Fattigdom Øyatun skule

Johannes Heien
Flashcards by Johannes Heien, updated more than 1 year ago
Johannes Heien
Created by Johannes Heien over 6 years ago
234
0

Description

Flashcards on Fattigdom Øyatun skule, created by Johannes Heien on 11/27/2014.

Resource summary

Question Answer
1. Kva land reknast for å vera fattige og kva kallast det? - Afrika sør for Sahara, Latin Amerika og i Asia. Vi kallar fattige land for U- land eller land i sør.
2. Kva land reknast for å vera rike? - Land i Eurpoa, Nord Amerika og Austraila USA, Canada, Japan og landa i Vest Europa er rike land.
3. Kva kjenneteikner rike land? - Tener folk godt i gjennomsnitt godt - Nyter folk godt av høg velferd - Lever mange i overflod - Har dei fleste reint vann - Er helse tilstaden god - Er levalderen gjennomsnittlig høg - Er spedbarnsdøyinga låg - Går barn og unge på skule
5. Kva kallar vi fattige land? a. U-land
6. Kva går FNs verdens erklæring om? menneskerettigheter ut på? Slår fast at alle menneskjer har krav på å få oppfylt grunnbehova sine.
7. Kor mange menneskjer lider av svolt og underernæring? 1/3 av verdens menneskjer lider.
8. Kor mykje har den rikaste femdelen i verda av verdsinntekter? Om lag 86 %
9. Kor mange menneske lever for under ein dollar om dagen? 1,2 milliardar
10. Kor mange barn bur i heimar som kan reknast som fattige i Noreg? Rundt 26 000.
11. Kva er OECD? OECD er Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Det er ein internasjonal organisasjon av 30 industriland.
12. Korleis definerer OECD fattigdom? Fattigdom er mangel på høve til å  ha god helse og skaffa seg ei utdanning  ha eiga inntekt og få dekt grunnbehova  kunne tala si eiga sak og vera fri frå undertrykking  bli respektert som menneske
13. Kva er ekstrem fattigdom? Ekstrem fattigdom: Folk som lever for ein dollar om dagen, og som ikkje får tilfredstilt grunnbehova sine.
14. Kva er relativ fattigdom? Relativ fattigdom: når ein person har råd til halvparten av det gjennomsnittet har råd til.
15. Kva skjedde i 1960- åra? - I 1960- åra reiv kolioniane seg laus, dei vart sjølvstendige land. I fleire koloniar braut det ut uro, krig og revulosjonar.
16. Nemn ein av grunnane til fattigdom, og fortel litt om det. - Ein av grunnane til fattigdom er koloniseringen (imperialismen). Landa vart koloniserte på 1800 talet på den tida da den industrielle revulosjonen skjedde i koloniane til industrien sin i Europa. Fattige land fekk ikkje utvikla sitt eige næringsliv.
17. Kva råvarer blir ofte produsert i fattige land? - Ofte dreier det seg om rådvarer som er etter spurte i rike land. Som til dømes kaffi, jordnøtter, sukker og kakao. Slike varer kan rike land kjøpe billig, før fattige bønder likevel tener meir på å selje til dei enn til sitt eige folk.
18. Kvifor tok mange land i Afrika opp lån i rike land? - Låna skulle dei bruke til å utvikle landa, slik land i Vest-Europa hadde gjort etter den andre verdenskrigen.
19. Nemn ein grunn til at fattige land er fattige. Ein grunn kan vera koloniseringa (imperialismen). I 1960 løyste koloniane seg og blei sjølvstendige land. Det braut ut uro, krig og revolusjon i fleire koloniar. Det hindra ein positiv utvikling
20. Kva skulle pengane som mange land i Afrika lånte brukast til? Lånene skulle brukast til å utvikle landa slik land i Vest-Europa hadde gjort etter andre verdskrig.
21. Kva blei pengane brukt på? Pengane blei ikkje brukt til å utvikle landet, men til å betale gjeld.
Kor mykje vatn bruker fattige land, i forhold til her i Noreg? I fattige land bruker ein person 10 liter vatn om dagen, i Noreg bruker vi om lag 250 liter.
Kva fører skite og ureint vatn til? - Skite og ureint vatn fører til sjukdommar og infeksjonar
Kva for ein sjukdom herjar i fattige land? Aids herjar i fattige land, og sjukdommen krever stadig fleire liv.
I tillegg til feilaktig kosthald og matmangel, kva trugar små barn i Afrika sør for Sahara? Spreiing av hivviruset trugar små barn i Afrika, sør for Sahara, i tillegg til feilaktig kosthald og matmangel.
26. Kva er korrupsjon? a. Korrupsjon=svindel
27. Kva kan vaksiner førebyggja= a. Vaksiner kan førebyggja mange alvorlege sjukdommar (til dømes:polio)
28. Fattige land har mange analfabetes, kva er det? Det er folk som verken kan lese eller skrive.
29. Kvifor har fattige land gjeldskrise? 29. Kvifor har fattige land gjeldskrise? Land i Afrika tok opp store lån frå rike land for å få til ei utvikling i landa. Utviklinga kom ikkje, lånerenta auka, råvareprisen gjekk ned, og prisen på ferdigvarer auka. Dei fattige landa klarte ikkje å betala ned gjelda eller utvikle samfunnet med den vesle inntekta som dei hadde.
30. Nemn ulike årsaker til høge dødsfall i fattige land  feilaktig kosthald og mangel på mat  mangel på medisinar, vaksinar  sjukdommar som Aids  ikkje tilfredstillande vass- og sanitærforhold
