dynamisk tingsrett

hannejenta1
Mind Map by hannejenta1, updated more than 1 year ago
hannejenta1
Created by hannejenta1 over 5 years ago
256
1

Description

Mind Map on dynamisk tingsrett, created by hannejenta1 on 11/21/2014.

Resource summary

dynamisk tingsrett
1 UTGP: ingen kan overføre større rett enn selv har. Spørsmålet er om det eksisterer særlige grunnlag for unntak. Reglene avhenger av hvem, hva og type konflikt
2 Konflikt angående flere personers uoverensstemmende krav til bestemt formuesgode. Konflikt ved overgang av formuesgode
3 EKSTINKSJON
3.1 GODTROERVERV
3.1.1 HJEMMELSMANNSKONFLIKT
3.1.1.1 merk at godtrol § 1 og gbl § 14 ikke deler disse konflikter
3.1.1.2 løsøre
3.1.1.2.1 Ekstl § 1 besittelse gir legitimasjon. full eiendomsrett. Unntak for noen innsigelser som aldri gå tapt i § 2
3.1.1.2.2 Dersom B ikke er omsetningserverver med pantehaver - A pantsetter tingen han leier fra H til B: også § 1 - er jo en form for avhending mot vederlag
3.1.1.3 fast eiendom
3.1.1.3.1 Tingl § 27. tinglysning gir vern. bestemmelsen gjelder bare for avtaleerverv og bare dersom innsigelsen er et ugyldig dokument. i § 27.2 innsigelser som H aldri mister
3.1.1.3.1.1
3.1.1.3.2 Dersom et av vilkårene i § 27, eks A hadde ikke grunnbokshjemmel eller skyldes ikke ugyldig dokument så blir det snakk om ekstinksjon på ulovfestet grunnlag. det avgjørende er da om de selvsagte vilkårene som god tro og legitimitet, i tillegg til en del tilleggsmomenter, se kart om ulovfestet e
3.1.1.3.3 For avtale om pant får ikke § 27 anvendelse, forarb om § 22, da brukes gbl §§ 15-17
3.1.1.3.4 positiv troverdighet til grunnboken
3.1.1.4 verdipapirer + enkle krav
3.1.1.4.1 enkle krav: gbl §25 B avtaleerverver
3.1.1.4.2 enkle krav: B atalepant: pantel § 4-6.3
3.1.1.4.3 Verdipapirer: avtaleerverv: gbl § 14-17
3.1.1.4.4 vp: som er reg_ vrpl §§ 7-2og 3.
3.1.2 DOBBELTSUKSESJON
3.1.2.1
3.1.2.2 fast eiendom
3.1.2.2.1 tingl § 20, registrering gir vern. gjelder for alle typer rettserverv. altså gjelder den så fremt ikke særregel om noe annet. særreg om utleg i 2. ledd
3.1.2.2.2 § 20 må suppleres med § 21 som angir godtrokrav
3.1.2.2.3 unntak til § 20 i §§ 21 og 22 for andre lovbestemte retter enn pant, hevd, overdragelse av panterett, pant av pant samt bruksrett med oppsigelse. i diss tilfelle vern uten tingysning, evnt følger rettsvernreglene av andre bestemmelser, som eks gbl 14 og 15
3.1.2.2.4 negativ troverdighet til grunnboken
3.1.2.3 løsøre
3.1.2.3.1 ekstl § 1 B avtaleerverver. vern om besittelse overgår. Om A fortsatt i besittelse så A leg og B kan være i god tro
3.1.2.3.2 avtalepant pantel § 3-2 jf. § 3-1. overlevering
3.1.2.3.3 pant av pant § 3-2.4.
3.1.2.4 Verdipapirer + enkle krav
3.1.2.4.1 verdipapirer: salg full eiendomsrett gbl § 14. § 13 ift legitimasjon/rettsvern. besittelse
3.1.2.4.1.1 enkle krav avtalepant/begrenset rett pantel § 4-5 - notifikasjon
3.1.2.4.2 verdipapirer i vprl § 7-1. registrering
3.1.2.4.3 enkle krav: gbl § 29.2 dersom avtaleerver full eiendomsrett. notifikasjon
3.1.2.4.4 verdipapirer avtalepant pantel § 4-1 jf § 3-2. overlevering
3.2 KREDITOREKSTINKSJON
3.2.1 HJEMMELSMANNSKONFLIKT
3.2.1.1 Fast eiendom
3.2.1.1.1 Forbehold tingl § 21.3. H vern så lenge vilkårene i bestemmelsen. Noen ganger gjort dette, men det mest aktuelle å drøfte er spørsmålet om i det hele tatt i As eie, deknl § 2-2.
3.2.1.1.1.1
3.2.1.1.2 Selv om § 21.3 gir rettsvernsregel, så mest aktuelt å vurdere hva som er i As eie ofte, får gjerne ikke gjort noe enda. aktuelle her blir om stansingsretten i behold og om evnt kan heve der stansing/tilbakeholdelse ikke gir noen resultat
3.2.1.1.2.1 antesipert mislighold: avhl § 6-1 - tilbakehold, § 6-2- heving.
3.2.1.1.2.1.1
3.2.1.1.2.2 faktisk mislighold: § 5-5 - tilbakehold § 5-3 +(4) - heving
