ανεργία/δουλειά

Description

Escuela de idiomas Griego moderno Flashcards on ανεργία/δουλειά, created by Rafael Pérez on 05/07/2018.
Rafael Pérez
Flashcards by Rafael Pérez, updated more than 1 year ago
Rafael Pérez
Created by Rafael Pérez about 6 years ago
15
2

Resource summary

Question Answer
ανεργία paro
στατιστική υπηρεσία agencia de estadística
αγορά εργασίας mercado de trabajo
αμετάβλητος constante
στοιχεία datos
υποχώρηση remisión
απασχόληση ocupación
διαθέσιμος disponible
κατάθλιψη depresión (mental)
αυτοεκτίμηση autoestima
λυπητερός triste
απολύω despedir
συνταξιοδότηση jubilación
φιλοξενώ acoger
εποχιακές εργασίες trabajos temporales
εισόδημα ingreso
προσωρινή εργασία trabajo provisional
χρηματικό ποσό cantidad (de dinero)
χαρτζιλίκι dinero (pocket money)
περιστασιακά ocasionalmente
καταγράφω καταγεγραμμένος inscribir/inscrito
ανάσα descanso, respiro
φροντίδα cuidado
ευθύνη responsabilidad
πίεση tensión
συναισθηματικά προβλήματα problemas sentimentales
στήριξη apoyo
άρνηση negación
έλλειψη σεβασμού falta de respeto
επαγγελματικός profesional
Show full summary Hide full summary

Similar

Ionic Bondic Flashcards.
anjumn10
BIOLOGY B1 1
x_clairey_x
GCSE French Edexcel High Frequency Verbs: First Set
alecmorley2013
Jung Quiz
katprindy
How does Shakespeare present villainy in Macbeth?
maxine.canvin
GCSE REVISION TIMETABLE
megangeorgia03
Teaching Methods Every Educator Should Know
Micheal Heffernan
GCSE Revision Tips
miminoma
Periodic table - full deck of element symbols
Derek Cumberbatch
Genes, The Genetic Code, DNA and Chromosomes
Bee Brittain
Which GoConqr Product is Right for Me?
Sarah Egan