Ekstravasazyon

Mustafa Tatli
Flashcards by , created about 2 years ago

yenidoğanlarda ilaç tedavilerinde damar dışını sızma olaylarının azaltılması ve uygun izlemi

11
0
0
Tags
Mustafa Tatli
Created by Mustafa Tatli about 2 years ago
Respiration Physiology PMU 2nd Year
Med Student
Public Health 1800-1914
zaza-zoo
PMU - 2nd/2t Semester Anatomy - CNS (Diencephalon)
Sole C
1PR101 1.test - 7. část
Nikola Truong
Specifc Topic 7.4 Timber (Impacts)
T Andrews
GCSE History of Medicine: Key Individuals
James McConnell
History - Medicine through Time
Alice Love
History- Religion and medicine
gemma.bell
2014 GCSE History Exam Paper Setup
James McConnell
Medicine Through Time - Keywords
Lara Jackson
Question Answer
Ekstravazasyon Vezikant veya irritan ajanların damar içi uygulanması sırasında ilacın çevre dokulara sızması ile ortaya çıkan doku harabiyetidir. Ekstravazasyon (binary/octet-stream)
Vezikant ilaçlar Damar dýţýna sýzdýđý bölgede lokal ađrý, doku hasarý ve yaygýn nekroza neden olabilen ilaçlar
Nonvezikan ilaçlar Ülserasyona neden olmayan akut reaksiyon yapabilen veya nekroza neden olabilen ilaçlar
Ýrritan ilaçlar Doku nekrozu olmaksýzýn, enjeksiyon alanýnda ya da ven boyunca ađrý, sertlik ve flebite neden olabilen ilaçlar
Ekstravazasyon önlenebilir mi? Evet
Ekstravazasyonun önemi nedir? Uzun vadeli etkisi bölgesel ađrý sendromu
Ekstravazasyon malpraktis olarak kabul ediliyor mu? Yeterli önlem alýnmamýţsa, evet
Ekstravazasyon hangi tip kateterlerde olur? Periferik kateterler
Yenidođanlarda infiltrasyon sýklýđý nedir? %50-70
Yenidođanlarda ekstravazasyon sýklýđý nedir? %11-23
Ýnfiltrasyon nedir? Vezikant ya da irritan olmayan sývýnýn çevre dokulara yayýlýmý
Ekstravazasyon nedir? Bir vezikant ya da irritan ilacýn çevre dokulara ve damarsal yapýlara yayýlýmý
Ýnfiltrasyon riskli midir? Damar dýţýna sýzan sývýnýn ven üzerinde oluţturduđu basýnç ađýr vakalarda Kompartman sendromuna dahil yol açabilir
Ekstravazasyonlarda hasarýn miktarýna etki edenler nelerdir? Vezikant miktarý, maruziyet süresi, konsantrasyonu
Periferik venöz kateterlerin en sýk çýkarýlma nedenleri nelerdir? Týkanma, sýzýntý, infiltrasyon
Ekstravazasyonda sađlýk bakýmý ile ilgili risk faktörleri nelerdir? Bilgi-tecrübe eksikliđi, vezikantlarý tanýmama, yüksek riskli ilaçlarý bilmeme, gece nöbetleri
Ekstravasazyonlara karţý yenidođan dönemiye ilgili riski artýran faktörler nelerdir? Ýmmatür cilt yapýlarý, Esnek derialtý dokusu, Küçük kan damarlarý, Venöz bütünlük olmamasý
Ekstravazasyonu önlemede hemţirenin en önemli görevleri nelerdir? PVK iţlemi ve takibi iyi yapýlmalý, PVK alanýný yakýndan izlemeli, PVK alanýyla ilgili saatlik kayýt almalýdýr
Yenidođan hemţiresinin ekstravazasyonla ilgili bilgimesi gerekenler nelerdir? Cilt anatomi ve fizyolojisi, Vasküler anatomi, Güvenli infüzyon kurallarý ve Enfeksiyon kontrolü
Ekstravazasyonda hemţirenin dikkat etmesi gereken fizyolojik veya davranýţ deđiţmeleri nelerdir? Kalp atýmýnda artma, Oksijen saturasyonlarýnda düţme, Apne, Ađlama, Ajitasyon
Yenidođanlarda normal serum ozmolaritesi kaçtýr? 280 Mosm
Osmolarite vücudu nasýl etkiler? hipo-ozmolar (hücre içine sývý çeker), hiper-ozmolar (hücre dýţýna sývý çeker)
TPN sývýsýnýn ozmolaritesi kaçtýr? 1000 – 2000
Kalsiyum glukonat %10 ozmolaritesi kaçtýr? 669
Ýlaçlarýn sulandýrma ţekli ozmolariteyi etkiler mi? Ampisilin 50 mg; 1 ml distile steril su ile 243 MOsm, Ampisilin 50 mg; 1 ml salin (SF) ile 493-520 Mosm
