Quiz- EFFECTS_1

Question 1 of 11

Medal premium 1

Vilka andra länder samarbetar EFFECTS med och varför?

Select one of the following:

 • Norge, UK, och Australien. För att möjliggöra ett större patientunderlag och därmed bl a kunna göra relevanta subgruppsanalyser.

 • UK, Australien och Nya Zealand. För att möjliggöra ett större patientunderlag och därmed bl a kunna göra relevanta subgruppsanalyser.

Question 2 of 11

Medal premium 1

Vilket är det primära effektmåttet man vill undersöka i EFFECTS och hur mäts detta?

Select one of the following:

 • Primära effektmåttet är förändring i funktionsfömåga efter 6 månader, och mäts med Modified Ranking scale (MRS) som är ett väl validerat instrument för att mäta funktionsförmåga.

 • Primära effektmåttet är överlevnad och det mäts efter 12 månader

 • Primära effektmåttet är förändring i hälsorelaterad livskvalitet efter 6 och 12 månader, och mäts med instrumentet EQ5D som är ett väl validerat instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet.

Question 3 of 11

Medal premium 1

Hur många patienter ska EFFECTS rekrytera och vad innebär det i antal per vecka för respektive center?

Select one of the following:

 • Totalt ska 1500 patienter ska inkluderas i EFFECTS vilket innebär ca 1 patient per vecka för respektive center.

 • Totalt ska 6000 patienter inkluderas i EFFECTS, vilket innebär ca 4 patienter i veckan för respektive center.

Question 4 of 11

Medal premium 1

Vilken/vilka av nedan händelser definieras som en Serious Adverse Event (SAE) i EFFECTS?

Select one or more of the following:

 • Händelse som leder till döden

 • Händelse som är livshotande

 • Händelse som leder till sjukhusinläggning eller förlänger sjukhusvistelsen

 • Händelse som resulterar i bestående eller betydande funktionsnedsättning

 • Om en patient varit gravid och man efter barnets födelse upptäcker kongenitala anomalier eller det föreligger särskildaproblem i samband med förlossning eller efter födelse

Question 5 of 11

Medal premium 1

Vilka påståenden om rapportering av händelser i EFFECTS är korrekt?

Select one or more of the following:

 • Händelser som definieras som SAE eller SUSAR ska rapporteras till det centrala studieteamet/sponsor inom 24h.

 • Alla händelser och biverkningar ska rapporteras till det centrala studieteamet inom 24h.

 • Inga händelser/biverkningar ska rapporteras till det centrala studieteamet

 • Händelser som är en känd komplikation efter stroke ska inte rappoteras till det centrala studieteamet, såvida det inte leder till en allvarlig händelse (SAE). Kända biverkningar till fluoxetin ska inte heller rapporteras om dessa inte leder till ett avbrott i studiemedicineringen.

Question 6 of 11

Medal premium 1

SAE står för serious adverse event, och är en allvarlig händelse som inte har ett kausalsamband med studiemedicinen. Ska rapporteras inom 24h till det centrala studieteamet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 11

Medal premium 1

SUSAR står för suspected unexpected serious adverse reaction och är en händelse som inte är en förväntad reaktion på studiemedicinen (enligt FASS eller produktresumén). Ska rapporteras inom 24h till det centrala studieteamet/sponsor.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 11

Medal premium 1

Vilket alternativ nedan är exempel på händelser som INTE ska rapporteras som adverse events (AE) i EFFECTS?

Select one or more of the following:

 • Hyponatremi, hjärtinfarkt

 • Urinvägsinfektioner, trycksår, spasticitet

 • Suicidförsök

Question 9 of 11

Medal premium 1

Varför exkluderas patienter som står på behandling med MAO-hämmare från EFFECTS?

Select one of the following:

 • På grund av av ökad risk för övre GI-blödning

 • På grund av av ökad risk för hyponatremi

 • På grund av kontraindikation med samtidig behandling med fluoxetin, bl a pg a ökad risk för serotonergt syndrom

Question 10 of 11

Medal premium 1

Vilka vanliga (≥ 1/10) biverkningar har fluoxetin?

Select one or more of the following:

 • Illamående

 • Viktuppgång

 • Huvudvärk

 • Diarré

Question 11 of 11

Medal premium 1

FLAME-studien (Fluoxetine on Motor Rehabilitation After Ischemic Stroke) är den hittills största studien som utvärderat effekten av SSRI vid stroke. FLAME inkluderade 118 patienter med ischemisk stroke och motoriskt bortfall. Vad visade FLAME-studien för resultat?

Select one of the following:

 • Viktigaste fyndet: Andelen patienter som var fysiskt oberoende efter 3 månaders behandling var i absoluta tal 17 % högre i gruppen som fick 20 mg fluoxetin per dag jämfört med dem som hade fått placebo.

 • Viktigaste fyndet: Andelen patienter som hade en signifikant (p≤ 0,05) lägre grad av post-stroke depression efter 3 månaders behandling var i absoluta tal 19 % högre i gruppen som fick 20 mg fluoxetin per dag jämfört med som hade fått placebo.

Icon fullscreen
rudberg7147
Quiz by , created over 3 years ago

forskningsplan EFFECTS

Eye 25
Pin 0
Balloon left 0
Tags
rudberg7147
Created by rudberg7147 over 3 years ago
rudberg7147
Copied by rudberg7147 over 3 years ago
Close