Asamyuta Hastahas

Description

One-handed gestures for Bharatanatyam, Undergrad BA Dance, University of Surrey
Anna Dowds
Flashcards by Anna Dowds, updated more than 1 year ago
Anna Dowds
Created by Anna Dowds over 3 years ago
34
0

Resource summary

Question Answer
Patakas [PAH TAH KAS]
Tripatako [TREE PAH TAH KO]
Ardhapatakah [AR DAH PAH TAH KAH]
Kartarimukhaha [KAR TAH REE MOO KAH HA]
Mayurakyo [MAH YOO RAK YO]
Ardhachandrascha [AR DAH CHUN DRAH SHAH]
Aralah [AH RAH LAH]
Sukatundakaha [SHOO KAH TOON DAH KAH HA]
Mushtischa [MOOSH CHEESH CHAH
Sikharakhyescha [SHEE KAH RAH KYES CHA]
Kapithah [KAP EETH TAH
Katakamukhaha (1/3) [KAT AH KAH MOO KAH HA]
Katakamukhaha (2/3) [KAT AH KAH MOO KAH HA]
Katakamukhaha (3/3) [KAT AH KAH MOO KAH HA]
Suchi [SOO CHEE]
Chandrakala [CHAN DRAH KAH LA]
Padmakosa [PAD MAH KO SHAH]
Sarpasirastatha [SHAR PAH SEE RAS TAH THAH]
Mrigasirsha [MREE GAS IR SHAH]
Simhamukhaha [SIM HA MOO KAH HA]
Kangulascha [KANG GOO LAS CHAH]
Alapadmakaha [AL AH PAD MAH KAH HA]
Chaturo [CHAT OO ROH]
Bhramarascheiva [BRAH MAH RAS CHE VAH]
Hamsasyo [HAM SAS YOH]
Hamsapakshakaha [HAM SAH PAK SHA KAH HA]
Sandamso [SAND DAM SOH
Mukulascheiva [MOO KOO LAS CHE VAH]
Tamrachuda [TAM RAH CHOO DAH]
Trisulakaha [TREE SHOO LAH KAH HA]
Show full summary Hide full summary

Similar

Cold War Timeline
jacksearle
Romeo and Juliet essay
Tambo234
THE CASES - GERMAN
Holly Miles
AS AQA Accounting Unit 1 - FLASH CARDS
Harshad Karia
maths: ALGEBRA
katie Dack
FUNCTIONALIST ROLE OF EDUCATION
ashiana121
An Inspector Calls - Quotes
jaynejuby
10 Ways to Improve Your Productivity
Rebecca Tarpey
Chapter 16: The Cold War
Becca Strobbe
Účto Fífa 5/6
Bára Drahošová