia recta plana

Question 11

Question
Sobre la pràctica de laboratori on calculavem la gravetat, podem afirmar que ...
Answer
 • El valor real de la gravetat es de 10,8 m/s2
 • El dinamòmetre s'utilitza per calcular la massa d'un cos
 • El valor de la gravetat deu ser sempre el mateix independement de la massa que utilitzem per al seu càlcul
 • En el càlcul de qualsevol constant al laboratori mai hi ha errades ni desviacions

Question 12

Question
Un mateix cos pot trobar-se en repòs o en moviment en funció del sistema de referència que utilitzem.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
L'espai o distància recorreguda i el desplaçament d'un mòbil únicament seran coincidents quan la trajectòria del moviment sigui recta i unidireccional.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Si un mòbil es desplaça a una velocitat de 90 Km/h, quin espai haurà recorregut en 15 minuts?
Answer
 • 22.500 m
 • 1.350 m
 • 36 m
 • 7.500 m

Question 15

Question
Per comprovar les emissions de gasos contaminants es fa rodar un vehicle a una velocitat constant de 80 Km/h. Si recorre una distància total de 20.000 metres, quin temps haurà durat la prova d'emissions?
Answer
 • 900 s
 • 750 s
 • 25 min
 • 20 min

Question 16

Question
A partir del gràfic adjunt podem afirmar que ...
Answer
 • Es tracta d'un mòbil que està en repòs
 • Es tracta d'un mobil amb acceleració constant positiva
 • Es tracta d'un mòbil amb velocitat constant positiva
 • Cap de les respostes és certa

Question 17

Question
El gràfic adjunt representa un mòbil ...
Answer
 • Amb acceleració negativa
 • Amb acceleració positiva
 • Amb velocitat constant
 • Que es troba en repòs

Question 18

Question
La fitxa tècnica d'un vehicle ens diu que passa de 0 a 100 km/h en 10 s. Quina serà la seva acceleració?
Answer
 • 2,78 m/s2
 • 10 m/s2
 • 9,8 m/s2
 • 3,75 m/s2

Question 19

Question
Un vehicle vitja a una velocitat constant de 90 Km/h. En quant de temps arribarà a 120 Km/h si l'acceleració constant que realitza és de 2 m/s2?
Answer
 • 4,2 s
 • 15 s
 • 7,5 s
 • 8,4 s

Question 20

Question
Assenyala l'afirmació correcta:
Answer
 • Entre t=15 s i t=35 s el mòbil està en repòs
 • Entre t=0 s i t=10 s el mòbil es mou a una velocitat constant
 • Entre t=35 s i t=50 s el mòbil està frenant (acceleració negativa)
 • La velocitat final del mòbil és de 50 m/s
Show full summary Hide full summary

Similar

Classes de paraules: pronoms, adverbis, preposicions, conjuncions i interjeccions (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
FORCES AND THEIR EFFECTS
Escolapios Albacete
EXAMEN TEMA 4: LA TAULA PERIÒDICA
JORDI BELDA VALERO
Col·locació de pronoms darrere el verb
Àlex Lluch
Refranyer: sentit figurat (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n d'ESO Prova inicial
Amparo Soriano Barberan
Examen Tema 5. Canvis químics en els sistemes materials
JORDI BELDA VALERO
La tectònica. Deformacions de les roques
Dinàmica de la Terra
Física i Química
Julio Expósito Sepúlveda