AT

Evelina Nedzinsk
Flashcards by Evelina Nedzinsk, updated more than 1 year ago
Evelina Nedzinsk
Created by Evelina Nedzinsk almost 6 years ago
38
0

Description

AT egzui pasikartoti

Resource summary

Question Answer
Viešasis administravimas įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir VAS'o vidaus administravimas
Administracinis reglamentavimas VAS'o veikla, apimanti NAA priėmimą įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti
Vidaus administravimas veikla, kuria užtikrinamas VAS'o savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas) kad jis galėtų atlikti viešąjį administravimą.
VAS'as -valstybės institucija ar įstaiga, -savivaldybės institucija ar įstaiga, -pareigūnas, -valstybės tarnautojas, -valstybės ar savivaldybės įmonė -viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė - asociacija ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA ĮGALIOTI ATLIKTI VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ
Viešojo administravimo institucija kolegialus ar vienvaldis VAS'as, šio įstatymo nustatyta tvarka įgaliotas priimti NAA.
Pareigūnas -valstybės politikas -valstybės tarnautojas ar kitas asmuo atliekantis viešojo administravimo funkcijas ir pagal įstatymą turintis įgaliojimus duoti nepavaldiems asmenims teisės aktų nustatytus privalomus vykdyti nurodymus.
Administracinis aktas VAS'o išleitas, nustatytos formos teisės aktas
IAA vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui, ar nurodytai asmenų grupei.
NAA teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei
Administracinis sprendimas administracinis aktas, ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta VAS'o valia
Administracinės procedūros sprendimas administracinis sprendimas, kurio priėmimu yra baigiama administracinė procedūra
Asmuo -fizinis asmuo -ar fizinių asmenų grupė, -juridinis asmuo, -kitas subjektas neturintis juridinio asmens teisių (komisija, visuotinis narių susitikimas, nuolatinis pasitarimas)
Prašymas su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į VAS'ą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose numatytus veiksmus
Skundas asmens rašytinis kreipimasis į VAS'ą , kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai ir prašoma juos apginti.
Pranešimas asmens rašytinis kreipimasis į VAS'ą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai ir prašoma juos apginti
Administracinė paslauga VAS'o veiksmai, apimantys -leidimų, licencijų ar dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimą, -asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, -asmenų konsultavimą VAS'o kompetencijos klausimais -įstatymų nustatytos VAS'o informacijos teikimą asmenims, -administracinės procedūros vykdymą
Viešoji paslauga valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.
Viešųjų paslaugų teikimo režimas teisės aktų nustatytas atlygintinas ar nemokamas viešųjų paslaugų teikimas nustatytais terminais ir tvarka
Viešųjų paslaugų teikimo administravimas VAS'ų veikla nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas kitiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė
Tarnybinė pagalba VAS'o veikla teikiant informacinę ir kitokią pagalbą kitam VAS'ui šio prašymu
Ūkio subjektas fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas LR teritorijoje vykdantis teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą, kurią prižiūri šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą subjektai
Ūkio subjekto veiklos aptikrinimas teisės aktų reglamentuoti šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka įgaliotų atlikti viešąjį administravimą subjektų vykdomi veiksmai (ūkio subjektų dokumentų, darbų patikrinimas, tyrimas, inspektavimas, dokumentų poėmis ir kiti) kuriais tikrinama ūkio subjekto veikla.
Asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra asmuo, kuris yra padavęs skundą, arba asmuo, dėl kurio galimai pažeistų VAS'o veiksmais, neveikimu, ar administraciniais sprendimais teisių ir teisėtų interesų yra gautas pranešimas, ir VAS'o vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas ar valstybės tarnautojas rašytiniu pavedimu dėl tokio asmens skundo ar pranešimo yra pradėjęs administracinę procedūrą
Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuriuo padaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms yra labai nedidelė.
Viešojo administravimo subjektų sistema pavaldumo ir koordinaciniais ryšiais tarpusavyje susieti VAS'ai, turintys šio įstatymo tvarka jiems suteiktus įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą
Administracinės teisės ypatumai 1. VAS'as ir žmogus 2. gali atsirasti trečia šalis (teismas/kvaziteismas) 3. gali susiklostyti tiek VAS'o, tiek asmens iniciatyva (horizontalūs/vertikalūs santykiai) 4. centrinė kategorija- valdymo aktas 5. protingumas, pagrįstumas, teisingumas 6. Lawyeriams dažnai tenka interpretuoti normas 7. Diskrecija 8. Teisės ar įstatymo analogija 9. priimamas dokumentas, turintis teisinę reikšmę
NAA bruožai 1. priima įstatymų ir kitų teisės aktų įgaliotos viešojo administravimo institucijos 2. adresatai nėra konkretizuoti 3. juo konkretinamas įstatymuose ir vyriausybės nutarimuose nustatytas reguliavimas ir normos 4. galioja neapibrėžtą laiką, nebent pačiame akte nurodyta kitaip 5. pritaikomas tiek kartų, kiek to reikalauja juridiniai faktai
IAA bruožai 1. tai teisės taikymo aktas 2. adresatas konkretus asmuo, arba individualiais požymiais apibrėžta asmenų grupė.
VVA teisėtumas, pagrįstumas ir teisingumas. 4 sąlygos 1. priimtas kompetentingo VAS'o 2. pats aktas ar jo dalys neturi būti priešingi aukštesnės teisinės galios aktams 3. turi atitikti įstatymuose nustatytus imperatyvius reikalavimus 4. viešas ir paskelbtas
Show full summary Hide full summary

Similar

How well do you know GoConqr?
Sarah Egan
How to improve your SAT math score
Brad Hegarty
The SAT Math test essentials list
lizcortland
Chemistry Test Revision
dragon2466
True or False
Jaiden Butch
A Level dance test
Mikey Manley
Anthropology Final-- Part 3-4
Heather McCord
Server Test Exam 3
Dondee
Key Works Contemporary Midterm
Gabby Probert
Revision Timetable
katy.lay
RE Keywords - Paper 1 - Religion and life
Kerris Linney