ANG POGLAVJE 3

S S
Flashcards by S S, updated more than 1 year ago
S S
Created by S S over 3 years ago
7
1

Description

Angleščina Flashcards on ANG POGLAVJE 3, created by S S on 08/29/2016.

Resource summary

Question Answer
odsotnost absenteeism
dodatki / bonitete / prejejmki benefits
bonusi bonus payments
božičnica Christmas bonus
mali oglasi classifieds
dodatek za obleke clothing allowance
nagrajevanje (salary+bonus) compensation
hierarhična lestvica corporate ladder
zakonodaja legislation
zahtevati / povpraševanje demand
diskretnost discretion
trajanje dela duration of employment
delojemalec employee
delodajalec employer
pogodba o zaposlitvi employment contract
opolnomočenje empowerment
trinajsta plača end-of-the-year bonus
pravica / upravičenost entitlement
finančna spodbuda financial incentives
fleksibilen delovni trg flexible job market
fleksibilen delovnik flexitime
napoved forecast
pogodbeni sodelavec freelancer
bonitete fringe benefit / perk
polni delovnik full-time job
zdravstveno in invalidsko zavarovanje health and disability insurance
regres holiday bonus
kadrovska služba Human Resource Department or Human Resources
notranje usposabljanje internal recruitment
opis službe job description
delitev delovnega mesta job sharing
primanjkovanje / malo število služb jobs are scarce
dodatek ob nastopu službe joining bonus
pomanjkanje delovne sile labour crunch
trg dela labour market
odpuščeni laid off / made redundant
postopki odpuščanja layoff procedurs
vseživljensko učenje lifelong learning
vseživljenska zaposlitev lifetime employment
minimalna plača minimum wage
motivacijski faktorji motivating factors
konkurenčna klavzula non-compete clause
opazovati / nadzorovati observe
polovični delovnik part-time job
plača in prejemki pay plus benefits
povišica pay rise
upokojitveni načrt pension plan
ocena delovne uspešnosti performance appraisal or performance review
plačilo po učinku performance-related
napredovanje promotion
uspeh / blaginja prosperity
recesija recession
zaposlovanje recruitment
premeščen v drug oddelek redeployed
dodatek ob premestitvi relocation bonus
ponovno usposobljen / prekvalificiran retrained
odpravnina severance pay
nadomestilo za bolniško sick pay / sickness allowance
odhajanje zaposlenih staff defection
obdržanje zaposlenih staff retention
fluktacija kadrov staff turnover
podrejeni subordinates
nadrejeni superiors
delo na daljavo / od doma telecommuting
začasno temporary
prenehanje delovnega razmerja termination of employment
pogajati se o pogodbi to negotiate a contract
obdržati dobre delavce to retain good workers
usposabljanje training
fluktacija turnover
nadomestilo za brezposelne unemployment benefits
nepravično odpuščanje unjust dismissals
prosto delovno mesto vacancy
Pisarniška služba white-collar jobs
vsesplošna metoda widespread method
usklajenost med delovnim časom in zasebnostjo work-life balance
Show full summary Hide full summary

Similar

Subh Milis le Seamus O Neill
l.watters97
Psychology Research Methods
turrc001
B1 Biology
Emily Needham
B5 - Growth and Deveolopment
blairzy123
GCSE Computing - 4 - Representation of data in computer systems
lilymate
1984 - Good quotes to memorise
jenniferlg
Lord of the Flies Quotes
Emma Payne
Of Mice and Men - Themes
ciera_99
German Tenses
Benedict Newman
Meiosis vs. Mitosis
nvart00
I always Feel Tired
Fatma Shwaylia