L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch)

Description

ESO Bachiller Valencià 2n ESO Flashcards on L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch), created by Àlex Lluch on 08/28/2014.
Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 9 years ago
5253
5

Resource summary

Question Answer
Quan s'accentuen les paraules agudes? Les paraules agudes que acaben en vocal, en vocal seguida de -s, en -en o en -in: lleó, capità, comú, canyís, aprén, Berlín
Quan s'accentuen les paraules planes? Quan no acaben en vocal, en vocal seguida de -s, en -en o en -in: exàmens, dèbil, príncep...
Quan s'accentuen les paraules esdrúixoles? Totes: llàgrima, València, història...
No s'accentuen les paraules agudes acabades en diftong decreixent. Com per exemple... vindreu, moriu, conreus, primitius
S'accentuen les paraules planes que acaben en diftong decreixent. Com per exemple... ...parlàreu, pensàreu...
Activitat 1 Subratlla la síl·laba tònica de cadascuna de les paraules i classifica-les en la taula
Activitat 2 Classifica les paraules en la següent taula segons l’accent siga agut o greu
Activitat 3 Totes les paraules de l’activitat són agudes: accentua les que calga classificant-les
Activitat 4 Aquestes paraules són planes: accentua les que calga aplicant la regla d’accentuació
Activitat 5 Totes les paraules esdrúixoles s’accentuen: accentua les següents paraules esdrúixoles i classifica-les segons tinguen o no tinguen hiat
Activitat 6 Subratlla la síl·laba tònica de les següents paraules i posa l’accent adient. Després, classifica-les en la taula
Activitat 7 Cada paraula té subratllada la síl·laba tònica: accentua-la si cal
Activitat 8 En aquestes paraules s’ha subratllat la síl·laba tònica. Accentua-les quan convinga i indica si són agudes, planes o esdrúixoles
Activitat 9 Accentua les següents paraules si cal i indica per què duen o no accent gràfic
Activitat 10 Totes aquestes paraules contenen un hiat. Separa les síl·labes i accentua-les si cal
Activitat 11 Completa la graella amb les formes femenines i els adverbis acabats en -ment. Accentua les paraules segons convinga
Show full summary Hide full summary

Similar

Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
La dièresi. Dictat autocorregible (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Mnemotècnia de la dièresi (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
TEST 1_ L'accentuació
Ginger Mall
Activitats sobre l'ortografia de les grafies: g, j i tg, tj
Àlex Lluch
Guionet i paraules compostes (Àlex Lluch)
Àlex Lluch