Bára Drahošová
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on Účto Fífa 6/6, created by Bára Drahošová on 12/14/2018.

1214
25
0
No tags specified
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová over 5 years ago
Close

Účto Fífa 6/6

Question 1 of 37

1

Ověřování účetní závěrky auditorem má význam pro:

Select one or more of the following:

 • Potvrzení uniformity (jednotnosti) účetního výkaznictví

 • Potvrzení správnosti daňových povinností

 • Věrohodnost informací uvedených v účetních výkazech

 • Zjištění konzistence vykázaných skutečností

Explanation

Question 2 of 37

1

Zásada opatrnosti v účetnictví:

Select one of the following:

 • Představuje si oceňování aktiv a závazků použití vždy vyšší ceny

 • Představuje při oceňování aktiv a závazků použití vždy nižší ceny

 • Znamená záměrné podhodnocování aktiv a nadhodnocování závazků

 • Nenamená záměrné podhodnocování aktiv a nadhodnocování závazků

Explanation

Question 3 of 37

1

Co je správně

Select one or more of the following:

 • Při inventarizaci se neověřuje ocenění aktiv a závazků k rozvahovému dni

 • Inventarizace nástrojem formální kontroly účetnictví

 • Inventarizace nástrojem věcné kontroly účetnictví

 • Inventarizací se prokazuje shoda mezi počátečními a konečnými zůstatky účtů běžného účetního období

Explanation

Question 4 of 37

1

Příloha (komentář) k účetním výkazům:

Select one or more of the following:

 • Je dobrovolnou součástí účetní závěrky

 • Je povinnou součástí účetní závěrky

 • Je součástí účetní závěrky pouze při likvidaci společnosti

 • Je součástí účetní závěrky pouze v prvním účetním období

Explanation

Question 5 of 37

1

Současná hodnota používaná pro ocenění dlouhodobých pohledávek je charakterizována jako:

Select one or more of the following:

 • Diskontovaná hodnota budoucích peněžních příjmů

 • Nominální hodnota pohledávky v době jejího vzniku

 • Diskontovaná hodnota budoucích peněžních výdajů

 • Cena určena znalcem pro moment úplného splacení pohledávky

Explanation

Question 6 of 37

1

V účetnictví na peněžní bázi je výsledek hospodaření tvořen porovnáním:

Select one or more of the following:

 • Nákladů a výnosů

 • Nákladů a příjmů

 • Příjmů a výdajů

 • Výdajů a výnosů

Explanation

Question 7 of 37

1

Zvýšení základního kapitálu ze zisku společnosti:

Select one or more of the following:

 • Bilanční sumu nezmění a současně povede ke zvýšení vlastního kapitálu

 • Bilanční sumu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu

 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně se vlastní kapitál nezmění

 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně zvýšení vlastního kapitálu

Explanation

Question 8 of 37

1

Jakou metodou se oceňuje položka nedokončená výroba v rozvaze:

Select one or more of the following:

 • Pořizovací cena

 • Vynaložené vlastní náklady

 • Prodejní cena snížena o náklady na reklamace

 • Neoceňuje se, protože se neeviduje

Explanation

Question 9 of 37

1

Výnosy příštích období je položka:

Select one or more of the following:

 • Vlastního kapitálu

 • Hospodářského výsledku

 • Dlouhodobých aktiv

 • Pasiv

Explanation

Question 10 of 37

1

Pod vlastní kapitál neřadíme:

Select one or more of the following:

 • Rezervy

 • Ážio

 • Nerozdělený výsledek hospodaření z minulých účetních období

 • Základní kapitál

Explanation

Question 11 of 37

1

Provozní Cashflow informuje:

Select one or more of the following:

 • O příjmech a výdajích z běžného provozu podniku

 • O běžné a mimořádné činnosti podniku

 • O nákupu a prodeji aktiv

 • O zdroji financování podniku

Explanation

Question 12 of 37

1

Které z následujících tvrzení je správné?

