Как да превърнем една своя идея в качествен проект?

Description

Модел за създаване на проект
Valentina Marinova
Flashcards by Valentina Marinova, updated more than 1 year ago
Valentina Marinova
Created by Valentina Marinova over 6 years ago
188
0

Resource summary

Question Answer
Как да превърнем една своя идея в качествен проект?
Стъпка 1: Идентифициране на проблем Значим проблем, които трябва да се реши от учителя заедно с учениците; насочен към подобряване знанията и умения на децата.
Тема на проекта Избор на тема на проекта: - спрямо целта на крайния продукт; -от различните области на живота или от конкретен учебен предмет/ предмети.
Стъпка 2: План за изпълнение на проекта Цели / Приоритети Дейности Срок за изпълнение Разпределение на отговорностите Крайни продукти
Съдържание на проекта - сформиране на работни екипи в класа; -планиране на дейности, срокове и отговорници; - търсене на информация и работни материали.
Стъпка 3: Изпълнение на проекта Комуникация и сътрудничество Планиране на действия за преодоляване на проблема; Комуникация и сътрудничество между членовете в екипа деца- учител и между екипите в различни училища/ детски градини
Изпълнение на проекта Осъществяване на планираните дейности за изготвяне на проектния продукт и постигане целите на проекта.
Стъпка 4: Резултати и обратна връзка Оценка на постигнати резултати: "Какво се случи?" и "Какво от това?" Очертаване на бъдещи перспективи за развитието на темата. Представяне на резултати от дейността.
Представяне на резултата от проекта Резултатите от проекта могат да бъдат представени в най-различена форма – текст, драматизация, брошура, плакат, модел, изложба, събитие, урок и др. в училище или пред местната общност.
Стъпка 5: Портфолио Работно пространство на проекта: Позволява систематично проследяване напредъка на учениците във времето, отразявайки натрупаните знания и развитите умения. Води до по-лесно оценяване на процеса и продукта на базата на натрупаните в папката на проекта „доказателства”.
Show full summary Hide full summary

Similar

5 Steps to Learning Success
Andrea Leyden
Interactive Multimodal Learning Environments
kaylamclaughlin8
Primary School Mathematics
lara.greenberg
Innovative Uses of Technology
John Marttila
Sociology: Education
Siobhan Lee
Inclusive Education: Background and Theory
Maisie Rose Woodward
Bullying: Background
Maisie Rose Woodward
Bullying: Theories
Maisie Rose Woodward
5 Tips for motivating your students
Jen Molte
4 Lesson Planning Tips for Teachers
Micheal Heffernan
Teaching Using GoConqr's Tools
Micheal Heffernan