Damara verilen ilacýn pH deđeri önemli mi? Evet, önemli. Normal pH dýţýndakiler risk taţýr. Vancomycin, pH of 2.5-4.5 (çok asidik), fenitoin, pH of 10-12 ( fazla alkalotik)
Vezikanlara örnek ilaçlar nelerdir? (nekroz yapabilirler) Asiklovir, kalsiyum klorid, dobutamin, dopamin, epinefrin, norepinefrin, nafsilin, oxacilin, penicilin, fenitoin, potasyum tuzlarý, TPN, vankomisin, fenitoin, TPN, vankomisin
Ýrritan ilaçlara örnek ilaçlar nelerdir? (nekroz yapmazlar) Kalsiyum glukonat, digoxin, eritromisin, gentamisin, aminofilin, teofilin
Ektravazasyonu azaltýcý malzemeler nelerdir? Yumuţak, fleksibl, poliüretan. 24-26 gauge kateterler. Ţeffaf örtü, tegaderm, tespit tahtasý. Basýnca hassas, akýllý pompalar
PVK için uygun venin özellikleri Yumuţak, esnek hissedilen damarlar. Büyük venler olmalý. Flexör alanlar kaçýnmalýdýr (antekubital fossa,brakiyal arter, median sinir)
Üst ekstiremite venlerinin avantajlarý nelerdir? Kolay görünür. Kolay palpe edilir. Periferik yerleţimli santral katetere uygun
Üst ekstiremite venlerinin dezavantajlarý nelerdir? Dirsek hareketini kýsýtlar. Flebotomiyi kýsýtlar
Alt ekstiremite venlerinin avantajlarý nelerdir? Eller serbest kalýr. Periferik yerleţimli santral katetere uygun
Kafa venlerinin avantajlarý nelerdir? Kolay gözlemlenir. Kolay dilate olur. Kapakçýk bulunmaz. Kollar ve bacaklar serbest kalýr
Kafa venlerinin dezavantajlarý nelerdir? Kateterin sabitlenmesi zordur. Saç traţý gerekir. Aileyi daha çok endiţelendirir
Damar yolunun açýk olup olmadýđýnýn kontrolü nasýl yapýlýr? 10 ml enjektör ile aspirasyon yapýlýr. Yýkama iţlemi gerekmedikçe yapýlmaz.
Saatlik gözlemde nelere dikkat edilir? Ýnfüzyon pompa hareketi ve kateter giriţ yeri
Ekstravazasyonu önlemede bakým önerileri? Uygun malzeme kullanýlmalý. Ayný vene tekrar eden giriţimler yapýlmamalý. PVK de ilk olarak üst ekstremite tercih edilmeli. Kafa derisi, boyun, koltuk altý, dirsek iç yüzü gibi zor bir alana takýlmamalý. Komplikasyon geliţmedikçe deđiţtirilmemeli.
Ekstravazasyonun önlenmesinde kilit noktalar Tespitlerde parmaklar görülür ţekilde olmalý, Katlanan ve bükülen alanlar gevţek ţekilde sarýlmalý, Ýlaçlar uygun sývý cinsi ve miktarý ile sulandýrýlmalý
Ekstravazasyon oluţursa kayýt formuna neler yazýlýr? Ýnfiltrasyon yeri, Uygulama tekniđi, Ýlacýn miktarý, Hastadaki belirtiler
Ekstravazasyon sonrasý SF ile yýkamanýn yararý olur mu? Evet
Ekstravazasyon sonrasý sođuk uygulama yararlý mý? Evet
Ekstravazasyon sonrasý sođuk uygulama ne kadar süre uygulanýr ve kaç saat devam edilir? 20 dakika uygulanýr ve 48 -72 saat önerilir
Ekstravaze olduklarýnda sýcak uygulama önerilen maddeler nelerdir? Alkaloidler, Phenytoin, Vazopressörler, Kontrast madde
Ektravazasyonda yara bakýmý nasýl yapýlýr? Yara açýk býrakýlýr. Steril distile su/SF ile temizlenir. Ekstremite eleve edilir. (48 saat) Ađrýyý deđerlendir. Sistemik analjezikler ve lokal ađrý kesiciler uygula (krem, sprey). Ekstremitenin dolaţýmý ve motor fonksiyonunu deđerlendir. Ýlaç tedavi seçenekleri deđerlendirilir.
TPN ekstravazasyonunda farmakolojik giriţim için önerilen: Topikal Nitrogliserin
Ekstravazasyonunda sođuk kompres önerilen maddeler: Aminofilin, Kalsiyum, % 10 Dextroz, TPN, radyokontrast madde
Ekstravazasyonunda kompres önerilmeyen veya ýlýk kompres önerilen maddeler Dobutamin, Dopamin, Epinefrin, Norepinefrin, Fenilefrin
VAC cihazý nedir? Negatif basýnçla (vakum) ve destekleyici uygun pansuman maddesi ile aktif granülasyon oluţmasýna yardýmcý olan bir sistemdir