deneme16

Description

edebiyat deneme 16
muzunay123
Flashcards by muzunay123, updated more than 1 year ago
muzunay123
Created by muzunay123 almost 8 years ago
2677
0

Resource summary

Question Answer
ZİYA PAŞA'NIN KLASİK İSLAM FELSEFESİYLE MODERN BATI BİLİMLERİNİ, ÖZELLİKLEDE ASTRONOMİYİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE BİR ŞEKİLDE BİRLEŞTİRDİĞİ ŞİİRİ? A-TERKİB-İ BENT B-RÜCU C-HARABAT D-TERCİ-İ BENT E-ŞİİR VE İNŞA CEVAP:D gelecektime.com
*Beyitlerle kurulan nazım biçimidir. *Gazelin özel bir şeklidir *Artmış,çoğalmış anlamlarına gelir. *Bir uzun mısraya bir kısa mısra eklenerek yazılır. Yukarıda, özellikleri verilen nazım biçimi hangisidir? A)Kaside B)Murabba C)Müstezat D)Muhammes E)Mesnevi CEVAP:C
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin Köktürkçe metinlerden alınmadığı kesindir? A yaruklarta B begleri C ögler D oğlanım E kelingün CEVAP:A
"Süçig sabıña yımşak agısıña arturup üküş Türük budun öltüg. Türük budun ölsikiñ" Yukarıdaki metin aşağıdakilerden için hangisi söylenemez? A) n-g nöbetleşmesi örneği gerçekleşmiştir. B) Zamir n'si kullanılan birden fazla sözcük vardır. C) Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. D) Birden fazla eylemsi kullanılmıştır. E) Yüklem olan sözcüklerde iyelik kökenli kişi ekleri kullanılmıştır. CEVAP: D
1. Dadaloğlu 2. Karacoğlan 3. Köroğlu Yukarıdaki adı geçen aşıklardan hangisi ya da hangileri varsağı türünde eser vermiştir. A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 1,2 ve 3 E) 1 ve 3 CEVAP: C
Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilen tiyatro eserlerinden hangisi Güllü Agop’un kurduğu Osmanlı tiyatrosunda oynanmamıştır? A) Ahmet Mithat Efendi- Eyvah B) Ali Haydar- Sergüzeşt-i Perviz C) Şemsettin Sami-Besa D) R. Mahmut Ekrem- Vusalat E) Ebûzziya- Ecel-i Kaza CEVAP B
15. yy yazılmış, aşağıda isimleri yazılı olan mesneviler arasında hangisi konusu bakımından diğerlerinden ayrılır? A) Vesîletü’n-Necât B) Halîl-nâme C) Kitâbü’l-Beyân D) Gülşen-i Râz E) Firkat-nâme CEVAP E
Aşağıdaki eserlerin hangilerinde uygur alfabesi kullanılmıştır? A Divanü lügatit Türk- Harname B Kutadgu Bilig- Atabetül Hakayık C Keşfüz zünun- Heşt Behiş D Divan-Hikmet- Tezkiretùş Şuara E Gülşen i Şuara- İskendername CEVAP B
Aşağıdakilerden hangisi Gülşehri'nin Mantıku't-Tayr'ı yazarken yararlandığı eserlerden biri değildir? A Esrar-name B Kelile ve Dimne C Gülistan D Lema'at E lisanü't -Tayr CEVAP E
Hayri İrdal' in kaotik dünyasında buluruz kendimizi.Roman zaman kavramı üzerinden bizi anlatır.Kafa karışıklıklarımızı, yeni ve eskiyi nereye koyacağımızı bilemeyişimizi biraz da absürd bir dille sunar. sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? A Huzur B Sahnenin Dışındakiler C Tutunamayanlar D Saatleri Ayarlama Enstitüsü E Yalnızız CEVAP D
Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli'nin yazdığı mektuplardan biri değildir? A) Nişancı Mustafa Çelebi'ye yazılan Şikayetname B)Ahmet Bey Mektubu C)Bagdat valisi Ayas Paşa Mektubu D)Kadı Alaüddin Mektubu E)Şehzade Mehmet Mektubu CEVAP E
CEVAP D
CEVAP:D
"Sokağı edebiyatımıza taşıyan sanatçı" olarak tanınan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Mehmet Rauf D) Hüseyin Rahmi Gürpınar E) Nabizade Nazım CEVAP:D
CEVAP E
CEVAP A
CEVAP A
CEVAP C
cevap b
cevap e
cevap c
cevap b
CEVAP B
CEVAP E
CEVAP C
CEVAP C
Hikayelerini "Troya'da Ölüm Vardı", "Göçmüş Kediler Bahçesi", "Kısmet Büfesi" kitaplarında toplayan ve "Gece" adlı romanıyla Amerika'da verilen "Pegasus Ödülü"nü kazanan tek Türk yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Enis Batur B) Erhan Bener C) Bilge Karasu D) Hıfzı Topuz E) Orhan Hançerlioğlu CEVAP C
Mustafa Kemal Atatùrk'ün "....... 'in ....... adlı eseri yok mu ,işte o, dünyada yapılması gereken bütün devrimlerin kaynağıdır." dediği sanatçımız ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? A) Mehmet Akif-Safahat B)Cenap Şahabettin-Nesr-i Harp C)Süleyman Nazif-Malta Geceleri D)Tevfik Fikret-Tarih-i Kadim E) Recaizade M.Ekrem-Talim-Edebiyat CEVAP D gelecektime.com
Show full summary Hide full summary

Similar

deneme 21
muzunay123
deneme
ENDER ÇATAL
Deneme
bulutenaz
tanzimat dönemi
fatma göçer
Tanzimat Edebiyatı
abdullahkac
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
sibel ozen
Deneme amaçlı kullanım
tarumnil
Sinav Deneme
Zekeriya Canbal
e-YDS1 DENEME
KARACA AKADEMİ
deneme
Rabia Doğru