Select one or more of the following:

 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazené aktiva v rozvaze

 • Dluhy jsou v účetnictví členěny podle doby splatnosti

 • Náklady vždy snižují bilanční sumu

 • Aktiva představují snížení budoucího ekonomického prospěchu

Explanation

Question 13 of 37

1

Do nákladů souvisejících s pořízením zboží se nezahrnují a součástí pořizovací ceny nakupovaného zboží nejsou:

Select one or more of the following:

 • Clo

 • Náklady na skladování a manipulaci se zbožím na skladě

 • Dopravné

 • Provize za zprostředkování nákupu zboží

Explanation

Question 14 of 37

1

Stálost účetních metod znamená:

Select one or more of the following:

 • Shodu mezi náklady a výdaji, mezi výnosy a příjmy

 • Shodné zachycování stejných transakcí jak během roku, tak příštích letech

 • Shodný počet účetních dokladů v každém účetním období

 • Shodné počáteční a konečné stavy účtu

Explanation

Question 15 of 37

1

Z účelové i druhové výsledovky zjistíme:

Select one or more of the following:

 • Náklady na správní (administrativní) režii

 • Výrobní marži

 • Celkovou výši odpisů

 • Celkovou výši provozních nákladů

Explanation

Question 16 of 37

1

Výchozím údajem při sestavování výkazů cash nepřímou metodou je:

Select one or more of the following:

 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok snížený o odpisy za běžný rok

 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok

 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti snížený o konečný zůstatek peněžních prostředků v hotovosti

 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků

Explanation

Question 17 of 37

1

V předvaze jsou zachyceny:

Select one or more of the following:

 • Pouze konečně zůstatky účtů

 • Počáteční a konečné zůstatky účtů a obraty stran účtu

 • Pouze obraty stran účtů

 • Pouze počáteční a konečné zůstatky účtů

Explanation

Question 18 of 37

1

Mezi základní účetní knihy v podvojném účetnictví patří:

Select one or more of the following:

 • Výroční zpráva

 • Inventární kniha

 • Kniha jízd

 • Hlavní kniha

Explanation

Question 19 of 37

1

Pořízené a drženém majetkové a dluhové cenné papíry jsou vykazovány u investora:

Select one of the following:

 • Jako finanční aktiva

 • Jako finanční aktiva a závazky v podobě emitovaných dluhopisů

 • Jsou zároveň cizími a vlastními zdroji

 • Jako cizí zdroje

Explanation

Question 20 of 37

1

Z uvedených možností není obecně uznáváným účetní předpokladem:

Select one or more of the following:

 • Jednotka za kterou je vedeno účetnictví, je přesně vymezena

 • Bilanční princip

 • Výsledek hospodaření, finanční pozice a ostatní relevantní informace se v účetnictví sledují za pravidelný časový interval, který mě zpravidla 12 po sobě jdoucích měsíců

 • Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti i nadále budoucnosti

Explanation

Question 21 of 37

1

Které z následujících tvrzení je pravdivé?

Select one or more of the following:

 • Aktiva představují zvýšení budoucího ekonomického prospěchu

 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řízena aktiva v rozvaze

 • Dluhy představují zvýšení ekonomického prospěchu

 • Náklady vždy snižují bilanční suma

Explanation

Question 22 of 37

1

Účetní záznam události (transakce) zpravidla proveden na základě:

Select one or more of the following:

 • Rozhodnutí akcionářů

 • Výroku auditora

 • Daňového dokladu

 • Účetního dokladu

Explanation

Question 23 of 37

1

Dluhy v rozvaze jsou:

Select one or more of the following:

 • Minulými závazky, při jejich plnění nastane zvýšení ekonomického prospěchu v budoucnu

 • Současnými závazky, jsou výsledky minulých událostí, při jejichž plnění nastane zvýšení užitku budoucnosti

 • Současnými závazky, jako výsledky minulých událostí, při jejichž plnění nastane snížení ekonomického prospěchu budoucnosti

 • Minulými závazky, při jejichž plnění nastalo snížení ekonomického prospěchu minulosti

Explanation

Question 24 of 37

1

Společnost nakoupila pytle exotického koření. Pro prodej spotřebitelům muselo být koření zabaleno do půl kilových sáčků. Náklady na toto zabalení zboží jsou zaúčtovány:

Select one or more of the following:

