5_Термини - изречение

Description

видове изречения, части на изречението
Вера Ценкова
Flashcards by Вера Ценкова, updated more than 1 year ago More Less
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 8 years ago
Вера Ценкова
Copied by Вера Ценкова over 8 years ago
123
0

Resource summary

Question Answer
Просто изречение Съдържа само едно сказуемо
Сложно изречение Съдържа повече от едно сказуемо
Просто разширено изречение Съдържа поне една второстепенна част
Просто кратко изречение Съдържа само главни части
Група на подлога За кого съобщаваме нещо Включва подлога и определенията към него
Група на сказуемото Какво съобщаваме за групата на подлога. Включва сказуемото и неговите пояснения - допълнение, обстоятелствено пояснение, определения към допълнението и обстоятелственото пояснение
Просто сказуемо Изразено с един глагол /разхождам се, мечтая, чета/
Съставно сказуемо Изразено с повече от една форма. пр. трябва да се разхождам, не спирам да мечтая, уверен съм
Съставно глаголно сказуемо Състои се от две глаголни форми, свързани с "да" /Мога да победя, искам да опитам/
Съставно именно сказуемо Състои се от форма на глагола "съм" /или друг глагол с избледняло лексикално значение/ и именна форма / звезда съм, верен е, първи сме, негови са, станахме известни/
еднородни части * поясняват една и съща дума по един и същ начин *отговарят на един и същ въпрос *еднаква синтактична служба *свързват се съчинително
съчинително словосъчетание * думите в него са равноправни * свързани са съчинително - със съчинителен съюз или безсъюзно
подчинително словосъчетание * състои се от главна и подчинена дума /смислово и граматически зависима/ * връзката между тях е подчинителна
логическа грешка свързване като еднородни части на думи, назоваващи родови и видови понятия
допълнение * второстепенна част на изречението * пояснява сказуемото *предмет, засегнат от глаголното действие
пряко допълнение * предмет, пряко и изцяло засегнат от глаголното действие * свързан със сказуемото без предлог
косвено /непряко/ допълнение * предмет, непряко засегнат от глаголното действие * свързан със сказуемото с предлог
обстоятелствено пояснение *второстепенна част *пояснява сказуемото *показва обстоятелствата на извършване на глаголното действие
обстоятелствено пояснение - видове * за време - Кога? * за място - Къде? * за начин - Как? * за количество - Колко? * за причина и цел –Защо?
съгласувано определение * изразява се с прил. име, числит. име, местоимение * съгласува се /приема/ рода и числото на думата, която пояснява
несъгласувано определение * изразява се със словосъчетание от предлог и съществително име * не се съгласува по род и число с думата, която пояснява
Show full summary Hide full summary

Similar

Изречение - части
Вера Ценкова
Начален преговор - синтаксис
Вера Ценкова
Изречение
Вера Ценкова
Нач. преговор 6 кл
Вера Ценкова
5 кл. Изречение
Вера Ценкова
Морфология - глагол
Вера Ценкова
съгласуване на форми за учтивост
Вера Ценкова
Текст и общуване
Вера Ценкова
Човекът и фантазията
Вера Ценкова
Литература
Вера Ценкова