พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

Description

Mind Map on พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, created by Ganthiga Thintip on 09/23/2014.
Ganthiga Thintip
Mind Map by Ganthiga Thintip, updated more than 1 year ago
Ganthiga Thintip
Created by Ganthiga Thintip over 8 years ago
396
0

Resource summary

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 1. หมวด 5 มาตรการส่งเสริม
  1. เจ้าของมลพิษ มีหน้าที่ตาม พรบ.ที่จะต้องมีระบบำบัด มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการ
   1. 1. ขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษี หากมีการนำเข้าระบบจากเมืองนอก
    1. 2. ขอรับอนุญาตให้ผู้เชียวชาญ ตปท. มาติดตั้ง ควบคุม ดำเนินระบบ และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลนั้นด้วย
    2. เจ้าของที่ไม่ได้มีหน้าที่ แต่ต้องการมีระบบ มีสิทธิขอรับการ ส่งเสริมและช่วยเหลือจากราชการ
     1. ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
      1. คำนึงความจำเป็นทางเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนของผู้ยื่นแต่ละราย
       1. ถ้าเห็นสมควรก้ส่งต่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับต่อ
     2. หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง
      1. เมื่อเกิดการรั่วไหล/แพร่กระจายมลพิษ มีผู้ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สินเสียหาย ไม่ว่าจะตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ เจ้าของกระทำหรือไม่ก้ตาม
       1. ยกเว้น 1. เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 2. คำสั่งรัฐ 3. การกระทำหรือละเว้น ของผู้ทีได้รับอันตราย หรือคนอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรืออ้อม ในการรั่วไหลนั้น
        1. เจ้าของต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นด้วย
        2. การกระทำที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย ต้อจ่ายค่าเสียหายแก่รัฐ
         Show full summary Hide full summary

         Similar

         C6 Flash cards
         Anna Hollywood
         An Inspector Calls - Themes
         Emily Simms
         The Anatomy of the Heart
         Shannan Muskopf
         GCSE AQA Physics - Unit 3
         James Jolliffe
         GCSE AQA Chemistry - Unit 2
         James Jolliffe
         GCSE AQA Biology 2 Plants & Photosynthesis
         Lilac Potato
         GCSE AQA Biology 2 DNA & Cell Division
         Lilac Potato
         Checking out me History by John Agard
         Eleanor Simmonds
         chemistry: c2
         kristy baker
         Carbohydrates
         Julia Romanów
         Část 4.
         Gábi Krsková