Bára Drahošová
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on Účto Fífa 5/6, created by Bára Drahošová on 14/12/2018.

1229
26
0
No tags specified
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová over 5 years ago
Close

Účto Fífa 5/6

Question 1 of 41

1

Mezi způsoby zvyšování vlastního kapitálu patří:

Select one or more of the following:

 • Vklady a výběry majitelů, kumulované výsledky hospodaření

 • Vklady majitelů, tvorba rezerv, kumulované výsledky hospodaření

 • Vklady a výběry majitelů, kumulované zisky minulých let

 • Vklady majitelů, tvorba kapitálových fondů, zisk

Explanation

Question 2 of 41

1

Dluhy v rozvaze jsou:

Select one or more of the following:

 • Minulými závazky, při jejich splnění se snížily ekonomický prospěch v budoucnosti

 • Současnými závazky, jako výsledek minulých událostí, jejíž plněním se sníží ekonomický prospěch v budoucnosti

 • Minulými závazky, při jejichž plnění se zvýší ekonomický prospěch v budoucnosti

 • Současnými závazky, jako výsledek minulých událostí, jejíž plněním se zvýší ekonomický prospěch v budoucnosti

Explanation

Question 3 of 41

1

Které z následujících účetních transakcí se neprojeví jako vznik závazku?

Select one or more of the following:

 • Přečerpání běžného účtu – kontokorent

 • Nákup zboží na fakturu

 • Zaplacení zálohy na koupi dlouhodobého majetku

 • Přiznané a dosud nevyplacené podíly na zisku

Explanation

Question 4 of 41

1

Podmíněné pohledávky (podmíněná aktiva) se v rozvaze:

Select one or more of the following:

 • Vykazují jako ostatní pohledávky v netto hodnotě

 • Nevykazují vůbec

 • Vykazují mezi krátkodobými aktivy

 • Vykazují mezi dlouhodobými aktivy

Explanation

Question 5 of 41

1

Z kterého výkazů lze zjistit Cashflow:

Select one or more of the following:

 • Z rozvahy

 • Z výkazu zisku a ztrát

 • Z výkazu o změnách vlastního kapitálu

 • Z žádného uvedeného

Explanation

Question 6 of 41

1

Základní účetní knihy jsou:

Select one or more of the following:

 • Hlavní kniha, účetní deník, rozvaha, výkaz zisku a ztrát

 • Hlavní kniha, kniha peněžních toků, účetní deník

 • Hlavní kniha, kniha rozvahových a výsledkových účtů, účetní deník

 • Hlavní kniha, kniha analytických účtů, účetní deník, kniha podrozvahových účtů

Explanation

Question 7 of 41

1

Která z níže uvedených transakcích povede ke snížení výsledku hospodaření ve společnosti, která podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží?

Select one or more of the following:

 • Nákup zboží a jeho uložení ve skladu

 • Spotřeba elektřiny

 • Výplata podílů na zisku společníkům

 • Úhrada dluhu vůči dodavatelům

Explanation

Question 8 of 41

1

Aktiva jsou v rozvaze řazena:

Select one or more of the following:

 • Dle ocenění

 • V rozdělení na vlastní a cizí

 • Dle likvidnosti

 • Dle abecedy

Explanation

Question 9 of 41

1

Účetnictví založeném na akruální bázi se výsledek hospodaření zjistí jako:

Select one or more of the following:

 • Rozdíl výnosů a výdajů za účetní období

 • Rozdíl výnosů a nákladů za účetní období

 • Rozdíl výnosů a příjmů za účetní období

 • Rozdíl příjmů a výdajů za účetní období

Explanation

Question 10 of 41

1

Která z následujících operací ovlivní bilanční sumu?

Select one or more of the following:

 • Nákup dluhopisů Agrofertu převodem z účtu

 • Úhrada ztráty z nerozděleného zisku

 • Spotřeba výrobního materiálu v účelovém členění nákladů

 • Spotřeba výrobního materiálu druhovém členění nákladů

Explanation

Question 11 of 41

1

Dodržení předpokladu trvání podniku při sestavování účetních výkazů znamená:

Select one or more of the following:

 • Že podnik bude nadále existovat a pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti

 • Že podnik bude nadále bez dluhů

 • Že podnik bude mít dostatek vlastních peněžních prostředků

 • Že podnik bude nadále ziskový

Explanation

Question 12 of 41

1

Mezi účetní nástroje pro dosažení zásady opatrnosti patří v aktivech rozvahy:

Select one or more of the following:

 • Rezervní fond

 • Peněžní prostředky na běžném účtu

 • Oprávky a opravné položky

 • Rezervy

Explanation

Question 13 of 41

1

Co neobsahují celkové vykázané náklady běžného období?