 • Jako mimořádné náklady

 • Jako snížení hodnoty zboží na skladě

 • Tyto náklady budou účtovány až při úhradě od spotřebitelů

 • Jako zvýšení hodnoty zboží na skladě

Explanation

Question 25 of 37

1

Obchodní společnost použila zisk z běžného období k úhradě vykázané ztráty z minulých let. Tato operace vyvolá:

Select one or more of the following:

 • Změnu ve struktuře vlastních zdrojů

 • Snížení bilanční sumy

 • Změnu poměrů vlastních a cizích zdrojů

 • Zvýšení bilanční sumy

Explanation

Question 26 of 37

1

Podmíněné pohledávky (podmíněná aktiva) se v rozvaze:

Select one or more of the following:

 • Vykazují mezi krátkodobými pohledávky

 • Nevykazují nic

 • Vykazují jako ostatní pohledávky ve zbytkové hodnotě

 • Vykazují mezi dlouhodobými pohledávky

Explanation

Question 27 of 37

1

Jak jsou v účetnictví označovány jednotlivé strany dvoustranných účtu?

Select one or more of the following:

 • Má dáti a debet

 • Dal a kredit

 • Ve prospěch a kredit

 • Má dáti a dal

Explanation

Question 28 of 37

1

Zvýšení základního kapitálu ze zisku:

Select one or more of the following:

 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současné zvýšení vlastního kapitálu

 • Bilanční sumu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu

 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně vlastní kapitál se nezmění

 • Bilanční sumu nezmění a povede současně ke zvýšení vlastního kapitálu

Explanation

Question 29 of 37

1

Skutečné stavy majetku a dluhů se při inventarizaci zjišťují:

Select one or more of the following:

 • Sestavením tabulkové předvahy

 • Dle rozhodnutí vedení podniku

 • Vyúčtováním inventarizačních rozdílu

 • Fyzickou a dokladu inventurou

Explanation

Question 30 of 37

1

Pod vlastní kapitál neřadíme:

Select one or more of the following:

 • Nerozdělený výsledek hospodaření z minulých účetních období

 • Výnosy příštích období

 • Základní kapitál

 • Ážio

Explanation

Question 31 of 37

1

Mezi účetní nástroje pro dodržení zásady opatrnosti patří v aktivech rozvahy:

Select one or more of the following:

 • Opravné položky

 • Peněžní prostředky na běžném účtu

 • Rezervy

 • Rezervní fond

Explanation

Question 32 of 37

1

Výchozím údajem při sestavování výkazu Cashflow nepřímou metodou je:

Select one or more of the following:

 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti snížený o konečný zůstatek peněžních prostředků v hotovosti

 • Cashflow za předchozí účetní období

 • Celkové Cashflow

 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok

Explanation

Question 33 of 37

1

Mezi prvky účetní metody nepatří

Select one or more of the following:

 • Ověření účetní závěrky auditorem

 • Provádění časových a věcných zápisů účetních transakcí

 • Dokumentace provedených transakcí

 • Podvojný účetní zápis

Explanation

Question 34 of 37

1

Úlohou auditora při ověřování účetní závěrky je:

Select one or more of the following:

 • Sestavit výroční zprávu

 • Sestavit daňové přiznání

 • Sestavit účetní závěrku

 • Posoudit, zda účetní uávěrka podává věrný a poctivý obraz

Explanation

Question 35 of 37

1

Účelová výsledovka obsahuje také:

Select one or more of the following:

 • Náklady na prodané zboží, mzdové náklady a náklady odbytu

 • Spotřebu energie, mzdové náklady, odpisy, nakupované služby apod.

 • Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření

 • Spotřebu materiálu, náklady na odbyt, náklady na výzkum a vývoj

Explanation

Question 36 of 37

1

Zásoby a jejich ocenění testujeme při vykazování k rozvahovému dni:

Select one or more of the following:

 • Na reálnou hodnotu

 • Neprovádíme testování při vykazování, ale až při prodeji

 • Na zvýšení ocenění

 • Na snížení ocenění

Explanation

Question 37 of 37

1

Které z následujících tvrzení je pravdivé?

Select one or more of the following:

 • Náklady vždy snižují bilanční sumu

 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazená aktiva v rozvaze

 • Aktiva představují snížení budoucího ekonomického prospěchu

 • Při výpočtu výše bilanční sumy se zohlední opravky

Explanation