La convivència en el centre escolar

Description

Mind Map on La convivència en el centre escolar, created by cauny10 on 11/01/2014.
cauny10
Mind Map by cauny10, updated more than 1 year ago
cauny10
Created by cauny10 over 8 years ago
42
2

Resource summary

La convivència en el centre escolar
 1. 1.Com pots participar en la vida escolar ?
  1. Evita l´avorriment , apatía o incactivitat . Produeix un sentiment positiu i èxit personal. Permet conéixer en profunditat les circumstàncies que envolten la vida personal , tant la pròpia com la dels qui conviuen amb nosaltres. Ofereix més oportunitats per a prendre decisions i expressionar preferències . Millora la comprensió de les activitats quotidianes del centre . Per exemple , quant de temps fa falta per preparar els exàmens , com es fa la neteja diària del centre , etc. Contribueix al desenvolupament de la comunicació i el diàleg.
  2. 2.Quina es la misió del consell escolar ?
   1. -Elecció del director o directora. -Admissió d´alumnes en el centre.-Resolució de conflictes i sancions. -Definició i revisió de projecte educatiu. - Elaboració i aprovació del reglament de règim interior . -Establiment de comissions de treball . -Promoció de la renovació de materials i la millor de instal·lacions. - Analisi i valoració dels resultats de l´avaluació.
   2. 3.Menciona cinc drets i cinc deures dels alumnes.
    1. Deures : 1 Tractaré als meus professors amb respecte .No estan permesos els insults de cap tipus .2 Tractaré als meus companys amb respecte . 3 No fare `` sorolls´´ en clase ni interrompré les classes de cap manera inadequada . 4 Sols podré fer ús del móvil si el profesor em dóna permís explícitament i amb ús didàctic. 5 No puc eixir de classe baix cap concepte . En cas de necessitat urgent ho faré amb el permís del professor/a de l´aula i sempre i quan ho puga acreditar amb la tarjeta que ell/ella em lliurarà.
     1. Drets : 1 Tots tenen dret a l´educació . Es reconeix la llibertat d´ensenyament . 2 L´educació tindrà com a objectiu el ple desenvolpament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals . 3.Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fill reben la formació religiosa i moral que baja d´acord amb les seues conviccions. 4 L´ensenyament bàsic és obligatoria i gratuÏt . 5 Els poders públics garanteixen el dret de tots l´educació , mitjançant una porgramació general de l´ensenyament , amb la participación efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.
     2. 4.Què solució donaríes a un companyer que de manera normal impedix donar classe ?
      1. Intervenció en cas de conductes problemàtiques , així com el foment de la convivència per a proporcionar seguretat i respecte no sols a l´alumnat , sinò també als docent i a les famílies.
      2. 5.Què lleis amparen en Espanya el dret a la educació ?
       1. La LOE es la llei que regula els continguts del sistema educatiu espanyol ; va ser aprovada el 3 de maig de 2006 i garanteix des del preàmbul l´escolarització obligatòria fins als 16 anys de tots els ciutadans que visquen al territori espanyol.
       2. 6.Què es la UNESCO ?
        1. És un organisme especialitzat de les Nacions Unides. Es va fundar el 16 de noviembre del 1945 amb el objectiu de contribuir a la pau i a la seguretat en el món mitjançcant la educació , la ciencia , la cultura i les comunicacions. La constitució firmada eixe dia entrà en vigor el 4 de noviembre de 1946 , ratificat per vint paisos. En 1958 es inagurà la seua seu principal en el distrit VII de París. La seua directora general es Irina Bokova . A 2014 , conta amb 195 estats membres i huit membres associats. La UNESCO té com a finalitat assegurar l´accés global a l´educació.
        2. 7.Qui és Comenius i a qui va dirigit el programa Comenius ?
         1. Comenius és un programa de cooperació europea en la materia d´ensenyament escolar que es centra en la primera etapa de l´educació i va dirigit a tots els membres de la comunitat educativa . El seu objectiu consisteix a millorar la qualitat de l´ensenyament , reforçar-ne la dimensió europea i promoure l´aprenentatge d´idiomes i la mobilitat d´alumnes i professors. Té com a finalitat l´aprenentatge en un marc multicultural , peça clau de la ciutadania europea . l´ajuda a grups desfavorits , la lluita contra el fracàs escolar i la prevenció de l´exclusió social.
         2. Raimon Roca i Alexandre Donat
          Show full summary Hide full summary

          Similar

          Social Influence
          smita089
          2014 GCSE History Exam Paper Setup
          James McConnell
          Spanish: Grammar 3.2
          Selam H
          Mechanics
          james_hobson
          GCSE Biology AQA
          isabellabeaumont
          Maths Revision- end of year test
          hannahsquires
          HRCI Glossary of Terms O-Z
          Sandra Reed
          GCSE Maths Conversions
          EmilieT
          Using GoConqr to learn French
          Sarah Egan
          Chemistry GCSE Review - States of Matter, Particles, Atoms, Elements, Compounds and Mixtures
          Morgan Overton
          Which GoConqr Product is Right for Me?
          Sarah Egan