Please wait - loading…

PROCEDIMENT OBERT. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Description

Procediment obert: Passos i terminis a seguir
Mon RF
Mind Map by Mon RF, updated more than 1 year ago
Mon RF
Created by Mon RF almost 3 years ago
4
0

Resource summary

PROCEDIMENT OBERT. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
 1. Contractes subjectes a Regulació Harmonitzada
  1. Obra/ Sumistres i Serveis
   1. AMB anunci d'informació prèvia (potestatiu i de 12 mesos de validesa)

    Annotations:

    • Sempre i quan aquest anunci: -S'hagi fet amb una anticipació entre 12 meses i 35 dies abans de la tramesa de l'anunci de licitació - Porti incorporada tota la informació necessària per fer la proposició
    1. El temps es redueix a 15 dies
    2. SENSE anunci d'informació prèvia
     1. Mínim de 35 dies
    3. Concessió Obres i Serveis
     1. Mínim 30 dies a comptar des de la data de tramesa de l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicació de la UE
      1. APERTURA DE PROPOSICIONS

       Annotations:

       • El procediment consisteix en que la Mesa de contractació: 1) Obre i examina les proposicions 2) Pondera els criteris de selecció 3) Formula la proposta d'adjudicació 4) L'eleva a l'òrgan de contractació
       • Per valorar les ofertes tècniques presentades, la Mesa de Contractació podrà demanar informes tècnics abans de formular la proposta d'adjudicació. També podrà demanar informes a entitats socials o ambientals per valorar aquests aspectes de les ofertes
       • En tot cas, l'apertura de l'oferta econòmica es farà en acte públic, tret que estigui previst l'ús de mitjans electrònics en la licitació
       1. Màxim de 20 dies des d la data finalització per presentar-les

        Annotations:

        • Si la proposició està continguda en més d'un sobre o arixu electrònic, es considerarà acomplert el termini quan, dins d'aquest, s'obri el 1r dels sobres o arxius
        1. Detecció d'Ofertes anormalment anòmales (Article 149)
         1. Màxim 15 dies hàbils si cal demanar justificació
         2. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

          Annotations:

          • No genera cap dret en favor del licitador davant l'administració però si, finalment, l'Òrgan de contractació adjudica el contracte a un licitador diferent del proposat per la Mesa, caldrà motivar el canvi en aquesta decissió
          1. ???????? La proposta s'elevarà en un màxim de XX dies a comptar des de l'endemà d'apertura de les proposicions
           1. ADJUDICACIÓ
            1. ÚNIC CRITERI (EL PREU) L'Adjudicació cal fer-la un màxim de 15 dies després de l'apertura de les proposicions (tret que hagi estat necessari el requeriment per ofertes anòmales ja que llavors caldrà afegir els 15 dies hàbils del requeriment)
             1. PLURALITAT DE CRITERIS (o bé tenir com a únic criteri el menor cost de vida del producte o servei). L'Adjudicació caldrà fer-la en un màxim de 2 mesos des de l'apertura del 1r sobre de proposicons (tret que el PCAP no indiqui un altre ternimi i tret de la necessitat de requeriment per detecció d'anomalies
              1. Si l'adjudicació NO ES PRODUEIX en els terminis legalment establerts, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposició i al retorn de la garantia provisional (si és que n'hi ha)
        2. En tots els casos de RA, si s'accepta la presentació d'ofertes per mitjans electrònics, es REDUIRÀ EN 5 DIES el termini general de presentació
         1. En Tramitacions d'URGÈNCIA
          1. Mínim de 15 dies
         2. Contractes NO subjectes a Regulació Harmonitzada
          1. Obres i Concessió Obres i Serveis
           1. Mínim 26 dies
           2. Serveis i Suministres
            1. Mínim 15 dies
           Show full summary Hide full summary

           Similar

           KEE2
           harrym
           Plano de Revisão Geral
           miminoma
           A2 Level Biology: Transcription & Translation
           Ollie O'Keeffe
           Metallic bonding
           anna.a.graysmith
           TYPES OF DATA
           Elliot O'Leary
           OCR GCSE History-Paper Two: The Liberal Reforms 1906-14 Poverty to Welfare State NEW FOR 2015!!!
           I Turner
           An Timpeallacht (Foclóir)
           Sarah Egan
           Power and Conflict Poetry
           Charlotte Woodward
           1PR101 2.test - Část 7.
           Nikola Truong
           Část 2.
           Gábi Krsková
           General Pathoanatomy Final MCQs (201-300)- 3rd Year- PMU
           Med Student