L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 7 years ago
2743
4

Description

ESO Bachiller Valencià 2n ESO Flashcards on L'accentuació: regles i activitats autocorregibles (Àlex Lluch), created by Àlex Lluch on 08/28/2014.

Resource summary

Question Answer
Quan s'accentuen les paraules agudes? Les paraules agudes que acaben en vocal, en vocal seguida de -s, en -en o en -in: lleó, capità, comú, canyís, aprén, Berlín
Quan s'accentuen les paraules planes? Quan no acaben en vocal, en vocal seguida de -s, en -en o en -in: exàmens, dèbil, príncep...
Quan s'accentuen les paraules esdrúixoles? Totes: llàgrima, València, història...
No s'accentuen les paraules agudes acabades en diftong decreixent. Com per exemple... vindreu, moriu, conreus, primitius
S'accentuen les paraules planes que acaben en diftong decreixent. Com per exemple... ...parlàreu, pensàreu...
Activitat 1 Subratlla la síl·laba tònica de cadascuna de les paraules i classifica-les en la taula
Activitat 2 Classifica les paraules en la següent taula segons l’accent siga agut o greu
Activitat 3 Totes les paraules de l’activitat són agudes: accentua les que calga classificant-les
Activitat 4 Aquestes paraules són planes: accentua les que calga aplicant la regla d’accentuació
Activitat 5 Totes les paraules esdrúixoles s’accentuen: accentua les següents paraules esdrúixoles i classifica-les segons tinguen o no tinguen hiat
Activitat 6 Subratlla la síl·laba tònica de les següents paraules i posa l’accent adient. Després, classifica-les en la taula
Activitat 7 Cada paraula té subratllada la síl·laba tònica: accentua-la si cal
Activitat 8 En aquestes paraules s’ha subratllat la síl·laba tònica. Accentua-les quan convinga i indica si són agudes, planes o esdrúixoles
Activitat 9 Accentua les següents paraules si cal i indica per què duen o no accent gràfic
Activitat 10 Totes aquestes paraules contenen un hiat. Separa les síl·labes i accentua-les si cal
Activitat 11 Completa la graella amb les formes femenines i els adverbis acabats en -ment. Accentua les paraules segons convinga
Show full summary Hide full summary

Similar

La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
VOCABULARI AMB GUE i GUI
Susana LSH
La dièresi. Dictat autocorregible (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Mnemotècnia de la dièresi (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Faltas de Orotografía
MARIA HC
Faltas de Orotografía
Maria del Rosario Arvizu Olvera
Faltas de Orotografía
MÓNICA VÁZQUEZ DIÉGUEZ
Faltas de Orotografía
Elder Quiroa