Objectius d'aprenentatge de l'alumne

candi2274
Mind Map by candi2274, updated more than 1 year ago
candi2274
Created by candi2274 about 5 years ago
1
0

Description

MÒDUL PROFESSIONAL: CONTABILITAT I FICALITAT NIVELL: CICLE FORMATIU SUPERIOR LLIÇONS: 5
Tags

Resource summary

Objectius d'aprenentatge de l'alumne
1 COGNICIÓ
1.1 Partim dels coneixements previs de l'l alumne
1.2 Utilització de la informática per a resoldre els problemas i omplir els documents de l' Administració
1.3 Diariament els alumnes faran supostos i sol-licituts, demanaran aclariments i pendran notes en el seu quadern.
1.4 El treball será amb grup i individual, es crearan situacions que siguen paregudes a la vida quotidiana, on s'emprarà la resolució de problemas i el processament d'informació mitjançant l'ús de la informática, seguint instruccions i buscant informació
1.5 És duran a terme activitats globals on es posaran en pràctica tots els coneixements adquirits, donan-li solució als problemas reals
2 CONTINGUT
2.1 Unitat 1: L'Impost de l'IRPF. Àmbit d'aplicació de l'impost. Fet imposable. Clasificació de rendes.

Attachments:

2.2 Unitat 2: Renda General. Renda d'estalvis. Rendes Exentes.Contribuents.
2.3 Unitat 3: Contribuents. Obligats a fer la declaració. Contribuents especials.
2.4 Unitat 4:Periode Impositiu de l'impost. Devengo de l'impost.
2.5 Unitat 5: Casos Pràctics. Tributatació individual i conjunta.
3 COMUNICACIÓ
3.1 LLENGUATGE PER A LA INTERACCIÓ
3.1.1 Simulacions de situacions entre companys resolvent problemas verídics
3.1.2 Treballs individuals i grupals on es gestionen sol-licituts d'hisenda, recursos, etc
3.1.3 Realizació d'exposicions presentant solucions als problemas dels contribuents
3.2 LLENGUATGE PER A LA UNITAT
3.2.1 VOCABULARI
3.2.1.1 Vocabulari específic del tema: esborrany, contribuents, obligats, rendes
3.2.1.2 Rendiments del treball, rediments del capital mobiliari, rendiments del capital immobiliari , ajornament del pagament
3.2.1.3 Guanys i pèrdues patrimonials, Integració i compensació de rendes
3.2.1.4 Base imposables, reduccions, deduccions, quotes
3.2.2 ESTRUCTURES
3.2.2.1 Exposició oral de les supostos plantejats a classe . L'alumne ha de pronunciar correctament i utilitzar el vocabulari específic
3.2.2.2 Expresió escrita, l' alumne ha d'omplir correctament la documentació dels organismos oficials.
3.2.2.3 L' alumne ha de conéixer i fer ús del llenguatge específic
3.2.2.4 L' alumne ha de saber utilizar la llei tributaria
4 CULTURA
4.1 Elaborar els documents i comunicacions a partir de les necessitats dels clients
4.2 Gestionar els procesos aplicant la normativa i el codi professional
4.3 Presentar els documents en diferents organismes, en el termini i la forma adequada
4.4 Resoldre problemas amb autonomía i treballar amb equip
Show full summary Hide full summary

Similar

Constitutional Law
jesusreyes88
Rates of Reaction
Evie Papanicola
Cell Structure
daniel.praecox
A-Level Physics: Course Overview
cian.buckley+1
FCE Opposites Practice
miminoma
History of Psychology
mia.rigby
Biology B2.1
Jade Allatt
Poetry revision quiz
Sarah Holmes
Of Mice and Men Plot Overview
Landon Valencia
Lesson Planning: 4 Organisational Tips for Teachers
miminoma
Specific topic 7.5 Timber (Stock forms)
T Andrews