31. Kvifor er utdanning viktig i fattige land? Det er mykje analfabetisme i fattige land. Mange har ikkje høve til utdanning.. Eit samfunn treng folk med kunnskap og fagleg innsikt.
32. Kvifor må posisjonen til kvinnene styrkjast i fattige land? 3/4 kvinner er analfabetar. I nokon kulturar har ikkje kvinner rett til å ha eigendom eller å arva. Dei har problem med å få lån. Fattige jenter får ofte barn tidleg, og familiar sender gutar på skule i staden for jenter. Dobbelt så mange gutar som jenter går på skule.
33. Kva råvarer produsere fattige land? Ofte jordbruksvarer, som kaffi, jordnøtter, sukker og kakao. Varer som er ettertrakta i dei rike landa.
34. Kver er det som styrer verdens økonomien? - Rike land styrer langt på veg verdensøkonomien. Dei sit med makta i dei store låneinstitusjonane. Mange fattige land har lånt penger i verdensbanken.
35. Kva oppgåve har verdensbanken? - Den har som oppgåve å gi lån til fattige land og å vere økonomisk rådgiver før dei. Banken er styrt av dei rike landa og set harde krav til låntakarane.
36. Kva er mikro kreditt? - Det er små lån til menneske som vanlege bankar ikkje vil låne pengar til. Kreditten blir gitt som ei form for hjelp til sjølv utvikling. Fattige menneske får kapital slik at dei kan starte ei eiga verksamd og komme seg ut av fattigdommen.
37. Kva har mikrokreditt ført til? - Det har ført til at millionar av menneske har komme seg ut av ekstrem fattigdom. Ho viser at fattige kan løyse sine egne problem dersom dei får sjangsen til det.
. Kva for nokre ulike meiningar har ekspertane på korleis fattigdommen skal bli utrydda? - Somme vil auke samarbeidet mellom rike og fattige land, medan andre vil at fattige land skal klare seg meir sjølve.
Kva andre måtar kan vi få bukt med fattigdommen? - Ein kan også prøve å få bukt med fattigdommen ved hjelp av bistand. Noreg gir langsiktig og kortsiktig bistand.
40. Kva land er det som får mest norsk bistand ? a. Sudan
Kor mykje pengar gav Noreg til Sudan i 2005 og 2006? a. Tilsaman 1,3 milliardar kroner
42. Kva er kortsiktig bistand? Kortsiktig bistand er humanitær bistand eller nødhjelp. Dette er hjelp i akutte situasjonar som katasrofar og krig.
43. Nemn minst 3 ting som FN si Tusenårsfråsegn ut på? - Halvere fattigdom og svolt - Få alle barn inn i grunnskule - Auke likestillinga - Redusere barne- og mødredøyinga - Stoppe spreiinga av HIV, malaria og tuberkolose - Sikre ei berekraftig utvikling - Få til auka bistand, rettferdige handelsreglar og sletting av gjeld
44. Kva har den langsiktige bestanden som mål? Den har som mål å førebygge nød og skape langsiktige endringar.
45. Korleis kan landa bli meir sjølvforsynte? Ved å dyrke og produsere dei sjølv treng og kan bruke
46. kva land slipper ut mest CO2 i verda? - Det er Kina som slipper ut mest CO2 i verda.
47. Kva er det store problemet i kina? - Kolkraftverk og andre kraft verk som brukar fossilt brensel, er eit stort problem i landet.
Kva kan vi gjere for å bruke mindre ressursar? - Skal vi bruke mindre ressursar, treng vi ein ny miljøteknologi som kan utnytte dei meir effektivt.
Kva må ei berekraftig utvikling føre til? - Ei berekraftig utvikling må føre til større likskap mellom fattige og rike land. Ho må sikre folk i alle land ei meir rettferdig fordeling av goda i verda.
50. Kva seier moderniseringsteorien a. Han hevder at når økonomien veks, vil også fattige nyte godt av det. Det vil på ein måtedryppe fråd ei rike ned på dei fattige etter kvart som økonomien veks
51. Kva seier avhengighetsteorien? a. Veksten vil berre koma dei rike til gode. Kløfta mellom rike og fattige vil vekse. Sjølv om enkelte blir rike, får folk flest det ikkje betre.
52. Kva er ei berekraftig utvikling? Dette betyr ei utvikling som ikkje berre dekkjer behova mennesket har i dag, men òg behova til ufødde generasjonar
53. Kva ordning er Rettferdig handel? Ordninga garanterer ein god handel mellom fattige arbeidarar i fattige land og forbrukarar i rike land.
54. Kven har høgast folkeauke av rike og fattige land? Fattige land.
55. Kva truger ei berekraftig utvikling? For stor folkeauke og misbruk av naturressursar er viktige ting som truger ei berekraftig utvikling.
56. Kva står FN for? = forente nasjoner
57. Kva står EU for? = Europeisk union
Show full summary Hide full summary

Similar

An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee
1PR101 2.test - Část 3.
Nikola Truong
Specific topic 7.7 Timber (tools/equipment/processes)
T Andrews
Los orígenes del conductismo
leslie navarro palomino
FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
Blanca Palma
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Diana Gonzales
FICHAS ETICA
JANIS LILIANA BAUTISTA
Fractions and percentages
Larisa Tyrrell
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Katia Yipanoca
RELIGIONES DEL MUNDO
PAULA BAQUERO