3.2.1.1.2.2.1 ift hevingsretten merk at detsom B konkursbo kan innskrenke retten ved å tre inn i avtalen. det gjelder ikke dersom B utleggtaker
3.2.1.2 Løsøre
3.2.1.2.1 Ingen egen ekstinksjonsregel som for fast eiendom. Også her må man vurdere ift deknl § 2-2 hva tilhører skyldneren. avgjørende om stansningsretten i behold, og om hevingsrett
3.2.1.2.1.1 antesipert: kjl. § 61 tilbakeholdsrett § 62 heving
3.2.1.2.1.1.1
3.2.1.2.1.2 mislighold: kjl § 63 jf deknl § 7-2 tilbakeholdsrett, § 54 heving
3.2.1.2.1.2.1 deknl regler i kap 7 gjelder også for løsre dersom B er konkursbo
3.2.1.2.1.3 rettsvernsregel som akn minne om tingl § 21.3 i pantel § 3-22 forbehold som skal likestilles med salgspant. Rettsvern som følger av avtale
3.2.1.3 De fire vanlige innsigelsene blir bevisspm, H har byrden. Dersom de stemmer har ikke A rett jf. deknl § 2-2 - tilhører ikke A. B står i As sko. Det mest aktuelle er den nye innsigelsen: A har ikke betalt. Vi får da spørsmål om H har stansingsretten i behold og eventuell hevingsrett dersom stansigen ikke fører til oppfyllelse. Dersom B er KB så noe bedre rett enn A muligens pga deknl kap 7
3.2.1.4 Verdipapirer + enkle krav
3.2.1.4.1 H har utleggspant § 5-7.5 vern ved meiding eller reg i løsørereg
3.2.1.4.2 deknl § 2-2 aktuell også her- hva tilhører skyldner? B står i As sko
3.2.1.4.3 pantel § 4-9
3.2.2 DOBBELTSUKSESJON
3.2.2.1 S er avtaleerverver B er utleggstaker: tingl § 20.2. så lenge S dagen før B så har S vern
3.2.2.2 S er avtaleerverver B er konkursbo: tingl § 23. må ære innført dagen før kon.åpningen(ikkekonk.reg) for å ha vern
3.2.2.3 S har hevdet rett, B både K og U: tingl § 21.2. Står seg uten sikringsakt
3.2.2.4 Fast eiedom
3.2.2.5 S har tatt forbehold, B både utlegg og K, se § 23. tingl § 21.1 - rettsvern om fremgår av hjem.dok eller reg senest samme dag
3.2.2.6 s har fått overført panterett eller pant i pant, B K og U § 22.1 og 2. blir snakk om verdipapir og gbl anvendes
3.2.2.7 S utleggstaker, B konkurs: deknl § 5-8
3.2.2.8 Løsøre
3.2.2.8.1 på det rene at dersom BESITTELSEN OVERGÅTT så rettsvern (husk dog omstøtelse)
3.2.2.8.1.1 Men er besittelsesovergang nødvendig for rettsvern? Om nei, for faren for kred.svik ikke så stor og derfor ikke samme krav til notoritet, se til interesselæren
3.2.2.8.1.1.1 dersom anvender interesselæren og snakk om genusytelse blir det i tillegg et spørsmål om godet er individualisert/skilt ut. dette blir da tilleggsvilkår ved genuskjøp
3.2.2.8.1.1.1.1 rg for læren: ku og jernskrapdommene, tømmerdom, voldgiftsdom + teori
3.2.2.8.1.1.2 i tillegg til int.læren så egen lære om krav til besittelse ift tilvirkningskontrakter og muligens også forbrukerkjøp
3.2.2.8.2 s avtalepant. særregel i pantel kap 2
3.2.2.9 Verdipapirer + enkle krav
3.2.2.9.1 S omsetningserverver B U eller K: gbl § 29 for enkle - rettsvern om melding
3.2.2.9.2 ureg aksje asal § 4-13.3 sier ikke noe om rettsvern, men gir ekst. hjemmel.
3.2.2.9.3 S har avtalepant enkle krav: pantel § 4-5 rettsvern ved melding
3.2.2.9.4 s har avtalepant verdipapir: følger regler for håndpant - besittelse § 3-2
3.2.2.9.5 verdipapir registrert i vps: vprl § 7-1 registrering
3.2.2.9.6 S tar utlegg i enkelt krav: pantel § 5-7. 5 og 6
3.2.2.10 HJEMLER FOR RETTSVERN OG/ELLER EKSTINKSJON
3.3 unntak til det grunnleggende prinsipp om at ingen kan overføre større rett enn man selv har. Krever derfor særskilt grunnlag
Show full summary Hide full summary

Similar

transition metals
Ella Wolf
1 History-Alliances
melgallagher
Human Reproduction (IGCSE Biology)
Emily Woods
UNIT 1 DIGITAL MEDIA SECTORS AND AUDIENCES
carolyn ebanks
All AS Maths Equations/Calculations and Questions
natashaaaa
Online Teaching and Learning
Shawna LeBouthil
Medicine Through Time - Keywords
Lara Jackson
Phrasal Verbs
Felipe Veintimilla
Část 5.
Gábi Krsková
Boston Tea Party
Shelby Smith