Select one or more of the following:

 • Výrobní náklady neprodané produkce

 • Reklamní náklady na výrobek

 • Administrativní náklady podniku, který nezahájil v běžném období činnost

 • Mzdové náklady administrativních pracovníků

Explanation

Question 14 of 41

1

Zvýšení základního kapitálu ze zisku společnosti:

Select one or more of the following:

 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně se vlastní kapitál nezmění

 • Bilanční sumu nezmění a současně povede ke zvýšení vlastního kapitálu

 • Bilanční se mu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu

 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně zvýšení vlastního kapitálu

Explanation

Question 15 of 41

1

Příloha (komentář) k účetní výkazům:

Select one or more of the following:

 • Je součástí účetní závěrky pouze při likvidaci podniku

 • Je dobrovolnou součástí účetní závěrky

 • Je povinnou součástí účetní závěrky

 • Je součástí účetní závěrky pouze v prvním účetním období

Explanation

Question 16 of 41

1

Které z následujících tvrzení je pravdivé?

Select one or more of the following:

 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazena aktiva v rozvaze

 • Aktiva vždy převyšují pasiva

 • Aktiva představuji budoucí snížení ekonomického prospěchu

 • Dluhy představují snížení ekonomického prospěchu

Explanation

Question 17 of 41

1

Mezi prvky účetní metody nepatří:

Select one or more of the following:

 • Předvaha

 • Ověření účetní závěrky auditorem

 • Dokumentace

 • Provádění časových a věcných zápisu

Explanation

Question 18 of 41

1

Ověřování účetní závěrky auditorem má význam pro:

Select one or more of the following:

 • Věrohodnost informací uvedených v účetní závěrce

 • Potvrzení uniformity (jednotnosti) účetního výkazu

 • Potvrzení správnosti daňových povinností

 • Zajištění konzistence vykázaných skutečností

Explanation

Question 19 of 41

1

Pořízené a držené majetkové a dluhové cenné papíry:

Select one or more of the following:

 • Jsou zároveň cizími a vlastními zdroji

 • Jsou cizí zdroje

 • Jsou finanční aktiva

 • Jsou finanční aktiva a závazky v podobě emitovaných cenných papírů

Explanation

Question 20 of 41

1

Obchodní marže u obchodníka se zbožím je:

Select one or more of the following:

 • Rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a náklady na prodej zboží

 • Sleva poskytovaná odběrateli při odběru určitého typu zboží

 • Rozdíl mezi výdaj na nákup zboží a příjmy z prodeje zboží

 • Odměna obchodnímu zástupci za zprostředkování obchodu

Explanation

Question 21 of 41

1

Při vzniku nákladů příštího období:

Select one or more of the following:

 • Obvykle předchází výdaj běžného období

 • Obvykle předchází příjem běžného období

 • Obvykle předchází výnos běžného období

 • Obvykle předchází náklad běžného období

Explanation

Question 22 of 41

1

Zásoby a jejich ocenění testujeme při vykazování k rozvahovému dni:

Select one or more of the following:

 • Neprovádíme testování při vykazování, ale až při prodeji

 • Na zvýšení ocenění

 • Na snížení ocenění

 • Na reálnou hodnotu

Explanation

Question 23 of 41

1

Skutečné stavy majetku a dluhů se při inventarizaci zjišťují:

Select one or more of the following:

 • Skutečné stavy se nezjišťují

 • Vyúčtováním inventarizačních rozdílu

 • Fyzickou a dokladovou inventurou

 • Sestavením tabulkové předvahy

Explanation

Question 24 of 41

1

Které z následujících tvrzení je pravdivé?

Select one or more of the following:

 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazena aktiva v rozvaze

 • Aktiva představují snížení budoucího ekonomického prospěchu

 • Dluhy jsou v účetnictví členěny podle doby splatnosti

 • Náklady vždy snižují bilanční sumu

Explanation

Question 25 of 41

1

Účelová výsledovka obsahuje také (mimo jiné položky):

Select one or more of the following:

 • Spotřebu energie, mzdové náklady, odpisy, nakupované služby a podobně

 • Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření

 • Spotřebu materiálu, náklady na odbyt, náklady na propagaci

 • Provozní výsledek hospodaření a výsledek z investiční činnosti

Explanation

Question 26 of 41

1

Mezi náležitosti účetních dokladů patří:

Select one or more of the following:

 • Peněžní částka nebo cena za měrnou jednotku a vyjádření množství

 • Razítko a datum archivace

 • Podpis auditora

 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Explanation

Question 27 of 41

1

Dluhové cenné papíry – záměr držby pro emitenta:

Select one or more of the following:

 • Vypůjčí si peníze a bude požadovat úrok

 • Zapůjčí peníze a bude požadovat úrok

 • Vypůjčí si peníze, má právo je použít a požadovat úrok

 • Vypůjčí si peníze, má právo je použít a povinnost vrátit jistinu a úrok

Explanation

Question 28 of 41

1

Mezi účetní nástroje pro dodržení zásady opatrnosti patří v aktivech rozvahy:

Select one or more of the following:

 • Rezervní fond

 • Rezervy

 • Krátkodobý úvěr

 • Oprávky a opravné položky

Explanation

Question 29 of 41

1

Výchozím údajem při sestavování výkazu cashflow nepřijdou metodou je:

Select one or more of the following:

 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok snížený o odpisy za běžný rok

 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti

 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok

 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti snížený o konečný zůstatek peněžních prostředků v hotovosti

Explanation

Question 30 of 41

1

Mezi prvky účetní metody nepatří:

Select one or more of the following:

 • Provádění časových zápisů účetních transakcích v účetním deníku

 • Dokumentace dokladovost provedených transakcí

 • Podvojný účetní zápis

 • Výrok auditora k účetní závěrce

Explanation

Question 31 of 41

1

Zvýšení základního kapitálu ze zisku:

Select one or more of the following:

 • Bilanční sumu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu

 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně vlastní kapitál se nezmění

 • Bilanční sumu nezmění a povede současně ke zvýšení vlastního kapitálu

 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současné zvýšení vlastního kapitálu

Explanation

Question 32 of 41

1

Podrobné informace o struktuře zisku podává:

Select one or more of the following:

 • Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

 • Výsledovka

 • Rozvaha

 • Výkaz Cashflow

Explanation

Question 33 of 41

1

Které z následujících operací ovlivní výnosy běžného období?

Select one or more of the following:

 • Přijetí platby od odběratele, kterému jsme prodali zboží vloni

 • Výhodný nákup stroje

 • Přijetí zálohy od odběratele

 • Poskytnutí služby v daném období

Explanation

Question 34 of 41

1

Účetní záznam události (transakce) je zpravidla proveden na základě:

Select one of the following:

 • Účetního dokladu – dokumentu

 • Výroku auditora

 • Rozhodnutí akcionářů

 • Daňového dokladu

Explanation

Question 35 of 41

1

Při vzniku pohledávky zvolte z následujících hospodářskou operací tu, která ovlivní bilanční s tomu:

Select one or more of the following:

 • Záloha zaměstnanci na služební cestu v hotovosti

 • Záloha dodavatelům materiálu z běžného účtu

 • Odvod hotovosti na běžný účet

 • Vystavena faktura odběrateli za prodané zboží

Explanation

Question 36 of 41

1

Součástí vlastního kapitálu není:

Select one or more of the following:

 • Základní kapitál

 • Ztráta minulých let

 • Výsledek hospodaření za běžné období

 • Rezerva na záruční opravy

Explanation

Question 37 of 41

1

Která z následujících metod se nepoužívá pro výpočet úbytku prodaných zásoby?

Select one or more of the following:

 • Vážený aritmetický průměr

 • Pevná cena a oceňovací odchylky

 • SYD

 • FIFO

Explanation

Question 38 of 41

1

Které z následujících položek nemohou být zařazeny mezi pasivy v rozvaze?

Select one or more of the following:

 • Nezaplacená faktura za nakoupený materiál

 • Dlužná daň z příjmu

 • Nakoupený materiál

 • Nevyplacené mzdy

Explanation

Question 39 of 41

1

Pořízené a dlužné majetkové a dluhové cenné papíry jsou vykazovány v rozvaze u investora:

Select one or more of the following:

 • Jako cizí zdroje

 • Jako finanční aktiva

 • Jsou zároveň cizími a vlastními zdroji

 • Jako finanční aktiva a závazky v podobě emitovaných dluhopisů

Explanation

Question 40 of 41

1

Výši čistých aktiv zjistíme:

Select one or more of the following:

 • Z rozvahy

 • Pouze z přílohy k účetní závěrce

 • Z výsledovky

 • Z rozhodnutí akcionářů rozdělení zisku na dividendy

Explanation

Question 41 of 41

1

Obchodní marže u obchodníka se zbožím je:

Select one or more of the following:

 • Sleva poskytnuta odběrateli při odběru určitého množství zboží

 • Rozdíl mezi výdaji na nákup zboží a příjmy z prodeje zboží

 • Rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a náklady na prodané zboží

 • Odměna obchodnímu zástupci za zprostředkování obchodu, která se zahrnuje do pořizovací ceny

Explanation