โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere)

Description

Mind Map on โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere), created by warinthorn on 09/04/2014.
warinthorn
Mind Map by warinthorn, updated more than 1 year ago
warinthorn
Created by warinthorn over 8 years ago
2474
0

Resource summary

โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere)
 1. ระบบนิเวศ (Ecosystem)
  1. ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial ecosystems)
   1. ระบบนิเวศป่าไม้ (Forest ecosystem)
   2. ระบบนิเวศในน้ำ (Aquatic Ecosystem)
    1. ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด (Freshwater Ecosystem)
     1. ระบบนิเวศแหล่งน้ำกร่อย (Brackish or Estuaries Ecosystem)
      1. ระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็ม (Marine Ecosystem)
      2. ไบโอม(Biomes)
       1. ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ (Relationships in ecosystems)
        1. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต (Living things and Living things)
         1. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (living things and nonliving things)
         2. การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต (Energy flow)
           1. สมดุลของระบบนิเวศ (Ecological balance)
            1. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Effects on ecosystems)
             1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ (Ecological succession)
            2. การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ (Circulation of the ecosystem)
            3. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource)
             1. มนุษย์ (Human)
              1. ปัจจัยสี่(Four requisites)
               1. เกิดมลพิษต่างๆ (Pollution)
                 1. ทรัพยากรธรรมชาติลดลงหรือเสื่อมโทรม (Environmental degradation)
                1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Exhaustible natural resources)
                 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น (Inexhaustible natural resources)
                  1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ (Renewable natural resources)
                   1. สิ่งแวดล้อม (Environment)
                   Show full summary Hide full summary

                   Similar

                   GCSE PE - 2
                   lydia_ward
                   Malware Quiz
                   khibbitt
                   The Skeletal System - PE GCSE EdExcel
                   naomisargent
                   med chem 2
                   lola_smily
                   Physical Description
                   Mónica Rodríguez
                   Haemoglobin
                   Elena Cade
                   SFDC App Builder 2
                   Parker Webb-Mitchell
                   ALL module 5 vocab
                   Pamela Dentler
                   1PR101 2.test - Část 5.
                   Nikola Truong
                   OP doplnovaci otazky II.
                   Helen Phamova
                   Romeo and Juliet Key Quotations
                   Rachel Sheppard