โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere)

warinthorn
Mind Map by warinthorn, updated more than 1 year ago
warinthorn
Created by warinthorn over 5 years ago
2378
0

Description

Mind Map on โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere), created by warinthorn on 09/04/2014.

Resource summary

โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere)
1 ระบบนิเวศ (Ecosystem)
1.1 ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial ecosystems)
1.1.1 ระบบนิเวศป่าไม้ (Forest ecosystem)
1.2 ระบบนิเวศในน้ำ (Aquatic Ecosystem)
1.2.1 ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด (Freshwater Ecosystem)
1.2.2 ระบบนิเวศแหล่งน้ำกร่อย (Brackish or Estuaries Ecosystem)
1.2.3 ระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็ม (Marine Ecosystem)
1.3 ไบโอม(Biomes)
1.4 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ (Relationships in ecosystems)
1.4.1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต (Living things and Living things)
1.4.2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (living things and nonliving things)
1.5 การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต (Energy flow)
1.5.1
1.5.2 สมดุลของระบบนิเวศ (Ecological balance)
1.5.2.1 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Effects on ecosystems)
1.5.2.2 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ (Ecological succession)
1.6 การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ (Circulation of the ecosystem)
2 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource)
2.1 มนุษย์ (Human)
2.1.1 ปัจจัยสี่(Four requisites)
2.1.1.1 เกิดมลพิษต่างๆ (Pollution)
2.1.1.1.1
2.1.1.1.2
2.1.1.2 ทรัพยากรธรรมชาติลดลงหรือเสื่อมโทรม (Environmental degradation)
2.1.1.2.1
2.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Exhaustible natural resources)
2.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น (Inexhaustible natural resources)
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ (Renewable natural resources)
2.5 สิ่งแวดล้อม (Environment)
Show full summary Hide full summary

Similar

Formula for Physics IGCSE edexcel
amayagn
GCSE English Literature: Of Mice and Men
Andrea Leyden
Women in Nazi Germany - Flashcards
Louisa Wania
The Great Gatsby: Chapter Summaries
Andrew_Ellinas
Key Shakespeare Facts
Andrea Leyden
GCSE Mathematics Topics
goldsmith.elisa
New Possibilities with ExamTime's Flashcard Maker
Andrea Leyden
Types and Components of Computer Systems
Jess Peason
A View from the Bridge Quotes
Emma Payne
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
livvy_hurrell
French Revolution quiz
Sarah Egan